BAZI KİSVELERİN GİYİLEMİYECEĞİNE DAİR KANUNUN TATBİK SURETİNİ GÖSTERİR NİZAMNAME
Yürürlüğe Koyan Bakanlar Kurulu Kararnamesi: No. 2/1958 - 6 Şubat 1935
Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 18 Şubat 1935 - Sayı: 2933
3.t. Düstur, c.16 - s.588/413

MADDE 1 - Her hangi din ve mezhepte olurlarsa olsunlar mensup oldukları din ve mezheplerin usul ve teamüllerine göre mabet ve ayinlerde ruhani kisve taşımakla mükellef olanlar mahallî Hükümetlerince alâkadar olanlardan alınacak listeler mucibince ancak mabet ve âyinlerde ruhani kisve taşımağa mezun addolunurlar.

MADDE 2 - Her din ve mezhebin ruhanilerini ayırt ettirmek için kabul edilen her türlü kisve, alâmet ve işaret ruhani kıyafet addolunur.

MADDE 3 - Mâbetler her din ibadetine mahsus ve usule muvafık olarak teessüs etmiş olan kapalı mahallerdir.

MADDE 4 - Hükümet her din ve mezhepden münasip göreceği yalnız bir ruhaniye mâbet ve âyin haricinde dahi ruhani kıyafetini taşıyabilmek için verebileceği muvakkat müsadeler ile bir müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhani hakkında yenilenmesi veya başka bir ruhaniye verilmesi hakkındaki muameleye ait teklifler Dahiliye Vekâletince yapılır. Ve karar İcra Vekilleri Heyetince verilir.

MADDE 5 - İzcilik ve sporculuk gibi topluluklar ve cemiyet ve klüp gibi heyetlerce bu gün kullanılmakta olan ve aşağıdaki şartlara uygun olduğu ve bu teşekküllerin altıncı maddeye göre verecekleri beyannamelerle mahallî Hükümetlerince anlaşılan kıyafet, alâmet ve levazım tip olarak kabul edilecektir. Aynı şartları haiz olmak üzere başka tipler de kabul edilebilir.A) Türk inkilâbına, rejimine ve vahdetine muhalif bir ciheti olmamak,

B) Hükümetçe kabul edilmiş resmî kıyafetlerden ayrı olmak,

C) Yabancı memleketlerin siyasi, askerlik ve milis gibi teşekküleriyle münasebeti olmamak.

MADDE 6 - İşbu Nizamnamenin neşrinden itibaren 30 gün zarfında 5 inci maddede yazılı olan izcilik ve sporculuk gibi topluluklar, cemiyet ve klüp gibi heyetler bulundukları mahallin en büyük mülkiye memuruna kabul ettikleri kıyafet, alâmet ve levazımı gösterir bir beyanname verirler. Bu beyanname ile beraber ya bir nümune veyahut boyalı bir resim verilir. Beyannamenin verildiği tarihten itibaren bir ay içinde cevap verilmezse beyannamede gösterilen kıyafet, alâmet ve levazım kabul edilmiş addolunur. Kıyafet tebdili halinde istimalden evvel beyanname tevdii lâzımdır. Yeniden kurulacak izcilik ve sporculuk gibi topluluklar cemiyet ve klüp gibi heyetler bir kıyafet, alâmet ve levazım taşımak istedikleri takdirde Nizamnameleriyle birlikte onları gösteren bir beyannameyi aynı makama tevdi ederler.

MADDE 7 - Ecnebi her hangi bir teşekkül mensuplarının Ecnebilerin Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri hakkındaki Kanun ve Talimatname hükümlerine göre münferiden veya toplu olarak kendi kıyafet, alâmet ve levazımlariyle Türkiye'ye muvakkat müddetle ziyaret seyahatleri yapmaları caizdir. Ancak mahzurlu görülecek hallerde bu gibi ziyaretlere Dahiliye Vekilliğince müsaade verilmiyebilir ve uzun müddet devam edecek ziyaretlerin yapılabilmesi Dahiliye Vekâletinin müsaadesine bağlıdır.

MADDE 8 - Mektep ve başka bilgi müesseselerine devam edenlerin bir kıyafet, alâmet ve levazım kullanmalarına lüzum görüldüğü takdirde tip tâyini bu mektep ve müesseselerin merbut bulundukları vekillikçe talimatname yapılır. Bu gibi mektep ve müesseseler için kabul olunacak alâmetleri mektep ve müesseselerden mezun olanlar da taşıyabilirler.

MADDE 9 - Hususi müsade ile gelen yabancı memleketler kara, deniz ve hava kuvvetlerine mensup kimselerin resmî üniformalarını nerelerde ve ne zaman taşıyabilecekleri Millî Müdafaa ve Hariciye Vekâletince hazırlanarak İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir talimatname ile tesbit olunacaktır.Bu talimatname çıkıncaya kadar mûtat olan usulün tatbikına devam olunur.

MADDE 10 - Bu Nizamnamenin 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerinin hükümleri 13 Haziran 1935 gününden ve diğer hükümleri neşrinin ertesi gününden yürümeye başlar.

MADDE 11 - 2596 numaralı kanunun 6 ncı maddesine göre tanzim olunmuş ve Şûrayı Devletçe görülmüş olan bu Nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür.