AYNİYAT YÖNETMELİĞİ

(Bu yönetmelik 1 Haziran 1939 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

Birinci Kısım


Ayniyat Muhasebesinin Konusu Ve Görevleri

Ayniyat Saymanının Görevleri ve saymanların tarifi:
Madde 1- 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunun 99’uncu maddesini değiştiren 2586 numaralı Kanunda yazılı kara, deniz, hava ve jandarma savunma kuvvetlerine ait donatım, savaş malzemesi, giyim eşyası, yakacak ve yiyecek ve askeri fabrika ve kuruluşlar hariç olmak üzere diğer bütün Devlet daire ve kuruluşları ile (Döner sermaye ile idare edilenler de dahil) bunlara bağlı çeşitli kuruluşların yapım ve üretimleri ve bu daireler ve kuruluşlarda bulunan kullanılmaya, harcama ve tüketime ait bütün eşya ve gereçlerle her çeşit demirbaş eşyanın ( döşeme dahil) girip, çeşitli nedenlerle çıkması, bozulmak ve çürümekten doğacak kayıpları, fire ve emsalinden meydana gelecek azalmaları ve ambar artımlarını kayıt ve takip etmek ve bunların hesaplarını vermek Ayniyat Saymanlarının asli görevlerindendir.

Ayniyat saymanı olarak Sayıştay’a zamanlarına ait hesabı vermekle görevli olanlar iki kısımdır:

1- Kadrolarında memuriyet unvanları doğrudan doğruya Ayniyat Saymanı olarak gösterilenler,

2- 2514 sayılı Sayıştay Kanununun 34’üncü maddesi gereğince bağlı oldukları Bakanlık ve Valiliklerce tespit ve Sayıştay’a bildirilecek olanlardır.
Ayniyat Mutemetleri:
Bunların dışında kalıp işlemlerinin önemsizliğinden ötürü hesaplarını sorumlu saymana vermesi gereken mutemetleri ve bağlı bulundukları saymanlıkları da Bakanlık veya Valilikler tayin ve tespit ederler. Merkezdeki (Bakanlıktaki) ayniyat saymanı kendi idare zamanına ait hesabından başka ona bağlı diğer saymanlıkların hesaplarını merkeze getirterek Sayıştay’a göndereceği gibi, Genel Muhasebe Kanununun 105’inci maddesi gereğince Bakanlık ve Valiliğin ayniyat hesabını kesin olarak yapmakla da görevlidirler.

Ayniyat hesabının kapsadığı işler:
Madde 2- Ayniyat hesabı yukarıda bahsedilen maddeler itibariyle üç kısma ayrılmıştır:
A- Demirbaş eşya ve döşeme hesabı,
B- Kullanmaya ve tüketime ait eşya ve gereçler ve ambar mallarının muhasebesi,
C- Fabrika ve yapım yerleri (atölyeler)

İkinci Kısım


BİRİNCİ BÖLÜM


Demirbaş eşya hesap işleri (Döşeme dahil)

Demirbaş eşyanın neler olduğu:
Madde 3- Demirbaş eşya bu yönetmeliğin 60’ıncı maddesinde tarif edilmiş ve bunların çeşitleri (I) numaralı cetvelde gösterilmiştir.

Demirbaş eşyanın numaralanması:
Madde 4- Her daire ve kuruluşta bulunan demirbaş eşyadan çatal, bıçak, kaşık, tabak, kase, fenni ve tıbbi aletler ve takımlar ile bunlara benzer damga vurulmasına ve etiket konulmasına (kullanışlarının özelliğinden ötürü) imkan olmayan gereçler hariç olmak üzere bütün eşyanın üzerine kaybolmayacak ve bozulmayacak şekilde birer numara konur. Bu numaraların bütün Devlet daireleri için (olanaklar içinde) bir tipte olması temin edilecektir.
Fiyatı belli olmayan demirbaş eşyanın değerlerinin ne suretle tespit edileceği:
Fiyatı bilinmeyen veya bağış suretiyle Devlete mal edilen eşya ve gereçlere, ayniyat saymanı da dahil olarak, ilgili idarece üç kişiden az olmamak üzere seçilecek bir komisyon tarafından değer biçilir.

Bulunulan yerde fiyatı ve değerinin belirtilmesi mümkün olmayan eşya ve diğer gereçlerin belirtilmesi mümkün olan özellikleri yazılıp değerleri merkezden sorulur ve alınacak cevap kayda esas olur.

Tarihi ve sanat değeri olan eşyanın değerlerinin ne suretle tespit olunacağı:
Madde 5- Tarihi ve sanat değeri olan her cins eşya, kitap ve benzerleri ile değerinin belirlenmesinde uzman kişiye ihtiyaç gösteren diğer eşya için bu komisyonlara yeteri kadar uzman da eklenir.

Demirbaş eşyanın ne suretle kayıt edileceği:
Madde 6- Her daire ve kuruluşta örneği ekli (I) numaralı demirbaş eşya esas defteri tutulacaktır. Bu deftere örneğinde görüleceği gibi eşya ve gereçler, özellik ve uygulama esaslarına göre cins, çeşit, boyut ve ağırlıkları gibi özellikleri, sayıları ve alış fiyatları veya sonradan biçilen değerleriyle örneğinin altındaki açıklamaya göre kayıt edilir.

Taşıma ücretinin eklenmesi ile mal oluş değerinin ne şekilde saptanacağı:
Eşya başka bir yerden gönderilmiş veya getirtilmiş olursa taşıma için yapılmış bütün harcamaların alınış fiyatına eklenmesi suretiyle elde edilen yeni kıymet o eşyanın değeri olarak kayıt edilir. Buna olanak bulunmadığı veya bu şeklin uygulanmasında ilgili dairelerce fayda görülmediği takdirde eşyanın satın alınış fiyatına, taşıma ve diğer harcamalara karşılık olmak üzere % 5 eklenerek tutarın değer hanesine yazılması suretiyle de işlem yapılabilir. (Olanak bulunmaması veya gerçek taşıma ücretinin eklenmesi suretiyle işlem yapılmasında fayda görülmediğinin takdiri ilgili daireye ait olduğu için bunların ayrıca belgelenmesine gerek yoktur.)

Kayda esas faturalardır:
Kayda esas faturalardır. Bu faturalar, satıcılarca biri asıl, diğeri kopya olmak ve ikincisi (kopyadır) yazısını üzerinde bulundurmak ve bu ikinci kopyaya (*) pul yapıştırılmamak üzere iki kopya olarak düzenlenecek, malın teslim alınışında ayniyat saymanı, pullu olan birinci kopyayı ödeme belgeleri arasına koyacak ve ikinci kopyasını da para saymanına merkezde Bakanlık veya Genel Müdürlük Saymanlık Müdürlüğüne ödeme belgeleri içinde verilen fatura aslına uygun olduğunu onaylatacak ve bu fatura kopyası ayniyat saymanlığında gerekli belge olarak saklanacaktır. Şayet satın alma, mutemet beyannamesiyle silinmesi kabul edilen 25 (**) liraya kadar olan mallar için olmuşsa beyanname kopyası ayniyat saymanlığına verilir.

Satın alınan eşyanın özel durumlarına göre nitelikleri faturada tamamen kayıtlı değilse ayniyat saymanı veya mutemedi, kendi kaydına esas tutulacak bu faturalardaki eşyanın niteliklerine ait noksanları tamamlar ve satıcısına imza ettirir.

Faturaların para saymanına derhal tasdik ettirilmesi:
Para saymanları bir aylık harcama belgelerini ertesi ayın haftasında merkeze göndermek zorunluluğunda olduklarından geçmiş aylara ait ödeme faturalarının onayı gibi bir teklif karşısında kalmamaları için ödeme belgelerini verilişi anında bu belgelere ekli asıl faturaların ikinci kopyaları da saymanlara verilecek ve hemen onaylatılarak ayniyat saymanı veya mutemetlerince geri alınacaktır.

Demirbaş eşyanın giriş belgeleri:
Madde 7- Esas defterine kaydedilecek demirbaş eşyanın giriş belgeleri ilk sayım ve tespitte bu işle görevli komisyon tarafından düzenlenerek ayrı ayrı yazılmış listelerdir.

Demirbaş eşyanın satışı veya yok edilmesi:
Madde 8- Bir Bakanlık veya il idaresinin çeşitli şubelerinin birinden diğerine ve daire amirlerinin izniyle bütçeleri ayrı iki daireden birine verilecek veya çok kullanma sebebiyle tamir kabul etmeyecek bir şekilde yıpranmış ve eskimiş olması yüzünden satılacak veya yok edilecek demirbaş eşya (döşeme dahil), (numune:2) kaydını silme yazısına dayanılarak esas defterindeki kendilerine ait sütunlara (bölünmelere) kaydedilecek ve kayıttan silme sebebi, satılmış ise satış fiyatı, kayıtları üzerine işaret edilecektir.

Demirbaş eşyanın ne suretle satılacağı:
Satış, eşyanın maliyeye teslimi suretiyle maliye tarafından yapılır. Maliyenin saymanlık teşkilatı bulunmayan yerlerde bu teslime lüzum olmadığı gibi, eşyanın değeri, gönderme masrafına değmeyecek hallerde, artırma, eksiltme ve ihale komisyonları tarafından yapılır.

Demirbaş eşyanın ne suretle yok edileceği:
Yok etme durumlarında bu komisyona para saymanı yerine ayniyat saymanı katılır.

Terkin, satma veya devir işlemleri: (Değişik:05 Mayıs1994/21925RG)
Değeri, maliye bakanlığınca belirlenecek tutara kadar olan eşya ve levazım terkin, satma veya bir daireden diğer bir daireye devir işlemleri ikinci derecede ita amirlerinin, değeri belirlenen tutardan yukarı olanların terkin, satma veya bir daireden diğer bir daireye devir işlemleri ise ilgili bakanın onayı ile yapılır.

İki daire arasında eşya alınıp verildiğinde kaydın ne olacağı:
Bir daireden diğer daireye verilecek eşya için eşyayı alan dairenin kaydına esas, gönderen dairenin vereceği onaylı kayıt sureti, eşyayı veren dairenin çıkış belgesi de, alan dairenin vereceği tesellüm makbuzu (alındısı)dır.
Amortisman payının ne suretle gösterileceği ve demirbaş eşyanın değerlerinde onarım sebebiyle artış veya eksilişin ne suretle kayıt edileceği:
Madde 9- Özel hükümlere göre amortisman payı göstermekle yükümlü bulunan daireler ve kuruluşlar ayrı olmak üzere demirbaş eşyanın çok kullanılma veya diğer sebeplerle aşınması gibi hallerde değerlerinden aşınma payı (amortisman) vesaire adı ile düşme yapılmayacağı gibi sabit ve döner sermayeli kuruluşlar hesap yönetmeliğinde açıklandığı gibi ayrıca amortisman hesabı açacak daireler ve kuruluşlarda eşyanın hesaplanan amortisman payları para saymanlığınca özel hesabına kayıt edilmekle yetinilerek bunlar için de ayniyat kayıtları üzerinde amortismana ait hiç bir işlem yapılmaz.

Ancak adı geçen eşyanın değerlerini artırma veya indirme ve niteliklerini değiştirecek surette yapılacak onarımlardan ötürü değerlerinde meydana gelecek artma ve eksilme, esas defterinin ilgili bölümüne geçirilecektir. Değerlerin artma ve eksilme niteliği 4 üncü maddede yazılı kurullarca yapılır.

Değeri tespit ettirilen eşyanın belgeleri:
Değeri tespit ettirilecek olan eşyaların nitelik ve değerlerinin değişmesinden sonra buna ait tutanak esas belge olarak saklanır .

Demirbaş eşyanın kaybına veya kırılıp bozulmasına sebebiyet verenler:
Madde 10- Demirbaş eşya ve gereçlerin herhangi birinin dikkatsizlikten ötürü kaybolmasına veya kırılıp bozulmasına sebep olanlar ve kovuşturma ihmali bulunan saymanlar 832 sayılı Sayıştay Kanununun 45’inci maddesinin 3' üncü paragrafınca bunları ödemeye zorunludurlar.

Ayniyatın ne suretle ödetileceği:
Ayniyatın ödetilmesi eşit nitelik ve şartlar için de olmak üzere aynen, ödeme olanağı olmayan hallerde teslim alındığı tarih ile ödeneceği tarih arasındaki en yüksek fiyata göre parası ödenmek suretiyle olur. İki tarih arasındaki en yüksek fiyatın tespiti mahalli (yöresel) Ticaret Odaları veya Belediye Kurulları tarafından tespit ettirilir.


Değeri tespit edilebilmiş olan tarihi ve sanat değeri taşıyan eşyanın ne suretle ödetileceği:
Tarihi ve sanat değeri olanların ödettirilmesine esas, kayıtlı tahmini değerleridir. Ödenen para usulen gelire alınır ve alındı alıtı saklanır.
Kaza sonucu kaybolan eşyanın belgesi:
Kaza sonucu kaybolma veya kırılma durumu bir tutanakla tespit edilip mahalli amiri itaya onaylatılır.

Kayıttan düşme işinin ne zaman yapılabileceği:
Bu belgeler Bakanlığa gönderilerek (uygundur, onaylandı) yazısı alındıktan sonra, düzenlenecek (Numune: 3) tutanağa dayanılarak kayıttan silme işlemi yapılır.

Kaza sonucu kırılan eşya kırıkları hakkında ne işlem yapılacağı:
Kaza sonucu kırılan demirbaş eşyanın kırıkları değerli iseler 8’inci madde uyarınca satışa çıkarılır. Satışından yarar sağlanmayacak kırık eşya yok edilir.

Sene başında yapılacak sayım sonunda noksan çıkacak eşya hakkında ne işlem yapılacağı:
Madde 11- Her sene başında bir komisyon tarafından demirbaş eşya ve döşeme sayılarak kayıtları ile karşılaştırılır. Şayet kayıtlara nazaran noksan eşya çıkarsa noksan görülenlerin cins ve değeri düzenlenme şekli aşağıda açıklanacak tutanağa bağlı kapsamlı bir çizelgeye yazılarak Sayıştay’a verilecek senelik çizelgeye eklenir ve Sayıştay’ca alınıp duyurulacak karara göre kayıtları silinir.

Sayımdan sonra yapılacak işlem ile sayım tutanakları ve yılı içinde alınan eşyanın cinsini ve sayısını gösteren çizelge ve bunlara ait belgelerin toplanıp Bakanlığa gönderilmesi işi:
Madde 12- Sayım işleminin tamamlanmasından sonra mevcut eşyanın kayıtlara uygunluğunu belirten ve düzenleme şekli ayrıca bildirilecek olan (numune:4) bir tutanak yapılacaktır. bu tutanağa bağlı ayrıntılı bir çizelgeye (numune:5) esas defterinden alınarak geçen yıldan aktarılan ve yılı içinde alınan eşyanın cins ve adedi ile değerleri yazılacak, bütün gerekli belgeler ve sayım tutanakları ile birlikte mutemetlerden saymanlara ve saymanlarca da kendi çizelgeleriyle birleştirilerek (numune:6) bir deftere yazılıp buradan çıkarılacak (numune:7) özet ile beraber bu çizelge ve belgeler Sayıştay’a verilmek üzere Bakanlıktaki sorumlu ayniyat saymanına gönderilecektir.

Bakanlığa bağlı yerlerden gelen cetveller üzerine Bakanlıkta yapılacak işlem:
Merkezdeki (Bakanlıktaki) ayniyat saymanı ikişer örnek olarak kendisine gönderilen bu cetvellerden birer örneğini ilgili belgeleriyle birlikte Sayıştay’a gönderecek ve belgesiz olan diğer çizelgeleri bağlı bulunduğu Bakanlık veya ilin kesin hesabına kaynak teşkil etmek üzere yanında alıkoyacaktır.

İllerden alınacak cetveller üzerinde yapılacak işlem:
Madde 13- Bakanlık veya ilin ayniyat işlerine bakan ayniyat saymanları tarafından da bu cetvellerin kapsadığı eşyalar bir deftere (numune:7) toplanıp yazılarak o Bakanlık veya ilin bütün daire ve kuruluşlarında yıl sonunda mevcut demirbaş eşya ve döşemenin cins ve değerleri gerçekleştirilecek ve o Bakanlık veya ilin kesin ayniyat hesabı olmak üzere bu defterden iki kopya (numune:6) çıkararak Genel Muhasebe Kanunun 105’inci maddesi uyarınca birini Büyük Millet Meclisine ve diğerini de Sayıştay’a vereceklerdir.

Demirbaş eşya hesaplarını yapan saymanlar hakkında:
Demirbaş eşya muhasebesini yapmakla yükümlü olan bütün saymanlar bu yönetmeliğin özel bölümünde yazılı usul ve esaslar çerçevesinde olmak üzere Sayıştay’a idare hesabını vermekle yükümlüdürler.

Tarihi ve sanat değeri olan eşyanın kayıt şekli:
Madde 14- Her bakanlık veya il idaresi bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kendi idaresi altında bulunan kütüphane ve müzelerde bulunan kitap ve eşyalardan tarihi ve sanat değeri bulunup değeri bilinenlerle bilinmeyenleri birbirinden ayırarak, kıymeti bilinmeyenleri açık bir fikir verecek şekilde özellik ve niteliklerini gösteren (numune: 8, 9, 10) ayrı bir esas defterinde, değeri bilinenleri de mevcut değerleri üzerinden diğer (numune: 11, 12 ve 13) defterlerde toplar ve hesabını verir.

