Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü:

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİNE ÖĞRETMEN SEÇİMİ HAKKINDA GENELGE

Tarih: 8 Mart 2002

Tebliğler Dergisi’nde Yayımı: Nisan 2002 - Sayı: 2535


SAYI : B.08.O.ÖEG.0.13.02.03-96/1011 ANKARA

BAKANLIK MAKAMINA

İLGİ: a) Aralık 1999 tarih ve 2507 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmelik".

b) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 22/12/2000 tarih ve B.08.O.PGM.0.23.08.04/130180 sayılı Makam Onayı

c) MiIli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 05/09/2001 tarih ve PGM.0.23.14.02/82880 sayılı Makam Onayı

d) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 08/01/2001 tarih ve B.08.O.PGM.0.23.09.04/3286 sayılı yazısı.

e) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 05/09/2001 ve B.08.O.PGM.0.23.14.02/82904 sayılı yazısı.

f) 10/08/1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik".

Bakanlığımıza bağlı her türdeki Anadolu Liselerinde eğitim-öğretim hizmetlerinin en etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi bakımından, bu okullarda görev alacak öğretmenlerin nitelikleri, seçimi, atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve eseslar ilgi (a) yönetmelikle düzenlenmiştir.

Söz konusu yönetmelik gereğince 2000 yılında gerçekleştirilen seçme sınavı ile ilgi (b ve c) Makam Onaylarına dayalı ilgi (d ve e) duyuru yazıları sonucunda yapılan atamalara rağmen, Anadolu Öğretmen Liselerinin öğretmen ihtiyacı istenilen düzeyde karşılanamamıştır. Ayrıca, 2001-2002 öğretim yılından geçerli olmak üzere Anadolu Öğretmen Liseleri haftalık ders çizelgesinde yapılan değişiklikle, zorunlu ikinci yabancı dil dersi ve hazırlık sınıflarına Matematik dersi konulmuştur. Bu düzenleme ile Almanca, Fransızca ve Matematik branşlarından öğretmen ihtiyacı daha da artmıştır.

İlgi (a) yönetmeliğin 17 nci maddesinin son fıkrasında "Başvuruların belirlenen ihtiyaçtan az olması ve/veya yapılan sınavlar sonucunda ihtiyacı karşılayacak sayıda aday bulunmaması hâlinde, 7 nci maddenin son fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, ilgili birimlerle Personel Genel Müdürlüğü arasında kurulacak koordine sonucunda öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik gerekli tedbirler alınır." Denilmektedir.

Anadolu Öğretmen Liselerinde bugün itibariyle, başta İngilizce (120) olmak üzere bütün branşlardan toplam 706 öğretmene ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrencilerinin merkezi sistemle gerçekleştirilen seçme sınavı ile alındığı, tamamına yakını yatılı olan ve bir kısmı da il ve ilçe merkezlerinin dışında bulunan bu okulların öğretmen ihtiyacının bir an önce karşılanması önem taşımaktadır.

Bu itibarla;

A. İlgi (a) yönetmeliğin seçme ve mülâkat/uygulama sınavlarına ilişkin hükümlerinin 2002 yılına özgü olarak Anadolu Öğretmen Liseleri için uygulanmaması,

B. 2002 yılı içerisinde yapılacak duyuruya/duyurulara dayalı olarak, hâlen Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan öğretmenlerden;

1-a. Anadolu türü okullarda görev yapmakta iken, ilgi (f) yönetmelik gereğince norm kadro ile ilişkilendirilemeyenler (norm kadro fazlası durumunda bulunanlar),

b. Anadolu türü okullarda kadrolu olarak görev yapmakta iken, daha önce bu okullardan ayrılanlar,

c. 2000 yılında Anadolu Liseleri için yapılan seçme sınavının değerlendirme sonucunda başarılı olup atamaları yapılamayanlar,

d. Anadolu Öğretmen Lisesi çıkışlı olanlar, sıralama esasına göre öncelikli olmak üzere;

