KANUN NO: 5816
ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 25 Temmuz 1951
Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 31 Temmuz 1951 - Sayı: 7872
3.t. Düstur, c.32 - s.1842

MADDE 1 - Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve âbideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağırhapis cezası verilir.

Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimseasıl fail gibi cezalandırılır.

MADDE 2 - Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misliartırılır.

MADDE 3 - Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.

MADDE 4 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.