Demirbaş eşyayı gösteren bir listenin eşyanın bulunduğu yerlere asılması hakkında:
Madde 15- Her bakanlık veya genel idareye bağlı merkez ve taşra daire ve kuruluşlarının çeşitli odalarında ve bölümlerinde bulunan demirbaş eşya ve döşemenin bir listesi (numune: 14) yapılarak oda veya bölümün uygun bir yerinde asılı olarak bulundurulur.

İKİNCİ BÖLÜM


Emanetler Ayniyatı

Bu bölüm adliye icra daireleriyle polis, jandarma ve benzeri daireler tarafından kişilerden eğreti olarak alınan eşyaların ayniyat hesabını kapsadığı ve okulları ilgilendirmediği için 16’ncı madde alınmamıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Kullanmaya ve Tüketmeye Ait Eşya ve
Gereç Ambarları Hesabı


Tüketim maddeleri nelerdir:
Madde 17- Kullanma ve tüketime ait eşya ve gereç:
1- İkinci kısmın birinci bölümüyle dördüncü kısımda tarif edilen demirbaş eşya ve döşeme dışında kalan inşaat ve yapıma mahsus her cins malzeme ile bunlara ait ilkel ve yapılmış maddeler,

Yenilen, içilen, giyilen, kullanılmak suretiyle yıpranan ve tükenen eşya:
2- Hastane, okul ve bunlara benzer kuruluşlarda yenilen, içilen, giyilen ve kullanılmak suretiyle yıpranan ve tükenen madde ve eşyalarla tıbba, veterinerliğe ve kimyaya ait ecza ve ilaçlar, burslu, yatılı ve fakir öğrencilere okullar tarafından verilen ders kitapları.

Basılı kağıt, kırtasiye, yakacak ve aydınlatma maddeleri:
3- Bütün Devlet daire ve kuruluşlarında kullanılan ve tüketilen basılı kağıt, kırtasiye, yakacak ve aydınlatma maddelerinden ibarettir.

Kullanılacak ve tüketilecek maddelerin sınıflandırılması:
Kullanılacak ve tüketilecek maddeler iki kısma ayrılmış ve bunlar için ayrı ayrı esaslar kabul edilmiştir.

Doğrudan doğruya tüketilen maddeler:
A- Yiyecek ve yakacak, tıbbi ve veteriner eczası gibi doğrudan doğruya tüketilen maddeler.

Zaman geçmesiyle değerden düşen eşya:
B- Elbise ve diğer gereçler gibi zaman geçmesiyle kullanmak yüzünden eskimek veya yıpranmak suretiyle değerden düşen eşya (Bunların başlıcaları 2 numaralı cetvelde gösterilmiştir.)

Kullanılacak ve tüketilecek maddelerin muhasebesinin kimler tarafından yapılacağı:
Madde 18- 17’nci maddede adı geçen kullanılma ve tüketilmeye ait eşya ve gereç muhasebesi demirbaş eşya ve döşeme hesabında olduğu gibi her dairenin tayin veya göstereceği saymanları tarafından yapılır ve ayni esaslar içinde yürütülür.

Ambar esas defteri ve bunun şekli ve işleniş şekli:
Madde 19- Yukarıda anlatılan ayniyatın kayıt ve tespiti için (numune: 16) bir esas ambar defteri tutulacaktır.
Bu defterde, örneğinde de görüleceği gibi her cins eşya için karşılıklı iki sayfa ayrılmıştır. Bu sayfalardan birisi giriş, diğeri ise çıkış içindir.

Ayni nitelikte bulunan eşya ve gereçlerin yazım işlemi:
Ayni nitelikte bulunan eşya, değerleri değişse bile ayni sayfaya giriş kaydedilir ve aynı değer üzerinden çıkarılır.
Depolarda kalite itibariyle yapılmasına lüzum görülecek sınıflamalar:
Depolarda kaliteye göre yapılmasına gerek görülecek bazı sınıflamalar, depo yönetmelikleriyle tespit edilir.

Ambar teşkilatı olan ve olmayan yerlerle merkezdeki kırtasiye, yakacak ve benzeri eşyaya yapılacak işlem:
Madde 20- Ambar teşkilatı olmayan yerlerde tüketim maddeleri (kırtasiye, yakacak vb. eşya) ayniyat hesaplarına sokulmaz. Bunların dışarıdan satın alınması halinde ambar makbuzları kullanılmayarak para saymanlığınca yalnız teslim alma belgesiyle yetinerek gereken belgeler hazırlanır. Ambar teşkilatı olan yerlerde tüketim eşyasının çıkışı, sene sonlarında yapılacak sayım ile tespit ve buna göre çıkış kayıtları yapılır.

Okul ve hastanelerindeki tüketim maddelerine yapılacak işlem:
Okul, hastane ve benzeri kurumlar gibi toptan tüketim maddeleri alan ve ambarı bulunan kurumlar harcayacağı ve tüketeceği mallar için özel yönetmelikleri varsa bu yönetmeliklerine göre işlem yaparlar.

Ambar defteri üzerinde yıl sonunda yapılacak işlem:
Ambar defterinin giriş ve çıkış sayfaları yıl sonunda toplanarak çıkışa nazaran giriş fazlası ambar mevcudu demek olacağından yapılacak sayım sonucu bu miktar aynen çıktığı takdirde defterin çıkış toplamının altına (gelecek yıla aktarılacak mevcut) notu yazılarak giriş ve çıkış toplamları birbirine eşit hale getirilir.

Sayım sonunda fazla veya eksik çıkarsa:
Sayım sonunda fazla çıktığı takdirde fazla çıkan miktar ambar fazlası adı ile ayrıca giriş toplamına eklenir, noksan çıktığı takdirde ise noksan çıkan miktar sorumlu memur tarafından bu yönetmelik hükümleri uyarınca ödenmek üzere, devredilecek mevcuttan önce, ayrı bir kalemde (tartı ve sayımda çıkan noksan adıyla) çıkış kaydedilir.

Sayım tutanakları ve bu tutanakların ne suretle doldurulacağı:
Müfredatlı sayım tutanakları (numune: 17) gelecek yıla devredilecek miktarın kesin belgeleridir. Bu tutanakların (kayıtlı görülen miktar) sütunu sayıma başlamadan önce sayım kurulu tarafından kayıtların tetkiki ve toplamlarının tespitinden sonra doldurularak sayım işlemi yapılır.

Eşyanın kaybından veya alındığı işin dışında tüketiminden dolayı
meydana gelecek sorumluluk:
Madde 21- Yukarıda sözü geçen eşyanın yok edilmesinden veya kaybolmasından veyahut kullanılmak üzere alındığı işin dışında kullanılma ve tüketilmesinden doğacak sorumluluk, bu görevi yapmakla yükümlü olan memura aittir.

Yıl sonunda ambar çizelgelerinin ne suretle işlenip gönderileceği:
Madde 22- Yıl sonunda var olan eşyanın cins ve miktarları yukarıdaki madde gereğince tespit edildikten sonra ambarı bulunan kurumlardaki ayniyat memurları tarafından iki kopya (numune: 18) çizelge düzenlenerek mutemetler tarafından bağlı bulundukları sorumlu saymana gönderilecek ve sorumlu saymanlar da mutemetlerden aldıkları bu cetvelleri, merkez için düzenlenecek çizelgeyle birlikte özet kaydına (numune: 20) birisini gerekli belgeleri ile, diğerini belgesiz olarak merkezdeki sorumlu ayniyat saymanına göndereceklerdir.

Merkezdeki ayniyat saymanının yapacağı iş:
Merkezdeki ayniyat saymanı çizelgelerden bir kopyasını gerekli bütün belgeleriyle Sayıştay’a gönderecek, diğerini kesin hesaba esas olmak üzere kendisinde alıkoyacaktır.

Tüketim maddelerinin kesin hesabı:
Madde 23- 22 inci maddede yazılı saymanlardan merkeze gönderilen çizelgeler, merkeze ait çizelge ile birleştirildikten sonra kesin hesap düzenlenmek üzere (numune: 19) deftere kaydolunur ve bu defterden çıkarılacak (numune: 20) tüketim maddelerinin kesin hesabı olur.

Üçüncü Kısım


Ayniyat Kesin Hesabı

Ayniyat kesin hesabının nelerden oluşacağı:
Madde 24- Ayniyat kesin hesabı:
1- Cins ve isimleri itibariyle yılbaşından devreden ayniyatı,
2- Senesi içinde alınan ayniyatı,
3- Senesi içinde harcanan ayniyatı,
4- Mali yıl sonundaki varolanı bildirmek üzere düzenlenecek (numune: 20) çizelgeden ibarettir.

Özel yönetmeliği olan kuruluşların ayniyat hesapları:
Madde 25- Özel yönetmeliği olan kuruluşların ayniyat hesapları, özel yönetmeliğine, özel yönetmeliğinde açıklık olmayan hallerde bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür ve idare hesabı verilir.
Kırtasiyeden başka merkezden gönderilen eşyanın kaydı:
Merkez levazım dairelerinden illere gönderilecek eşya (kırtasiye hariç) tüketim niteliğinde olmadığından ve iller hesaplarına esasen girmiş olacağından bu işlemin esas defterlerinde gönderilenler olarak kaydedilmesi ve sene sonunda tüketilenden ayrı olarak gösterilmesi lazımdır.

Yevmiye defteri tutma zorunluluğu:
Madde 26- Ambar defteri tutma zorunluluğunda olan her kurum (numune: 21) bir yevmiye defteri de tutacaktır.

Muayene komisyonu:
Madde 27- Her kurumca, şartnamesi içinde alınarak ambara girecek maddelerin muayenesini yapmak üzere üç kişiden meydana gelen bir muayene komisyonu teşkil edilir.

Analiz konusu olan işler:
Ancak analiz konusu olan maddeler için resmi kimliği olan uzmanın vereceği rapor geçerlidir.

Resmi uzman olmadığı zaman:
Resmi sıfatı olan bir mütehassıs yoksa, serbest birisi bu işi yapar. Bu komisyonlar ve uzmanlar, muayene komisyonları hakkındaki hükümlerin uygulanmasıyla yükümlüdürler.

Müteahhitler tarafından ambara teslim edilmek istenen eşya, gereç ve benzerlerinin önceden muayenesi ve geçici makbuz verilmesi:
Müteahhitler tarafından ambara teslim edilmek istenilen her cins eşya ve yiyeceğin önceden muayenesi ile ondan sonra kesin kabul işleminin yapılması gerektiğinden ambar memurluğunca (numune: 22) bir bildirim düzenlenerek muayene komisyonuna veya uzmana gönderilir ve kesin kabulü sonunda ayniyat teslim alma alındısı ile değiştirilmek üzere müteahhide (numune: 23) bir adet geçici alındı verilir.

Geçici alındının geri alınması ve asıl ayniyat alındısının verilmesi:
Madde 28- Önceki madde gereğince bir bildirim ile muayene yapması istenen komisyon veya uzmanca bu konudaki örnek şartname hükümlerine uygun olup olmadığı noktasından analiz ve muayene olunarak uygun görüldüğü takdirde bildirimin altı tasdik edilir ve bu halde ambar memurluğunca evvelce müteahhide verilen geçici alındı geri alınarak düzenlenecek (numune: 24) ayniyat alındısının birinci kopyası muayene raporuna eklenerek verilir ve ikinci kopyası da giriş belgesi olmak üzere ayniyat saymanlığına verilir.

Geçici alındının kaybedildiği iddia edildiğinde:
Geçici alındının kaybolduğu iddia edildiğinde, durum asıl alındı dip koçanının arkasına yazılarak müteahhide imza ettirilir ve dip koçanı ambar defterinin giriş belgesi olarak sayılmak üzere ambarca saklanır. Eşya ve gerecin muayenesinde kabule değer olmadığı sonucuna varılırsa (numune: 32) bir geri çevirme raporu yapılır.

Muayene işlemi sonucu:
Madde 29- Muayene işleri ve sonuçları artırma ve eksiltme kanunu, mukavele ve şartname hükümlerine göre yapılır.

Yevmiye defterinin kayıt ve kullanma usulü ve bu defterden esas defterine aktarma şekli:
Madde 30- Ayniyat muhasebesinde tutulacağı 26’ncı maddede bildirilen defterlerden yevmiye defteri, her gün satın ve teslim alınan eşya ile kullanılan ve tüketilen eşyanın cins ve çeşidi aranılmayarak sıra ile alt alta giriş ve çıkışın kayda, esas defterine, ambar defterine paralel olmak ve ancak eşyanın değerlerini de kapsamak üzere eşya cinsi üzerine sıralandığından her günkü giriş ve çıkışın, eşya cinsi itibariyle yevmiye defterinden aktarılarak ilgili sayfalarda keza giriş ve çıkış kaydını takibe ait olup her iki defterin bir diğerinin tamamlayıcısı olmak dolayısıyla bunların kayıt ve kullanılmasında çok dikkatli olmak gerekir.

Tüketim maddelerinin maliyet değeri:
Madde 31- Ambar ve esas defterine kaydedilecek eşyanın kıymeti, o şeyin maliyet değeridir. Ancak, eşya başka bir yerden gönderilmiş veya getirilmiş ise taşıma ve diğer harcamalara karşılık olmak üzere, satın alma fiyatına, taşıma ve diğer masraflara karşılık bu yönetmeliğin 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasında açıklandığı gibi belli miktar eklenir ve tutarı o eşyanın değeri olarak deftere kaydedilir.


Her gün birer miktar çıkarılıp tüketilen maddelerin her ay
sonunda ortalama fiyatla kaydının gerekeceği:
Madde 32- Esas defterinin giriş sahifesindeki kıymet sütunları yukarıdaki madde gereğince doldurulacaksa da her gün birer miktar çıkan ve tüketilen maddeler değerlerinin aynı madde hükmüne göre kayıt ve tespitine olanak bulunmadığından defterin çıkış tablosunda kayıtlı eşyanın değerleri her ay sonunda bulunacak ortalama fiyat üzerine kuruşlandırılarak elde edilecek toplam bir kalemde değer sütununa yazılacaktır.

Ortalama fiyatın ne suretle bulunacağı:
Örneğin: Bir ay içinde beher kilosu 20, 18 ve 15 kuruştan 500, 1000 ve 800 kilo pirinç alınarak ambara giriş yapılsa ve bu pirinçlerden ayni ayın çeşitli günlerinde 1700 kilosu tüketilse, tüketilen pirincin beher kilosunun ortalama fiyatını bulmak için evvela pirincin miktarı ile verilen para miktarı

20x 500= 10000
18x1000= 18000
15x 800= 12000
___ _____
2300 40000

bulunduktan sonra verilen para miktarı alınan mal miktarına bölünerek 4000 / 2300 = 17 Kuruş 391 Santim bir kilosunun mal oluş fiyatı bulunur.

Bu miktar tüketilen pirinç miktarıyla çarpılarak:
17391 X 1700 = 295 Lira 65 Kuruş bir kalemde değer sütununa kaydolunur.

Ambardaki eşyadan noksan çıkanların ödenmesi ve bunların kayıt şekli:
Ambar eşyasından noksan olanların ödenmesi, 10’uncu madde hükmüne göre, ya aynen veya para olarak yapılacağı gibi, her iki halde de noksan çıkan miktar, çıkış kaydedilir. Noksan, bir ay içinde aynen teslim edildiği takdirde, alınan miktar ayrıca çıkış kıymeti üzerinden giriş kaydedilir. Bir ay içinde teslim edilmediği takdirde evvelce çıkış kaydedilmiş miktarın değeri 6’ıncı madde hükmüne göre ayniyat saymanı tarafından para saymanlığınca usulen borca aldırılır.


Kayba, ödemeye ve borca almaya ait belgeler:
Kayba ait kaybolma ve ödeme tutanakları ve para saymanının borç kaydını bildiren belgesi giriş ve çıkışın gerekli belgeleri olur.

Her gün ihtiyaca göre ambardan çıkarılacak eşyanın ne suretle çıkacağı ve bunların nasıl kontrol edileceği:
Madde 33- Her gün, ihtiyaca göre kurumun ilgili memurları tarafından düzenlenecek tabela veya ayniyat istek yazısı (numune: 25) daire amiri veya müdürü tarafından imza edilmiş olduğu halde ayniyat mutemedi veya saymanına verilir. Mutemet veya saymanlıkça adı geçen belgeler incelenerek ambardan çıkması gereken yiyecek ve eşyanın mevcut isteğe ve hastalara göre gerekli olan miktara uyup uymadığı, bunlar miada tabi ise miad müddetinin geçip geçmediği, kısacası adı geçen kurumca kabul edilmiş olan esaslara uyup uymadığı anlaşıldıktan sonra bu istek yazısının altı imza edilerek ambara verilir veya bu yazının içeriği doğrudan yerine getirilir.

Ambar çıkış belgesi yapılması ve bunun kullanılış şekli:
Buna dayanılarak ambar memurluğunca (numune: 26) bir ambar çıkış belgesi düzenlenir. Bu belge dip koçanıyla beraber iki kısımdan ibaret olup, eşyayı alan memur tarafından altı imza edilmek üzere açıklaması ve alınan eşyanın cins ve miktarıyla istek yazısının tarih ve numaralarını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

Eşya ambardan çıktıktan sonra yapılacak işlem:
Eşya ambardan çıkarıldıktan sonra birinci kısmı istek yazısı veya tabelada ekli olduğu halde ayniyat saymanlığına verilecek ve oraca buna dayanılarak yevmiye ve esas defterlerinde eşyanın çıkış kaydı yürütülerek dip koçanı ambar kaydına esas olacaktır.

Ambar mevcutlarının ne zaman sayılacağı:
Madde 34- Ambar mevcutları sene sonu sayımlarından başka, ayrıca, senede bir defa, daire amirlerince lüzum görülecek zamanda sayılarak mevcut yiyecek, eşya ve diğerleri ambar defteri ile karşılaştırıldıktan sonra defterin altı gerekli açıklama yazılmak suretiyle kontrolü yapan komisyon tarafından imza edilecektir.

