ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EMRİNDE ÖĞRETMEN OLARAK YERİNE GETİRECEKLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarih: 3308 - 5.6.1986

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Aralık 1987 - Sayı: 19669


BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; er veya yedek subay adayı statüsünde silah altına alınan yükümlülerden, 3358 sayılı Kanuna göre temel askerlik eğitimini müteakip Milli Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilenlerin celp, sevk, temel askerlik eğitimi, dağıtım, özlük hakkı sağlık, terhis, yedeklik, adli disiplin ve diğer işlemleri ile ilgili esasları tesbit etmekdir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara tabi yükümlülerden temel askerlik eğitimlerini müteakip Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görev yapacak yükümlüleri ve bu yükümlülerle ilgili işlemlerden sorumlu askeri ve diğer kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik 3358 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden:

1 - Yükümlü: Askerlik hizmetini, 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara göre yerine getirecek olan her erkek Türk vatandaşını,

2 - Celp: Askerliklerine er veya yedek subay aday adayı olarak karar alınan yükümlülerin celp dönemlerine göre kıt'alarına sevk işlemini,

3 - Yoklama Kaçağı: Son yoklamada bulundukları yerdeki Askerlik Meclisine veyahut Elçilik ve Konsolosluklara gelmeyen ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 26. maddesinde yazılı mazeretlerini bildirmeyen ve birlikte askerlik muamelesine tabi oldukları doğumluların celp ve sevkine kadar da ele geçmeyen yükümlüleri,

4 - Bakaya: Askerliklerine karar alınarak, Milli Savunma Bakanlığı tarafından tesbit edilen celp döneminde askere sevk edilmek üzere çağrıldığı halde gelmeyenler ile sevk edildikleri halde temel askerlik eğtimine tabi tutulacakları birliklere kendilerine tanınan süre içerisinde, mazeretsiz katılmayanları veya geç katılanları,

5 - Temel Askerlik eğitim süresi: Birbirini takip eden iki celbin, eğitime başlamak üzere askere alındığı tarihler arasındaki süreyi,

6 - Dağıtım: Temel askerlik eğitimlerini tamamlayan yükümlülerin, geriye kalan askerlik hizmetlerini yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen görev yerlerine sevkleri ile ilgili işlemleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Genelkurmay Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 5 - Genelkurmay başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

1 - Milli Eğitim Bakanlığının 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara tabi olup o celp döneminde belirlediği ihtiyacından, uygun gördüğü miktarı, Milli Eğitim Bakanlığına, Milli Savunma Bakanlığına ve ilgili Kuvvet Komutanlıklarına bildirmek.

2 - Uygun görülen ihtiyaç miktarı içinden, 1076 sayılı Kanuna tabi yükümlülerden Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendirileceklerin, 1076 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince ere ayırmayıp, tamamının yedek subay aday adayı olarak ayrılmasını sağlamak.

3 - Uygun görülen ihtiyaç miktarı içinden, 1111 sayılı Kanuna tabi yükümlülerden Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendirilecekleri, 1111 sayılı Kanunun 10. maddesinin 4. bendinde belirtilen işlemlere tabi tutulmaksızın, ihtiyaç fazlası olarak ayrılmasını sağlamak.

4 - Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacını, Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar ile, mesleği öğretmen olup, henüz göreve başlamamış olanlardan karşılanamaması halinde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının geri kalan ihtiyacının karşılanmasını 3358 sayılı Kanunda belirtilen esaslara göre çıkartılacak yönergede belirlemek.

5 - Milli Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilecek yükümlülerin, temel askerlik eğitimlerini müteakip, kimlikleri ile mezun olduğu okul ve branşlarını gösteren listelerini, dağıtımları yapılmak üzere Milli Savunma Bakanlığına gönderilmesini sağlamak ve Milli Eğitim Bakanlığınca bildirilen görev yerlerine sevklerini yaptırmak.

Milli Savunma Bakanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 6 - Milli Savunma Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

1 - Milli Eğitim Bakanlığınca ihtiyaca göre tesbit edilmek suretiyle bildirilen, 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara tabi olup, temel askerlik eğitimlerini müteakip öğretmen olarak görev alacakların miktarını, her celp döneminden iki ay önce Genelkurmay Başkanlığına bildirmek.

2 - Mesleği öğretmen olanlar ile öğretmenlik yapabilecek nitelikte olan fakülte, yüksek okul, lise ve dengi okul mezunu olanların sevk pusulalarına öğretmenlik yapabileceğini belirtir bir açıklama konulmasını sağlamak.

