Maliye ve Gümrük Bakanlığından:

DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178 -14.12.1983 / 1050 - 9.6.1927

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 14 Ekim 1991 - Sayı: 21021


BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1 - Devlet harcamalarında aranılacak kanıtlayıcı belgeleri belirlemek amacıyla düzenlenen bu Yönetmelik genel bütçeli daireler ile özel mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak üzere katma bütçeli idareleri, belediyeleri, il özel idarelerini, döner sermayeleri ve fonları kapsar.

HUKUKİ DAYANAK

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu`nun 70 ve 139 uncu maddeleri ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Bakanlık: Maliye ve Gümrük Bakanlığını,

b) İta Amiri Onay Belgesi: İdare adına geçici veya kesin olarak bir giderin yapılabilmesi için giderin tertibini, konusunu, gerekçesini, hukuki dayanaklarını, miktarını, kullanılabilir ödenek olup olmadığını gösteren ve ita amirinin adı-soyadı, ünvanı ve imzasını taşıyan yazılı belgeyi (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca yapılacak alımlarda 21 örnek numaralı Onay Belgesini),

c) Ödeme Belgesi: Bütçeden geçici veya kesin olarak yapılacak ödemeler için düzenlenen ve tahakkuk, ita ve ödeme ile ilgili yetkili ve sorumluların adı- soyadı, ünvanı ve imzalarını taşıyan belgeyi,

d) Fatura: Fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, giriş ve yolcu taşıma biletleri ile kanunen bu belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan Yönetmelik eki 12 örnek numaralı Harcama Pusulası ve kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen alındıyı,

e) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER

KULLANILACAK ÖDEME BELGELERİ

MADDE 4 - Bütçeden nakden veya mahsuben yapılacak harcamalarda, Devlet Muhasebesi Yönetmeliği eki Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri (Örnek: 6/B); avans veya kredi suretiyle yapılacak ödemelerde Saymanlık İşlem Fişi (Örnek: 6/A) ödeme belgesi olarak düzenlenir.

Düzenlenecek ödeme belgelerinin ilk iki nüshası, Yönetmelikte belirtilen kanıtlayıcı belgelerle birlikte ilgili saymanlık müdürlüğüne verilir. Ödeme belgesinin birinci nüshası ile eki kanıtlayıcı belgeler Sayıştay`a gönderilir, ikinci nüshası ise saymanlık müdürlüğünde saklanır. İdarelerin kuruluş merkezlerinde bir nüsha fazla düzenlenen ödeme belgesinin bu nüshası da ilgili idarenin bütçe dairesi başkanlığında kalır. Ödeme belgesinin birinci nüshasına, kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyen belgelerin onaylı suretleri bağlanır. Onaylı suretlerin, onaylayan ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı, ünvanı, imzası ve resmi mühür ile onay tarihini taşıması gerekir. Ancak, fatura ve ayniyat tesellüm makbuzunun asıllarının bağlanması esastır. (Değişik 2. fıkra - R.G.: 7.3.2003 - 25041 / m.1) Ödeme belgesinin ilk iki nüshası, Yönetmelikte belirtilen kanıtlayıcı belgelerle birlikte ilgili saymanlık müdürlüğüne verilir. Ödeme belgesinin birinci nüshasıyla eki kanıtlayıcı belgeler Sayıştaya gönderilir, ikinci nüshası ise saymanlık müdürlüğünde saklanır. İdarelerin kuruluş merkezlerinde bir nüsha fazla düzenlenen ödeme belgesinin bu nüshası da bütçe dairesi başkanlığında kalır. Ödeme belgesinin birinci nüshasına, kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyen belgelerin onaylı suretleri bağlanır. Fatura ve Ayniyat Tesellüm Makbuzunun asıllarının bağlanması esastır. Ancak, kaybolma, yırtılma, yanma gibi mücbir sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, fatura ve/veya ayniyat tesellüm makbuzunun onaylı örnekleri ödeme belgesine bağlanmak suretiyle ödenebilir. Onaylı suretlerin, onaylayan ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve resmi mühür ile onay tarihini taşıması gerekir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

KANITLAYICI BELGELER


MADDE 5 - Bütçeden kesin veya geçici olarak yapılacak harcamalarda ödeme belgelerine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Kesin olarak yapılacak harcamalar;

- Nakden veya mahsuben yapılacak harcamalarda düzenlenecek Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emrine (Devlet Muhasebesi Yönetmeliği Örnek: 6/B), harcamanın çeşidine göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler kanıtlayıcı belge olarak bağlanır.