Yıl sonunda mevcut eşyanın tespitine ait çizelgenin düzenlenmesi ve bunun gönderilme şekli:
Madde 35- Yıl sonunda mevcut eşyanın cins miktar ve değer itibariyle giren, çıkan ve tüketileni ve kalanlarını bildirir bir çizelge düzenlenerek kurumun bağlı olduğu ayniyat saymanlıklarına ve bunlar tarafından da birleştirilerek bağlı bulundukları bakanlıklar veya il idarelerine gönderilecektir.

Sayım tutanaklarının da bu cetvele bağlanması:
Sene sonundaki mevcudu bildirmek üzere düzenlenecek sayım tutanakları da bu çizelgeye eklenecektir.

Ertesi seneye aktarılacak kalanlar hakkında yapılacak işlem: Sene sonunda ambar mevcudunu bildirmek için düzenlenecek çizelgede yazılı kalanlar, yeni yıl için açılacak deftere, geçen yıldan aktarılan mevcut adı ile ve yine cins, çeşit ve değer itibariyle aktarılarak eski defter kapatılacaktır.

Eski defterin tekrar kullanılabileceği:
Eski defter bir yıl için daha kullanılmaya elverişli (yeterli) olduğu takdirde eski kayıtlar kapatılmakla beraber bu defter, yine kullanılmaya devam edilir.
Çürüyen veya fire veren eşya hakkında yapılacak işlem ve buna ait belgeler:
Madde 36- Sayım sonunda ambara giren maddelerin çürümek veya fire vermekten doğacak noksanları usulen çıkış kaydolunur. Çürüme veya bozulma sebebiyle çıkış kaydı gereken maddeler hakkında usulen bir tutanak düzenlenerek bu tutanak çürüme veya bozulma yüzünden çıkış kaydı gereken maddelerin çıkış belgesi olur.

Fire oranlarının ne suretle tespit edileceği:
Fire oranlarının mahallince meydana getirilecek yetkili ve uzman bir kurul eliyle tespit olunması ve merkezden izin istenmesinden sonra alınacak cevaba göre fire olarak kabulü emredilen miktarın çıkış kaydı gerekir.

Firenin çıkış kaydına ait belgeler:
Bu takdirde çıkışa ait belge merkezden alınan izin kağıdıdır.

Evvelce izni alınan fire oranı için yeniden izin istemeye gerek olmadığı:
Herhangi bir maddenin fire miktarı için merkezden önceden izin alınmış ise ayni cins maddenin gelecek yıllardaki fire hesabı evvelce alınan izne dayanılarak yapılır.

Sayım sonunda fazla çıkan gereçler hakkında yapılacak işlem:
Sayım sonunda çeşitli nedenlerle fazla miktar tespit olunursa, fazla çıkan miktar, düzenlenecek bir tutanakla giriş kaydolunur. Fazla çıkan miktarın giriş kaydı için merkezden izin almaya gerek olmayıp sadece 36’ıncı madde gereğince kurulacak uzman kurulunun tutanağı ile yetinir. Giriş kaydı için bu tutanak belge kabul edilir.

Üretim işine yaramak üzere beslenen ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve bunların yavruları hakkında yapılacak işlem:
Madde 37- Üretimiyle beraber tüketimi bulunan kurumlarda, üretim işine yaramak üzere beslenen ve yetiştirilen canlı hayvanlar ve damızlıklar usulüyle demirbaş eşya muhasebesine girer. Bunların yavrularına doğduğu tarihten itibaren kendilerinden faydalanılacak zamana kadar her sene başında uzman kurullar tarafından biçilecek değerler esas olur ve değerler, değerlendirme tutanaklarına dayanarak kayda geçirilir.

Tıbbi ve veterinerlik deneyimlerinde veya bazı maddelerin elde edilmesi için kullanılan hayvanlar:
Kobay gibi tıbbi ve veterinerlik deneylerinde veya bazı maddelerin hazırlanmasında kullanılıp bu maksatlara ulaşıldıktan sonra yok edilen hayvanlar tüketim maddeleri gibi kayda tabi tutulurlar.
Aynı maksatla kullanılacak diğer hayvanlar:
Ancak dana, beygir, eşek ve benzeri hayvanlar demirbaş eşya kaydına tabi tutulup bunlardan yok edilmiş olanların çıkış kayıtları da yazılı değeriyle demirbaş kaydı üzerine yapılır. Bu kabil hayvanlardan ders ve uygulama için satın alınıp aynı günde operasyonlarla yok edilenlerin tüketim maddeleri gibi kaydı yapılır Bunların cesetlerinden elde edilen bir bedel mevcut olduğu takdirde bu bedel ayrıca gelir kaydedilir.

Üretim ayniyat defteri ve hayvanlardan, bağ, bahçe veya fidanlıklardan elde edilen maddeler ve bu maddelerin kurum
ihtiyacına verilmesi şekli:
Hayvanlardan elde edilenlerle, bağ, bahçe ve fidanlıklardan elde edilen ürünler için saymanlıkça (numune: 27) ayrıca bir de üretim ayniyat defteri tutulacaktır. Bunların gerek ambar, gerek saymanlıkta ayniyat defterlerine usulüne göre giriş kayıtları ile beraber o okul veya kurumun ihtiyacına sarf edilmek üzere ayrılacak ürünler için mahalli rayice göre komisyonca bir fiyat takdir olunarak kurumun ödeneğinden para saymanlığınca hesabına geçirildikten sonra o fiyata göre çıkış ve giriş kayıtları kuruşlandırılır.

Üretimin dışarıya satışı halinde yapılacak işlem:
Ambara giren, adı geçen ürünlerin dışarı satılması kararlaştırıldığında, usulüne göre özel kurulu tarafından müteahhidiyle yapılacak mukavele veya yapılacak pazarlık dairesinde müteahhide ihale olunur. Bu suretle mukaveleye bağlanan veya pazarlık suretiyle satılmış bulunan ürünlerin fiyatları mukavelenameye veya pazarlık yoluyla ihale olunduğuna göre kurulun bu konuda alacağı karara dayanarak tespit ettirilerek giriş ve çıkış kayıtları kuruşlandırılır.

Toprak ürünlerinin olgunlaşmadan evvel satılması halinde yapılacak işlem:
Toprak ürünlerinden olgunlaşmadan evvel satılan ürünlerin parası, adı geçen üretim defterinde bir taraftan girdi ve diğer taraftan satış suretiyle çıkış kaydolunarak yalnız miktar hanesi boş bırakılır.

Üretim defterinin çıkan sahifesi iki kolona ayrılmış olup biri iç ürünlere, diğeri dışarıya satılan ürünlere aittir. Bunlar ayrı ayrı sütunlara yazılır.

Haklarında özel hüküm olan üretimin tabi olacağı işlem:
Parasız verilmesi veya yetkili makamların takdir edecekleri fiyat üzerinden satılması gereken yapım veya üretim, rayiç fiyatlarıyla değerlendirmek kaydından ayrı olup bunlar özel hükümlere tabidir.

Dördüncü Kısım


Fabrika ve Yapım Yerleri Hesap İşleri

Fabrika ve yapım yerleri:
Madde 38- Fabrika ve yapım yerlerinde kullanılan ayniyat, başlıca iki kısımdan ibaret olup birinci kısmını tezgah, makine, kazan, ocak, kalıp, örnek, ölçü ve benzeri her türlü büyük ve küçük araç ve gereçler ve ikinci kısmını da yeni yapılan veya değiştirilen ,onarılan eşya ve gereçlerin yapım ve onarımı için harcanan ve kullanılan ham madde teşkil eder.

Üretim aracı:
Madde 39- Demirbaş eşyadan sayılan birinci kısım ayniyat, bu yönetmeliğin birinci bölümünde açıklanan usule göre kayıt ve tespit olunacaktır. İkinci kısmı teşkil eden esas ecza ve ham maddenin yapılmış hale getirilmesi ve çıkışına kadar takip olunacak kayıt usulü aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır.

Fabrika ve yapım yerlerince dışardan veya diğer bir yerden alınan gereç ve ham maddeler:
Madde 40- Fabrika ve yapım yerlerince kullanmak ve tüketmek üzere dışarıdan satın alınan veyahut diğer bir fabrika veya yapım yerinden alınan gereçler ve ham madde, usulünce muayene edilerek fabrika veya kurumun ambarınca teslim alınarak maliyet fiyatı üzerinden yapılmamış (kullanılmamış) eşya ambar defterine giriş kaydolunur. Bu kayıttan sonra iki kopya olarak düzenlenecek (numune: 24) alındının bir örneği teslim edene verilir ve diğeri ayniyat saymanlığına verilerek dip koçanı ambar defteri için gerekli belge olur.

Yukarıdaki madde gereğince alınacak gereçler hakkında ayniyat saymanlığınca yapılacak işlem:
Madde 41- Ayniyat saymanlığınca bu ayniyat alındısının içeriği incelendikten sonra, genellikle ayniyatın cinsi gözetilmeyip 32’inci maddede açıklandığı şekilde sırasıyla giriş ve çıkış kaydına ait olmak üzere tutulacak yevmiye defterinin girişine ait kolonuna miktarı yazılmakla beraber eşya çeşidi üzerine düzenlenmiş olan (numune: 16) esas defterine de bu yevmiye defterinden aktarılarak geçirilir.

Fabrika ve yapım yerlerince hammadde ambarlarından ne suretle malzeme alınacağı:
Madde 42- Hammadde ambar mevcudundan fabrika veya yapım yerleri veya atölyelere verilecek gereç ve hammadde için önceden atölye şefi tarafından eşyanın cins ve miktarını bildirir bir istek yazısı düzenlenerek fabrikanın sorumlu müdürüne onaylattırıldıktan sonra bu istek yazısı ayniyat saymanına verilecektir.
Atölyelerin ham madde ambarından istediği malzeme hakkında saymanlıkça yapılacak işlem:
Saymanlıkça içindekiler incelenerek verilmesi gerektiği anlaşıldıktan sonra altındaki saymana ait açıklama imza edilerek ambara verilecek ve ambar memurluğunca buna dayanarak eşya ve gereci isteyen atölye şefi tarafından (numune: 28) düzenlenerek üç kopya alındı karşılığında eşya çıkarılacaktır.

Ambar memurluğunca yapılacak işlem:
Madde 43- Ambar memurluğunca geçen maddede bildirilen asıl iki alındıdan biri eşyanın çıkışını bildirir açıklama yazılıp kendi tarafından da imza edildikten sonra istek yazısı da eklenerek ayniyat saymanlığına verilecek ve diğer kopya da çıkış belgesi olarak ambarda saklanacaktır.

Ayniyat saymanlığının yapacağı iş:
Ayniyat saymanlığı ambar memuru tarafından ve gelecek maddelerde açıklanacağı gibi diğer atölye memurlarından bu suretle gelecek alındıları atölyeler itibariyle arka arkaya saklayacak ve bu alındılar üzerine ayniyat saymanlığı bundan sonraki madde açıklandığı şekilde kayıt yürütecektir.

Genel ambardan atölyelere verilecek eşya:
Madde 44- Genel ambardan atölyelere verilen eşya ve levazım iki maksatla verileceği için bunlar ayniyat saymanlığınca ayrı ayrı kayıt usulüne tabidir.
1- Atölyelere, atölye ihtiyacı için verilen eşya ve gereçler
2- Atölyelere yapım için verilen bütün ham maddelerle diğer gereçler.
Atölye ihtiyacı için verilen eşyanın kayıt şekli:
Birinci kısmı teşkil eden gereçler ambar defterinin çıkış tablosundaki kesin çıkış ve toplam kolonlarına yazılır.

Yapım işlerinde kullanılmak üzere verilen eşyanın kayıt şekli:
İkinci kısmı teşkil eden ve yapım işinde kullanılan gereçler ise atölyeye verildiği zaman atölyece henüz sarf edilmemiş olacağı cihetle, ambar defterinin çıkış tablosundaki atölyelere verilen levazım ve toplam sütunlarına kayıt ve atölyelerde yapım son bulduğu zaman atölyelere verilen gereçler sütunundan çıkarılarak kesin çıkış sütununa alınacak ve esasen toplamda dahil olduğu için toplam hanesine ayrıca bir şey yazılmayacaktır. Geçici sütundaki rakamlar çıkışla beraber aktarmaya dahil edilir.

Atölyelerce yapılacak işlem:
Madde 45- Gerek doğrudan doğruya ham madde ambarından ve gerekse diğer bir atölyeden ham veya yarı işlenmiş bir durumda eşya alacak olan bütün atölyeler, bu eşya için 42’inci maddede bildirilen alındıyı düzenleyecekler ve bu belgelerin dip kısımları eşyayı alan atölyenin giriş için, diğer kopyalarından biri de veren ambar veya atölye için çıkış belgesi olacak ve her atölye aldığı ve verdiği eşyayı, yapımlarında yapılan masraflarla ve asıl kıymetleriyle ilgilendirilmeksizin yalnız miktar üzerinden tutacağı ambar defterine geçirecektir. Bu kadar ki, atölyelerin bir diğerinden isteyip alacakları eşya eğer yarı yapılmış hale gelmiş ise, bu takdirde, istek yazısında o şeyin değişmiş özelliğine göre miktar veya adedi gösterilecek ve gerek alındı ve gerekse atölye ambar defteri kayıtlarında (numune: 29) eşyanın bulunduğu durum ve miktarı gösterilecektir.

Atölyeler arasında alıp verilen alındıların ayniyat saymanlığına verilmesi gerekeceği:
Alındı kağıtlarının eşyayı alan ve veren ambar veya atölye memurları tarafından müştereken imzalı kopyaları eşyanın çıkışının ardından düzenli olarak ayniyat saymanlığına verilecek ve ayniyat saymanı bunları atölyeler itibariyle ayrı ayrı ayırıp saklayacaktır.

Eşyanın yapılmış hale gelmesi ve bunların yapılmış eşya ambarına teslim şekli:
Madde 46- Yapım işi tamamlanıp kurumun düşündüğü maksatla kullanılacak veya satışa çıkarılacak hale gelmiş olan eşya, yapılmış eşya ambarına tesliminde 44’üncü maddede açıklandığı şekilde esas ambar defterinin kesin çıkış sütununa kayıt ve yapılmış eşya ambarınca da teslim alınarak özel defterine girdi kaydedilir.

Yapılmış eşyanın alınış şekli ve ayniyat saymanlığınca yapılacak işlem:
Bu alınış şekli 42’inci maddede açıklandığı şekilde yapılır. Yalnız, fazla olarak ayniyat saymanlığı, yapılmış eşya ambarından kendisine verilecek olan iki kopya alındıya dayanarak yapılmış eşya ambarına teslim edilen eşyaya sarf edilmiş olan ham maddeler miktar ve isimlerini, ham madde esas ambar defterinin atölyelere verilen eşya sütunundan düşen ve kesin çıkış sütununa naklen hakiki çıkış olarak yapılmış eşya esas ambar defteri olmak üzere tutacağı (numune: 30) deftere, gelecek maddede açıklanan şekilde giriş kaydedilir.

Yapılmış eşya ambarına sokulan eşyanın maliyet fiyatının tespit şekli, maliyet değerini tespit edecek komisyon:
Madde 47- Yapılmış eşya ambarına sokulan eşya cins ve nitelikleri itibariyle yapılmış eşya ambar defterine giriş yazılmakla beraber, bu eşya üzerine harcanan ham maddelerin (zayiat da dahil) miktar ve değerleri de gösterilecek ve sütun başlıklarında da işaret edildiği üzere sonra gelen sütunlardan işletme masrafı sütununa bir aylık işçi ücreti, çalıştırıcı güç tüketimi, aydınlanma ve diğerleri için bir ay içinde meydana gelen para saymanlığınca tespit edilecek toplama nazaran fabrika veya atölye müdürünün başkanlığı altında kurulacak özel bir komisyon tarafından eşyanın cinslerine göre dağıtılacak miktardan her birine düşen kısım yazılacaktır. Bu iki sütun toplamı da mal oluş fiyatını gösteren toplam sütununa geçirilecektir.

Maliyette nelerin göz önünde tutulacağı:
Komisyon maliyet fiyatının tespitinde aşağıdaki hususları göz önüne alacaktır:
A- Yukarıda da söylendiği gibi bir ay içinde çalışan geçici işçiler, usta ve işçi ücret ve yevmiyeleri ile tüketilen çalıştırıcı güç ve aydınlatma maddeleri ve buna benzer diğer maddelerin paraları,
B- Memur ve daimi işçilerin maaş ve ücretleriyle kira, çeşitli işler, ısıtma ve sigorta gibi daimi ve müşterek giderler,
C- Makine alet ve takımları ile diğer demirbaş eşyanın aşınma (amortisman) payları,
D- Yukarıdaki giderlere ayrıca bir şey eklenmesi gerekiyorsa bu miktar.

Komisyonca maliyet pusulası düzenlenecektir:
Madde 48- Komisyon yukarı maddelerdeki esaslar içinde her cins eşya için 47 nci maddedeki açıklamaya göre tespit edeceği hisseleri iki kopya maliyet pusulasında gösterip onayladıktan sonra ambara verecektir.

Maliyetin tespitinden sonra ambarca ve saymanlıkça yapılacak işlem:
Ambarca bu pusulalarda gösterilen hisseler (paylar), ilgili sütuna kayıt ve eklendikten sonra ikinci kopyası ambarca kaydının yapıldığı yazılıp onaylandıktan sonra ayniyat saymanlığına verilecek ve ayniyat saymanlığınca da gereken işlem yapılacaktır.