3 - Her celp döneminde Milli Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verileceği Genelkurmay Başkanlığınca bildirilen yükümlülerin, isim listelerini temel askerlik eğtiminin bitiminden önce Milli Eğitim Bakanlığına göndermek.

4 - 1076 ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi olup da, temel askerlik eğitimleri sonunda, Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilenlerden, hizmetleri esnasında öğretmenlik mesleği ile usulüne göre ilişkileri kesilenlerin, geri kalan hizmetlerini erbaş veya er olarak tamamlamak üzere sınıf ve tertip edilecek birliklerini belirleyerek, bu birliklere sevklerini sağlamak.

Milli Eğitim Bakanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7 - Milli Eğitim Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

1 - Askerlik çağında olup henüz askerliğini yapmamış bulunanlardan, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar ile mesleği öğretmen olup bakanlık kadrolarında henüz öğretmen olarak görev almamış olan, 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara tabi ihtiyaç duyduğu yükümlü miktarını, mezun olduğu okul ve branşlarını belirtmek suretiyle eğitim ve öğretim dönemlerini dikkate alarak, ayrı ayrı her celp döneminden üç ay önce Milli savunma Bakanlığında hazır bulundurmak.

Ayrıca, bu yükümlülerden Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev yapmakta olup 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara tabi olarak silah altına alınacakları (EK-A) örnek formu ile il-ilçe gençlik ve spor müdürlüğü vasıtasıyla, nüfusa kayıtlı bulundukları il-ilçe Askerlik Şubelerinde her celp döneminde sevk gününden önce hazır bulundurmak.

2 - Milli Savunma Bakanlığınca her celp döneminde Milli Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verileceği bildirilen yükümlülerin, ihtiyaç duyulan görev yerlerine dağıtımlarını yapmak ve bu listeleri temel askerlik eğitiminin bitiminden 3 hafta önce Milli Savunma Bakanlığında hazır bulundurmak.

3 - Temel eğitimi müteakip, Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev alan yükümlülerin, kalan hizmetlerini tamamladıklarında Milli Savunma Bakanlığı ile koordine ederek, terhis işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

4 - Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendirilen yükümlülerin muayene ve tedavi ile her türlü sağlık işlemlerinin yerine getirilmesini ve sevk edildikleri sağlık kuruluşlarınca askerliğe elverişli olmadıkları anlaşılanların, bölgelerindeki en yakın askeri hastane sağlık kurullarının vereceği karara göre, Milli Savunma Bakanlığı ile koordine ederek, haklarında işlem yapılmasını sağlamak.

5 - Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görevli öğretmen yükümlülerden firar, hava değişimi, izin tecavüzü, yoklama kaçağı, bakaya ve geç iltihak suretiyle bakaya kalmak suçlarını işleyenlerin suç dosyalarını yetkili askeri mahkeme veya disiplin mahkemesine sevkedilmek üzere yükümlünün görev yaptığı yerin bağlı bulunduğu askerlik şubesine göndermek.

6 - İhtiyaç bulunmayan yıllarda, o yıl her celp dönemiden 3 ay önce öğretmen ihtiyacının bulunmadığını Genelkurmay Başkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına bildirmek.

7 - 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara tabi olup da, Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilen hizmet yerlerinde öğretmenlik mesleği ile usulüne göre ilişkileri kesilenlerin geri kalan hizmetlerini erbaş veya er olarak tamamlamak üzere o celp dönemindeki celp emrine göre Milli Savunma Bakanlığı ile koordinede bulunarak, sevkini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

Öğretmenlik Yapacak Yedek Subay Adaylarının Seçilmesi

Madde 8 - 1076 sayılı Kanuna tabi yedek subay aday adayı olup, askerlik şubelerince test ve mülakat merkezlerine sevk edilenlerden, temel eğitimleri sonunda Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev alacakların seçimleri aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılır.

1 - Askere sevk sırasında Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar.

2 - Mesleği öğretmen olup, henüz bu göreve başlamamış olanlar,

3 - Öğrenimleri itibarıyla öğretmenlik yapabileceklerden istekli olanlar,

4 - Öğretmen olabilecek öğrenimi görmüş olup da istekli bulunmayanlar arasından kur'a ile tesbit edilenler.