b) Geçici olarak yapılacak ödemelerde;

- Verilecek avans veya açılacak kredilerde, ita amiri onay belgesi ve gerekli olan hallerde kredi izin yazısı,

- Yurtdışından yapılacak satınalmalar için akreditif karşılığı açılacak kredilerde, ita amiri onay belgesi ve kredi izin yazısı,

- Mevzuatları gereği müteahhitlere verilecek avanslarda, buna ilişkin ita amiri onay belgesi ve avans teminatına ilişkin Menkul Kıymetler Alındısının (Devlet Muhasebesi Yönetmeliği Örnek: 8) onaylı örneği,

Saymanlık İşlem Fişine (Devlet Muhasebesi Yönetmeliği Örnek: 6/A) kanıtlayıcı belge olarak bağlanır.

TAAHHÜT DOSYASI

MADDE 6 - İhale veya emanet suretiyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapı, tesis, bakım, onarım, kiralama ve taşıma ve giderlerine ilişkin ödemelerde, Onay Belgesi (Örnek: 21), ihale komisyonu kararı, sözleşme ve Muhasebat Genel Müdürlüğünce gerekli görülen diğer belgeleri kapsayan taahhüt dosyasının, ödemeden önce veya ilk hakedişle birlikte iki nüsha (idarelerin kuruluş merkezlerinde bir nüshası ilgili bütçe dairesi başkanlığına verilmek üzere üç nüsha) olarak saymanlıklara verilmesi esastır. Yapı, tesis, bakım ve onarım işleri ile ilgili taahhüt dosyasında keşif raporunun da bulunması gerekir.

Saymanlıklara verilen taahhüt dosyasının bir nüshası, ilk ödemeye ait ödeme belgesi ekinde Sayıştay`a gönderilir, diğer nüshası ise ödemelerin kontrolü için saymanlıkta saklanır. Taahhüt olunan işin bedeli bir defada tahakkuk ettirildiği takdirde taahhüt dosyası, Sayıştay`a gönderilmek üzere ödeme belgesi ekinde bir nüsha olarak verilir.

ÖDEMENİN KİMLERE YAPILACAĞI

MADDE 7 - Ödeme; alacaklıya veya duruma göre vekiline, velisine, vasisine veya mutemedine yapılır. Alacaklının ölümü halinde varislere, kayyım tayinini gerektiren durumlarda ise kayyıma ödeme yapılır.

Bunlardan;

- Vekillere yapılacak ödemelerde, vekilin para almaya yetkili olduğuna ilişkin noterce düzenlenmiş vekaletname,

- Velilere yapılacak ödemelerde, veli ve çocukların nüfus cüzdanlarının onaylı suretleri (mahkemece tayin edilmiş velilere yapılacak ödemelerde mahkeme ilamı),

- Vasilere yapılacak ödemelerde, vasi tayinine ilişkin mahkeme ilamı,

- Varislere yapılacak ödemelerde, veraset ilamı,

- Kayyımlara yapılacak ödemelerde, kayyım tayinine ilişkin ilam,

Vekaletname Defterine (Örnek: 1) kaydedilerek saymanlıklarda açılacak dosyalarda saklanır. İlgilinin durumu, her ödemeden önce kontrol edildikten sonra ödeme yapılır.

(Ek fıkra - R.G.: 7.3.2003 - 25041 / m.2) Döner sermaye saymanlıklarınca tedavi bedeli karşılığı tahsil edilen paralardan iadesi gereken tutarların çeşitli nedenlerle hastaya ödenememesi halinde; ödemenin, söz konusu tedavi bedelinin tahsili sırasında düzenlenen alındıda hasta dışında kimliği belirtilen diğer kişilere yapılmasında ayrıca vekaletname aranmaz. Bu durumda onaylı kimlik örnekleri ödeme belgesine eklenir.

Herhangi bir alacağı temellük eden kişilere yapılacak ödemelerde, noterce düzenlenmiş alacak temliknamesinin ödeme belgesine bağlanması gerekir. Tüzel kişilerin alacaklarının kanuni temsilcilerine ödenmesinde, noterce onaylı imza sirküleri ile ilgilinin tahsile yetkili olduğunu gösteren belge aranır. Bunların tayin ettikleri vekillere yapılacak ödemelerde, sadece noterce düzenlenmiş vekaletname aranır.

Hazine aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili olarak karşı taraf lehine hükme bağlanan mahkeme masraflarının (vekalet ücreti dahil) ibraz olunan ilamda adı yazılı taraf vekillerine ödenmesinde vekaletname aranmaz.