Her fabrikada ve yapım yerlerinde bir ayniyat saymanı ve küçük atölyelerde mutemet bulunur:
Madde 49- Her fabrika ve yapım yerinde bir ayniyat saymanı bulunur. Ayniyat saymanı olmayan küçük atölyelerde bulunacak mutemetler bu atölyelerin hesaplarını, bağlanacakları ayniyat saymanına verirler. Bu ayniyat saymanı, yönetimi kendisine verilen işler için idare hesabiyle cetvellerini usulen merkeze gönderir.

Fabrika ve yapım yerleri ayniyat saymanlarının yapacakları çizelgeler:
Madde 50- Fabrika ve yapım yerleri ayniyat saymanları her mali yıl sonunda, aşağıdaki çizelgeleri bağlı oldukları bakanlıklara veya genel idarelere (valiliklere) gönderirler.
Fabrikaya giren gereçler için bir adet ham madde ambar çizelgesi:
1- Fabrikaya giren ve diğer atölyelerden yapılmış eşya ambarına gelen eşya ve ham maddenin cins, çeşit ve miktar ve değeri itibariyle bir adet ham madde ambar cetveli,

Yapılmış eşya ambarına giren çıkan ve ertesi seneye devreden yapılmış maddeler için yapılmış eşya ambar çizelgesi:
2- Yapılmış eşya ambarına giren, çıkan ve ertesi seneye devreden yapılmış maddelerin yine cins, çeşit ve miktarıyla maliyet fiyatı üzerinden değerlerin bildiren yapılmış eşya ambar çizelgesi. (Bu çizelgeler özel defterlerine benzer sütunları kapsar.)

Fabrikalar idare hesaplarıyla kesin hesaba kaynak olan çizelgelerin hazırlanıp düzenlenmesi:
Madde 51- Fabrikalar idare hesaplarıyla kesin hesaba kaynak olan çizelgeler demirbaş eşya ve döşeme hesaplarına ait olan 11’inci maddedeki hükümlere uyularak düzenlenip verilir.

Beşinci Kısım


GENEL HÜKÜMLER
İdare Hesaplarının Veriliş Şekli

Bazı müesseseler özel durumlarına göre bu yönetmeliğe kayıtlar eklenmesini gerekli görürlerse bunu hazineye bildireceklerdir:
Madde 52- Yukarıda çeşitli kısım ve bölümler içinde açıklanan ayniyat muhasebe işleri her daire ve kurumun ihtiyacı düşünülerek her tarafta uygulanabilecek şekilde düzenlenmiştir. Yalnız, fabrika veya yapım yerleri gibi bazı kurumlarca özel durumları gereği; farklı olarak daha bazı kayıtlar eklemek veya özel usuller uygulanmasına gerek görüldüğü takdirde bu yönetmeliğin çıkışın takiben bu kurumlar kendi özel durumlarına göre eklenmesi gereken kayıt ve gerekli belgeler hakkında birer açıklama yazarak hazineye göndereceklerdir.

Merkezdeki ayniyat sorumlu saymanı bağlı olduğu idarenin ayniyat kesin hesabını yapacağı gibi merkezdeki eşyanın idare hesabını da verecektir:
Madde 53- Merkezdeki sorumlu ayniyat saymanı ayni daireye bağlı diğer bütün saymanların gönderecekleri çizelgeleri bir araya toplayarak o dairenin kesin hesabını düzenlemekle görevli olduğu gibi merkezdeki eşya için de Sayıştay'a ayrıca idare hesabı vermeye ve taşra idare hesaplarını da yine Sayıştay'a göndermeye zorunludur.

Ayniyat sorumlu saymanının bir icmal (özet) defteri tutması gerekeceği:
Madde 54- Merkezdeki ayniyat saymanı, bağlı bulunduğu bakanlık veya il idaresinin kesin hesabını hazırlamak için muhtelif saymanlardan alacağı çizelgeleri kayıt ve birleştirmeye ait olmak üzere (numune: 19) bir defter tutar.
Mutemetlerin hesabı, bağlı bulundukları ayniyat saymanınca tetkik edilecek, saymanlık hesabına sokulması için bir defter tutulacaktır:
Madde 55- Her mutemet tarafından bağlı olduğu ayniyat saymanına sene sonlarında gönderilecek olan belgeler bu saymanlar tarafından birer birer incelenip çizelgelerle karşılaştırılıp uygunluğu anlaşıldıktan ve varsa noksanları tamamlattırıldıktan sonra belgeler kabul ve çizelgelere göre saymanlık hesabına alınmak üzere (numune: 20) deftere yazılır.

Saymanlarca özetlerin ne suretle çıkarılacağı ve nasıl gönderileceği:
Madde 56- 54 üncü maddede yazılı deftere her sayman kendi hesabıyla beraber, birleştirilmesi kendisine bırakılmış bulunan mutemetler hesabını da kayıt ve defterin toplamını bağladıktan sonra bu toplamlardan (numune: 31) iki adet ayniyat icmali çıkaracak ve belli toplam ile beraber bu toplamı meydana getiren esas çizelgeler ve kesin belgeler belli süre içinde merkezdeki ayniyat saymanlığı yoluyla Sayıştay'a verilmek üzere merkeze gönderecektir.

Merkezdeki ayniyat saymanı, çizelgelerden bir örneği ile kesin belgeleri Sayıştay'a verecek, diğer çizelgeyi kesin hesaba esas olmak üzere kendi yanında alıkoyacaktır.

Yevmiye defteri hakkında:
Madde 57- Yevmiye defteri tutmağa zorunlu olan her mutemet bu defteri kopyalı olarak yazacak ve bir kopyasını senelik çizelgeler ve kesin belgeleriyle birlikte bağlı olduğu saymana gönderecektir.

(Madde 58 emanet ayniyatına ait olduğu ve bu husus da Adliye icra daireleriyle, emniyet kuvvetlerini ilgilendirdiğinden buraya alınmamıştır.)

Ayniyat saymanlığı kuruluşu olan bütün kurumların idare hesapları merkezdeki sorumlu saymanca Sayıştay'a verilir:
Madde 59- Ayniyat saymanlığı kuruluşu olan bütün kurumlar, sene sonlarında zamanlarına ait idare hesaplarını, merkezdeki sorumlu sayman vasıtasıyla Sayıştay'a vereceklerdir.

Buna benzer kuruluşu olan fabrika, yapım yerleri ve diğer kurumlar muhasebelerince tutulan kayıtlardan yevmiye defteri, örneği bağlı ve arkasında da tarif ve açıklandığı üzere, kopyalı olarak kullanılacağından sene sonlarında bu defterin kopya edilmiş suretleri (örnekleri) tasdikli olduğu halde özel bölümlerinde yazılan girdi, çıktı ve aktarılanları, kesin belgeleriyle düzenlenecek cetvelin bağlanması ile hesabı verilir.

Demirbaş eşyanın tarifi:
Madde 60- Demirbaş eşya ve döşeme, belli bir süreye bağlı olmaksızın uzun zaman korunan ve kullanılan eşya olup çeşitleri bağlı (l) numaralı çizelgede gösterilmiştir.

Bu çizelgeye dahil eşya, bütçe formülünde demirbaş eşya ve döşemeden başka tertiplerle ilgili olsa dahi ayniyat yönetmeliği bakımından demirbaş ve döşeme kabul edilecektir. (l) numaralık çizelgeye dahil olmayan ve fakat ayni nitelikte olan eşya ve benzerleri dahi demirbaş kayıtlarına sokulacak ve buna ait muhasebeye tabi tutulacaktır.

Durumlarının belirtilmesinde şüphelenilen (kararsızlık gösterilen) eşya ve gereçler:
Durumlarının belirtilmesinde kararsızlık gösterilen eşya ve gereçler ilgili Bakanlıktan sorularak durumları tayin ve tespit olunur.

Tüketilecek maddelerin tarifi:
Gerek (l) numaralı çizelgenin ve gerekse yukarıdaki tarifin dışında kalıp doğrudan doğruya tüketme ve kullanma sonucu belli bir süre sonra kullanılamayacak bir hale gelen eşya ve gereçler dahi tüketim maddelerinden olup bunların başlıcaları (2) numaralı cetvelde gösterilmiştir.

Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi:
Madde 61- Bu yönetmelik 1/6/1939 tarihinden geçerlidir. Bu tarihte eski yönetmeliğin hükmü ortadan kalkacak ve yapılacak sayımlara dayanarak gerekli kayıtlar bu yönetmelik esasları içinde kurulup takip edilecektir.

(l) NUMARALI ÇİZELGE
Demirbaş eşya ve döşeme belli bir süreye tabi olmaksızın uzun zaman korunup kullanılan eşya olup bunların başlıcalarının çeşitleri aşağıda gösterilmiştir. Bu cetvele katılmayan ve yapılan tarifin dışında kalıp durumlarından dolayı demirbaş sayılamayan eşya ve benzerleri tüketim maddelerinden olduklarından ötürü bunlar, tüketime ait eşya ve gereçler muhasebesine tabidirler.

Yukarıdaki tarife uymakla beraber aşağıdaki çizelgeye yazılmamış bulunan kalorifer, telgraf, telefon, elektrik, su, havagazı tesisatı ve zil tertibatı, avizeler, zil aletleri, lavabolar, banyo ve duş tertibatları, özetle diğer taşınmaz tesisat da demirbaş eşya ve döşeme kısmına dahil değildir.


ÇİZELGE
1- Bayraklar,
2- Dairelerde, bürolarda kullanılan bütün taşınabilir eşya (Duvar takvimi hariçtir.)
3- Hastane, revir, eczane, laboratuar, okul, fabrika, atölye, matbaa, cilt evi ve diğer kurumlarda kullanılan taşınabilir bütün süresiz eşya (laboratuarlarda kullanılan lamlar, tüpler ve kobaylar ve benzerleri tüketim maddelerindendir.)
4- Mutfak, çamaşırhane, yemekhane, yatakhanelerde kullanılan bütün süresiz eşya, çay ve kahve takımları,
5- Bütün ölçüler,
6- Her cins müzik aletleri (radyolar, gramofonlar, plakları dahil),
7- Bütün taşıma ve çekme araçları ve eyer, semer ve koşum takımları ve yedekleri ve bunlara ait eşyalar,
8- Fotoğraf ve sinema makineleri ve aletleri ve bunların diğer malzemeleri kiralanmak suretiyle alınanlar hariç olmak üzere, sinema filmleri (Fotoğraf malzemesinden kağıt, cam, filim ve ilaçları ise tüketim maddelerindendir).
9- inşaat, onarım ve kazı aletleri
10- Atölyesi olmayan yerlerdeki marangozluk, dülgerlik, demircilik, saraçlık ve benzeri sanat aletleri,
11- Yangın söndürme alet ve araçları,
12- Hara, çiftlik ve diğer tarım kurumlarında kullanılan bütün alet, eşya ve makine ve nalbant aletleri ve diğer araçlar,
13- Bütün mühendislik ve mimarlık alet ve araçları,
14- Her cins çadırlar ve araçları,
15- Telefon aletleri,
16- Bütün mürekkepli kalemler,
17- Burslu, yatılı ve fakir öğrencilere okullar tarafından verilen ders kitapların- dan başka bütün kitaplar, haritalar, tablolar, levhalar, vantilatörler, portatif lambalar, yazı ve hesap makineleri,
18- Halı, seccade, yol keçe ve halıları,
19- Damızlık ve hizmet hayvanları, serum kurumlarında kullanılan hayvanlar.

(2) NUMARALI ÇİZELGE
1- Yatak takımları,
2- El ve yüz havluları,
3- Peçeteler ve sofra örtüleri,
4- Bütün elbise, er, şapka ve kasketler, ayakkabılar ve çoraplar,
5- İş elbiseleri,
6- Doktor, veteriner, hastabakıcı ve yardımcı hizmetlilerin gömlekleri
7- Ameliyathanelerde kullanılan lastik ayakkabı (lastik eldiven tüketim maddelerindendir.)
8- Bütün iç çamaşırları ve pijamalar,
9- Koltuk, kanepe, sandalye örtüleri,
10- Paspaslar ve yol halıları üzerine çekilen bezler,
11- Bütün önlükler, (Radyologların önlükleri hariç)

Kanun ve tüzüklerle dayanma süreleri belli olmayan eşyanın dayanma süreleri ait olduğu Bakanlıkça tespit ve tamim olunur.


MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK

(10.06.1985 tarih ve 18780 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

BİRİNCİ KISIM


Genel Esaslar,Amaç,Kapsam
Amaç

Madde 1-Bu yönetmeliğin amacı teslim edilen mal,hizmet,yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak esasları tespit etmektir.

Kapsam
Madde 2-Bu yönetmelik genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 91. Maddesi uyarınca kuracakları muayene ve kabul heyetlerinin kuruluş ve görevlerini kapsar.

İKİNCİ KISIM


Yapım ve Hizmet İşlerinin Geçici ve Kesin Kabulleri

Geçici ve Kesin Kabul Heyetlerinin Kurulması
Madde 3-Geçici veya kesin kabul heyetlerin, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az 3 kişiden oluşturulur. İşin önemi, niteliği ve nev’i göz önünde bulundurularak, gerektiğinde heyetin üye sayısı arttırılır.

İşin kontrollüğünde fiilen görevli olanlar heyetlere başkan veya üye olarak alınamazlar. Ancak kabullerde hazır bulunurlar.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca yeterli teknik teşkilatı olduğu kabul edilenler dışında kalan katma bütçeli idareler ile belediyelerin kuracakları kabul heyetlerine ayrıca bu Bakanlıktan bir üyenin katılması zorunludur.

Müracaat ve Kabuller


Madde 4-Taahhüt edilen iş,sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlanınca müteahhit idareye geçici kabul isteği konusunda bir dilekçe verir veya telgraf veya teleks çeker.

Bu müracaat üzerinde kontrol teşkilatınca maddi bir engel bulunmadığı takdirde en çok otuz gün içinde yapılan iş önce incelemeye tabi tutulur. İşin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığının anlaşılması üzerine kabul işleminin yapılmasında (Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesindeki esaslar göz önünde tutularak) bir engel görülmediği takdirde, kontrol teşkilatı Örnek-1’e göre “geçici kabul teklif belgesi” düzenler ve sözleşmede belirtilen yetkili makama gönderir. Yetkili makam da en geç 10 gün içinde 3. Maddeye göre Geçici Kabul Heyetini oluşturur. Sözleşmesinde erken bitirme primi verilmesi kabul edilen işlerde müteahhidin geçici kabul istemi üzerine kontrol teşkilatı en geç beş gün içinde işin kabul öncesi incelemesini yapar ve kabul teklifini düzenleyerek ilgili makama gönderir. Geçici kabul heyeti ise en geç beş gün içinde oluşturularak iş yerine gönderilir ve kabul işlemine başlanır.

Kabul Heyetinin Görevi
Madde 5-Geçici kabul heyeti, kurulmasından sonra en geç on gün içinde iş yerine giderek, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 41. maddesine göre müteahhit tarafından yapılmış işleri muayene eder. 10 günlük süre mecburiyet halinde yetkili makamca uzatılabilir.

Geçici Kabul Tutanağının Düzenlenmesi
Madde 6-Geçici kabul heyeti yapmış olduğu muayene ve incelemeler sonunda, işi geçici kabule hazır bulunduğu takdirde, işin genel durumunu belirten görüşlerini ve uygun göreceği diğer kayıt ve şartları belirten beş nüsha geçici kabul tutanağı düzenler.(Örnek-2)

Geçici kabul muayenesi sırasında, heyet tarafından taahhüt konusu iş kısımlarında herhangi bir kusur ve noksan görülmediği takdirde kabul heyeti başkanı, tutanakları ilgili makama gönderir.

Geçici kabul muayenesi sırasında heyet kusur ve noksanlar tespit ederse, durumu ve nitelikleri itibariyle giderilmesi veya tamamlanması gerekli görülen kusur ve noksanların giderilerek tamamlanması için işin mahiyetine göre yeterli bir süre belirler. Bu durumda geçici kabul tutanaklarından dört adedi kabul heyeti başkanı tarafından ilgili makama, bir adedi de kontrol teşkilatına gönderilir.

Bahis konusu noksan ve kusurlar heyetçe belirlenen süre içinde tamamlanmadığı takdirde, kontrol teşkilatı tarafından Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 41’inci maddesi hükümleri uygulanır.

Noksan ve kusurlar tamamlanınca kontrol teşkilatı durumu tutanağın altına kaydederek imzalar ve tutanağı ilgili makama gönderir.

Geçici kabul heyeti yapmış olduğu muayene ve incelemeler sonunda işi geçici kabule hazır bulmadığı takdirde durumu bir tutanakla tespit eder ve idareye bildirir. Bu durumda geçici kabul yapılmamış sayılır.
Geçici Kabul Tutanağının Onayı
Madde 7- Geçici kabul tutanakları yetkili makam tarafından onandıktan sonra geçerli olur.

Kesin Kabul
Madde 8- Kesin kabul zamanı geldiğinde; müteahhit dilekçe veya telgraf veya teleksle idareye müracaat eder.

Bu müracaat üzerine; bu defa örnek 3’e göre kesin kabul teklif belgesi hazırlanarak idarece kesin kabul heyeti oluşturulur ve durum, yazılı olarak ilgililere tebliğ olur.

İşin Yerinde İncelenmesi
Madde 9- Kesin kabul heyeti işyerine giderek kesin kabul hakkında Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 41 ve 44. maddelerinde yazılı hükümlere göre işi inceler gerekli gördüğü kısımların (özellikle tesisat ile ilgili kısımların ) işletme ve çalışma tecrübelerini yapar.