Öğretmenlik Yapacak Erbaş veya Erlerin Seçim Esasları

Madde 9 - 1111 sayılı Kanuna tabi olup askerlik şubelerince eğitim merkezlerine sevk edilenlerden, temel eğitimleri sonunda Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev alacakların seçimleri aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılır.

1 - Askere sevk sırasında Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev yapanlar,

2 - Mesleği öğretmen olup, henüz bu göreve başlamamış olanlar,

3 - Uygun niteliği taşıyan ve istekli olan yüksek okul mezunları,

4 - Uygun niteliği taşıyan ve istekli olan lise ve dengi okul mezunları,

5 - Uygun niteliği taşıyan ve istekli olmayan yüksek okul mezunları,

6 - Uygun niteliği taşıyan ve istekli olmayan lise ve dengi okul mezunları,

5 ve 6. bentlerdeki yükümlülerden Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecekler kur'a ile belirlenir.

Milli Eğitim Bakanlığı Emrine Sevk

Madde 10 - 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara tabi yükümlülerden, temel askerlik eğitimini müteakip geri kalan hizmetlerini Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak tamamlayacak olanların, görev yerlerine sevkleri, eğitim merkez komutanlıkları veya sınıf okul komutanlıklarınca aşağıdaki şekilde yapılır.

1 - Temel askerlik eğitimi sonunda; sevk edileceklere, istekleri halinde 10 gün izin verilir. Bu izin sonunda yükümlüler belirtilen görev yerlerine katılırlar. Bu yükümlülere, Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirildikleri yere kadar olan yol masrafları 1111 sayılı Kanuna tabi erlerde olduğu gibi sınıf okulu ve eğitim birlik komutanlıklarınca tahakkuk ettirilir. Ancak izinli bırakılanlara yol masrafı verilmez.

2 - Temel askerlik eğitimi sonunda Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görevlendirilen yükümlülerin şahsi dosyaları, görevlendirilmiş oldukları il-ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.

3 - İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yükümlülerin görevlendirildikleri okullara katılış tarihleri, kayıtlı bulundukları yerli Askerlik Şubelerine 5'li sevk pusulasının ilgili nüshasıyla bildirilir.

Yükümlülerin İade Etmek Zorunda Oldukları Melbusat ve Teçhizat

Madde 11 - 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara tabi yükümlülerden temel eğitimleri sonunda, Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görevlendirilenler, eğitim birlik veya sınıf okulu komutanlıklarınca kendilerine teslim edilmiş bulunan iç çamaşırı ve çorap hariç her türlü silah, teçhizat, melbusat ve askeri eşyayı iade ederler.

1076 Sayılı Kanuna Tabi Öğretmen Yükümlülerin Hizmet Süresi ve İlişkilerinin kesilmesi

Madde 12 - 1076 sayılı Kanuna tabi olup temel askerlik eğitimlerini müteakip Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendirilenlerin hizmet süresi emsali yedek subayların hizmet süresi kadar olup, bu süre askerlik şubelerinden sevk tarihinden başlar.

Bunlardan görevleri sırasında usulüne göre öğretmenlik ile ilişkileri kesilenler, kalan hizmetlerini 18 ay süreli er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edilirler ve bunlara ödenmekte olan aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar kesilir.

1111 Sayılı Kanuna Tabi Öğretmen Yükümlülerin Hizmet Süresi ve İlişkilerinin Kesilmesi

Madde 13 - 1111 sayılı kanuna tabi olup temel askerlik eğitimlerini müteakip Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendirilenlerin hizmet süresi emsali erbaş ve erlerin hizmet süresi kadar olup, bu süre askerlik şubesinden sevk tarihinden başlar.

Öğretmenlikle ilişiği kesilenler geri kalan hizmetlerini erbaş veya er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edilirler ve bunların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre almakta oldukları maaşları kesilir.

Özlük Hakları

Madde 14 - Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görev alacak 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara tabi yükümlülerin özlük hakları aşağıda belirtilmiştir.

1 - 1076 sayılı Kanuna tabi yükümlülerden Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görev yapmak üzere ayrılanlara, fiilen öğretmenlik görevine başladıkları tarihten itibaren 926 sayılı Kanunda asteğmenler için tesbit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Milli Eğitim Bakanlığınca ödenir. Bunlara öğretmenlikten dolayı ayrıca bir ücret ödenmez.