2-a. Başvuru tarihi itibariyle branşında (Rehberlik ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri öğretmenliği hariç) en az üç yıl görev yapmış olmak,

b. Rehberlik ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri öğretmenliği için; başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl meslekî kıdemi bulunmak kaydıyla, hâlen Sınıf öğretmenliği veya diğer branşlarda görevli öğretmenlerden 01/06/2000 tarih ve 340 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararında kaynak olarak gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olmak,

c. Son üç yıllık görev süresi içinde iyi dereceden aşağı sicil almamış olmak,

d. Son üç yıllık görev süresi içinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezalarından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

e. Son beş yıl içinde adlî ve idarî soruşturma sonucu görev yerleri değiştirilmemiş olmak,

f. Askerlik görevini yapmış veya bu görevden muaf olmak,

koşuluyla, tercih ve puan üstünlüğü esasına göre Anadolu Öğretmen Liselerine il içi öğretmen atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

3. Son üç yıllık sicil notu ortalamasına;

- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında geçen (Özel öğretim kurumlarında geçen süreler hariç) her hizmet yılı için 1 (bir) puan,

- Son beş yıllık süre içerisinde almış olduğu her bir Aylıkla Ödüllendirme için 3 (üç), Takdirname için 2 (iki) ve Teşekkür için 1 (bir) puan,

- Anadolu türü okullarda kadrolu olarak görev yapanların her yılı için 2 (iki) puan,

- Hâlen Anadolu Öğretmen Liselerinde geçici olarak görev yapmakta olanların her yılı için 2 (iki) puan,

- Alanlarında yüksek lisans yapmış olanlar için 3 (üç) puan,

- Alanlarında doktora yapmış olanlar için 5 (beş) puan,

- Anadolu Öğretmen Lisesi çıkışlı olanlar için 5 (beş) puan,

eklenmek suretiyle değerlendirme yapılması,

4. Değerlendirme komisyonunun; İI Milli Eğitim Müdürünün veya uygun göreceği Milli Eğitim Müdür Yardımcısının başkanlığında, İlköğretim Müfettişleri Başkanı, atamadan sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü ile il dahilinde bulunan Anadolu Öğretmen Lisesi/Liseleri müdürlerinden oluşturulması,

5. Öncelikle B/1 inci maddede belirtilen adayların görev yerlerinin belirlenmesi, bu madde çerçevesinde başvuran veya yeter sayıda aday olmaması halinde diğer başvuruların değerlendirilmesi,

6. Görev yerlerinin valiliklerce belirlenmesi, atama işlemlerinin Bakanlıkça yapılması,

Genel Müdürlüğümüzce düşünülmektedir.

Olurlarınıza arz ederim.

Aydın ÖZYAR
Genel Müdür

Uygun Görüşle Arzederim.

08/03/2002

Mehmet TEMEL
Müsteşar V.

OLUR 08/03/2002

Metin BOSTANCIOĞLU
Milli Eğitim Bakanı


Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü:

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİNE ÖĞRETMEN SEÇİMİ HAKKINDA GENELGE / GENELGE NO: 2002/23

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİNE ÖĞRETMEN SEÇİMİ HAKKINDA

Tarihi: 12 Mart 2002


SAYI : B.08.O.ÖEG.0.13.02.03-99/1035 ANKARA

İLGİ: a) Aralık 1999 tarih ve 2507 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmelik".

b) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün 08/03/2002 tarih ve B.08.O.ÖEG.0.13.02.03-96/1011 sayılı Makam Onayı

c) 10/08/1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik".

d) 11/06/2000 tarih ve 24076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği".

Bakanlığımıza bağlı her türdeki Anadolu Liselerinde eğitim-öğretim hizmetlerinin en etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi bakımından, bu okullarda görev alacak öğretmenlerin nitelikleri, seçimi, atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar ilgi (a) yönetmelikle düzenlenmiştir.

Öğrencilerinin merkezi sistemle gerçekleştirilen seçme sınavı ile alındığı, tamamına yakını yatılı olan ve bir kısmı da il ve ilçe merkezlerinin dışında bulunan Anadolu Öğretmen Liselerinin öğretmen ihtiyacının bir an önce karşılanması gereğinden hareketle; ilgi (a) yönetmeliğin 17 nci maddesine dayanarak düzenlenen ilgi (b) Makam Onayı ile yönetmeliğin seçme ve mülâkat/uygulama sınavlarına ilişkin hükümlerinin 2002 yılına özgü olarak Anadolu Öğretmen Liseleri için uygulanmaması ve belirlenen ölçütler çerçevesinde bu okullara il içi öğretmen ataması yapılması uygun görülmüştür.

Buna göre;

Halen Bakanlığımıza bağlı okul veya kurumlarda Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan öğretmenlerden;

1-a. Başvuru tarihi itibariyle branşında (Rehberlik ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri öğretmenliği hariç) en az üç yıl görev yapmış olmak,

b. Rehberlik ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri öğretmenliği için; başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl mesleki kıdemi bulunmak kaydıyla, hâlen Sınıf öğretmenliği veya diğer branşlarda görevli öğretmenlerden 01/06/2000 tarih ve 340 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararında kaynak olarak gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olmak,

c. Son üç yıllık görev süresi içinde iyi dereceden aşağı sicil almamış olmak,

d. Son üç yıllık görev süresi içinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezalarından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

e. Son beş yıl içinde adli ve idari soruşturma sonucu görev yerleri değiştirilmemiş olmak,

f. Askerlik görevini yapmış veya bu görevden muaf olmak, koşuluyla,

2-a. Anadolu türü okullarda görev yapmakta iken, ilgi (c) yönetmelik gereğince norm kadro ile ilişkilendirilemeyenler (norm kadro fazlası durumunda bulunanlar),

b. Anadolu türü okullarda kadrolu olarak görev yapmakta iken, daha önce bu okullardan ayrılanlar,

c. 2000 yılında Anadolu Liseleri için yapılan seçme sınavının değerlendirme sonucunda başarılı olup atamaları yapılamayanlar,

d. Anadolu Öğretmen Lisesi çıkışlı olanlar, öncelikli olmak üzere, tercih ve puan üstünlüğü esasına göre Anadolu Öğretmen Liselerine il içi öğretmen atama işlemleri gerçekleştirilecektir.

a) Aralık 1999 tarih ve 2507 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmelik".

b) Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün 08/03/2002 tarih ve B.08.O.ÖEG.0.13.02.03-96/1011 sayılı Makam Onayı

c) 10/08/1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik".

3. Değerlendirme, adayların son üç yıllık sicil notu ortalamasına;

- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında geçen (Özel öğretim kurumlarında geçen süreler hariç) her hizmet yılı için 1 (bir) puan,

- Son beş yıllık süre içerisinde almış olduğu her bir Aylıkla Ödüllendirme için 3 (üç), Takdirname için 2 (iki) ve Teşekkür için 1 (bir) puan,

- Anadolu türü okullarda kadrolu olarak görev yapanların her yılı için 2 (iki) puan,

- Hâlen Anadolu Öğretmen Liselerinde geçici olarak görev yapmakta olanların her yılı için 2 (iki) puan,

- Alanlarında yüksek lisans yapmış olanlar için 3 (üç) puan,

- Alanlarında doktora yapmış olanlar için 5 (beş) puan,

- Anadolu Öğretmen Lisesi çıkışlı olanlar için 5 (beş) puan, eklenmek suretiyle yapılacaktır.

4. İI Milli Eğitim Müdürlükleri; başvuru ve atama koşullarını, EK-2 takvim ve illerinde bulunan Anadolu Öğretmen Lisesinin/Liselerinin norm kadro durumuna göre branşlar itibariyle öğretmen ihtiyacını gösterir listeyi, başvuru tarihinden önce il dahilindeki bütün okul ve kurumlara duyuracaklardır.