Kesin Kabul Tutanağının Düzenlenmesi
Madde 10- Kesin kabul heyeti; yaptığı inceleme ve muayeneler sonunda işi kesin kabule hazır bulduğu takdirde “kesin kabul tu6tanağı”nı düzenler: (Örnek-4)

Kesin Kabulde Görülecek Kusur ve Noksanlar
Madde 11-
a) Kusur ve noksanlar kabule engel olmayacak nitelikte bulunduğu takdirde, kesin kabul tutanağı düzenlenir; ancak, kusur ve noksanlarda tutanağa eklenecek listelerde gösterilir ve tamamlanmaları için verilen süre tutanakta belirtilir.

Kesin kabul tutanağı, kusur ve noksanların tamamlandığı kontrol teşkilatı tarafından tespit edildikten sonra işleme konulur.

b) Kusur ve noksanlar kesin kabule engel olacak nitelikte bulunduğu takdirde; bunların giderilmesi için gereken süre tespit olunarak tutanaklara yazılır ve kesin kabul muayenesi, noksan ve kusurları tamamlanarak giderilmesinden sonraya bırakılır.

c) Yukarıda yazılı iki halde de kabul heyetince tespit olunan sürelerde, noksanlıklar müteahhit tarafından tamamlanmazsa idare kusur ve noksanlığı müteahhit nam ve hesabına dilediği şekilde tamamlatır. Bunun bedelini müteahhitten keser veya Bayındırlık İşleri Şartnamesinin 41 ve 44. Maddelerinin ilgili hükümlerini uygular.

Kesin kabul tutanağının onayı
Madde 12- Kesin kabul tutanakları heyet tarafından beş adet olarak düzenlenerek imza edildikten sonra heyet başkanı tarafından ilgili makama gönderilir. Kabul tutanakları makamca incelenip onandıktan sonra geçerli olur.

Kesin kabul tutanakları idarece onandıktan sonra, müteahhidin sözleşme konusu işinden dolayı idareye karşı hiçbir sorumluluğu kalmaz. Ancak 2886 sayılı Kanunun 56 ve 87. Maddeleri hükümleri saklıdır.

ÜÇÜNCÜ KISIM


Teslim Edilen Mal veya Yapılan İşin Muayene ve Kabulleri

Heyetlerin Kuruluşu
Madde 13-Teslim edilen mal veya yapılan işin muayene işlemleri için idareler biri başkan olmak üzere en az üç kişilik muayene heyetleri oluşturur.

Muayene Heyetlerinin Görev ve Sorumlulukları
Madde 14-Muayene Heyetleri,
A) Müteahhit tarafından idareye sunulan malın veya yapılan işin nitelik, numune ve aranacak diğer şartlara uygun olup olmadığını incelerler.
B) Laboratuar muayene sonuçlarından ve uzman-üye kararlarından sorumlu tutulmazlar.
C) Sorumluluk ve yetki ölçülerine göre görev yaparlar. Görevlerine ilişkin işlerde hiçbir makamın etkisinde kalmazlar.

Malın Teslim Alınmış Olması
Madde 15-Mal veya yapılan iş müteahhit tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene olunmaz. Ancak, satın alınması ve muayenesi aynı zamanda yapılarak derhal depolara kaldırılacak mallar veya yapılan işler bunun dışındadır. Beğenilerek alınmış mal veya yapılan iş teslim alanın sorumluluğu altında depolara taşıtılır.

Başka Yerde Muayene
Madde 16-İdareye hemen verilmesi mümkün olmayan ve özellikleri sebebiyle başka yerlerde teslim alınan malların veya yapılan işlerin muayeneleri, şartname veya protokollerinde açıklanan esaslara ve bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır.


Muayene Edilecek Yer ve Alınacak Tedbirler

Madde 17-Muayeneye sunulacak mal veya yapılan iş, muayene sonucu alınıncaya kadar ayrı bir depoda geçici olarak saklanır.

Böylece bu depo bulunmazsa, muayene, idarenin deposu içinde ayrılacak bir yerde yapılır ve bunların değiştirilmesini önleyici her türlü tedbir idarece alınır.

Malın veya Yapılan İşin Fiziksel Muayenesi
Madde 18-Malın veya yapılan işin fiziksel muayenesine bir tutanakla başlanır. Bu tutanak defter halinde de olabilir. Bunlarda muayenenin başlangıcından itibaren tetkik, muayene ve numune alma safhaları özetlenir. Takip olunan yol,usul ve sonuç belirtilir. Bu tutanak muayene heyetine, mevcutsa, müteahhidine imzalattırılır. Muayene gelecek güne geçerse, müteahhidin bulunması için gün ve saat tespit ve tebliğ olunur.

Laboratuar Muayeneleri
Madde19- Laboratuar muayeneleri,varsa idarenin kendi laboratuarlarında, yoksa diğer kamu kuruluşlarına ait laboratuarlarda, bu da mümkün olmaz ise özel laboratuarlarda yapılır.

Malın Muayeneye Hazırlanması
Madde 20- Muayene edilecek bir mal veya yapılan iş müteahhit tarafından;
A) Tamamının incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulundurulur.
B) Nitelikleri uygun olmayanların, malın veya yapılan işin bütünü arasında kaybolmasına yer bırakılmaz.
C) Uygun olanlarla olmayanları kolaylıkla ayırabilmek amacıyla muayeneye başlamadan evvel küçük ve belirli bölümlere ayrılır.


Muayene İşlemleri

Madde 21-
a)Bir malın veya yapılan işin heyet tarafından muayenesine başlana bilmesi için:
1) Muayene emrinin komisyona gelmiş olması,

2) Numunenin ve numune alımı ile ilgili alet ve malzemenin hazır olması gerekir.

b) (a) fıkrasına göre yapılan işlemlerden sonra malın veya yapılan işin fiziksel ve laboratuar muayeneleri yapılarak sonuç hakkında rapor düzenlenir.
Muayenede Aranacak Nitelikler
Madde 22- Muayeneye sunulan malın önce bütünü incelenerek gerek görülür ise bir numune saklı tutulur. İncelemede aranacak noktalar; şartnamede yazılı şart ve nitelikler ile var ise esas numunedeki niteliklerdir.

Birinci fıkra dışında başkaca yeterlilik ve nitelik aranmaz.

Tekrar İnceleme
Madde 23- Numunelerin bir kere incelenmesi ile bulunan sonuçlar üzerinde karar verilemez ise numuneler üzerinde en az bir muayene daha yapılır. Her iki muayene de aynı sonucu verdiği takdirde kesin karar verilir. Bu iki muayene değişik sonuçlar vermiş ise, o numune üzerinde üçüncü bir muayene daha yapılarak bunların ortalamaları verilecek karara esas olur.

Bulunan Sonuçların Kesinliği
Madde 24- Muayenelerde elde edilen sonuçlar, muayene edenler tarafından kişisel görüşle değiştirilemez, rapora aynen yazılır.

Muayenede Öncelik
Madde 25- Muayenelerde önce fiziksel nitelikler kontrol edilir. Fiziksel niteliklerin tamamı uygun bulunmayan malın veya işin numuneleri, laboratuar muayenelerine gönderilmez. Fiziksel muayenede niteliklerin bazıları uygun çıkmazsa muayene yarıda bırakılmaz, tamamı muayene edilir.

Müteahhitler, fiziksel muayene sonucunu kabul etmezler ise, verilen red raporuna usulüne göre itiraz ederek ikinci bir muayeneyi isteyebilir. Bu takdirde ilk muayenede bulunmamış kişilerden kurulacak en az üç kişilik bir heyete muayene yaptırılır.

İkinci heyet yine önce fiziksel muayenede itiraz konusu olan kısımları inceler. Sonuç menfi ise ret raporu verilir. Bu durumda laboratuar muayenelerine geçilmez ve bu rapora itiraz edilemez.

Sonuç müspet ise, laboratuar muayenelerine geçilir. Bu niteliklerde uygun bulunursa kabul raporu verilir.

Süre İçinde Muayene Hakları
Madde 26- Teslim süresi içinde getirilen malların veya yapılan işin muayeneleri uygun çıkmazsa bu süre içinde müteahhit malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir.
Teslim süresi bitinceye kadar getirilecek mallar kabul edilerek muayeneleri yapılır. Bu husus şartnamede de belirtilir.
Muayene Metodunun Tespiti
Madde 27-Muayenede bir niteliğin tespiti için hangi metodun kullanacağı şartnamesinde belirtilir.

Laboratuar Muayeneleri
Madde 28-Laboratuar muayeneleri sonucunda reddedilen bir mal veya yapılan iş, itiraz muayenesi yapılmak üzere, o maldan daha önce alınıp muayene komisyonunda saklanmakta olan numunelerle birlikte ilk laboratuar muayenesi yapan laboratuar dışındaki başka bir laboratuarda incelettirilir. Bu laboratuarın vereceği rapor kesindir.

İtiraz Edileceği Kısımlara Bakılacağı
Madde 29-İtiraz muayeneleri yalnız ilk muayeneden menfi çıkan ve itiraz edilen noktalar üzerinde ve ilk komisyonca tutulan numune, numune yoksa mal üzerinden yapılır.

Muayene Raporlarını Düzenlenmesi
Madde 30-Muayene raporlarına, şartnamede yazılı niteliklerle, muayenede bulunan nitelikler ayrı ayrı yazılır. Bunlar karşılaştırılır ve sonuç; “niteliklerine uygundur” veya “niteliklerine uygun değildir” şeklinde kesin olarak belirtilir.


DÖRDÜNCÜ KISIM


Diğer Hükümler

Kararın Verilişi
Madde 31-Muayene veya kabul komisyon veya heyetlerinin kararları çoğunlukla verilir, oylar eşit olduğu zaman başkanın bulunduğu taraf tercih olunur.

Karara karşı olanlar, karşı kalma sebeplerini kararın altına yazarak imza etmek zorundadır. Kararlarda çekimser kalınamaz.

Sorumluluk
Madde 32- Muayene veya kabul komisyon veya heyetlerinin başkan ve üyeleri ile diğer ilgililerin, görevlerini kanuni gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulundukları tespit edilirse haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca, tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.


Özel Hükümler
Madde 33-Bu yönetmeliğin üçüncü kısmında gösterilen malın veya yapılan işin kabulünün nasıl yapılacağı hususları ile diğer işlerle ilgili ayrıntılı esaslar ayrıca idarelerince tespit olunabilir.

Geçici Madde-Bu yönetmeliğin yayım tarihinden önce başlamış işler, başlanış tarihindeki yönetmelik ve usuller hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Dayanak
Madde 34-Bu yönetmelik 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 91 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kaldırılan Hükümler
Madde 35-İdarelerin ilgili mevzuatlarının bu yönetmeliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 36-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 37-Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Örnek:1
GEÇİCİ KABUL TEKLİF BELGESİ

1-İşin Cinsi
2-Müteahhidin Adı
3-Sözleşme Tarihi
4-Keşif Bedeli
5-Eksiltme İndirimi
6-İhale Bedeli
7-“Varsa” Keşif Artışı/Eksilişi
8-Sözleşmeye Göre İş Süresi
(takvim günü adedi)
9-Sözleşmeye Göre İşin Bitirilmesi Gereken Tarih
10-“Varsa” Süre Uzatımları
11-Uzatılmış Sürelere Göre İşin Bitirilmesi Gereken Tarih
12-İşin Bitirildiği Tarih

....................... nın talimatı üzerine müteahhit ................. tarafından yapılıp bitirilen yukarıda yazılı işin .................. tarihinde tarafımızdan/tarafımdan yapılan ön incelemesi sonunda sözleşmesine uygun olarak tamamlandığı ve işin geçici kabul için gereğinin yapılmasını arz ederim/ederiz.

Görevli veya Görevlilerin : Tarih:.......................
Adı Soyadı ve İmzaları :
Görev Unvanları :

Örnek: 2
GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI

1-İşin Cinsi
2-Müteahhidin Adı
3-Sözleşme Tarihi
4-Keşif Bedeli
5-Eksiltme İndirimi
6-İhale Bedeli
7-“Varsa” Keşif Artışı/Eksilişi
8-Sözleşmeye Göre İş Süresi
(takvim günü adedi)
9-Sözleşmeye Göre İşin Bitirilmesi Gereken Tarih
10-“Varsa” Süre Uzatımları
11-Uzatılmış Sürelere Göre İşin Bitirilmesi Gereken Tarih
12-İşin Bitirildiği Tarih

.................... ile müteahhit ................................ arasında akdedilmiş olan sözleşme gereğince yapılan işin bu işe ait GEÇİCİ KABUL TEKLİF BELGESİNDE de görüleceği üzere ön incelenmesi yapılmış ve .......................... tarih makam onayı ile seçilen ve ................................................. dan oluşan GEÇİCİ KABUL HEYETİMİZ, Müteahhit ...................................... da hazır olduğu halde ............................ tarihleri arasında iş yerine giderek müteahhit tarafından yapılmış işleri geçici kabul bakımından incelemiş ve aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.

Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızalar bulunmadığı görülmüştür. ANCAK(1) ...................................................................... ............................................................................................................................................
SONUÇ: Geçici kabul bakımından muayene ve inceleme işlemlerinin yapılması görevi heyetimize tebliğ edilmiş bulunan söz konusu işin, yukarıda belirtilen (varsa ayrıntıları veya gerekçeleri ekli sayfalarda sayılan ve gösterilen) kayıtlarla ve bitim tarihi de ............................ olarak itibar edilmek üzere geçici kabulünün yapılması heyetimizce uygun görülmüş ve ................ makamının onayına sunulmak üzere iş bu geçici kabul tutanağı beş nüsha olarak düzenlenmiştir.

Tarih:.../.../1999...
Kabul Heyeti Üyeleri :...............................
Memuriyet ve Unvanları: :................................
Adları Soyadları ve İmzaları :................................

Kabul tutanağı ........................ tarihinde tasdik olundu. Yetkili tasdik makamının imzası.

Buraya kabul heyetinin düşünceleri ile varsa kusur ve noksanları kaç sayfada yazılıp toplandığı, kaç maddeden ibaret olduğu tamamlanması gerekli olan kusur ve noksanların giderilme bedelleri toplamı ve varsa ayrıca kesilecek olan para toplamı yazılacaktır.

NOT:
1-Tamamlanması gerekli olan ve maddeler halinde gösterilen kusur ve noksanların tamamlanması için bunları giderilme bedelleri her maddenin altında mutlaka gösterilecektir.

2- Noksan ve kusurların tamamlanması için verilecek süreler de ayrı bir maddede toplanmalıdır.

3-Kusur ve noksanları belirleyen bütün sayfalar kabul heyeti üyelerince aynı tarihte imzalanır.

4-Ayrıca kesilecek para varsa, gerekçesi ve kesilecek miktar noksan ve kusurlu iş kaleminin altına yazılır.

Örnek :3
KESİN KABUL TEKLİF BELGESİ

1-İşin Cinsi
2-Müteahhidin Adı
3-Sözleşme Tarihi
4-Keşif Bedeli
5-Eksiltme İndirimi
6-İhale Bedeli
7-“Varsa” Keşif Artışı/Eksilişi
8-Sözleşmeye Göre İş Süresi
(takvim günü adedi)
9-Sözleşmeye Göre İşin Bitirilmesi Gereken Tarih
10-Süre Uzatımları
Varsa Geçici Kabulden önce verilmiş olanlar.
Varsa Geçici Kabulden sonra verilmiş olanlar
11-Uzatılmış Sürelere Göre İşin Bitirilmesi Gereken tarih
12-İşin Bitirildiği Tarih
13-Geçici Kabulün İtibar Edildiği Tarih
14-Sözleşmeye Göre İşin Tamamlanmasından Kesin Kabule Kadar Olan Teminat Süresi
15-Onanmış İkinci Keşif Tutarı
a)Sözleşme fiyatlarına göre
b)Verilmiş fiyat farkları

Müteahhit ......................................... tarafından yapılan ve .......................... tarihinde kesin kabul zamanı gelen yukarıda yazılı işin .......................... tarihinde yapılan muayenesinde, sözleşmesine ve eklerine uygun olarak ve (varsa ) geçici kabulde gösterilen noksanlarında tamamlandığı ve kesin kabulün yapılabilecek halde bulunduğu anlaşılmıştır. Kesin kabulü yapacak heyetin tayinini arz ederim.

Görevli Veya Görevlilerin tarih:............................
Adı Soyadı Ve İmzaları
Görev Unvanları

Örnek: 4
KESİN KABUL TUTANAĞI

1-İşin Cinsi
2-Müteahhidin Adı
3-Sözleşme Tarihi
4-Keşif Bedeli
5-Eksiltme İndirimi
6-İhale Bedeli
7-“Varsa” Keşif Artışı/Eksilişi
8-Sözleşmeye Göre İş Süresi
(takvim günü adedi)
9-Sözleşmeye Göre İşin Bitirilmesi Gereken Tarih
10-Süre Uzatımları
Varsa Geçici Kabulden önce verilmiş olanlar.
Varsa Geçici Kabulden sonra verilmiş olanlar
11-Uzatılmış Sürelere Göre İşin Bitirilmesi Gereken tarih
12-İşin Bitirildiği Tarih
13-Geçici Kabulün İtibar Edildiği Tarih
14-Sözleşmeye Göre İşin Tamamlanmasından Kesin Kabule Kadar Olan Teminat Süresi
15-Onanmış İkinci Keşif Tutarı
a)Sözleşme fiyatlarına göre
b)Verilmiş fiyat farkları
............................ ile müteahhit .................................. arasında akdedilmiş olan sözleşme gereğince yapılan yukarıda yazılı işin kesin kabul muayenesini yapmak üzere ................... gün ve ................... sayılı onayla kurulan ve .................................. dan oluşan heyetimiz, müteahhit ................................ da hazır olduğu halde ...................................... tarihleri arasında iş yerine giderek müteahhit tarafından yapılmış işleri kesin kabul bakımından incelemiş ve aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir:
Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu, geçici kabulde tespit edilen noksanlarının tamamlandığı ve teminat süresinde iyi bir halde korunduğu ve işin kesin kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızalarının bulunmadığı görülmüştür.
ANCAK(1).................................................................................................
SONUÇ: Kesin kabul bakımından incelenerek muayenesi görevi heyetimize verilmiş olan işin yukarıda belirtilen (vara, ayrıntıları veya gerekçeleri ekli sayfalarda sayılan ve gösterilen) kayıtlarla kesin kabulün yapılması heyetimizce uygun görülmüş ve ............................... yetkili makamın onayına sunulmak üzere bu kesin kabul tutanağı beş nüsha olarak düzenlenmiştir.
KABUL HEYETİ ÜYELERİNİN Tarih:.......................

