ÇOK PROGRAMLI LİSELER KONULU GENELGE / GENELGE NO: 1994/1
Tarih: 5 Ocak 1994
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 17 Ocak 1994 - Sayı: 2399

Orta Öğretimde okullaşma oranının artırılması ve orta öğretim kurumlarının ülke genelinde yaygınlaştırılarak geliştirilmesi, küçük yerleşim birimlerinde genel ve meslek liselerinin açılması isteğinin toplumda ağırlık kazanması ve İlköğretimini tamamlayan öğrencilere, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde orta öğretimden yararlanma, imkânının sağlanması amacıyla çok programlı liseler faaliyete geçirilmiştir.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 29. maddesi gereğince nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerinin orta dereceli okul ihtiyacının karşılanmasında, genel ve mesleki teknik öğretim programlarının birlikte uygulandığı ve tek yönetim altında toplandığı söz konusu okullar açılmış olup, durumu müsait olan yerlerde yaygınlaştırma çalışmaları sürdürülmektedir.

Bakanlığımızca çok programlı liselerin plânlanması, açılması ve eğitim öğretimin düzenli bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmaların aşağıda belirtilen esaslara göre yapılması gerekli görülmektedir.

1. Valilikçe ilin eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak hangi yerleşim birimlerine, hangi programların ne zaman açılacağı konusunda en az beş yıllık bir gelişme plânı hazırlanacak, bu plân çerçevesinde çok programlı liseler için uygun arsalar temin edilecek, çok programlı lise yatırımları için arsa gereken yerlerde herhangi bir orta öğretim kurumu yapımı için tahsis edilmiş olan arsaların bu amaçla kullanılmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır.

2. Çok programlı liseler bundan böyle mesleki ve teknik orta öğretim daireleri tarafından açılacaktır. Valiliklerce çok programlı lise açılması konusundaki ildeki mevcut eğitim kurumları ile bunların açılacak çok programlı liseye katkıları da dikkate alınarak, uygulanması önerilen programlardan birinin bağlı bulunduğu,

- Erkek teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,

- Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,

- Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü'nden

birine teklif yapılacaktır.

Çok programlı lise açılması teklifini alan Genel Müdürlük; yatırım teklifi, okulun açılması, eğitim hizmetinin yürütülmesi ile ilgili işlemleri diğer birimlerle işbirliği yaparak sonuçlandıracaktır.

3. Bu güne kadar mesleki ve teknik öğretim daireleri dışındaki birimlerce açılmış olan çok programlı liselerin, bünyesinde eğitimi yapılan meslek alanlarına göre ilgili mesleki ve teknik öğretim dairesine devredilmesi 1993-1994 öğretim yılı sonuna kadar gerçekleştirilecektir.

4. Okulun adı "ÇOK PROGRAMLI LİSE"dir. Okul mühürü buna göre düzenlenecektir. Okulun bünyesinde açılan programlar, kendi okul türünün adı ile anılacaktır.

Örneğin: Bünyesinde tesviye, giyim, muhasebe ve genel lise programları bulunan çok programlı bir lisenin bu bölümlerinde uygulanacak öğretim programları, Endüstri Meslek Lisesi-Tesviye, Kız Meslek Lisesi-Giyim, Ticaret Meslek Lisesi-Muhasebe ve Lise programı olarak ifade edilecek ve bu programlarla okul adları, çok programlı lise tabelası altında daha küçük boyutlarda gösterilecektir. (Ek:1)

5. Çok programlı liseler genel işleyiş yönünden okul açma onayını alan genel müdürlük yönetiminde olacaktır. Okulda uygulanan programlarla ilgili işler ise, okul açma onayını alan genel müdürlükçe, o programın hazırlayıcısı genel müdürlükle koordine edilerek yürütülecektir.

6. Çok programlı lisenin her türlü giderleri ile yönetim birimleri, derslik, atelye ve laboratuarlarının donatımı bağlı bulunduğu (okul açma onayını alan) genel müdürlük bütçesinden karşılanacaktır.

7. Çok programlı liselerde görev yapan genel bilgi atölye ve meslek dersi öğretmenlerinin sicil, karteks, tutma, taltif ve ceza vb. tüm işlemleri okulun bağlı olduğu öğretim dairesince yürütülecektir.

8. Çok Programlı Liselerden mezun olan öğrencilere eğitim gördüğü okul ve program türünün adı belirtilerek diploma düzenlenecektir. (Ek:2)

Örneğin: Diplomalarda okul adı; Artvin Hopa Çok Programlı Lise-Endüstri Meslek Lisesi, Kahramanmaraş Andırın Çok Programlı Lise-Kız Meslek Lisesi, Sivas Zara Çok Programlı Lise-Ticaret Meslek Lisesi veya Çanakkale Ezine Çok Programlı Lisesi olarak, alan veya bölüm adı ise Tesviye, Giyim, Muhasebe veya Genel Kültür olarak belirtilecektir.

9. Çok programlı liselerle ilgili okul, bölüm ve öğrenci sayıları bağlı bulunduğu genel müdürlüğün istatistiklerinde gösterilecektir.

10. Küçük yerleşim birimlerindeki değişik programlı eğitim ihtiyaçlarına cevap verilmesini sağlamak, optimal büyüklükte derslik-atölye ve laboratuarların farklı iklim ve çevre şartlarına uygun olarak yapılmasını gerçekleştirmek amacıyla Valilikler yeni çok programlı lise tip projeleri ile ilgili görüş ve tekliflerini en kısa sürede Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığına bildireceklerdir.

11. Mevcut bina ve tesislerde çok programlı lise açılmasında, aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.

a. Merkez nüfusunun en az 5.000,

b. Merkeze bağlı yerleşim yerleriyle birlikte nüfusunun en az 10.000,

c. Merkezdeki orta okulların son sınıf öğrenci sayısının en az 60,

d. Merkeze bağlı yerleşim yerleriyle birlikte orta okulların son sınıf öğrenci sayısının en az 100,

e. Mevcut bina ve tesislerinden faydalanılarak çok programlı lise açılmasında;

(1) Genel Lise programı için en az 3 derslik,

(2) Her mesleki ve teknik öğretim programı için 3 derslik ve meslek eğitiminin verilebileceği büyüklükte atelye ve laboratuar,

(3) Ortak kullanım için;

* 3 Yönetim odası

* 2 Laboratuar

* 1 Kütüphane

* 1 Öğretmenler Odası

* Kız ve erkek öğrenciler için en az dörder kabinli tuvalet,

olması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.