KANUN NO: 2495
BAZI KURUM VE KURULUŞLARIN KORUNMASI VE GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 22 Temmuz 1981
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 24 Haziran 1981 - Sayı: 17410
5.t. Düstur, c.20 - s.347

I. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

MADDE 1 - (Değişik: 3832 - 2.7.1992) Milli ekonomiye veya devletin savaş gücüne önemli katkısı bulunan, kısmen veya tamamen yıkılmaları, hasara uğratılmaları veya geçici bir zaman için dahi olsa çalışmadan alıkonulmaları, ülke güvenliği, ülke ekonomisi veya toplum hayatı bakımından olumsuz neticeler yaratacak, kamuya veya özel kişilere ait kurum ve kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, burada bulunanların zorla işten alıkoyma, sağlıklarını ve vücut bütünlüklerini tehdit ve tehlikelere karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması, yurt dışına giriş çıkış yapılan yerlerde giriş ve çıkışa yarayan belgelerin kontrolü ile giriş çıkış işlemlerinin yapılması, aranan ve giriş çıkışı yasaklananların resmi güvenlik görevlilerine tesliminin sağlanmasıdır.

Askeri kurum ve kuruluşlarla, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Teşkilatına ait kurum ve kuruluşların korunmaları özel mevzuatlarına tabidir.

KAPSAM

MADDE 2 - (Değişik: 3832 - 2.7.1992) Bu Kanun hükümlerine göre korunacak ve güvenlikleri sağlanacak yerler; 1 inci maddede belirtilen özellikleri taşıyan ve milli eğitim ve öğretim ve ekonomi ile Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkısı bulunan baraj, enerji santralleri, rafineri, enerji nakil hatları, akaryakıt nakil, depolama, yükleme tesisleri ve benzeri yerlerle, sivil trafiğe açık Devlet eliyle işletilen hava meydanları ve limanlar, tarihi eserler, ören yerleri, sitler, açık ve kapalı müzeler, sanayi ve ticari ve turistik tesislerdir.

(Ek fıkra: 4102 - 4.4.1995) İstanbul ve diğer şehirlerde kapalıçarşı ve buna benzer ticarî, turistik tesislerde bu Kanun hükümleri çerçevesinde özel güvenlik teşkilatı kurulabilir. Bu özel güvenlik teşkilatı, valinin veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında il emniyet müdür veya yardımcısı, il özel idaresi temsilcisi ve belediye temsilcisi ile özel güvenlik teşkilatının kurulacağı yerde ticarethanesi bulunanlar arasından seçilecek üç kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulunun kamu görevlileri dışında kalan üyelerinin seçimi, görev süresi ile Yönetim Kurulunun çalışma esas ve usulleri İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenir. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine bu görevleri için herhangi bir ücret ödenmez.

(Ek fıkra: 4102 - 4.4.1995) Yukarıda belirtilen güvenlik teşkilatının her türlü giderleri, çarşı veya tesiste bulunan işyeri sahipleri tarafından karşılanır ve yönetim kurulunca belirlenen bu giderlere katılım payları özel idareler tarafından tahsil olunarak bütçenin ayrı bir bölümünde toplanır. Harcama, mevcut yönetim kurulu kararı ve valinin onayı ile ayrı bölümden yapılır. Özel güvenlik teşkilatına ait bu paralar Devlet parası hükmündedir ve tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

BU KANUNUN UYGULANACAĞI KURULUŞLARIN BELİRLENMESİ

MADDE 3 - (Değişik: 3832 - 2.7.1992) 2 nci madde kapsamına giren yerlerden hangilerinde koruma ve güvenliğin bu Kanun hükümlerine göre sağlanacağı, sivil trafiğe açık hava meydanı ve limanlardan hangilerinde koruma ve güvenlikle birlikte yurtdışına giriş-çıkış kontrol işlemleri yapma yetkisi verileceği ilgili kuruluş ve Bakanlığın görüşleri ile talepleri dikkate alınarak İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

Bu kararda, günün şartları ve gelişen teknolojik imkânlar gözönüne alınarak, koruma ve güvenliğin sağlanmasında aşağıdaki usullerden hangisinin tercih edileceği belirtilir:

a) Sadece özel güvenlik önlemleri aldırılması,

b) Kuruluş bünyesinde özel güvenlik teşkilatı kurdurulması,

c) Kuruluşun önemine ve özelliğine binaen her iki yöntemin birlikte uygulanması.