5. Başvurular, EK-1 formla 01-05 Nisan 2002 tarihleri arasında öğretmenlerin görevli bulundukları okul veya kurum müdürlüklerine yapılacaktır. (Her türlü Anadolu Lisesi ve Fen Lisesinde görev yapmakta olan öğretmenlerden, 05 Nisan 2002 tarihi itibariyle bulundukları okulda iki yıllık çalışma süresini dolduranlar başvurabileceklerdir.)

6. Başvuruların değerlendirilmesi; İI Milli Eğitim Müdürünün veya uygun göreceği Milli Eğitim Müdür Yardımcısının başkanlığında, İlköğretim Müfettişleri Başkanı, atamadan sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü ile il dahilinde bulunan Anadolu Öğretmen Lisesi/Liseleri müdürlerinin üyeliklerinden oluşturulacak komisyon tarafından yapılacaktır.

7. Yapılan değerlendirmeler sonucunda öncelikle 2 nci maddede (Madde bendlerinin önceliği de sıralanış biçimine göre olup, her bir bend kendi arasında değerlendirilecektir.) belirtilen adayların görev yerleri belirlenecek, 2 inci madde çerçevesinde başvuran veya yeter sayıda aday olmaması hâlinde diğer adayların başvuruları değerlendirilecektir. Bu çerçevede, adayların görev yerleri tercih ve puan üstünlüğü esasına göre Valiliğinizce belirlenecektir.

8. Bakanlığımız merkez teşkilâtı birimlerinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapmakta olan ve sicil dosyaları Bakanlığımızca tutulan öğretmenlerden, Ankara ili dahilindeki Anadolu Öğretmen Liselerine atanmak isteyenler başvurularını görev yapmakta oldukları birimlere yapacaklardır. Ancak, ilgili birimleri bu adayların başvuru evrakını, gerekli değerlendirme ve görev yeri belirlemesine esas olmak üzere süresi içerisinde Ankara İI Milli Eğitim Müdürlüğüne intikâl ettireceklerdir. (Bu durumdaki öğretmenlerin özlük bilgileri, Ankara İI Milli Eğitim Müdürlüğünce Bakanlığımızdan temin edilecektir.)

9. Değerlendirme sonucunda görev yerleri belirlenen adayların görev yeri belirlemelerine ilişkin bilgileri içeren EK-3 liste ile başvuru evrakı (bir örneği Valiliğinizde tutulmak kaydıyla), atama yapılmak üzere en geç 29 Nisan 2002 tarihine kadar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne, EK-3 listenin bir örneği de bilgi için Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

10. İstenilen koşulları taşımayan öğretmenlerin formları kesinlikle Bakanlığımıza gönderilmeyecektir. Bakanlığımıza intikâl edecek başvuruların incelenmesi sırasında veya sonradan istenilen başvuru koşullarını taşımadıkları tespit edilen öğretmenlerin atamaları yapılmayacak, yapılanlar ise iptal edilecektir.

11. Doğrudan Bakanlığımıza yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

12. Başvuru formunda tercih edecekleri Anadolu Öğretmen Liselerinden birine ataması yapılan öğretmenlerin; başvuru tarihinden sonra ilgi (d) yönetmelik çerçevesinde geçerli sayılan özür durumlarının oluşması dışında, atama işlemleri kesinlikle iptal edilmeyecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Mehmet TEMEL
Bakan a.

Müsteşar V.

EKLER:

EK-1 Başvuru Formu (1 adet)

EK-2 İşlem Takvimi (1 adet)

EK-3 Liste Formu (1 adet)

DAĞITIM:

Gereği: Bilgi: -Anadolu Öğretmen Lisesi bulunan -A Plânı

Valiliklere -Anadolu Öğretmen -Personel Genel Müdürlüğüne Lisesi bulunmayan Valiliklere