2 - 1111 sayılı Kanuna tabi yükümlülerden:

A - Askerlik yükümlülüğüne başlamadan Bakanlık kadrolarında öğretmen olanlar ile Devlet memuru olarak çalışanlar önceki memuriyetleri itibarıyla hak kazandıkları maaşları, öğretmen olarak fiilen göreve başladıkları tarihten itibaren Milli Eğitim Bakanlığınca ödenir.

B - Daha önce memuriyet görevinde bulunmayanların fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren 657 sayılı Kanun hükümlerine göre intibakları yapılır. Bunların maaşları Milli Eğitim Bakanlığınca ödenir.

Sağlık İşlemleri

Madde 15 - 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara tabi yükümlülerden Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilenlerin her türlü sağlık işlemleri, emsali olan diğer öğretmenlerde olduğu gibidir.

Hizmetten Sayılan Tedavi ve İstirahat Süreleri

Madde 16 - Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendirilen 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara tabi yükümlülerin, hastanelerde teşhis ve tedavi için yatmak suretiyle geçirdikleri süreler hariç olmak üzere istirahat ve hava değişimlerinin toplam olarak en fazla üç ayı askerlik hizmetinden sayılır.

Askerliğe Elverişli Olmayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Madde 17 - Milli Eğitim Bakanlığı emrinde çalıştıkları süre içinde muayene ve tedavilerinden askerliğe elverişli olmadığı sonucuna varılanlar, görev süresince toplam üç aydan fazla istirahat ve hava değişimi alanlar ile askerliğe elverişli olmadığını beyan ederek başvuruda bulunanlar, bölgesindeki il-ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince bu belgelerle birlikte, haklarında karar verilmek üzere en yakın askeri hastaneye sevk edilirler. Askeri hastanelerce verilen "Askerliğe elverişli değildir" şeklindeki raporların onay yetkisi Milli Savunma Bakanlığı Sağlık ve Veteriner Daire Başkanlığına aittir. Bu yükümlüler onaylanan raporlarına göre işlem görürler.

Raporlara İtiraz

Madde 18 - Yükümlüler, haklarında verilen "Askerliğe elverişlidir" veya "Askerliğe elverişli değildir" şeklindeki raporlara, bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde bağlı bulunduğu kuruma dilekçe ile itiraz edebilirler. İtiraz dilekçesi ile raporu, il-ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından Milli Savunma Bakanlığı Sağlık ve Veteriner Daire Başkanlığına gönderilir. Bu Başkanlık, yükümlünün başvuru ve raporunu inceleyerek, kontrol hastanesini belirledikten sonra il-ilçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüklerine bildirilir.

Kontrol muayenesi sonunda da, ilk raporda yazılı karar verilir ise, yükümlü hakkındaki rapor kesinleşir. Değişik bir karar alınırsa yükümlü, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık ve Veteriner Daire Başkanlığınca belirlenecek hakem hastaneye sevk edilir. Hakem hastanenin verdiği karar yükümlü bakımından kesindir. Yükümlü bu karara itiraz edemez. Ancak Sağlık ve Veteriner Daire Başkanlığı gerekli gördüğü hallerde, her aşamada, yükümlüyü raporuyla birlikte Gülhane Askeri Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kuruluna sevk edebilir. Bu kurulun verdiği karar kesindir, itiraz edilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ADLİ VE DİSİPLİN İŞLEMLERİ

Askeri Yargıya Tabi İşlemlerde Usul ve Esaslar

Madde 19 - Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendirilen 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara tabi yükümlüler hakkında:

1 - Askeri Ceza Kanununda yer alan yoklama kaçağı, bakaya, geç iltihak suretiyle bakaya kalmak, firar, hava değişimi ve izin tecavüzü suçlarından birini işlemeleri halinde Askeri Ceza Kanunu ile 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri,

2) 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda yer alan kısa süreli firar ve izin tecavüzü suçlarından birini işlemeleri halinde de bu Kanun hükümleri,

uygulanır.

Yukarıdaki bentlerde yazılı suçlardan herhangi birisinin işlenmesi halinde yükümlünün görevlendirileceği İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, sanığın kimliği ve isnad olunan suçla ilgili ifadesinin tespit edilip bu suçun delillerini gösterir bir vaka raporu düzenlenerek, suç evrakı, fiilin mahiyetine göre yetkili askeri mahkeme veya disiplin mahkemesini bünyesinde bulunduran kıt'a komutanı veya askeri kurum amirine sevkedilmek üzere yükümlünün görev yaptığı yerin bağlı bulunduğu askerlik şubesine gönderir.