(a) bendinde belirtilen özel güvenlik önlemlerinin neler olacağı yönetmelikte gösterilir. Bunlardan hangilerinin uygulanacağı; ilgili kuruluşun görüşü de alınmak suretiyle, kuruluşa en az mali yük getirmesi ve yeterince etkili olması gibi hususlar dikkate alınarak, İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.

YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMESİ

MADDE 4 - Bakanlar Kurulunun 3 üncü madde hükümlerine göre vereceği karar üzerine, İçişleri Bakanlığı tarafından saptanacak süre içinde ilgili kuruluşun, kararda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi zorunludur.

Haklı nedenlerin mevcudiyeti halinde bu süre, ilgilinin müracaatı üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından uzatılabilir.

Bu yükümlülüklerle ilgili bütün masraflar ilgili kuruluşça karşılanır.

FİZİKİ VE DİĞER EK ÖNLEMLER ALDIRMA YETKİSİ

MADDE 5 - İçişleri Bakanlığı veya Bakanlığın onaylaması koşulu ile valiler, özel güvenlik teşkilatının kurulduğu kuruluşlarda, koruma ve güvenlik hizmetlerinin daha etkin olarak yürütülmesini sağlayıcı fiziki ve diğer ilave önlemleri aldırmaya ve gerektiğinde koruma hizmetlerini geçici olarak kısmen veya tamamen genel kolluk kuvvetlerine yaptırmaya yetkilidirler.

ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATININ KALDIRILMASI VEYA PERSONEL VE SİLAH SAYISININ İNDİRİLMESİ

MADDE 6 - (Değişik: 3832 - 2.7.1992) Kurulmuş olan özel güvenlik teşkilatı; İçişleri Bakanlığı, özel güvenlik teşkilatı ile koordinasyon kurulları ve ilgili kuruluşlarca, mümkün olan tasarrufları sağlamak amacıyla, devamlı ve periyodik olarak incelemeye tabi tutulur. Bu inceleme sonucunda;

a) Mahalli güvenlik şartlarında veya ilgili kuruluşun tesis ve yapısında meydana gelen gelişme ve değişiklikler dikkate alınarak, daha önce tespit ve kabul edilmiş özel güvenlik teşkilatındaki personel ve silah miktarında, İçişleri Bakanlığınca indirim yapılabilir.

b) Görev konusunun ve maksadının ortadan kalkması, beklenen faydayı sağlayamaması, ortaya çıkan şartlar nedeni ile veya koruma görevinin kolluk kuvvetlerince yürütülmesinin daha tasarruflu ve yararlı görülmesi hallerinde, özel güvenlik teşkilatları kuruluşlarında uygulanan usulle ortadan kaldırılabilir.

Bu hallerde özel güvenlik teşkilatı personelinin durumu, kuruluş ile aralarında mevcut statüye göre tayin olunur.

ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI İL KOORDİNASYON KURULU

MADDE 7 - Bu Kanunun il çevresinde uygulanmasını izlemek, il düzeyinde koordinasyonu sağlamak, mahallin ve kuruluşun özelliklerine göre alınmasına gerek duyulan önlemleri tespit ederek yetkili mercilere önermek üzere, her ilde valinin veya görevlendireceği vali muavininin başkanlığında il garnizon komutanlığı temsilcisi, il savcısı, il jandarma alay komutanı, il emniyet müdürü, (...) ve gerektiğinde valilikçe belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinin katılmasıyla "Özel Güvenlik Teşkilatı İl Koordinasyon Kurulu" oluşturulur. İl Koordinasyon Kuruluna lüzum görüldüğü takdirde ve kendi güvenliği ile ilgili konularda alakalı kuruluşun yetkili temsilcisi geçici üye olarak valinin daveti üzerine katılabilir. (*)

(*) (...) içindeki '' o ilde kuruluşu varsa MİT temsilcisi'' ibaresi, 2 Temmuz 1992 tarih ve 3832 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle maddeden çıkarılmıştır.