Adı Soyadı ve İmzaları Görev Unvanları

Kabul tutanağı ......................... tarihinde tasdik olundu yetkili tasdik makamının imzası.

(1) Buraya kabul heyetinin düşünceleri ile varsa kusur ve noksanları kaç sahifede yazılıp toplandığı, kaç maddeden ibaret olduğu tamamlanması gerekli olan kusur ve noksanların giderilme bedelleri toplamı ve varsa ayrıca kesilecek olan para toplamı yazılacaktır.
NOT :
Varsa kusur ve noksanların belirleyen bütün sayfalar kabul heyeti üyelerince aynı tarihli olarak imzalanır.
Varsa kusur ve noksanların tamamlanması için bunların giderilme bedelleri ile tanımlanması için verilecek süreler her maddenin altında yazılacak ve maddelerin altında varsa ayrıca kesilecek para toplamı gerekçeli olarak belirtilecektir.

M.E.B. KILIK VE KIYAFET YÖNETMELİĞİ

Kamu kurumlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetlerini nasıl olması gerektiği; 25.10.1982 tarih 17849 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik”te, okullarımızda çalışan personel ve öğrencilerin kılık kıyafetleri ise 01.02.982 tarih ve 2105 Sayılı Tebliğler Dergisi ve 31.01.1983 tarih ve 2131 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanmış olan “Millî Eğitim Bakanlığı İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetine İlişkin Yönetmelik “de belirlenmiştir.

Bu Yönetmeliklerde belirlenen esaslara göre; öğretmen, personel ve öğrencilerin kılık ve kıyafetleri aşağıda açıklanan şekilde olması gerekmektedir.

Kadınlar: Elbiseler temiz, düzgün, ütülü, sade; ayakkabılar veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı; görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış; tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izniyle bu kıyafet kullanılır.

Pantolon, kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise giyilmez. Etek boyu dizden yukarı yırtmaçlı olmaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.

Erkekler: Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz, bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçmez, üstten alınmaz, yandan üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasında kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir. Bina içinde ceketsiz, gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz.

Kız Öğrenciler: Okulca seçilen bir renkte vücut hatlarını belli etmeyecek bir şekilde, yırtmaçsız, kolsuz ve diz kapağını örtecek boyda forma giyerler. Bu formanın altında mevsimin özelliklerine göre forma ile uyum sağlayacak şekilde, kapalı yakalı, uzun veya yarım kollu bluz veya kazak giyerler. Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve düzgün taranmış olup, uzun olması halinde örülür veya arkaya toplanarak bağlanır. Makyaj yapılmaz, kaşlar alınmaz, tırnak uzatılmaz ve cilalanmaz; yüzük, küpe, kolye, iğne ve bilezik gibi süs ve ziynet eşyası takılmaz.

Kıyafeti tamamlayıcı türdeki giyeceklerin (ayakkabı,çorap vb.) tipi, modeli ve rengi okul yönetimi ve okul aile birliğinin görüşleri alınarak tespit edilir.

Erkek Öğrenciler: Ceket, gömlek ve pantolon giyerler, kravat takarlar. Okul yönetimince uygun görülmesi halinde, sıcak mevsimde sadece gömlek ve soğuk mevsimde ceket altına kazak giyebilirler.

Okul içinde baş açık, saçlar kısa, ve temiz olur, ense düz ve açık olup, favori, sakal ve bıyık bırakılmaz. Zincir, kolye, yüzük vb. ziynet eşyası takılmaz.

Kız ve Erkek Öğrenciler:
1. Atölye, işlik, laboratuvar ve işyerlerinde önlük veya tulum giyerler.
2. Beden Eğitimi derslerinde, spor faaliyetlerinde okul yönetiminin uygun göreceği kıyafeti giyerler.
3. İmam - Hatip Liselerinde kız öğrenciler yalnız Kuran-ı Kerim ders saatlerinde başlarını örtebilirler.

Kamu kuruluşlarında görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ile hizmetliler ve işçilerin giyiminde; sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır.

Sağlık birimi, şantiye, arazi, atölye, maden ve benzeri yerlerde çalışanların işin ve yerin özelliğine göre giyim eşyasının tipi, modeli ve rengi ilgili kurumca tespit edilir.

Sağlık özrü bulunan ve bunun doktor raporuyla belgelendiren personelin giyimleri ve özürleri mevsim şartlarına uygun olarak belirlenir.

Okullarda görevli; yönetici, öğretmen, memur, sözleşmeli personel, geçici personel, hizmetli ve işçiler, görev yaptıkları yerin veya mezun oldukları okulların rozetleri ile hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler (Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılı gibi), dışında, rozet, işaret, nişan ve benzeri şeyler takamaz. Öğrenciler öğrenim gördükleri okulların rozetleri dışında; rozet, işaret, nişan ve benzeri şeyler takamaz.

15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında mülkî idare amirleri tarafından belirlenen yaz kıyafeti uygulanır. Resmî kutlama törenlerine koyu renk takım elbise ile katılınır.

Her türlü resmî belgelere yapıştırılacak fotoğraflar, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun olmalıdır.

Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı hareket eden personele, Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddeleri hükümleri uygulanır. Öğrencilere ise, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği esasları uygulanır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA ve YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

(Bu Yönetmelik 23 Eylül 1998 tarih ve 23 472 sayılı Resmi Gazete ile Kasım 1998 tarih ve 2494 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanmıştır.) (30 Kasım 2000 tarih , 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikler ilave edilmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları yöneticilerinin atama, değerlendirme ve yer değiştirme esaslarını hizmet gerekleri, kariyer, liyakat, sicil, kıdem, sınav, görev tanımları ve benzeri ölçütleri dikkate alarak düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları yöneticileri ile bu görevlere atanacaklara ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 56’ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
Eğitim Kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarını,
Özel Eğitim Kurumu: Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve öğretim gördüğü özel eğitim okul ve kurumlarını,
Yönetici: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerinde bulunanları,
Seçme Sınavı: Kurum müdürlüğüne atanacaklar için düzenlenecek hizmet içi eğitime katılacakların seçimi amacıyla yapılan sınavı,
Değerlendirme Sınavı: Görevin gerektirdiği hizmet içi eğitim sonunda adayların başarılarının ölçülmesi bakımından yapılan sınavı,

Görev Tanımı: Yöneticilik görevinde yerine getirilecek görevleri, görevlendirilecek personelde aranacak eğitim, deneyim ve beceriler ile çalışma koşullarının belirlendiği belgeyi,
Yıl: Bir takvim yılı esasına göre geçen süreyi,
Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi: Merkezi sistemle özel ve resmi sınavları yapmak ve değerlendirmek üzere Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan merkezi,
Atama: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları yöneticilik-lerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 88 inci maddesi uyarınca ikinci görev kapsamında yapılan görevlendirmeyi,
ifade eder.

Temel İlkeler
Madde 5- Bu Yönetmeliğin temel ilkeleri şunlardır:
a) Kurumsal etkinlik ve verimlilik ile birlikte personelde yöneticilik bilgi formasyonu, göreve bağlılık, iş doyumu ve yüksek moral sağlamak,
b) Atama, yükselme ve yer değiştirmelerde görev tanımına uygunluk, kariyer, liyakat, sicil, meslek içi eğitim ve kıdemi gözetmek,
c) Yöneticilikte kariyer imkânı sağlamak ve geliştirmek,
d) Görev öncesi hazırlık eğitimi vermek,
e) Personel değerlendirmesini tarafsızlık, güvenirlik, geçerlik ve açıklık ilkelerine göre yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Kademeleri ve Yönetici Olarak
Atanacaklarda Aranacak Koşullar

Yönetim Kademeleri
Madde 6- Bu Yönetmelik kapsamındaki kurumların yönetim kademeleri:
a) Birinci kademe: Kurum müdür yardımcısı,
b) İkinci kademe: Kurum müdür başyardımcısı, (C) tipi kurum müdürü,
c) Üçüncü kademe: (B) tipi kurum müdürü,
d) Dördüncü kademe: (A) tipi kurum müdürü.
Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı yönetim görevlerinde şube müdürü, eğitim ataşe yardımcısı ve daha üst yönetim kademeleri ile müfettişlik ve Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren yüksek öğretim kurumları müdürlüğünde geçirilen hizmet süreleri dördüncü kademe yöneticiliğinde; ilçe eğitim müdürlüğü ve ilköğretim müdürlüğü ile uzmanlıkta geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde; ilçe eğitim müdür yardımcılığı ve ilköğretim müdür yardımcılığında geçirilen hizmet süreleri ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 4 ve daha yukarı dereceli şef kadrolarında geçirilen süreler ikinci kademe yöneticiliğinde; Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 5 ve daha aşağı dereceli şef kadrolarında geçirilen süreler ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bölüm, atölye ve laboratuvar şefliğinde geçen hizmet süreleri birinci kademe yöneticiliğinde; özel öğretim okulları yöneticiliklerinde geçirilen hizmet süreleri ise bu Yönetmelik kapsamındaki dengi yönetim kademeleri yöneticiliğinde geçmiş sayılır."


Yönetici Olarak Atanacaklarda Aranacak Genel Koşullar
Madde 7- Bu Yönetmelik kapsamındaki kurumların yöneticiliklerine yapılacak atamalarda, adaylarda aranacak genel koşullar şunlardır:
a) Yüksek öğrenim görmüş olmak,
b) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında olmak veya bu sınıfta görev alacaklarda aranan nitelikleri taşımak,
c) Atanacağı kuruma branşı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak,
d) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında adaylığı kalkmış olmak,
e) Memuriyete engel olacak derecede olmasa dahi (taksirli suçlar hariç)hapis cezasına mahkum edilmemiş ve son beş yıllık hizmet süresi içinde aylıktan kesme veya maaş kesimi cezasından daha ağır disiplin cezası almamış ya da bu süre içinde idari görevi adli veya idari
soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak,
f) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile kurumların özel mevzuatın-da belirtilen koşulları taşımak,
g) Son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi dereceden aşağı olmamak,
h)Öğretmenler için zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki kurum yöneticiliklerine atanacaklar için ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlükten muaf sayılmış olmak,
ı) Atanmak istediği kurum türü ile ilgili hizmet içi eğitim programına katılmak,
j) Görev tanımında belirtilen nitelikleri taşımak."
Ancak, halk eğitim merkez yöneticiliklerine yapılacak atamalarda (c)bendinde, taşra teşkilatı olup doğrudan merkez teşkilatına bağlı olarak hizmet veren eğitim kurumları yöneticiliklerine yapılacak atamalarda ise (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen koşullar aranmaz."

Müdür Olarak Atanacaklarda Aranacak Özel Koşullar
Madde 8- Bu Yönetmelik kapsamındaki kurumlara müdür olarak atanacakların;
değerlendirme sınavında başarılı olanlar arasından seçilmesi esastır.Değerlendirme sınavı sonucunda, (C) tipi kurum müdürlüğü için en az 70, (B) tipi kurum müdürlüğü için en az 75, (A) tipi kurum müdürlüğü için en az 80 puan almış olmak yanında ayrıca;
a) Mesleki ve teknik öğretim kurumları dışında kalan döner sermayesi ve/veya yatılısı/pansiyonu bulunan eğitim kurumu müdürlüklerine atanacakların daha önce bu özellikleri taşıyan bir eğitim kurumunda en az iki yıl müdür yardımcılığı veya en az bir yıl müdür başyardımcılığı yapmış olması (Bu koşulu taşıyan aday bulunmaması halinde döner
sermaye, yatılılık/pansiyon mevzuatı ile ilgili olarak en az 60 saat süreli hizmet içi eğitim görmüş olmak yeterli görülür.),
b) Fen liseleri ile Anadolu statülü eğitim kurumlarının müdürlüklerine atanacakların, bu kurumlarda en az bir yıl müdür başyardımcılığı veya iki yıl müdür yardımcılığı yapması ya da bu eğitim kurumlarına sınavla atanmış olmak kaydıyla en az üç yıl öğretmen olarak çalışmış ve bu süre içinde iyi derecede başarılı olması,
c) Özel eğitim kurumu müdürlüklerine atanacakların, özel eğitim programlarından birini lisans düzeyinde tamamlamış ve yöneticiliğine aday olduğu kurumun alanında en az üç yıl çalışmış veya öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim programını tamamlamış ve yöneticiliğine aday olduğu kurumun alanında en az beş yıl çalışmış olması,
d) Rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüklerine atanacakların, örgün eğitim kurumlarında en az beş yıl rehber öğretmen olarak çalışmış olması,
e) Görme Engelliler Basımevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne atanacakların, görme engelliler kurumlarında en az beş yıl görev yapmış olması ve Braille yazıyı bilmesi,
f) Bünyesinde atölye veya atölye ve laboratuar bulunan mesleki ve teknik öğretim kurumlarının müdürlüklerine atanacakların, branşları itibarıyla atölye veya laboratuar öğretmeni olup müdür başyardımcısı olarak en az bir yıl ya da müdür yardımcılığı, bölüm, atölye veya laboratuar şefliği görevlerinden birinde en az iki yıl görev yapmış olması,
g) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan (A) tipi kurum müdürlüğüne atanacakların müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında en az bir yıl görev yapmış olması,özel başvuru koşulu olarak aranır.
Boş bulunan (C) tipi kurum müdürlüklerine, ilk ve Bakanlıkça yapılan ikinci duyuru ve değerlendirme sonuçlarına göre uygun adayın bulunamaması ve yönetici adayı veri tabanında yer alan adaylar arasından da atama yapılamaması halinde; bu maddenin ikinci
fıkrasında düzenlenen koşullar aranmadan en az bir yıl müdür yardımcılığı, bölüm, atölye veya laboratuar şefliği yapma, ilgili değerlendirme komisyonunca yapılacak değerlendirmeye aday olarak saptanma ve o kurum türüne göre katılacağı hizmet içi eğitim sonunda
yapılan değerlendirme sınavında başarılı olma koşulu aranır."
Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı Olarak Atanacaklarda Aranacak Özel Koşullar
Madde 9- Bu Yönetmelik kapsamındaki kurumlara, değerlendirme sınavında başarılı olanlara öncelik verilmek kaydıyla, müdür başyardımcısı olarak atanacaklarda birinci kademe yöneticiliğinde en az iki yıl görev yapmış olmak, müdür yardımcısı olarak atanacaklarda da
öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak özel koşul olarak aranır. Müdür başyardımcılığı için aranan koşulları taşıyan aday bulunamaması durumunda müdür yardımcılığı için aranan koşulları taşımak yeterli görülür.
Yönetici Olarak Atanacaklarda Dikkate Alınacak Tercih Nedenleri
Madde 10- Bu Yönetmelik kapsamındaki kurumların yöneticiliklerine atanacak adaylarda değerlendirme puanının eşitliğinde öncelik sırasına göre dikkate alınacak tercih nedenleri şunlardır:
a) Lisans üstü düzeyde öğrenim görmüş olmak (Tercih sıralaması eğitim yönetimi, kamu yönetimi ve diğer alanlar şeklinde yapılır.),
b) Lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,
c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C)
düzeyinde başarılı olmak,
d) Yönetim alanında en az 120 saat süreli kurs görmüş olmak,
e) Takdirname veya aylıkla ödüllendirilmiş olmak,
f) Eğitim, öğretim, yönetim, işletmecilik veya mesleği ile ilgili diğer alanlarda yayımlanmış eseri bulunmak,
g) Meslekteki hizmet süresi fazla olmak.
Eğitim araçları ve donatım merkezleri yöneticilikleri için birinci fıkrada belirtilen tercih nedenlerinin yanı sıra branşı fizik, kimya, biyoloji, fen bilgisi, iş eğitimi (iş ve teknik), atölye ve meslek dersleri öğretmenliği olmak.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Seçme Sınavı

Seçme Sınavı İçin, Duyuru ve Başvuru
Madde 11- Seçme sınavı için Personel Genel müdürlüğünün önerisi üzerine Seçme sınav Komisyonunun uygun göreceği zamanlarda ülke genelinde duyuru yapılır. Seçme sınavına bu Yönetmeliğin 7 inci maddesinde belirtilen genel koşulları taşıyan ve öğretmenlik mesleğinde en az beş yıl hizmeti olanlar Seçme Sınavı Başvuru Formu EK-1 ile il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunurlar. Bu başvurular üzerine ilgililerin durumları sicil dosyalarının tutulmakta olduğu birimlerce incelenir. Gerekli koşulları taşıyanların başvuruları kabul edilir. Koşulları taşımadığı belirlenenlerin başvuruları işleme alınmaz. Seçme sınavına katılması uygun görülenlere; Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince sınavın yeri, zamanı ve sınavla ilgili diğer hususlar, sınav tarihinden en az on beş gün önce duyurulur.

