BİRDEN FAZLA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINI İLGİLENDİREN SORUŞTURMALARDA GÖREVLENDİRİLECEK MÜFETTİŞLERİN GÖREVLENDİRME BİÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 83/5929 - 10.1.1983
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 17 Şubat 1983 - Sayı: 17952

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmelikte, konusu birden fazla Kamu Kurum ve Kuruluşunu ilgilendiren soruşturmalarda görev alacak bakanlık veya bağlı ve ilgili kuruluşları müfettişlerinin, nasıl görevlendireceği hususu düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ve adli kuruluşlar dışında ve Memurin Muhakematı Hakkında Kanun'a göre yapılan soruşturmalar hariç olmak üzere, tüm Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile bunların Teftiş Kurullarını kapsar.

Görevlendirme

Madde 3 - Konusu itibarıyla birden fazla Kamu Kurum ve Kuruluşunu, ilgilendiren soruşturmalarda soruşturmayı başlatan Bakanlık, ilgili diğer bakanlıklardan da müfettiş ister ve Başbakanlığa da bilgi verir.

İsteme Uyma Zorunluluğu

Madde 4 - Kendisinden müfettiş istenen Bakanlık ya kendi bünyesi ya da bağlı ve ilgili kuruluşları Teftiş Kuruluşlarından yeter sayıda müfettişi veya soruşturma yetkisine haiz kontrolörü, en geç yirmi gün içersinde görevlendirir.

Koordinatörlük

Madde 5 - Heyet çalışmalarında müfettiş isteminde bulunan Bakanlık koordinatörlük görevini yürütür. Koordinatör Bakanlık müfettişi heyetin başkanıdır.

Görev Süresi

Madde 6 - Yukarıdaki maddelerde açıklanan biçimde görevlendirilen müfettişlerden oluşacak heyet bu görevi mümkünse en geç üç ay içerisinde soruşturma raporuna veya fezlekeye bağlar. Bu mümkün olmazsa nedenleri ve ne zaman sonuçlanacağı hakkında Başbakanlığa bilgi verir.

Başbakanlığa Bilgi Verme

Madde 7 - Soruşturma sonunda düzenlenen soruşturma raporu veya fezlekenin iki örneği soruşturmanın sona ermesinden sonra koordinatör Bakanlık tarafından bir ay içerisinde Başbakanlığa gönderilir.

Yürürlük ve Yürütme

Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu Yürütür.