Kurulca alınan kararlar İçişleri Bakanlıına bildirilir.

II. BÖLÜM


TEŞKİLAT VE PERSONEL
ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATININ NİTELİĞİ

MADDE 8 - Özel güvenlik teşkilâtı, bağlı olduğu kuruluşu bu Kanun hükümleri dairesinde korumak ve güvenliğini sağlamakla görevli ve yetkileri bu Kanunla sınırlı özel bir kolluk kuvvetidir.

GÖREV VE YETKİLER

MADDE 9 - Özel güvenlik teşkilâtının görevleri ve yetkileri şunlardır:

a) Kuruluşu, sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecüvüze karşı korumak;

b) Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak;

c) Delilleri muhafaza etmek;

d) Genel kolluk kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren emrine girerek ona yardımcı olmak;

e) Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak;

f) Sivil Savunma Teşkilâtına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak.

SİLAH TAŞIMA VE KULLANMA YETKİSİ

MADDE 10 - Özel güvenlik teşkilatı personeli görev alanları içinde bu Kanunla verilmiş görevlerini yaparken silah taşıma ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre silah kullanma yetkisine sahiptir.

GÖREV ALANI

MADDE 11 - (Değişik:3832 - 2.7.1992) Özel güvenlik teşkilatının görev alanı, ilgili kuruluşun faaliyet sahasıdır. Lüzumu halinde bu alan, görevin devamlılığı ve maksadı dikkate alınarak, o kuruluşun bulunduğu ilin özel güvenlik teşkilatı il koordinasyon kurulu tarafından genişletilebilir veya daraltılabilir.

Kuruluşun faaliyet alanı dışında görevlendirdiği ve 1 inci maddede belirtilen tehdit, tehlike ve tecavüzlere karşı hassasiyet arzeden unsurları da görev alanı içinde mütalaa edilir ve bunların korunması için özel güvenlik teşkilatı personeli görevlendirilebilir.

KIYAFET VE TEÇHİZAT

MADDE 12 - Özel güvenlik teşkilâtı personelinin İçişleri Bakanlığınca saptanan özel kıyafetleri ile silah, teçhizat, araç ve gereçleri bağlı oldukları kuruluş tarafından temin edilir, sağlam ve işler halde bulundurulur, görev süresi dışındaki zamanlarda bu kuruluş tarafından muhafazası sağlanır.

Özel güvenlik teşkilâtı mensupları özel kıyafetlerini, silah ve teçhizatını ancak görev alanları içinde veya görev dışarıda sürdürülüyorsa, görev süresince dışarıda da giyebilir ve taşıyabilirler.

(Ek fıkra: 3832 - 2.7.1992) İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek kuruluşlarda özel kıyafet giyilmeyebilir.

CEZA UYGULANMASINDA GÖREVİN NİTELİĞİ

MADDE 13 - Özel Güvenlik Teşkilâtında görevli olanlar Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılırlar.

Bunlara karşı görevleri sırasında veya görevlerine bağlı olarak suç işleyenler Devlet memurları aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılırlar.

PERSONEL VE BULUNDURULACAK SİLAH SAYISININ TESPİTİ

MADDE 14 - (Değişik: 3832 - 2.7.1992) Her kuruluşun özel güvenlik teşkilatında çalıştırılacak personel ve bulundurulacak silah sayısı; azami tasarrufa riayet edilmek ve ilgili kuruluşun görüşü de dikkate alınmak suretiyle, o kuruluşun bulunduğu ilin özel güvenlik teşkilatı il koordinasyon kurulu tarafından belirlenir ve İçişleri Bakanlıının onayına sunulur.

