BEKLEME, SORUMLULUK, BÜTÜNLEME VE OKUL DIŞI BİTİRME SINAVLARI HAKKINDA AÇIKLAMA
Tarih: 2 Mayıs 1990

Sayı: 531/41

SINAVLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

1 - a) Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'nin 35. maddesi gereği, sınav dönemlerinden en az 20 gün önce İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün başkanlığında İlköğretim Okulu, Ortaokul ve tüm ortadereceli Okul Müdürlerinin katılması ile toplantı yapılır. Genel esasların dışında gerekiyorsa Öğretmen alış verişi yapılır.

b) İki kanaat dönemi öğretmen olmaması vb. nedenle kanaat notu olmayan öğrencilere Haziran ayı içinde Yetiştirme Kursu açılacaktır. Bu konuda tedbir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce alınacaktır. (Madde.69)

2 - Ders kesimi ve not cetvellerinin Okul İdaresine son teslim tarihi 8 Haziran 1990 günü akşamıdır. (Madde 78)

3 - Sorumluluk, bekleme ve okuldışından bitirme sınavlarına ilişkin toplantı 11 Haziran 1990 günü yapılacaktır. Bu toplantıda okulun bir yıllık çalışmalarının değerlendirilmesi ile devam-devamsızlık disiplin durumu ve 2154 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili bölümleri üzerinde özellikle durulur. Yönetmelik teker teker incelenerek alınması gereken tedbirler kararlaştırılır.

Ayrıca imtihanlarla ilgili bu toplantıda Eğitsel Kol faaliyetlerine ilişkin raporlar Öğretmen Kuruluna sunulur. Yapılanlar ile yapılmayanlar ve gerekçeler belirtilir.

4 - Sorumluluk, Bekleme ve Okuldışı sınavları 12 Haziran 1990 günü başlayacak, 29 Haziran 1990 akşamı sona erecektir. Bu süre uzatılmayacağı gibi kısaltılamaz. İlk ve son güne imtihan konacaktır. Öğretmenler sınav süresince göre mahallinden izinsiz ayrılamaz. Son gün Sorumluluk imtihanı yapılacaktır.

5 - 2154 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği"nin 60. maddesinin (b) fıkrasında belirtildiği gibi ortaokullardan bir dersten sorumlu olarak lise ve dengi okullara devam eden öğrenciler sorumluluk sınavlarına devam ettikleri lise veya dengi okullarda orta kısmı bulunmuyorsa bu öğrencilerin sorumluluk sınavları Milli Eğitim Müdürlüğü Orta Kültür Hizmetleri Bölümünün 14.4.1989 gün ve 530/45 sayılı genelgesinde belirtilen okullarda yapılacaktır.

6. Sınav programları Okul Müdürlüklerince 5 nüsha olarak hazırlanarak, tasdik edilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri onayladıkları okul dışından bitirme, bekleme ve sorumluluk sınav programlarının 2 örneğini 25 Mayıs 1990, okul dışından bitirme, bekleme, bütünleme ve sorumluluk sınavlarının 2 örneğini 1 Ağustos 1990 tarihine kadar, Meslek Liseleri, İmam-Hatip Liseleri, ve Ticaret Liseleri sınav programlarını Mesleki ve Teknik Öğretim Bölümüne, Özel Okulların Sınav Programları Özel Okullar Bölümüne, İlköğretim Okulu, Ortaokul ve Liselerin sınav programları Orta Kültür Hizmetleri Bölümüne toplu olarak gönderilecektir.

7 - Öğrenci devam-devamsızlık durumu yönetmeliğin 70, 71, 72, 73, 74, 75. maddelerinde belirtilmiştir. Buna göre hareket edilecektir.

71. MADDE:

1 - (a) fıkrası şöyle yorumlanacaktır; Bir ders yılı içinde toplam, 19,5 günü aşkın özürsüz devamsızlık yapan öğrenci kanaat notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

2 - (b) fıkrasındaki "Bu izinlerin toplamı ile diğer devamsızlıkların toplamı devam süresinin 1/3'ini aşamaz" hükmü uygulanırken Yurtiçi Yurtdışı Milli Müsabakalar için devamsızlık yapan öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır. (Bed.Ter.Gen.Md.nün 1987/13 sayılı genelgesi)

3 - Milli müsabakalara katılan öğrenciler için 73. maddenin fıkralarında belirtilen şartlar aranmaz. (Ortaöğ.Gn.Md.20.5.1986 gün ve 15190 sayılı genelgesi)

4 - Okul faaliyetleri için öğrencilere okul idarelerince verilecek izinler özürlü devamsızlıktan sayılır. (Ortaöğ. Gn.Md. 16.1.1987 gün ve 1987/6 sayılı genelgesi)

73. MADDE:

1 - (a) fıkrası dikkate alınmayacaktır. (Ortaöğ.Gn.Md. 20.5.1986 gün ve 15198 sayılı genelgesi)

2 - (d) fıkrası uygulanırken; her öğrencinin çalışkanlığına Sınıf Öğretmenler Kurulunca kanaat getirilmiş bulunulması ve bunun ya Öğretmenler Kurulu toplantı tutanağı içinde ya da ayrıca tutulacak Sınıf Öğretmenler Kurulu toplantı tutanağında gösterilmelidir.