Vekaletten veya temsilden azledilenlerin, azledenler tarafından saymanlığa yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

Resmi kurum ve kuruluşların alacaklarının tahsili için görevlendirilenlere yapılacak ödemelerde, dairesince verilmiş yetki belgesi veya yazısına istinaden alındı karşılığı ödeme yapılır. Bu kurumlar banka hesap numaralarını bildirdikleri takdirde, alacakları hesaplarına aktarılır.

Kimliğinin saklı kalmasını isteyen muhbirlere yapılacak ödemelerde, ilgili dairnin yazılı olarak görevlendirdiği mutemede ödeme yapılır ve yazı ödeme belgesinin Sayıştay`a gönderilecek nüshasına bağlanır.

Alacaklılar, alacaklarının banka hesaplarına gönderilmesini yazılı olarak talep ettikleri takdirde, saymanlıkca gönderme masrafı alacaklıya ait olmak üzere ilgili adına bankaya aktarma yapılır ve talep yazısı ödeme belgesinin Sayıştay`a gönderilecek nüshasına eklenir.

Aylık, ücret ve benzeri alacaklar, ita amirlerince yazılı olarak görevlendirilen mutemetlere ödenir. Mutemet Görevlendirme Yazısı (Örnek: 2), mali yılın ilk ayında ödeme belgesi ile birlikte saymanlığa verilir. Mutemet değişikliği halinde yeni mutemet ayrı bir görevlendirme yazısı ile saymanlığa bildirilir. Görevlendirme yazıları, saymanlıklarda açılacak dosyalarda saklanır.

Yolluk, tedavi gideri ve benzeri münferit alacakların mutemetlerine ödenebilmesi için, her ödemeyle ilgili olarak Şahsi Mutemet Dilekçesi (Örnek: 2/A) aranır ve ödeme belgesinin Sayıştay`a gönderilecek nüshasına eklenir.

Kamu personeli olmayan kişilerin hizmetleri karşılığı tahakkuk eden yolluk, ders ücreti, huzur ücreti, konferans ücreti ve benzeri alacaklarının mutemetlerine ödenmesinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HARCAMALARIN ÇEŞİDİNE GÖRE ARANACAK BELGELER

AYLIKLAR

MADDE 8 - Aylık ve aylıkla birlikte ödenen istihkaklar için Aylık Bordrosu (Örnek: 3 veya 3/A) ve Personel Bildirimi (Örnek: 4) ile duruma göre ödemenin yapıldığı ilk aya ait ödeme belgesine;

- İlk atamalarda, atama onayı ve işe başlama yazısı,

- Naklen atamalarda, atama onayı, işe başlama yazısı ve Personel Nakil Bildirimi (Örnek: 5), (askeri personelin naklen atamalarında 5/A örnek numaralı Ayrılış ve Katılış Bildirimi),

- Terfilerde terfi onayı,

- Görevden uzaklaştırmalarda onay veya yazı,

- Görevden uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde, onay ve göreve başlama yazısı,

- Görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait 1/3 aylıklarının ödenmesinde ita amiri onay belgesi,

- Ücretli vekaletlerde vekalet onayı ve işe başlama yazısı,

- İkinci görev ödemelerinde ikinci görev onayı ve işe başlama yazısı,

- Ücretsiz izin ve askerlik dönüşü yeniden işe başlamalarda işe başlama yazısı,

- Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerde işe başlama yazısı, sözleşme belgesi ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün vize yazısı, bağlanır.

Otomatik olarak yapılan kademe ilerlemelerinde terfi onayı aranmaz.

Mali yılın ilk ayına ait ödemelerde, personelin kıdem aylığına esas hizmet sürelerini gösteren personel birimince onaylı listenin ödeme belgesine bağlanması gerekir. Diğer aylarda ise durumunda değişiklik olanların listesi ödeme belgesine bağlanır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhtelif okullarından mezun olanların atama onayları, ikinci aya ait ödeme belgesine bağlanır.

SOSYAL YARDIMLAR

MADDE 9 - Memurlara yapılacak sosyal yardım ödemelerinde, ödemenin çeşidine göre aşağıda belirtilen belgeler aranır.

1 - Aile Yardımı: Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, memurun ilk işe girişinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine (Örnek: 6) dayanılarak ödenir. Bu bildirim, memurun aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle atama halinde yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin Sayıştay`a gönderilecek nüshasına eklenir.

2 - Doğum Yardımı: Doğum olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten İlgilinin dilekçesi ödeme belgesine bağlanır.