Bu belirleme sırasında kuruluşun;

a) Ürettiği madde ve gördüğü hizmetin cins ve niteliği bakımından önemi ve özelliği,

b) 1 inci maddede belirtilen tehdit, tehlike ve tecavüzlere karşı hassasiyeti, hassas yerleri ve yönleri,

c) Bulunduğu yerin coğrafî ve topoğrafik şartları, bulunduğu bölgenin saldırılara karşı hassasiyeti,

d) Bir saldırı halinde yardım alabilmek bakımından mahalli kolluk kuvvetlerine yakınlığı, haberleşme ve ulaşım imkânları, Gibi hususlar gözönünde bulundurulur.

PERSONELİN ATANMASI, STATÜSÜ VE ÖZLÜK HAKLARI

MADDE 15 - Özel güvenlik teşkilâtına alınması ilgili kuruluşça istenen personel hakkında Emniyet Müdürlüğünce gerekli güvenlik soruşturması yapıldıktan sonra uygun görülenler valiliğin tasvibi üzerine kuruluşca göreve alınır.

Özel güvenlik teşkilâtında görevli personel, stütü ve özlük hakları bakımından, genel olarak bağlı bulundukları kuruluşun mevzuatına tabidir.

Özel güvenlik teşkilâtı personelinin, bu Kanunda belirtilen görevlerinden dolayı yaralanma, sakatlanma veya ölmeleri halinde, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ile bu Kanuna ilişkin yönetmelikte gösterilen esas, ölçü ve usule göre ilgili kuruluş tarafından nakdi tazminat ödenir ve bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumunca aylık bağlanır.

Ancak, personelin tabi olduğu mevzuatta, toplu sözleşme veya hizmet akitlerinde güvenlik göreviyle ilgili olarak meydana gelebilecek yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerinde tazminat ödenmesi öngörülmüş ise, mükerrer ödeme yapılmaz, miktarca yüksek olan ödenir.

PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR

MADDE 16 - Özel güvenlik teşkilâtında çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) En az ortaokul mezunu bulunmak,

c) Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

d) Ağır hapis veya taksirli suçlar hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsa bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtekârlık, emniyeti suiistimal, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı yükümlü bulunmamak,

e) Kamu haklarından kısıtlı olmamak,

f) Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemlerine her hangi bir suretle karışmamış veya katılmamış olmak,

g) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

h) Yapılacak soruşturma sonucu, başvurma tarihine göre son beş yıl içinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak veya siyasi partinin organları veya bağlı kuruluşlarında görev yapmamış bulunmak. h) (...) (Madde 16 nın birinci fıkrasının (h) bendi, Anayasa Mahkemesinin 26.12.2002 tarih ve 24975 sayılı R.G.'de yayımlanan, 8.10.2002 gün ve K.2002/89 - E.2002/38 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)

Yukarıdaki şartları haiz olanlar için, daha önce güvenlik hizmetlerinde çalışmış olmak göreve alınmada tercih sebebi sayılır.

MADDE 17 - Özel güvenlik teşkilâtı personelinin eğitim sorumluluğu İçişleri Bakanlığına ait olup, esasları bu Bakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir.

III. BÖLÜM


DENETİM
DENETLEME

MADDE 18 - İçişleri Bakanlığı, bu Kanun hükümlerinin gereken şekilde yerine getirilip getirilmediğini ve özel güvenlik teşkilâtının çalışma ve işleyiş durumlarını denetleyebileceği gibi Valiler, İl Jandarma Alay Komutanlığı veya İl Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile her zaman denetletebilir.

İl Jandarma Alay Komutanları ve İl Emniyet Müdürleri kendi sorumluluk bölgelerinin sınırları içinde bulunan ve bu Kanun kapsamına alınan kuruluşların özel güvenlik teşkilâtını denetim ve gözetim alında bulundururlar.