3 - 73. maddedeki fıkralar 71/b maddesinde belirtilen devamsızlıklarla uygulanmaz.

74. MADDE:

Aralıklı ve özürsüz 19,5 günü aşkın devamsızlık eden öğrencinin kaydı silinmez. Kayıt Silme Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği'nin (14. maddesine göre aralıksız 20 gün mazeretsiz devamsızlık yapan öğrencilere uygulanır.

8 - Okul dışı bitirme sınavları 1981-1982 öğretim yılından bu yana yönetmeliği gereği yalnız İl Merkezlerinde yapılmaktadır. Ortaokul ile genel lise bitirme sınavlarına ait bazı derslerin sınav soruları Bakanlıktan geldiğinden o derslerin sınav tarihleri Bakanlığımızın belirttiği tarih olacaktır. (2298 sayılı Tebliğler Dergisindeki İş Takviminin 76. ve 92. maddelerinde günler belirtilmiştir)

9 - Sınavlar dersin Öğretmeni ile Müdürün seçeceği en az iki üyeden kurulan komisyonlar tarafından yapılır. (Sınav komisyonu ders öğretmeni dahil enaz üç üyeden oluşur.) Okul Müdürü bütün sınav komisyonlarının başkanıdır. Ancak sınav salonlarında bulunması şart değildir. (Ders öğretmeni veya üye olarak katıldığı sınavlar hariç.) Müdür sınavlar için yeteri kadar öğretmeni gözcü olarak görevlendirir. (Madde 34-35).

10 - Sınav tarihi, dersin adı, branşları da belirtilen komisyon üyeleri, gözcüler ve gerekli açıklamaları taşıyan sınav programları beş nüsha olarak düzenlenir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla incelenip onaylandıktan sonra iki sureti İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, bir sureti okuluna gönderilir. (Bu iş sınavlardan 15 gün önce belirtilir. (Madde 83)

11 - Sınavlar için ayrılan günlerin azlığı durumunda biri sabah, biri öğleden sonra olmak üzere aynı günde iki sınav yapılabilir. (Madde 42)

12 - Yalnız sınav tarihi, dersin adı ve sınav şeklini kullanılacak araç ve gereçleri belirtilen programı sınav tarihinden en geç bir hafta önce öğrencilerin görebileceği yere asılarak ilan edilir. (Madde 33)

13 - Başarısız öğrencisi bulunmayan dersler içinde programda sınav tarihi ayrılır. Komisyon sınav günü zamanında toplanır. Gerekli tutanağı tutarak kararlaştırılır. İmtihan programları derslerin ağırlıkları da gözönünde bulundurularak dengeli biçimde hazırlanmalıdır.

14 - Sınavlar genelde yazılı olarak yapılır. Ancak resim, müzik, beden eğitimi dersleri ile uygulamalı seçmeli ve meslek derslerinin sınavları yazılı, sözlü, uygulamalı ya da bunlardan biri veya bir kaçı ile yapılır. Bu konudaki kararı okul yönetimi ilgili ders öğretmeninin görüşünü alarak tesbit eder. (Madde 33)

15 - Yazılı sınavlara en geç saat 10.00'da sözlü ve uygulamalı sınavlara sabah saat 08.00'de başlanır. Yazılı sınav sorularının hazırlanması uzun zaman alacaksa yazılı sınav 14.00'de başlatılabilir. Okul idaresi gerekli görürse sözlü ve uygulamalı sınavları da 09.00'da başlatabilir. (Madde 39-41)

16 - Yazılı sınavlara en çok iki saatlik süre verilir. Okul dışı bitirme sınavlarına üç saatlik süre verilebilir. Dersin özelliğine göre bu süre bir saat daha uzatılabilir. (Madde 41) Süreler soruların yazdırılması ve sınav hakkında açıklamaların yapılmasından sonra başlar.

17 - Sınav komisyonu okul idaresinin belirleyeceği saatte toplanarak soru ve ayrıntılı puanlaması yapılan cevap anahtarını hazırlar. Komisyona girip çıkılmaz. Sorular açık ve anlaşılır ve bütün müfredatı kapsar olacaktır. Soru içinde cevap sezdirilmeyeceği gibi tanım sormaktan kaçınılmalıdır. Sınav kâğıdının altına verilen süre ve puanlama baremi yazılır. (Madde 37)

18 - a) Okul Müdürü veya görevlendireceği bir Müdür Yardımcısı denetiminde hazırlanmış listelere göre öğrencileri sınav salonuna alırlar. Gözcüler vasıtasıyla sessizce oturmaları sağlanır.

b) Sınav salonu düzenlenirken öğrenci mevcudu dikkate alınır. Sınav salonunda bir sıraya aynı dersten sınava giren iki öğrenci yan yana oturtulmaz.