Nezdinde askeri mahkeme veya disiplin mahkemesi kurulu kıt'a komutanı veya askeri kurum amirince; suçun mahiyetine göre 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü veya 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunlarda öngörülen esas ve usuller dairesinde işlem yapılır. Bu maddeye göre yükümlüler hakkında düzenlenecek suç dosyalarının tanzim şekli, Milli Savunma Bakanlığınca ilgili İl-ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirilir.

Askeri Yargıya Tabi Suçlarda Uygulanacak Kanunlar

Madde 20 - Temel askerlik eğitimleri sonunda Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilen 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara tabi yükümlüler hakkında Askeri Yargıya tabi suçlardan dolayı verilen karar ve hükümlerine karşı itiraz ve temyiz ile bu fiiler nedeniyle hükmolunan cezaların infazında, işin mahiyetine göre 353 sayılı Askeri Mahkemeler kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu, 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun ve Askeri Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.

Adli Yargı ve Disiplin İşlemlerinde Uygulanacak Esaslar

Madde 21 - Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendirilen yükümlüler tarafından işlenen cürüm ve kabahatlar ile bu şahısların disiplini bozan diğer fiilerinin kovuşturulmasında, genel hükümler ile görevlendirildikleri Bakanlığın tabi olduğu usul ve esaslara göre durumlarına uygun işlem yapılır. Yükümlüler hakkında soruşturma yapan Cumhuriyet Savcılıkları ve adliye mahkemelerince verilip kesinleşen karar ve hükümler, hakkında adli soruşturma yapılan yükümlünün görevli bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Yükümlülerin Görevlendirilecekleri Okullar

Madde 22 - Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilen öğretmen yükümlüler bu Bakanlığın uygun gördüğü yerlerde görevlendirilirler.

Ancak bunlar nüfusa kayıtlı oldukları yerlerde (merkez belediye nüfusu 200.000'i aşan yerler hariç) görevlendirilemezler. Bu yükümlülerden daha önce Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görevli olanlar ihtiyaç halinde önceki görev yerlerine verilebilirler.

Yönergede Belirlenecek Hususlar

Madde 23 - Temel askerlik eğitimleri sonunda Milli Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilecek yükümlülerin seçimi, eğitim süre ve yerleri ile görevlendirildikleri yerlere sevkleri Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Atama İşlemleri

Madde 24 - Milli Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilen yükümlüler, yükümlülük süreleri içerisinde ihtiyaç durumuna bağlı olarak yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulabilirler.

Bunlara sürekli ve geçici görev yollukları usulüne uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığınca ödenir.

Bu şekilde yer değiştirmeye tabi tutulanların görev yerleri kayıtlı oldukları askerlik şubelerine bildirilir.

Yasaklar

Madde 25 - Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görevlendirilen yükümlüler, görevleri süresince resmi elbise giyemezler, iaşe edilmezler. Hizmetlerinin devamı süresince derneklere giremezler ve siyasi faaliyetlerde bulunamazlar.

Yükümlülük Süresinden Sayılmayacak Haller

Madde 26 - Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilen 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara tabi yükümlülerin izin tecavüzü, hava değişimi tecavüzü, firar veya izinsiz olarak görevden ayrı kaldıkları müddetler, disiplin mahkemeleri dahil olmak üzere mahkemelerce verilen cezalarının infazında geçen süreler ve hava değişimi sürelerinin toplam 3 aydan fazlası yükümlülükten sayılmaz.

Yükümlülere Verilecek İzin Süreleri

Madde 27 - 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara tabi olup temel askerlik eğitimlerini müteakip Milli Eğitim Bakanlığı emrine öğretmen olarak verilen yükümlülere verilecek izinlerde aynı bakanlıkta görevli diğer öğretmenlere tanınan statü uygulanır. Ancak bunlara aylıksız izin verilmez.

Terhis İşlemleri

Madde 28 - 1076 ve 1111 sayılı Kanunlara tabi olup, temel askerlik eğitimleri sonunda Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilenlerden;

1 - 1076 sayılı Kanuna tabi olan yükümlüler bu kanunda belirtilen hizmet sürelerinin sonunda, emrinde görevli oldukları İl-ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince asteğmen olarak terhis edilirler. Bu yükümlülerin asteğmenliğe nasıp kararnameleri, terhis tarihinden geçerli olmak üzere ilgili Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca önceden hazırlanarak çıkartılması sağlanır. Asteğmenliğe nasıpları yapılanların kimlikleri ilgili İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilir. Bunlara Milli Eğitim Müdürlüklerince 4 nüsha terhis belgesi tanzim edilir. Terhis belgeleri yükümlünün çalıştığı yerdeki yetkili amirleri tarafından imzalanıp mühürlenerek onaylanmak suretiyle bir nüshası hizmetinin sonunda yükümlüye verilir, diğer nüshaları şahsi dosyalarıyla birlikte kayıtlı bulundukları Askerlik Şubelerine gönderilir.

