BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI'NIN 3817, 657, 3249, 1475, 2822, 926, 357 VE 2802 SAYILI KANUNLARIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ GENELGE / GENELGE NO: 1992/1
Resmi Gazete Tarihi: 5 Kasım 1993
Resmi Gazete Sayısı: 21396

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevde bulunmuş olanların Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı ve şeref ve haysiyet kırıcı suçlar sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (f) bentleri ve 69 uncu maddesi gereğince verilmiş yer değiştirme ve meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince verilmiş bulunan disiplin cezalarının bütün sonuçlarıyla affedilmesine dair 7.7.1992 tarih ve 21277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 18.6.1992 tarih ve 3817 sayılı Kanunun uygulanmasında tereddüte düşüldüğü vaki müracaatlardan anlaşılmış olup, mezkur Kanunun uygulanmasında birliği sağlamak ve tereddütleri gidermek maksadıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1 - 3817 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde; memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçlarıyla affedildiği ifade edildiğinden mezkur Kanundan; 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar ile ilerleme ve yükselmeleri 657 sayılı Kanuna göre yürütülen sözleşmeli personel, özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve disiplin cezaları kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre verilen kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar faydalanacaktır.

2 - 1475 sayılı İş Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa tabi olarak çalışan işçilerin bu Kanundan faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, sözkonusu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa tabi personel hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

3 - Kapsama dahil personelin;

a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı ve şeref ve haysiyet kırıcı suçlar sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları,

b) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (f) bentleri ve 69 uncu maddesi gereğince verilmiş yer değiştirme ve meslekten çıkarma cezaları,

dışında kalan disiplin cezaları af kapsamına girmektedir.

Bu itibarla 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (E) bendinde sayılan fiil ve hallerden dolayı görevlerine son verilen personelin bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri; işledikleri bu fiil ve hallerin 3817 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde sayılan suçlardan olmaması halinde mümkün olabilecektir.

4 - Daha önce 3249 sayılı Kanunun kapsamı dışında tutulan disiplin cezalarından; 3817 sayılı Kanunun kapsamına dahil edilenler hakkında da mezkur Kanun hükümleri uygulanacaktır.

5 - Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtları ilgililerin müracaatı aranmaksızın dosyalarından çıkartılacak, ancak Kanun sadece disiplin cezalarının affını öngördüğünden olumsuz sicil almış olanlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

6 - Kanunun yürürlük tarihinden önce kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların bu ceza sebebi ile kaybettikleri süreler, diğer şartların mevcut bulunması ve bu süre zarfındaki sicillerinin olumlu olması kaydıyla ilerleme ve yükselmelerinde değerlendirilecektir.

7 - Sözkonusu düzenleme ile disiplin cezaları ve bu cezaların sonuçları affedildiğinden, haklarında herhangi bir disiplin cezasına bağlı olmaksızın işlem yapılanlara mezkur Kanun hükümleri tatbik edilmeyecektir. Şöyle ki; herhangi bir disiplin cezasına bağlı olmaksızın görevinden çekilmiş sayılan, yeri değiştirilen, istifa eden, adaylık süresinde başarısızlığı nedeniyle görevine son verilen, aynı fiilden dolayı disiplin cezası ile birlikte idari, adli ve mali tedbirler uygulananlar vb. olanlar hakkında sözkonusu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

8 - Emeklilik, istifa, ölüm ve benzeri sebeplerle görevlerinden ayrılmış bulunanlar hakkında da bu Kanunun ilgili hükümleri görevlerinden ayrıldıkları tarih itibariyle uygulanacaktır.

9 - Mezkur Kanunun yürürlüğe girdiği 7.7.1992 tarihinden önceki dönemler için geriye dönük hiç bir ödeme yapılmayacaktır.