19 - Komisyon Başkanı ve Üyeler tarafından imzalanan ve mühürlenen bir suret soru ile cevap anahtarı ayrı zarflara konur ve yapıştırılır. Sınav soruları öğrencilerin huzurunda görevli öğretmenlerce açılır. İçinde bir suret sınav cevap anahtarı bulunan zarf Okul Müdürlüğünde kalır. (Madde 37 ve 2231 sayılı Tebliğler Dergisi 118. sayfa)

20 - Sorular öğrencilere bir öğretmen tarafından yazdırılır veya teksir yapılarak dağıtılır. Gerekli açıklama genel olarak yapılır. Münferit açıklama yapılmaz, süre açıklamadan sonra başlar.

21 - Sınavı biten öğrenci kağıdını ilgi görevliye isim kısmına göre teslim eder. Öğrenci kâğıt toplama tutanağını imzalar.

22 - Sınav kâğıtları okunurken değerlendirme cevap anahtarlarına göre yapılır. Cevapları önce 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sonra bu puanlar nota çevrilir.

23 - Sınavlarda Bakanlıkça kabul edilmiş Okul Mühürü ile mühürlenmiş sınav kâğıtları kullanılır. Sorular ve cevaplar kurşun kalemle yazılır. Öğrencinin kimliğini belirten bir işaret kâğıda koydurulmaz. (Madde 84)

24 - Sınav Odasına Okul Müdürü, görevliler ve denetleme yetkisi olanlar dışında kimse girmez. (Madde 43)

25 - Komisyon çalışmaları sırasında soru hazırlama, sınava başlama, bitirme birinci ve ikinci kâğıt okuma tutanaklarını tutar. (2231 sayılı Tebliğler Dergisinin 118 sayfasındaki örneğine uygun)

26 - Sınava zamanında gelmeyen öğrenci sınava alınmaz. Kopye çeken ve sınav nizamlarına uymayan öğrenci ayrıca disiplin kuruluna verilir. (madde 46) Bu hüküm dışardan bitirmeye giren öğrenciler için de geçerlidir.

27 - a) Öğretmen ve öğrenciler yönetmeliğe göre giyinirler. Öğrencilerin huzurunda çay ve sigara içilmez, yüksek sesle konuşulmaz, öğrencilere özel açıklama yapılmaz, öğrenci başında durulmaz.

b) Okuldışından bitirme sınavlarına girenlerin kılık-kıyafetlerinin temiz sade olması gerekir. (Dışarıdan Bitirme Sınavları Yönetmeliğinin 23. Maddesi)

28 - Cevap kağıtlarının değerlendirilmesine komisyon üyelerinden başka kimse karışmaz. Okul Müdürü Komisyonunun tabii başkanı olmakla birlikte ders öğretmeni veya üye olarak bulunduğu sınavların dışında not takdirine katılamaz. Ancak komisyon üyeleri arasında not vermede anlaşılmazlık olursa Yönetmeliğin 46. maddesine göre hareket edilir.

29 - Sınav kâğıtlarının değerlendirilmesinden sonra "5"den aşağı not alan, öğrencilerin kağıtlarındaki ilk incelemede verilen notlar görülmeyecek şekilde kapatılır. Bu kâğıtlar bir gün sonra veya en kısa süre içinde yeniden okunur. Her kâğıt öğretmenleri ve müdür tarafından imzalanır, mühürlenir. (Madde 45)

30 - Okunması ve diğer işlemleri biten sınav kâğıtlarındaki notlar not çizelgesine geçirilir ve imzalanır.Okul Müdürü veya görevlendireceği Müdür Yardımcısına teslim edilir. (Madde 45) Evrakta kazıntı silinti yapılmaz.

31 - Sınav kâğıtları ancak okulu denetleme yetkisine olanlara gösterilir. (Madde 45)

32 - Her işi biten sınav kağıtları soru ve cevap anahtarı ve diğer belgeler bir torba içinde (Kâğıt, bez vb.) konarak ağza yapıştırılır. Arşivde iki yıl saklanır. (Md.45)

33 - soru ve cevap anahtarı ile tutanakların örnekleride ayrıca birer dosyada saklanır.