Diğer kanunlar ile mülki idare amirlerine ve özel mevzuatı ile de o kuruluşun yetkililerine tanınan denetleme hakkı saklıdır.

DENETİM SONUCUNA GÖRE ALINACAK ÖNLEMLER

MADDE 19 - Denetim sonunda:

a) Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesine esas teşkil edecek tesis, silah, teçhizat, vasıta ve aletlerle benzeri hususlarda tespit edilen aksaklık ve noksanlıkların belli süre içinde düzeltilmesi ve giderilmesi kuruluşun yetkililerine bildirilir. Kuruluş yetkililerince, bu aksaklık ve noksanlıkların verilen süre içinde giderilmesi veya tamamlattırılması zorunludur.

b) Tutum ve davranışları sebebiyle cezalandırılmaları icabeden veya görevlerindeki başarılarından ötürü ödül verilmesi uygun görülen personelin durumu kuruluş yetkililerine bildirilir. Bunlar hakkında o kuruluşun statüsünde belirtilen usullere göre gerekli işlem yapılır.

c) Özel güvenlik teşkilâtında görevli personelden, hizmeti yürütmede kifayetsizlikleri veya bu hizmetin mahiyetine uygun olmayan davranışları nedeniyle çalışmaları uygun görülmeyenler kuruluşun yetkililerine bildirilir. Kuruluş yetkilileri bu kimseleri güvenlik görevinden uzaklaştırmak mecburiyetindedirler.

IV. BÖLÜM


YASAK HÜKÜMLER
GÖREV DIŞINDA ÇALIŞTIRILMA YASAĞI

MADDE 20 - Özel güvenlik teşkilâtı personeli, kanunlarda öngörülen haller dışında, bu Kanunla gösterilen görevlerinden başka bir işte çalıştırılamazlar.

SENDİKA, DERNEK VE SİYASİ PARTİLERE GİRME YASAĞI

MADDE 21 - Özel güvenlik teşkilâtı personeli, sendika, dernek ve siyasi partilere üye olamazlar. Bu yasağa uymayanların görevlerine ilgili kuruluşlarca son verilir.

GREVLERE, TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNE KATILMA YASAĞI

MADDE 22 - Özel güvenlik teşkilâtı personeli, grevlere ve her türlü toplantı veya gösteri yürüyüşlerine, hiçbir şekilde katılamaz ve katılmaya teşvik edilemez ve zorlanamazlar.

LOKAVT HALİNDE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA YASAĞI

MADDE 23 - Özel güvenlik teşkilâtı personeli, lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamazlar.

V. BÖLÜM


CEZA HÜKÜMLERİ
KURULUŞ YETKİLİLERİNE İLİŞKİN CEZALAR

MADDE 24 - Bakanlar Kurulunca özel güvenlik teşkilâtı kurulmasına karar verilen kuruluşlarda bu Kanunun:

a) 4 üncü maddesi gereğince İçişleri Bakanlığınca verilecek süre içinde özel güvenlik teşkilâtı kurmayan veya özel güvenlik önlemlerini tesis etmeyen ya da 5 inci maddesine göre fiziki ve ek önlemler alınması hususunda yapılacak tebligata uymayan kuruluşların, statülerine göre yetkili kişileri hakkında 30.000 liradan 100.000 liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.

Bu kişilerin, cezayı gerektiren eylemlerinin saptanması tarihinden itibaren 4 üncü madde gereğince daha önce verilen süre kadar ek süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, haklarında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası hükmolunur.

b) Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre il güvenlik koordinasyon kurulunca saptanan ve ilgili kuruluşa bildirilen sayıda personel istihdam etmeyen veya tespit edilen silahları sağlamayan ya da 19 uncu maddesinde yer alan denetim sonuçlarına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşların statülerine göre yetkili kişileri hakkında 10.000 liradan 50.000 liraya kadar ağır para cezasına ve tekerrürü halinde 3 aydan 6 aya kadar hapis cezasına hükmolunur.

c) Bu Kanunun 20 nci maddesine aykırı hareket eden kuruluşların, stütülerine göre yetkili kişiler hakkında 5.000 liradan 25.000 liraya kadar ağır para cezası, tekerrürü halinde 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası hükmolunur.

ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNE İLİŞKİN CEZALAR

MADDE 25 - Bu Kanunun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırı olarak silah, cephane ve teçhizatını görev alanı dışında taşıyanlar ve bunların herhangi bir şekilde başkalarının eline geçmesine sebep olanlar, fiileri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Hükmün kesinleşmesi üzerine bu şahısların görevlerine son verilir.

22 VE 23 ÜNCÜ MADDELERE AYKIRI HAREKETLERE İLİŞKİN CEZALAR

MADDE 26 - Bu Kanunun 22 nci maddesine aykırı hareket edenler hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 5.000 liradan 50.000 liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Hükmün kesinleşmesi üzerine bu şahısların görevlerine son verilir.

Bu Kanunun 23 üncü maddesine aykırı hareket edenler hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 5.000 liradan 50.000 liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.

VI. BÖLÜM


ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
GREV VE LOKAVT HALİNDE GÖREVLENDİRME

MADDE 27 - Özel güvenlik teşkilâtı personeli bağlı bulundukları kuruluşta grev veya lokavt uygulanması hallerinde, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere, il valisinin görevlendireceği genel zabıta amirinin emrine girer ve kuruluş içinde kendilerine verilecek görevleri yapar.

UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER

MADDE 28 - Bu Kanuna göre özel güvenlik teşkilâtı kurulan kuruluşlar hakkında diğer kanunlardaki bu konulara ilişkin hükümler uygulanmaz.

Ancak, özel kanunlarındaki genel kolluk kuvvetlerince korunacağına dair hüküm bulunan kuruluşlardan hangilerinin bu Kanun kapsamına alınacağına Bakanlar Kurulunca karar verilir.

İNTİBAK DURUMU

MADDE 29 - Bakanlar Kurulu kararı ile özel güvenlik teşkilâtı kurulması lüzumlu görülen bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı kuruluşlardaki mevcut olan koruma hizmet ve teşkilâtı, İçişleri Bakanlığınca tayin edilecek süre içinde bu Kanun hükümlerine uygun hale getirilir.

SIKIYÖNETİM HALİNDE KORUMA HİZMETLERİ

MADDE 30 - Sıkıyönetim altına alınan yerlerde, bu Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan özel güvenlik teşkilâtı, sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesi bakımından sıkıyönetim komutanının emrine girerek görevlerine devam ederler.

Sıkıyönetim komutanlığı bölgesi içindeki kuruluşların korunması ve güvenliklerinin sağlanması için, bu Kanunla diğer kurul ve makamlara verilen bütün yetkilere sahiptir.

YÖNETMELİK

MADDE 31 - Özel Güvenlik Teşkilâtı personelinin silah, mermi, teçhizatının ilgili kuruluşlarca ne suretle temin edileceği, bunların menşei, cins ve sayıları, kullanış şekli ve şartları ile özel güvenlik teşkilâtının herhangi bir kuruluştan kaldırılması halinde sözkonusu silah mermi ve teçhizatın hangi mercilere ne şekil ve şartlarla devir ve teslim edileceği ve bu konudaki denetim; özel güvenlik teşkilâtı personelinin eğitimi, disiplin suçları ile verilecek disiplin cezaları, özel güvenlik teşkilâtının bağlanacağı birimlerin tespiti, görev alanlarının belirlenmesi ve genişletilmesi ve bu teşkilâtın denetimine ilişkin esas ve usuller ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle saptanır.

GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanuna göre usulüne uygun olarak özel güvenlik teşkilâtı kurulması lüzumlu görülen kuruluşlarda mevcut olan personelin yeniden göreve alınmasında, bu Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendindeki öğrenim şartı aranmaz.

YÜRÜRLÜK

MADDE 32 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 33 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.