2 - 1111 sayılı Kanuna tabi olan yükümlüler kanunda belirtilen hizmet sürelerinin sonunda, emrinde görevli oldukları İl-ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince 3 nüsha terhis belgesi tanzim edilerek terhis edilirler. Terhis belgeleri yükümlünün çalıştığı yerdeki yetkili amirleri tarafından imzalanıp mühürlenerek onaylanmak suretiyle, bir nüshası hizmetlerinin sonunda yükümlüye verilir, diğer iki nüshası şahsi dosyaları ile birlikte kayıtlı bulundukları Askerlik Şubelerine gönderilir.

Yedeğe Alma ve Göreve Çağırma

Madde 29 - (23309 sayılı, 6.4.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle değiştirilen madde) Temel askerlik eğitimlerini müteakip, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev yaparak terhis edilen 1076 ve 111 sayılı kanunlara tabi yükümlüler, terhislerinde Askerlik Şubelerince yedek kaynağa alınırlar.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Silahlı Kuvvetlerde yedek subay olarak yükümlülüğünü yerine getirmekte olan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığınca ihtiyaç gösterilmesi ve Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmesi halinde, bu yükümlülerden istekli olanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, geri kalan hizmetlerini öğretmen olarak tamamlarlar ve hizmet süreleri sonunda, subay sicil yönetmeliğine göre gerekli ve yeterli sicil notu almış olanlar teğmen, diğerleri ise asteğmen olarak önceden görevli oldukları birliklerince terhis edilirler. Bu yükümlülerin terhislerine kadar Silahlı Kuvvetlerle ilişiği kesilmez ve maaşlarını aynen eski birliklerinden almaya devam ederler. Bunlara öğretmenlikten dolayı ayrıca bir ücret ödenmez. Bu süre içinde resmi elbise giyemezler.

Terhis belgesinden bir suret yükümlüye verilmek üzere, yükümlünün görevli olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne ilgili birlik komutanınca gönderilir.

Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Silahlı Kuvvetlerde erbaş veya er olarak yükümlülüğünü yerine getirmekte olan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığınca ihtiyaç gösterilmesi ve Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmesi halinde,bu yükümlülerden istekli olanlar, geri kalan hizmetlerini sonunda görevlendirildikleri İl-ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince terhis edilirler.

Bunların fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre intibakları yapılır. Öğretmen olarak çalışacakları süre içinde maaş ve özlük haklarını kendi statüleri içinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden alırlar.

Müracaatları uygun görülmek suretiyle geri kalan askerlik hizmetlerini öğretmen olarak tamamlamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilen yükümlülerin şahsi dosyaları, ilgili birlik komutanlıklarınca, yükümlünün görevlendirildiği İl-ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.

Geçici Madde 3 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Silahlı kuvvetlerde yedek subay, erbaş veya er olarak yükümlülüğünü yerine getirmekte olan öğretmenlerden, geri kalan askerlik hizmetlerini Milli Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak tamamlamak isteyenlerden uygun görülenler mezun oldukları okul ve branşları da belirtilerek Genelkurmay Başkanlığınca Milli Savunma Bakanlığına, Milli Savunma Bakanlığınca da Milli Eğitim Bakanlığına bildirilir.

Bunların görevlendirilecekleri okul ve yer isimleri Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenerek Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

Yürürlük

Madde 30 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanları yürütür.Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Kadrolarında Öğretmen Olarak Görev Yapan 1076 ve 1111 Sayılı Kanunlara Tabi Yükümlülerle İlgili Bildirim Çizelgesi


Adı ve Soyadı

Baba Adı

Doğum Yeri ve Tarihi


Nüfusa Kayıtlı Olduğu

İl ..................... Köy .................

İlçe .................. Mah ................

Mesleği

Göre Yeri

(Tam ve Açık Yazılacak)

Öğretmenlik Görevine İlk Başlama Tarihi
Bu Yerdeki Başlama Tarihi
Askerlik Grup Numarası

Yukarıda, bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.