34 - Sözlü sınavlar yönetmeliğin 36. ve 40. maddelerine uygun olarak yapılır.

a) Sözlü sınıvlarda öğrencilere komisyonca hazırlanan sorular yazdırılır veya yazılı olarak verilir. (Madde 40)

b) Öğrenciye on dakika düşünme süresi verilir. Cevap verme süresi ortaokullarda onbeş dakika, liselerde yirmi dakikadır. Ancak öğrenci cevap vermeye devam ediyorsa bu süre uzatılır. (Madde 40)

c) Sözlü sınav sırasında öğrencinin sözü kesilmez. Öğrenciye cevabı sezdirecek açıklamada ve onu şaşırtacak, korkutacak davranışlarda bulunulmaz. (Madde 36)

d) Bir öğrenci cevap verirken sınav odasına ikinci bir öğrenci alınarak hazırlanması sağlanabilir. (Madde 40)

35 - Uygulamalı sınavlarda tek tip ve okul yönetimince tasdikli ya da işaretli araç ve gereçleri kullanılır. Değerlendirmeye en geç 24 saat içinde başlanılır.

36 - Bütünleme sınavları için Okulun tüm öğretmenleri 13 Ağustos 1990 günü yapılacak olan Öğretmenler Kurulu toplantısında hazır bulunacaklardır. Sınavlarla ilgili konular yeniden gözden geçirilir. Bütünleme, okuldışı, Bekleme ve Sorumluluk Sınavları 14 Ağustos 1990 günü başlar, 7 Eylül 1990 günü akşamı sona erer. Yapılacak sorumluluk sınavlarının tamamı son gün bir defada bütünleme sınavları esaslarına göre yapılır.

a) Ortaokul, İlköğretim Okullar ve Ortaöğretim Kurumlarında tek ders sınavı 19 Eylül 1990 günü yapılacaktır. Tek ders sınavlarından hem yazılı hemde sözlü veya uygulamalı sınavı gerektiren derslerin yazılı sınavları sabah sözlü ve uygulamalı sınavları aynı gün öğleden sonra yapılacaktır.

b) Engel sınavları yönetmeliğin 59. maddesine göre yapılır. Engel sınavlarına giren öğrencilerin durumları da Sınıf Öğretmenler Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

37 - Bütünleme sınavları sonunda öğrencilerin durumunu görüşmek üzere Öğretmenler Kurulu toplantısı 10-11 Eylül 1990 tarihlerinde Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'nin 50, 51, 52, 53, 54, 55. maddelerine göre yapılır.

38 - Her sınav döneminde Dışardan bitirme bekleme sınavlarına girecek öğrencilere usulüne uygun fotoğraflı "Giriş Belgesi" verilir. (2231 sayılı Tebliğler Dergisi)

39 - Sınav Çizelgeleri sınavlardan bir hafta önce, sonuçları ise Öğretmenler Kurulu sonrası Okulun ilan tahtasında ilan edilir. (Madde 48)

BEKLEMELİ ÖĞRENCİLER HAKKINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

40 - a) 54. maddenin (a) fıkrasına göre başarısız bulunduğu derslerden bekleyen öğrenciler Sınıf Geçme Defterlerine ya bulundukları Sınıf ve Şubelere ait kısımlarda numara sırasına göre yazılır veya bu durumda tamamı sınıf sınıf okula devam eden öğrencilerden sonra yazılır.

b) Girdikleri sınavlardan sonra bir üst sınıfa devam hakkı kazananlar yaşlarına bakılmaksızın okula devam ettirilirler. (İlk iki yılın sonunda)

c) 54. maddenin (a) fıkrasına göre başarısız bulunduğu derslerden bekleyen öğrenciler girdikleri sınavlardan sonra durumları ayrıca Öğretmenler Kurulunda görüşülmez. (Madde 57)

41 - a) 54. madde hükümlerine göre işlem görenlerden, ikinci yıl sonunda da üst sınıfa devam etme hakkını elde edemeyen öğrenciler isterlerse bu öğretim yılını takip eden sınav dönemlerinde aralıksız en çok 4 dönem daha sınava girebilirler. Bu sınavlar herhangi birine giremeyenler o dönemlere ait sınav hakkını kullanmış sayılırlar. Bu sürede başarılı olanlar kayıt kabul şartlarını taşıyan öğrenciler bir üst sınıfa devam ettirilirler. (Madde 58)

b) İkinci yıl sonunda da başarısız olup, kendine 4 sınav hakkı verilen öğrencilerin tamamı Sınıf Geçme defterlerinin özel bir bölümüne işlenir. Hangi öğretim yılı beklemeye kaldığı kullandığı veya kullanmadığı sınav hakları vb. sıkı şekilde takip edilir. Gerekli açıklama Sınıf Geçme Defteri, öğrenci dosyası ve künye defterine yapılır.

c) Beklemeli öğrenciler ile ilgili hususlar Yönetmeliğin 54, 56, 57, 58. maddelerinde belirtilmiştir.

SINAVLARDA ÖDENECEK DERS ÜCRETLERİ

25.1.1986 tarih ve 86/10340 sayılı Öğretmenlerin ücretli derslerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 28/a maddesinden aynen,

42 - Sınav dönemlerinde (Yaz, güz, kış ve ek sınav) sınav komisyonlarında veya sınav gözcülüğünde görev alan öğretmenlere ders yılı içinde ücretli ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yıl içinde tam ders yapılan ayda azami tahakkuk edebilecek ders ücreti kadar sınav dönemi ücreti ödenir.

Yöneticiler ile İlkokullar ve 10. maddede sayılan kurum ve kurslarda görevli öğretmenler, yetiştirme kursları ve sınav dönemlerinde ek ders zorunlu ek ders niteliğinde yönetim ve ders niteliğinde ekzersiz görevleri karşılığında ücret aldıklarından bunlara ayrıca sınav dönemi ücreti ödenmez denmektedir.

Buna göre;

a) Yıl içinde ücretli ders olsun olmasın ortaokullarda görevli öğretmenler 12 saat, lisede görevli öğretmenler 15 saat, Meslek liselerinde görevli öğretmenler alabilecekleri en fazla miktarda ücreti sınav dönemlerinin her biri için alırlar.

b) Yeni mezun veya naklen gelen öğretmenler yukarıdaki madde hükmüne tabidirler.

c) Öğretmenlere sınav ücreti verilebilmesi için mutlaka ders öğretmeni, üye, nöbetçi veya gözcü olarak görevlendirilmiş olması gerekir.

d) Tam ders yapıldığı varsayılarak Mart ayı esas alınacaktır.

e) Beden Eğitimi Öğretmenleri egzersiz ve dersleri hazırlık çalışmaları için yapılan ücret ödemeleri sınav döneminde yapılmaz.

f) Sınav dönemlerinde yöneticilere ders niteliğinde zorunlu yönetim görevi ile ders niteliğinde egzersiz ücreti ödenmeye devam olunur. Bunun dışında sınav döneminde ücret ödenmez. Ancak derse girerek yıl içinde fazla ücret alan Müdür ve Yardımcıları bu ücretlerini sınav dönemlerinde almaya devam ederler.

g) Sınav ve nöbetlerinden birine veya birkaçına gelmeyen öğretmenin bütün ücreti görev sayısına bölünür ve gelmediği görev kadar ücreti düşürülür. Ayrıca mazereti yoksa yasal işlem yapılır.

DİPLOMA TARİHLERİ:

43 - Diplomalar ile ilgili belgelere öğrencinin son durumunu belirten bilgiler işlenir. (2231 sayılı Tebliğler Dergisine göre diplomalara fotoğraf yapışmayacaktır.) Eski diplomalardaki fotoğraf kısmı soğuk damga ile damgalanacaktır.

44 - Doğrudan sınıf geçenlerin diploma tarihi derslerin kesildiği tarih olarak 8 Haziran 1990

a) 12 Haziran-29 Haziran 1990 tarihler arasında yapılacak olan sorumluluk, bekleme, dışardan bitirme sıavlarına girenlerden mezun olanların diploma tarihi bu sınavların sona erdiği tarih 29 Haziran 1990

b) 14 Ağustos-7 Eylül 1990 tarihleri arasında yapılacak olan bütünleme, sorumluluk, bekleme ve dışardan bitirme sınavlarına girenlerden mezun olanların diploma tarihi sınıf öğretmenler kurulu toplantısının son günü olan 11 Eylül 1990

c) Tek ders sınavları sonunda mezun olanların diploma tarihi 19 Eylül 1990

d) Engel sınavından mezun olanların diploma tarihi bu sınavların yapıldığı en son günden hemen sonra yapılacak Öğretmenler Kurulu Toplantısının tarihi olacaktır.

e) Yetiştirme Kursları sonunda mezun olanların diploma tarihi doğrudan mezun olanların diploma tarihlerinin aynısı olacaktır. (Madde 64)

f) Diplomalardaki diploma tarihi bölümü ile diplomanın düzenlendiği tarih bu yılın öğrencileri için aynı tarihi taşıyacaktır. Ancak çeşitli sebeplerle diploma düzenlenmesi ertelenen öğrencinin iki sütundaki tarihler farklı olacaktır.

ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARI:

Öğretim yılı başında ikinci kanaat başında, ders kesiminde ve bütünleme döneminde olmak üzere yılda enaz dört defa yapılır.

DERS KESİMİNDE YAPILAN ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEMİ (ÖRNEKTİR):

1 - Sene içinde gelen (varsa) genelgelerin okunması

2 - Yeni öğretim yılında okutulacak ders kitapları ile ilgili genelgenin okunması

3 - Geçen öğretim yılının değerlendirilmesi.

