AYNİYAT MUHASİPLİĞİ'NİN MÜDÜRLERİN DEMİRBAŞ EŞYANIN KORUNMASINDAN MESUL OLDUKLARINA DAİR GENELGE
Tarih: 17 Kasım 1949
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 7 Mart 1949 - Sayı: 528

SAYI: 90/262-2437

Lise ve Ortaokullar yönetmeliğinin 32. maddesi, (*) müdürlerin demirbaş eşyanın korunmasından mesul olduklarını, okulda mevcut eşya ve gereçleri, defterleri mucibince, haleflerine ve halefleri henüz işe başlamamış ise eşya sayımı komisyonuna devir ve teslim edeceklerini ve işe başlayan müdürün (15) gün içinde devir ve tesellüm muamelesinin bitirildiğini bildiren bir mazbatayı Bakanlığa göndermeğe mecbur olduklarını amirdir.

Buna rağmen bazı okul ve Kurulların yönetmeliğin bu sarih hükmüne riayet etmeyerek devir ve teslim işini ihmal ettikleri ve buna ait mazbatayı Bakanlığa ya pek geç veya hiç göndermedikleri görülmektedir.

Divanı Muhasebat Kanununa,Ayniyat ve Lise ve Ortaokullar yönetmeliklerine aykırı ve kanuni sorumluluğu mucip olan bu gibi ihmale meydan verilmemesini ve yukarıda adı geçen yönetmeliğin 32. maddesi hükmüne göre devir ve tesellüm işlemlerinin 15 gün içinde bitirilerek gerekli mazbatanın derhal Bakanlığa gönderilmesine itina edilmesini önemle rica ederim.

(*) Genelgede sözü edilen Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği daha sonra yürürlükten kalkmış yerine 224 karar sayılı 24.9.1984 tarihli yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Genelge konusu ise bu yeni yönetmeliğin 31. maddesinde yer almıştır.