Ancak, müdür ihtiyacının karşılanamaması halinde kurumun bağlı bulunduğu ana hizmet biriminin teklifi üzerine, Seçme Sınavı Komisyonunca belirlenecek zamanlarda da seçme sınavı duyurusu yapılabilir.

Seçme Sınavı
Madde 12- Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum müdürlüklerine atanacaklar için düzenlenecek olan hizmet içi eğitim programlarına alınacaklar, seçme sınavı ile belirlenir. Ancak, eğitim yönetimi alanında Lisans yada lisans üstü öğrenimi veya Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programını bitirenlerden öğretmenlik mesleğinde en az beş yıl hizmeti bulunanlar, seçme sınavına alınmaksızın tercih ettikleri kurum türüne ilişkin hizmetiçi eğitim programına alınırlar.

Seçme sınavı, merkezi sistemle çoktan seçmeli test şeklinde, Bakanlıkça belirlenecek yerlerde Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince yapılır.


Seçme Sınavı Konuları

Madde 13- Seçme sınavı konuları ve puan değerleri şunlardır:
a) Türkçe-Kompozisyon %15,
b) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi %15,
c) Kamu yönetimi mevzuatı ile ilgili temel bilgiler %15,
d) Milli eğitim mevzuatı, eğitim yönetimi ve eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler %25,
e) Eğitim kurumlarının türleri itibarıyla görev tanımlarına göre Seçme Sınavı Komisyonunca belirlenen konular %30.
Sorular, Seçme Sınavı Komisyonunun belirleyeceği ölçütlere göre Ölçme Değerlen-dirme ve Yerlestirme Merkezi (ÖDYM)'nce hazırlanır."

Seçme Sınavı Komisyonu ve Görevleri
Madde 14- Bakanlık merkezinde, Personel Genel Müdürünün başkanlığında; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden birer daire başkanı; mesleki ve teknik öğretime ilişkin genel müdürlükler arasından, Müsteşar tarafından belirlenecek bir genel müdürlükten en az daire başkanı düzeyinde bir temsilci ile Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanı ve bir hukuk müşavirinden oluşacak Seçme Sınavı Komisyonu kurulur.

Seçme Sınavı Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Hizmet içi eğitime katılacakların seçme sınavıyla ilgili esas ve usulleri belirlemek,
b) Seçme sınavı sonuçlarına göre başarı listesi düzenlemek veya sınav sonuçlarını değerlendiren kurum veya kuruluşça düzenlenmesini sağlamak,
c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak.
Komisyonun sekreterya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Seçme Sınavının Değerlendirilmesi
Madde 15- Seçme sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Seçme sınavını kazananlar, başarı listesindeki en yüksek puandan başlayarak bir program dahilinde hizmetiçi eğitime alınır.

Sınavın değerlendirilmesi, Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince yapılır.

Seçme Sınavının Sonuçları ve Duyurulması
Madde 16- Seçme sınavı sonuçları, sınavı izleyen on beş gün içinde Bakanlıkta ve il millî eğitim müdürlüklerinde ilan edilir. Ayrıca adaylara yazılı olarak bildirilir.Seçme sınav sonuçları bie sonraki seçme sınavı tarihine kadar geçerlidir.

Seçme sınavını kazananlardan hizmet içi eğitime katılacaklara Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca gerekli çağrı yapılır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 17- Sınav sonuçlarına, ilanını izleyen on gün içinde, bir dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğü kanalı ile itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Seçme Sınavı Komisyonu tarafından en geç on beş gün içinde incelenir. Sonuç Personel Genel Müdürlüğünce ilgiliye bildirilir.

Sınav Belgelerinin Saklanması
Madde 18- Seçme sınavlarıyla ilgili belgeler Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince iki yıl süreyle saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Hizmet İçi Eğitim

Hizmet İçi Eğitim
Madde 19- Bu Yönetmelik kapsamında;
Bu Yönetmelik kapsamında;
a) Kurum müdürü adayları; yönetimin nitelik, içerik ve tekniklerine yönelik yeterlikler kazandırılmak,
b) Kurum müdürleri, Eğitim ve Geliştirme Planına (EK-9) göre saptanan hizmet iki eğitim ihtiyacı esas alınmak,
c) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrasına göre saptanan adaylar, atanmak istedikleri kurum turü ile ilgili eğitim programı esas olmak, üzere hizmet içi eğitime alınırlar.
Bu eğitime birinci fıkranın (a) ve (c) bendine göre katılanların kurum müdürlüğüne, (b) bendine göre katılanlardan son üç yıllık sicil notları ortalaması en az iyi derecede olanların bir üst tipteki kurum müdürlüğü görevine başvuruda bulunabilmeleri için değerlendirme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.
Bulundukları yönetim kademesinde en az iki yıllık çalışma süresini, sicil raporlarına göre çok iyi derecede başarılı olarak tamamlamış olan kurum müdürleri, hizmet içi eğitim programına katılmadan bir üst yönetim kademesi için düzenlenen değerlendirme sınavlarına girmek için başvuruda bulunabilirler. Bunlardan değerlendirme sınavında başarılı olanlara girdikleri değerlendirme sınavı ile ilgili eğitim programları esas alınarak sertifika verilir. Müdür başyardımcılarından değerlendirme sınavında başarılı olmuş olanlar da bu fıkrada belirtilen şartlarda bir üst yönetim kademesi için değerlendirme sınavına alınabilirler.
Seçme sınavı sonucunda hizmet içi eğitime çağrılanlardan bu eğitime geçerli özürleri nedeniyle katılamayanlar bir sonraki eğitime katılabilirler. Bu durumda da katılamayanlar ile geçerli özürü bulunmayanlar aynı sınav sonucuna göre bir daha hizmet içi eğitime alınmazlar.


Hizmet İçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi
Madde 20- Hizmet içi eğitim programları, kurum türleri itibarıyla yöneticilik Görevlerinin görev tanımları esas alınarak, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirlenenler için 120 saatten,(b) bendinde belirlenenler için 60 saatten az olmamak; üzere farklı içerikte düzenlenir.
Ayrıca, hizmet içi eğitim programları, Bakanlık ve üniversite işbirliği ile hazırlanacak bir program çerçevesinde kredilendirilerek yüksek lisans eğitimine esas olacak şekilde düzenlenebilir."
Bu programlar; Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanının başkanlığında, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, İlköğretim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve yönetimi değerlendirme ve geliştirmeden sorumlu birim ile mesleki ve teknik öğretime ilişkin genel müdürlükler arasından Müsteşarın belirleyeceği bir genel müdürlükten şube müdürü veya uzman düzeyinde katılacak birer temsilciden oluşturulacak komisyonca, görev tanımlarına uygun olarak Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı hükümleri çerçevesinde hazırlanır. Bu programlar aynı koşullarda uzman bir kuruma da hazırlattırılabilir. Hizmetiçi eğitim programlarının hazırlanmasında Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınır.

Eğitim programlarının hazırlanması, değerlendirilmesi, kredilen-dirilmesi ve benzeri hususlara ilişkin esas ve usuller bu komisyonca; uygulanması ve bu konularla ilgili diğer hizmetler, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Her yıl düzenli olarak yürütülecek eğitim faaliyetleri eğitim planında yer alır. Adaylar, Seçme Sınavı Başvuru Formunda tercih ettikleri kurum türüne ilişkin eğitim programına alınırlar.

Değerlendirme Sınavı itiraz ve Sertifika
Madde 21- Değerlendirme sınavı, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi çerçevesinde
yapılacak hizmet içi eğitim etkinliklerinin yürütüleceğinin belirtildiği yerlerde veya Bakanlıkça bu yerler dışında belirlenecek diğer yerlerde merkezi sistemle çoktan seçmeli test şeklinde Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince yapılır. Değerlendirme sınavı, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. Başarılı olmayanlar en fazla bir defa daha Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca belirlenecek bir tarihte sınava alınabilir. Değerlendirme sınavı ile ilgili diğer hizmetler Milli Eğitim Bakanlığı
Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğine göre yürütülür.
Değerlendirme sınavı sonuçlarına ilanı izleyen on gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca en geç on beş gün içinde incelenir. Sonuç, ilgiliye ve Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Değerlendirme sınavında başarılı olanlara katıldıkları eğitim programının türü, dönemi ve başarı derecesini gösteren bir sertifika verilir. Sertifika verilenlerin listesi Personel Genel Müdürlüğü ile ana hizmet birimlerine gönderilir. Sertifikalar beş yıl süre ile geçerlidir. Buna dair belgeler Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca 6 yıl saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM


Duyuru ve Başvuru

Duyuru
Madde 22- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasında belirtilen,doğrudan merkeze bağlı olarak hizmet veren eğitim kurumları dışında kalan;
a) Ataması Bakanlıkça gerçekleştirilen kurum müdürlüklerinden,duyurusu da Bakanlıkça yapılacak olanlar; ilgili birimlerin görüşü üzerine, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile tespit edilir. Bu tür kurum müdürlüklerinden müdürlük görevi boşalanlar boşalma tarihinden itibaren on beş gün içinde valilikçe Personel Genel Müdürlüğü ile kurumun bağlı bulunduğu birime bildirilir. Boş kurum müdürlükleri ilgili birimlerle koordine kurularak Personel Genel Müdürlüğünce toplu olarak ülke genelinde,
b) (a) bendi dışında kalan kurum müdürlükleri Bakanlıkça eş zamanlı olarak valilikçe il dahilinde duyurulur.
Duyuruda; müdürlüğü açık bulunan kurumlar ile bunların tipleri,adaylarda aranan genel ve özel koşullar ile tercih nedenleri, başvuru yer ve süresi belirtilir. Başvuru süresi on beş günden az, bir aydan fazla olamaz.
Boş bulunan kurum müdürlüklerine; yapılan ilk duyuru ve değerlendirme sonuçlarına göre uygun aday bulunmaması durumunda yönetici adayı veri tabanında yer alan adaylara bildirimde bulunulur. Bu durumda da atama yapılamaması halinde, boş kurum müdürlükleri son değerlendirmeyi takip eden en geç on beş gün içinde valilikçe Bakanlığa bildirilir. Bu şekilde bildirilen kurum müdürlükleri için ikinci duyuru, ülke genelinde Bakanlıkça yapılır."


Müdürlük İçin Başvuru
Madde 23 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak duyuru üzerine;
a) Kurum müdürlüğüne ilk defa atanacaklara, bir üst tipteki kurum müdürlüğüne atanmak isteyenler Seçme Sınavı Başvuru Formunda (EK-1) tercih ettikleri kurum türü,
b) Bulunduğu kurum müdürlüğünde en az üç yıl süreyle görev yapmış olanlar bulundukları kurumun tip ve türünde olan kurum müdürlükleri, için birinci sicil amirlerinin bulunduğu kuruma, bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında görevli bulunanlar ise bağlı bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine, Yönetici Görev istek Formu (EK-2) ile başvuruda bulunurlar. Bu formlar ve ekleri başvuru süresinin bitiminde il milli eğitim müdürlüklerine gönderilir. Ataması Bakanlıkça yapılan kurum müdürlükleri için yapılan başvurular, hizmet cetveli, Personel Bilgi Formu (EK -5) ile diğer bilgi ve belgeler Başvuru Belgelerini Gönderme Formuna (EK- 6) eklenerek valiliklerce on gün içinde kurumun bağlı bulunduğu birime gönderilir.
Duyurusu il dahilinde yapılan kurum müdürlüklerine sadece o ilde görev yapanlar başvuruda bulunabilir.
Duyuru sırasında Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında yönetim, uzmanlık ve müfettişlik görevinde bulunanlar duyuru yetkisi Bakanlığa ait olan kurum müdürlükleri için ülke genelinde, duyuru yetkisi valilikte bulunan kurum müdürlükleri için ise görevli oldukları il dahilindeki kurum müdürlükleri için başvuruda bulunabilir. Bunlarda, değerlendirme sınavına girme ve başarılı olma koşulu aranmaz."


ALTINCI BÖLÜM


Komisyonların Oluşturulması ve Değerlendirme

Değerlendirme Komisyonları
Madde 24- Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum müdürlüklerine atanmak üzere başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesi amacıyla Bakanlık merkezinde ve illerde değerlendirme komisyonları kurulur.
a) İl Değerlendirme Komisyonu, il millî eğitim müdürünün görevlendireceği atamadan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında;
1) İl millî eğitim müdürünce görevlendirilecek bir il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü,
2) İlköğretim müfettişleri başkanının görevlendireceği bir başkan yardımcısı veya ilköğretim müfettişi,
3) Atama yapılacak kurumun bağlı bulunduğu ilçe millî eğitim müdürü,
4) Atama yapılacak ilçede en az on öğretmeni bulunan okullarda, öğretmenler kurulunca değerlendirme komisyonu için bir yıllığına seçilen adayların kendi aralarından belirleyecekleri bir temsilci öğretmen,
5) Aynı ilçe okul aile birlikleri yönetim kurullarınca yönetim kurulu
üyeleri arasından seçilen temsilcilerin kendi aralarından belirleyecekleri bir üyeden,

b) Bakanlık Değerlendirme Komisyonu: Yöneticiliği açık bulunan kurumun bağlı bulunduğu hizmet birimi amirinin başkanlığında, aynı birimden bir genel müdür yardımcısı, bir daire başkanı ve ilgili şube müdürü ile Personel Genel Müdürlüğünden en az şube müdürü düzeyinde bir temsilciden
oluşur.
Değerlendirme komisyonları,başkanlarının çağrısı üzerine toplanır.Kararlar çoğunluk oyu ile alınır.
Değerlendirme
Madde 25- Bu Yönetmelik kapsamındaki kurumların açık bulunan yöneticiliklerine yapılacak atamalar için adayların Değerlendirme Formu'ndaki (EK-3) bilgi başlıklarına göre değerlendirilmesi yapılır.

Değerlendirme Komisyonlarının Görevleri
Madde 26- Değerlendirme Komisyonlarının görevleri şunlardır:
a) İl Değerlendirme Komisyonu, atama yetkisi valiliğe ait olan kurum müdürlükleri için başvuruda bulunan adaylardan durumları genel ve özel koşullara uygun olanları Değer-lendirme Formu'nda puanlandırır. Adayları en yüksek puan alandan başlayarak Aday Sıra Tespit Formu'nda (EK-4) sıralayarak il milli eğitim müdürlüğüne sunar.
b) Bakanlık Değerlendirme Komisyonu, atama yetkisi Bakanlığa ait kurum müdürlük-leri için başvuruda bulunan adaylardan durumları genel ve özel koşullara uygun olanları, Değerlendirme Formu'nda puanlandırır. Adayların en yüksek puan alandan başlayarak Aday Sıra Tespit Formu'nda sıralar. Her kurum için en yüksek puanı alan üç adayı belirleyerek Değerlendirme Formu ve Personel Bilgi Formunu Personel Genel Müdürlüğüne bildirir.
Bakanlık Değerlendirme Komisyonu, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre Bakanlıkça ülke genelinde yapılan ikinci duyuru üzerine Bakanlığa intikal eden basvuruları değerlendirir.Bakanlıkça ülke genelinde yapılacak ikinci duyuru sonunda da aday bulunamayan (C) tipi okul ve kurum müdürlükleri için 8 inci maddenin son fıkrası kapsamında değerlendirilmek amacıyla yapılan duyuru üzerine alınan başvurular, atama yetkisi dikkate alınarak Bakanlık veya il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirilir. Bu değerlendirmede uygun bulunan adaylar hizmet içi eğitime alınmak üzere Personel Genel Müdürlüğü ve Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilir.Değerlendirme komisyonlarınca, durumları genel ve özel koşullara uygun olmadığı belirlenenler değerlendirmeye alınmaz. Kurum müdürlüğüne başvuran aday sayısının sadece bir olması durumunda başvuruda bulunulan kurumun görev tanımları ile hizmet gereklerinin gerektirdiği nitelikler de dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM


Atama ve Yer Değiştirme

Müdür Atama Yetkisi
Madde 27- Bu Yönetmelik gereğince yapılan değerlendirme sonucunda,eğitim kurumu yöneticiliklerine Bakan tarafından atama yapılır. Atama yetkisi alt kademelere devredilebilir. Bu durumda, ataması devredilen görevin bu Yönetmelikteki atamayı ilgilendiren hükümlerindeki eki diğer yetkiler de devredilmiş sayılır.
Müdür ataması, bu Yönetmeliğin 26 nci maddesine göre değerlendirme komisyonlarınca Aday Sıra Tespit Formunda o eğitim kurumu için ilk iki sırada yer alan adaylar arasından yapılır. Ancak, yapılan değerlendirme sonucunda; ilk iki sırada yer alan adaylara takdir puanı üst sınırının yarısı veya yarısından daha az puan verilmiş olanlar ile haklarında
inceleme veya soruşturma raporu düzenlenenler ya da valilik teklifi getirilenlerden, teklif ya da rapor içeriğine göre atama yetkisi valiliklerde bulunanlar bakımından il milli eğitim müdürü, atama yetkisi Bakanlıkta bulunanlar bakımından Personel Genel Müdürünce durumları yeniden değerlendirilmek üzere ilgili değerlendirme komisyonlarına gönderilir.
Aday sıra Tespit Formunda yer almakla birlikte ataması yapılamayan adaylar, ihtiyaç duyulan başka kurum müdürlüklerinde değerlendirilmek üzere ikinci duyuru tarihine kadar Bakanlık ve valilikçe yönetici adayı veri tabanına kaydedilir.
İlk duyuru ve değerlendirme sonucuna göre müdür ataması yapılamayan kurumlara, yönetici adayı veri tabanına kaydedilen adaylara yapılacak bildirim sonucunda başvuruda bulunanlar arasından;
a) Atama yetkisi Bakanlığa ait olanlara, ilgili birimin görüşü alınarak,Personel Genel Müdürlüğünce,
b) Atama yetkisi valiliğe ait olanlara, milli egitim müdürlüğünün teklifi üzerine valilikçe, atama yapılır.
Halen Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatındaki yönetim, uzmanlık ve müfettişlik görevlerinde bulunanlardan bu görevlerdeki son üç yıllık süre içinde sicil raporlarına göre sicil notu ortalaması çok iyi derecede olanlar, istekleri ve ilgili birimlerin önermesi halinde bu önetmeliğin 6 nci maddesi kapsamında dengi yönetim kademe-erindeki boş kurum müdürlüklerine duyuru yapılmadan ve 8 inci maddedeki koşullar aranmadan atanabilirler.
Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığına Atama
Madde 28- Her derece ve türdeki kurumların müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılıklarına, boş kadronun iki katını geçmemek kaydıyla,varsa değerlendirme sınavında başarılı olanlara öncelik verilerek kurum müdürünce önerilecek adaylar arasından valilikçe atama yapılır.
Aynı kurumdan aday bulunamaması durumunda o kurumun bulunduğu yerde; eğitim bölgesi oluşturulmuşsa eğitim bölgesindeki, eğitim bölgesi oluşturulmamışsa o yerleşim yerindeki okul veya kurumlarda görevli adaylar arasından da atama yapılabilir.Birden fazla adayın önerilmesi halinde, Değerlendirme Formu üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek puan alan iki aday arasından atama yapılır.
Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin son fıkrasında belirtilen ve doğrudan merkeze bağlı eğitim kurumlarının müdür başyardımcısı ve yardımcılıklarına Bakanlıkça atama yapılır.
Kurumlar Arasında Yer Değiştirme
Madde 29- Bulundukları kurumda en az üç yıl hizmeti olup bu süre içindeki sicil ve/veya denetim raporları puanları ortalaması çok iyi derecede olan kurum müdürlerinin, il milli eğitim müdürlüğü ya da ilgili hizmet biriminin önerisi üzerine istekleri de dikkate alınarak duyuru yapılmaksızın müdürlük görevi boş olan aynı tür ve tipteki başka bir kurum müdürlüğüne yer değiştirme suretiyle atamaları yapılabilir. Bunların dışında kalan kurum müdürlerinden bulundukları kurumda en az üç yıl süreyle görev yapmış olanlar, duyuru üzerine aynı tür ve tipteki kurum müdürlüklerine veya bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde bir üst tipteki kurum müdürlüklerine yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunabilirler."
a) Atama yetkisi valiliğe ait olanlar il içinde,
b) Atama yetkisi Bakanlığa ait olanlar il içi veya il dışında, yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunabilirler.
Ataması Bakanlığa ait olup, duyurusu valiliklerce yapılan kurum müdürlerinin il dışı yer değiştirmeleri, ilgili valiliklerle koordine kurulmak suretiyle yapılacak değerlendirme sonucuna göre gerçekleştirilir.

Zorunlu Yer Değiştirme ve Yöneticilik Görevinden Alınma
Madde 30- Aynı kurumda en az 8 yıl süreyle çalışmış olan kurum müdürlerinin hizmet gereklerine göre görev yerleri;
a) Atama yetkisi valiliğe ait olanlar, il milli eğitim müdürünün önerisi üzerine il içinde,
b) Atama yetkisi Bakanlığa ait olanlar, valilik veya ilgili birimin önerisi üzerine il içinde ya da il dışında, aynı tür ve tipteki kurum müdürlüklerine değiştirilebilir. Bu değişikliklerde ilgililerin istekleri de göz önünde bulundurulur. Kurum müdürlerinden haklarında yapılan adli veya idari soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi uygun görülenler ile aynı kurumda sicil raporlarına göre son iki yıl üst üste iyi dereceden daha aşağı derecede başarı gösterenlerin görev yerleri, il içinde veya il dışında aynı ya da bir alt tipteki kuruma değiştirilebilir.
Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınması uygun görülenler, sicil raporlarına göre üç yıl üst üste iyi dereceden daha aşağı derecede başarı gösterenler ile olumsuz sicil alanlar yöneticilik görevinden alınırlar.
Kurum yöneticilerinden;
a)Yurt dışında veya uluslararası kuruluşlarda bir yıldan daha fazla süreyle geçici veya sürekli görevle görevlendirilenlerin,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların,
c) Herhangi bir nedenle kapatılan veya ilgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde yöneticilik norm kadrolarının tamamı ya da bir kısmı kaldırılan okul ve kurumlardaki kaldırılan kadroyla ilişkili yöneticilerin, yöneticilik görevleri sona erer. Bunlardan (c) bendi kapsamında yöneticilik görevleri sona eren müdürler; eğitim bölgesi içinde, il içinde veya atamaları Bakanlığa ait olanlar için isteklerine bağlı olarak il dışında ayrıldıkları kurumun tür ve tipindeki müdürlüğü açık bulunan kurum müdürlüğüne duyuru yapılmaksızın öncelikle atanırlar. Kurum müdürü olarak atanamayanlar ile norm kadro fazlası müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları istekleri ve müdür yardımcılığı boş bulunan kurum müdürünün önermesi halinde aynı tür ve tipteki kurumlara müdür yardımcısı olarak, bununda mümkün olamaması halinde norm kadro durumuna göre öncelikle kadrolarının bulunduğu kurumlara ya da diğer kurumlara öğretmen olarak atanırlar. Norm kadro fazlası müdür yardımcıları, Değerlendirme Formuna göre en az puan alandan başlanarak belirlenir.
Yöneticilik Görevinden Çekilme
Madde 31- Yöneticiler, yöneticilik görevlerinden çekilme isteğinde bulunabilirler. Bunların çekilme istekleri yaz tatilinde yerine getirilir.
Ancak, atamaya yetkili makamlarca uygun bulunacak bir özüre dayalı olarak görevlerinden çekilmek isteyenlerin bu isteklerinin yerine getirilmesinde yaz tatili koşulu aranmaz.
Yöneticilik görevinden çekilen ya da yöneticilik görevi sona erenler, çekildikleri ya da yöneticilik görevlerinin sona erdiği tür, tip veya yönetim kademesindeki görevlere beş yıl içinde atanmak üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden başvuruda bulunabilirler. Bunlarda 8 inci maddede belirlenen değerlendirme sınavına girme ve başarılı olma koşulu aranmaz. Ancak, bu görevlerde en az bir yıl çalışmadan çekilenler, çekildikleri tarihten itibaren üç yıl geçmedikçe bu görevlere atanma isteğinde bulunamazlar.


SEKİZİNCİ BÖLÜM


Kurum Tipleri, Kurum Tipi Belirleme Komisyonları ve Kurumlarda Yönetici Olarak Görevlendirileceklerin Sayısına Yönelik Standartlar

Kurum Tiplerinin Tespiti
Madde 32- Her derece ve türdeki kurumların tipleri Kurum Tipleri Tespit Formu'na (EK-7) göre yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir. Değerlendirme sonucunda;

a) Anaokulu ve İlköğretim okullarından puanı:
1) 30 ve daha fazla olanlar (A) tipi,
2) 20-29 arasında olanlar (B) tipi,
3) 20'den az olanlar (C) tipi,
b) Liselerden puanı:
1) 50 ve daha fazla olanlar (A) tipi,
2) 25-49 arasında olanlar (B) tipi,
3) 25'den az olanlar (C) tipi,

c) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından puanı:
1) 60 ve daha fazla olanlar (A) tipi,
2) 40-59 arasında olanlar (B) tipi,
3) 40'dan az olanlar (C) tipi,

d) Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları, halk eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezleri, eğitim araçları ve donatım merkezleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinden görev alanlarındaki toplam nüfusu:
1) 200.000 ve daha fazla olan yerleşim merkezlerindekiler (A) tipi,
2) 50.000-200.000 arasında olan yerleşim merkezlerindekiler (B) tipi,
3) 50.000'den az alan yerleşim merkezlerindekiler (C) tipi,

Doğrudan merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren kurumlar, (A) tipi kapsamında sayılır.

Bu tespitler üç yılda bir yenilenir. Yeni açılan kurumların tipleri, eğitim ve öğretime başladıkları tarihi takip eden bir ay içinde belirlenir.

Atama yetkisi Bakanlığa ait olan kurumların tipleri. Kurum Tipi Bildirme Formu (Ek-8) ile Bakanlığa bildirilir.


Kurum Tipi Belirleme Komisyonu

Madde 33- Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki kurumların tiplerini belirlemek üzere; İl merkezlerinde, il millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürünün başkanlığında, ilköğretim müfettişleri başkanı tarafından görevlendirilecek bir ilköğretim müfettişi, ilgili millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ile ilgili ilçe millî eğitim müdüründen oluşan Kurum Tipi Belirleme Komisyonu kurulur.
Büyükşehir statüsündeki illerin merkez ilçelerinde de Kurum Tipi Belirleme Komisyonu kurulabilir.

Madde 34- 35 ve 36. maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. (10/08/1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete)

DOKUZUNCU BÖLÜM


Çeşitli Hükümler

Eğitim Bölgeleri

Madde 37- Bu Yönetmelik kapsamındaki kurumlara öğrenci alınacak çevrelerin belirlenmesi; eğitim kurumlarının, millî eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda birbirlerini tamamlamalarına imkân veren eğitim kampüslerinin oluşturulması; tüm eğitim kurumları ile eğitim kaynaklarından ortaklaşa yararlanmaya fırsat verilmesi; nüfusu az ve dağınık olan yerleşim birimlerinde merkez okullarının oluşturulması; okulun iç ve dış öğeleri ile sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcilerinin eğitim yönetimi ve karar süreçlerine katılımı ile katkılarının sağlanması gibi amaçlara imkân verecek eğitim bölgeleri ve kurulları oluşturulur.
Birden çok eğitim bölgesi oluşturulan yerleşim yerlerinde, her eğitim bölgesi, bölgede yer alan en üst tipteki kurumların müdürleri arasından milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valilikçe görevlendirilecek bir koordinatör müdür tarafından; bir eğitim bölgesi oluşturulan yerleşim yerindeki eğitim bölgeleri ise milli eğitim müdürünün görevlendireceği şube müdürünün koordinatörlüğünde yönetilir. Eğitim bölgelerinin yönetiminde eğitim kurulları, danışma organı olarak yer alır.
Eğitim bölgeleri ve kurullarının oluşumu, yönetimi, işleyişi ve işlevleri ile eğitim kurullarına ilişkin esas ve usuller yönerge ile düzenlenir.

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan her kademedeki yönetici, görevini bulunduğu kurumun yer aldığı eğitim bölgesi yönetimiyle koordineli olarak yürütür.

Statü Değişikliği Olan Kurum Müdürlüklerine Atama
Madde 38- Farklı öğretim programları uygulamak üzere dönüştürülme ya da birleştirilme yolu ile oluşturulan ortaöğretim kurumu müdürlüklerine duyuru yapılmaksızın;
a) Dönüştürülme yolu ile oluşan kurum müdürlüğüne önceki kurum müdürünün
b) Birleştirme yolu ile oluşan kurum müdürlüğüne önceki kurum müdürlerinden birinin, kurum tipinin değişmiş olması dışındaki diğer koşulları taşıması kaydıyla bu Yönetmelik eki Değerlendirme Formu'na göre kurumun bağlı bulunduğu birimdeki komisyonca yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre ataması yapılır.
Birinci fıkraya göre statü değişikliğinden sonra müdür olarak atanamayan önceki kurum müdürleri ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları hakkında bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükmü uygulanır.


Görev Tanımı
Madde 39- Bu Yönetmelik kapsamındaki yöneticilik görevlerinin görev tanımları; görevin özellikleri, görevlendirilecek personelde aranan eğitim, deneyim ve beceriler ile çalışma koşulları esas alınarak yapılır. Görev tanımları hakkında Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınır. Görevlerin içerik ve niteliğinde meydana gelen değişmelere göre görev tanımlarında aynı yöntemle değişiklik yapılabilir.

Düzenleme Görev ve Yetkisi
Madde 40- Bakanlık, yönetici atamalarına ilişkin olarak bu Yönetmelikte yer verilmeyen hususlar ile ihtiyaç duyduğu konuları 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 56’ncı maddesi hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile yönerge veya genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 41- Bu Yönetmelikle, 27/9/1995 tarihli ve 22417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum Yöneticileri Atama Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1-
Bu Yönetmeliğin 8’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen özel koşulları taşımayan mevcut kurum müdürleri bir üst yönetim kademesine atanma isteğinde bulunamazlar.

16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanun kapsamında dönüştürülme ya da birleştirilme yoluyla ilköğretim okuluna dönüştürülen ilkokul ve ortaokulların müdürleri, bir defaya mahsus olmak üzere; bu Yönetmeliğin 8’inci maddesinde düzenlenen özel koşullar aranmadan, okulların dönüştürüldüğü ilköğretim okulu müdürlüğü için yapılan ilk duyuru üzerine başvuruda bulunabilir. Bu okul müdürlerinin başvuruda bulundukları ilköğretim okulu müdürlüğü için aranan özel koşulları taşıyıp taşımadığı, bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum Yöneticileri Atama Yönetmeliğinin 8’inci maddesine göre belirlenir. Bu süreçte ilkokul veya ortaokul müdürlerinin atanmak için gerekli koşulu taşıdığının belirlenmesi durumunda; aynı ilköğretim okulu müdürlüğü için yapılan diğer başvurular değerlendirmeye alınmaz.

4306 sayılı Kanun kapsamında dönüştürülme veya birleştirilme yolu ile ilköğretim okuluna dönüştürülen ilkokul ve ortaokulların müdürlerinin; bu maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde yapılan duyuruya göre müdürlük için başvuruda bulunmaması ya da başvuruda bulundukları ilköğretim okulu müdürlüğüne değerlendirme sonucunda atanamaması durumunda, istekleri de dikkate alınarak bulundukları okula ya da durumlarına uygun başka bir okula, müdür yardımcısı veya öğretmen olarak atanması gerçekleştirilir.
Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; yönetim alanında lisans veya lisans üstü seviyede eğitim görmüş ve öğretmenlikte de belirli deneyim sahibi olmak koşulu ile kurum müdürü olarak atanmış olanlar görevlerine devam ederler.
Geçici Madde 3- Yürürlükten kaldırılmıştır.(10/08/1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete)
Geçici Madde 4- Mevcut kurum müdürleri bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde bu Yönetmeliğin 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen hizmet içi eğitime alınırlar.

Geçici Madde 5- Bu Yönetmeliğin 37’nci maddesine göre oluşturulacak eğitim bölgeleri ile ilgili her türlü iş ve işlem, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının koordinatörlüğünde sonuçlandırılır.
Geçici Madde 6 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kurumlarda yönetici olarak görev yapanlar, norm kadro sayısı içinde kalmak kaydıyla durumları bu Yönetmelik ile belirlenen esaslara uygun olup olmadığına bakılmaksızın görevlerine devam ederler. Bunların ve daha önce yöneticilik görevinden ayrılmış olanların yöneticilik hizmetleri bu Yönetmelikle belirlenen eş değer yönetim kademelerinde geçmiş sayılır. Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden en fazla beş yıl önce, en az üç yıl kurum müdürlüğü yaptıktan sonra yöneticilik görevinden ayrılmış olanlar, ayrıldıkları tür ve tipteki kurum müdürlüklerine; en az üç yıl kurum müdürlüğü yaptıktan sonra bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibarıyla beş yıldan daha önce kurum müdürlüğü görevinden ayrılmış olanlar, ayrıldıkları kurum türündeki (C) tipi kurum müdürlüklerine ve bunlardan müdürlük görevi yaptıkları kurum türüne, öğretmen olarak atanma olanağı bulun-mayanlar ise öğretmen olarak atanabilecekleri kurum müdürlüklerine aynı koşullarda 8 inci maddede belirlenen değerlendirme sınavı koşulu aranmaksızın, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihini izleyen ilk ve bu ilk duyuru üzerine atama yapılamayan kurumlar için Bakanlıkça yapılacak duyuruda bir defaya mahsus olmak üzere başvuruda bulunabilirler.
Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında yönetim, uzmanlık ve müfettişlik görevinde bulunduktan sonra bu görevlerinden herhangi bir nedenle ayrılmış olanlardan bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanmak isteyenlerin durumları, 6 ncı madde uyarınca geçirmiş sayıldığı yönetim kademesi esas alınarak birinci fıkra çerçevesinde değerlendirilir.
Geçici Madde 7 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen değerlendirme sınavına girerek başarılı olup herhangi bir kurum müdürlüğüne atanamamış adaylar hakkında, özel başvuru koşulu olarak 21 inci maddeye göre aldıkları sertifika süresi içinde kurum müdürü olarak atanıncaya kadar, 8 inci maddenin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile değiştirilmeden önceki hükümleri uygulanır. Ancak atamalarının yapılması halinde, bir yıl içerisinde atandığı görevin gerektirdiği hizmet içi eğitime alınırlar.
Geçici Madde 8 - 2002 yılının sonuna kadar 7 nci maddenin birinci fıkrasının (j) bendine göre görev tanımında belirtilen niteliklerden hangilerinin aranacağı Personel Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine Bakan onayı ile belirlenir.
Yürürlük
Madde 42- Bu Yönetmeliğin 5 nci maddesi ile değiştirilen 8 nci maddenin son fıkrası hükmü 1/1/2002 tarihinde,diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 43- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.