4 - Öğrenci devam devamsızlığı ile ilgili yönetmelik maddelerinin (70, 71, 72, 73, 74, 75.) okunması ve sınıf muavinlerinin hazırladığı öğrenci devamsızlık cetvellerinin 73. maddesine göre görüşülmesi ve sınıf Öğretmenler Kurulunun kanaatlerinin alınması.

SINIF ÖĞRETMENLER KURULUNDA DURUMLARI GÖRÜŞÜLECEK ÖĞRENCİLER HAKKINDA DİKKAT EDİLECEK KURALLAR

1 - Türkçe dersi kurulda görüşülmez ve kurul kararı ile geçirilmez. Türkçe dersinden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçirilir. (Madde 50,51)

2 - Bir dersten başarısız olan öğrenci için ağırlık ortalamasının 5.00 olmak şartı aranmaz. Ancak öğrencinin bütünleme sınavına girmiş ve enaz üç (3) almış olması gerekir.

3 - Birden çok dersten başarısız olan öğrencilerin Sınıf Öğretmenler Kurulunda görüşülmesi için;

a) Ağırlıklı yıl sonu notunun 5.00 olması,

b) İmtihanlara girmiş ve en az 3 not almış olması gerekir. Bu şartları taşıyan öğrenciler hakkında Sınıf Öğretmenler Kurulu aşağıdaki işlemlerin birini yapar.

a) Öğrenciyi bütün derslerden başarılı sayar.

b) Öğrenci tek dersten sorumlu geçecek şekilde diğer derslerden başarılı sayar

c) Durumunda hiçbir değişiklik yapmaz.

4 - Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'nin 50/c fıkrası aşağıda açıklandığı şekilde uygulanacaktır.

Öğrencinin başarısız olduğu derslerin yıl sonu notlarından bir tanesi 2 ve daha az, diğerleri en az 3, ağırlıklı ortalaması 5.00 ise 2 ve daha az not aldığı ders hariç olmak üzere diğer derslerden durumu Öğretmenler Kurulunda görüşülür.

Örnek;

a) Öğrenci bütünlemeye kaldığı Edebiyat, Coğrafya, Matematik, Tarih derslerinden sırası ile bütünleme imtihanlarında 6-7-3-2 almış ise bu öğrencinin durumu Sınıf Öğretmenler Kurulunda görüşülmesi için yıl sonu başarı ortalamasının 5.00 olmasına bakılır.

Ağırlık ortalaması en az 5.00 ise bu öğrenci 3 aldığı Matematik dersinden kurul kararı ile başarılı sayılabilir. Öğrenci bu durumda Tarih dersinden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçirilebilir. Tarih dersinden 2 aldığı için kurulda görüşülemez.

Örnek;

b) Öğrenci bütünlemeye kaldığı Edebiyat, Coğrafya, Matematik, Tarih derslerinden bütünleme imtihanlarında sırası ile 6-4-2-1 almış ise yıl sonu başarı ortalaması enaz 5.00 olsa bile iki dersten notu 2 ve 2'den daha az olduğu için öğretmenler kurulunda görüşülemez ve diğer zayıf dersi içinde kurulda görüşülme yapılmaz.

ÖĞRENCİ NAKİLLERİ:

1 - Bekleme ve sorumluluk sınavlarının başlangıcının beş gün önceden bitimine kadar bütünleme sınavlarının başlangıcının beş gün öncesinden Sınıf Öğretmenler Kurulunun toplantısı sonuna kadar öğrenci nakli ve naklen gelenlerin kaydı yapılmaz.(Madde 49) Doğrudan geçenlerin nakli bu hükümlerin dışındadır.

2 - Nakillerde en fazla yanlışlık yapılan İmam-Hatip Liseleri orta kısmındaki öğrencilerin normal Ortaokul veya Lise birinci sınıflarına kayıtları,

a) İmam-Hatip Liselerinin orta kısmından Kuran-ı Kerim ve Arapça derslerinin birinden başarısız olup başka başarısız dersi bulunmayan bütünleme imtihanları sonunda istedikleri takdirde ortaokullara naklen, lise sınıflara yeniden sorumlu olarak kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Bu öğrenciler sorumluluk sınavları sırasında en yakın İmam-Hatip liselerinin orta kısmında sorumlu oldukları dersin sınavlarına gireceklerdir.

b) Kuran-ı Kerim ve Arapça derslerinin her ikisinden de bütünleme sınavları sonunda başarısız olup, ortaokula kayıt edilmek isteyenler o ortaokulda okutulan iki seçmeli dersten başarısız olmayı kabul etmeleri ileride hiçbir hak iddia etmeyeceklerini velileri tarafından taahhüt etmeleri durumunda beklemeli olarak kayıtları yapılacaktır.

c) 2154 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği"nin 60. maddesinde ".... seçmeli dersten sorumlu olarak naklen gelen öğrenci, yeni okulunda bu dersin karşılığı olarak aldığı dersten başarılı olması halinde önceki dersten sorumluluğu kalkar" denilmektedir.

İmam-Hatip Lisesi ortaokul son sınıfta Kuran-ı Kerim veya Arapça gibi seçmeli derslerin herhangi birinden sorumlu olarak genel liselere kaydolan öğrencilerin Lise 1. sınıf seçmeli derslerinden geçmesi halinde bu dersten olan sorumlulukları kalkar.

3 - Öğrenci nakilleri Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği'nin 106.108. maddeleri ile Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 23.11.1980 gün ve 503.297025359 sayılı genelgesine göre yapılacaktır. Bu konuda Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 9.10.1987 gün ve EÖÖİŞ/531-87-26703 sayılı genelgesi esaslarına aynen uyulacaktır.

OKULDIŞI BİTİRME:

1 - Modern Fen Programı uygulanan liselerin 1. sınıflarında okutulmuş olan Fen Bilgisi dersi Fizik ve Kimya derslerinin karşılığı olduğundan bu dersten başarılı olanların dışardan bitirme imtihanlarına girmeleri halinde Fizik ve Kimya derslerinden sorumlu tutulmamaları, Biyoloji dersinden sorumlu tutulmaları gerekmektedir. (Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 9.5.1988 tarih ve 12406 sayılı emri)

2 - Okuldışından bitirme imtihanlarının yapıldığı tüm ortaokul, lise, Kız Meslek Lisesi, İmam-Hatip Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Ticaret Liselerinde uygulama yapılırken Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 13.4.1988 tarih ve 10332 sayılı genelgesindeki hususlara titizlikle dikkat edilecektir.

3 - Okuldışından bitirme imtihanlarına müracaat ettikleri yıllarda jeoloji ve Astronomi programları uygulamadan kaldırılmamışsa bu dersten sorumlu tutulmaları, aksi takdirde sorumlu tutulmamaları gerekmektedir. (Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 25.4.1988 gün ve 11431 sayılı emri)

4 - Akşam liselerinden tasdikname ile ayrılıp müracaat edenler düz liseden gelmiş olduğu sınıflardan imtihana alınmayacaklardır.

5 - Cebir ve Geometri dersleri liselerde Matematik dersinin karşılığı olduğundan okuldışından bitirme imtihanlarına girenlerden bu derslerden başarısız olanlar hakkında Matematik dersinden başarısız olanlar gibi işlem yapılacaktır. (Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 25.8.1987 gün ve 2755-1987/56 sayılı genelgesi)

6 - Meslek liseleri için geniş açıklama İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 5.4.1990 tarih ve 532/112387 sayılı yazıları ile açıklama yapılmıştır.

İMTİHAN PROGRAMI KONTROL EDİLİRKEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE UYULACAK ESASLAR:

1 - İmtihan dönemlerinin ilk ve son günleri imtihan konmuş mu?

2 - Aynı sınıfın imtihan aralıklarında makul süreye dikkat edilmiş mi?

3 - Son gün sorumluluk imtihanları konmuş mu?

4 - Tarihlerin yanına günün ismi ve sınavın saati yazılmış mı?

5 - Tatil günlerine yanlışlıkla sınav konmuş mu?

6 - Her ders için ders öğretmeninden başka enaz iki üye komisyon üyesi olarak görevlendirilmiş mi?

7 - Düşünceler sütununa imtihana girecek öğrenci sayısı belirtilmiş mi?

8 - Yeteri kadar gözcü öğretmen konmuş mu? (Sözlü imtihanlar için gözcü öğretmen konmayacaktır. Bu öğrencilerin düzeni yeteri kadar konan nöbetçi öğretmenle sağlanacaktır.)

9 - İmtihanların sözlü yazılı, uygulamalı vb. olduğu belirtilmiş mi?

10 - Dışarıdan bitirme imtihanlarında her üç sınıfın imtihanı aynı güne konmuş ve yeterli süre verilmiş mi?

11 - Dışarıdan bitirme imtihanlarında soruları Bakanlıktan gelecek imtihanlar için Bakanlığın belerttiği günlere imtihan konmuş mu?

12 - Dipnotta öğrencilerin uyacağı kurallar ve imtihan sırasında getirecekleri araç gereç ve malzemeler belirtilmiş mi?

13 - İmtihan programı Okul Müdürü tarafından tasdik edilmiş mi?

14 - Sınav programının hangi döneme ve hangi okula ait olduğu,

15 - Sınav saatleri Yönetmeliğe uygun mu? (Yazılı-Sözlü)

16 - Sınavı yapılacak dersin adı ve sınıfı açık olarak yazılmış mı?

17 - Komisyon üyelerinin branşı yazılmış mı?

MESLEK LİSELERİNDE 3308 SAYILI KANUN UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

1 - İşletmede meslek eğitimi gören XI. sınıf öğrencilerinden meslek eğitimi programının enaz % 80'ninin tamamlayamayanlar için okulda açılacak telafi eğitimi, (30 NİSAN-1 HAZİRAN 1990)

2 - İşletmede meslek eğitimi gören XI. sınıf öğrencilerinin işyeri devam-devamsızlıkları ile 2. dönem işyeri notlarının okul idaresine teslimi (11 Haziran 1990 tarihinde yapılacak olan öğretmenler kuruluna yetiştirmek için Haziran'ın ilk haftası içinde)

3 - İşletmelerde meslek eğitimi gören XI. sınıf öğrencilerinin teorik ve meslek eğitiminin sona ermesi. (1 Haziran 1990)

4 - İşletmelerde meslek eğitimi gören XI. sınıf öğrencilerinin yıl sonu imtihanlarında görev verilen Atelye ve Meslek dersi öğretmenlerinin imtihan öncesi öğretmenler kurul toplantısı (4 Haziran 1990)

Bu toplantıya işletmelerin eğitim personeli arasından seçilecek bir asil bir yedek üye ile ilgili meslek kuruluşunu temsil eden bir asil bir yedek üyenin katılmasının yararları olacaktır.

Bu toplantının gündemi atelye imtihanının amacı müfredatın en az % 80'nini kapsar nitelikte soru sorulması, soruların beceriye dönük mahiyette olmasının sağlanması öğrencilerin atelye içindeki dağılımları, kullanılan tezgah araç ve gerecin vb. hazırlanması, imtihan işinini ölçme ve değerlendirilmesi esaslarının belirlenmesi şeklinde olmalıdır.

5 - İşletmelerde meslek eğitimi XI. sınıf öğrencilerinin yıl sonu beceri imtihanı (5-6-7-8 Haziran 1990 işletmeye gönderilmeyen XI. sınıf öğrencileri yıl sonu imtihanına alınmazlar.)

6 - Ortaokullar ve Teknik liselerle meslek liseleri IX. sınıflarının II'nci kanaat döneminin;

İşletmelerde meslek eğitimi gören X. sınıf öğrencilerinin teorik eğitimlerinin;

Okulda meslek eğitimi gören XI. sınıf öğrencilerinin teorik ve meslek eğitimlerinin sona ermesi. (8 Haziran 1990)

7 - İşletmelerde meslek eğitimi gören X. sınıf öğrencilerinden programlarının en az % 80'ninin tamamlamayanlar için okulda açılacak telafi eğitimi. (11-29 Haziran 1990)

8 - Okulda meslek eğitimi gören X. sınıf öğrencilerinin meslek eğitiminin, sona ermesi (22 Haziran 1990) ile bu öğrencilerin yıl sonu imtihanları öncesi öğretmenler kurul toplantısı (25 Haziran 1990)

Bu toplantıda okulda meslek eğitimi gören X. sınıf öğrencilerinin devam-devamsızlık durumları ile 26-29 Haziran 1990 tarihleri arasında yapılacak olan Okulda Meslek eğitimi gören X. sınıf öğrencilerinin atelye imtihanlarının yapılış şekli hakkında açıklayıcı bilgiler verilecektir.

9 - işletmelerde meslek eğitimi uygulayan okullarda genel bilgi dersi öğretmenlerinin tatile girmesi. (29 Haziran 1990)

10 - İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin meslek eğitimi yaz tatili süresince devam edeceğinden işletmelerde öğrencilere bu süre içerisinde ücretli izin verilebilir.

11 - İşletmelerde meslek eğitimi uygulayan okullarda uygulamalı dersler grubunda yer alan bütün derslerin eğitimi meslek eğitimi süresince devam eder. Ancak, işletmede bu dersleri okutabilecek Eğitici Personel bulunmaması halinde bu derslerin eğitimi okulda yapılacaktır. 10. sınıf öğrencilerinin telafi eğitimi ile birlikte sona erecektir.

12 - İşletmelerde meslek eğitimi gören X. sınıf öğrencilerinin devam-devamsızlık durumları 13 Ağustos 1990 tarihinde (Bütünleme sınavları öncesi öğretmenler kurulu) toplanacak sınıf öğretmenler kurulunda görüşülür.

13 - İşletmelerde meslek eğitimi gören 10. sınıf öğrencilerinin ikinci kanaat döneminin sona ermesi 10 Ağustos 1990

14 - İşletmeler meslek eğitimi gören 10. sınıf öğrencilerinin yıl sonu sınavları 14-17 Ağustos 1990

15 - Okul ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin Atelye dersi bütünleme sınavları 3-5 Eylül 1990 tarihleri arasında yapılır.

NOT: X. sınıf öğrencilerinin Atelye ve uygulamalı dersler grubunda yer alan dersler dışındaki diğer derslerin sonuçları karnelerine yazılarak IX. ve XI. sınıflarla beraber verilebilir.