3 - Ölüm Yardımı: Ölüm olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten İlgilinin dilekçesi ödeme belgesine bağlanır. Normal süresinde ölü olarak doğan çocuklar için ödenecek ölüm yardımında, buna ilişkin raporun da aranması gerekir.

4 - Giyecek Yardımı: Nakden verilmesi geeken giyecek yardımı veya dikiş bedeli ödemelerinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 7),

- Ödemenin miktarını gösteren yetkili makamların kararı, ödeme belgesine bağlanır.

EK ÇALIŞMA ÜCRETLERİ

MADDE 10 - Huzur ücreti, fazla çalışma ücreti, konferans ücreti, ek ders görevi ile diğer ek çalışma ücretlerinin ödenmesinde, Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 7) ile duruma göre;

1 - Huzur ücretlerinin ödenmesinde;

- Ödenecek miktarın tespitine ilişkin yetkili makamın onay veya yazısı,

- Üyelerin ad ve soyadlarını ve katıldıkları toplantı sayısını gösterir tahakkuk birimince onaylı liste,

2 - Fazla çalışma ücretlerinin ödenmesinde;

- Ünvanlara göre saat başına ödenecek fazla çalışma ücretini gösterir onay,

3 - Konferans ücretlerinin ödenmesinde;

- Verilecek konferansın sayısını ve her bir konferans için verilecek ücreti gösterir ita amiri onay belgesi,

- Konferansın verildiğine ilişkin ilgili dairenin yazısı,

4 - Ek ders ücretlerinin ödenmesinde;

a) 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun uyarınca ödenecek ek ders ücretlerinde;

- Ek Ders Ücreti Çizelgesi (Örnek: 8),

- Aylık karşılığı okutulacak dersin adı ve haftalık ders saati ile ek branş derslerinin adını ve haftalık ders saatini gösteren onay,

- Haftalık ders dağılım çizelgesi, (ücretli ders saatlerinde değişiklik yapılması halinde, onay ve haftalık ders dağılım çizelgesi yeniden alınır.)

b) 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu uyarınca ödenecek ek ders ücretlerinde;

Yükseköğretim Ek Ders Ücreti Çizelgesi (Örnek: 8/A),

- Her öğretim döneminin ilk ayında ders yükü dağılımını gösteren onay ve akademik takvim, (Programda değişiklik halinde onay yeniden alınır.)

c) Eleman yetiştirilmek üzere açılan mesleki okullarda, eğitim merkezlerinde, kurs, seminer ve hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde ücretle ders vermekle görevlendirilenlerin ders ücretlerinin ödenmesinde;

- Görevlendirme onayı,

- Ek Ders Ücreti Çizelgesi (Örnek: 8),

ödeme belgesine bağlanır.

Yukarıda 1 ve 2 nolu bentlerde belirtilen onayın, mali yılın ilk ödeme belgesine; 4 nolu bendin (a), (b) ve (c) alt bentlerinde sözü edilen onay ve akademik takvimin ise her öğretim yılının ilk ders ücretine ilişkin ödeme belgesine bağlanması gerekir.

TAZMİNATLAR

MADDE 11 - Kamu görevlilerine mevzuatları gereği yapılacak tazminat ödemelerinde;

1 - Yabancı dil tazminatı verilebilmesi veya özel hizmet tazminatının zamlı olarak ödenebilmesi için, yabancı dil sınav sonuç belgesi; gördükleri öğrenim nedeniyle yabancı dil bilgisinin tespitine gerek görülmeyenlerde ise personel biriminin yazısı,

2 - 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca, tayın bedellerinin ödenmesinde, tayın bedelinin ilgili aya ait tutarının tespitini gösteren yazı,

3 - 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu uyarınca yapılacak ödemede, ilgilinin uçuş ekibi kapsamında olduğuna ilişkin onay; uçuş ekibi dışında olup aynı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca görevlendirilenlere tazminat ödenmesinde, görevlendirme yazısı; yıpranma tazminatının ödenmesinde, bakan onayı; şehitlik tazminatının ödenmesinde, onay; sakatlık tazminatının ödenmesinde, onay ve sakatlık derecesini gösterir rapor,

4 - 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca yaralanma, sakatlanma veya ölüm halinde nakdi tazminat ödenmesinde, yetkili makamlarca onanmış nakdi tazminat komisyon kararı,

5 - 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca sıkıyönetim hizmet zammının ödenmesinde, görevlendirme onayı ile Sıkıyönetim Hizmet Zammı Çizelge ve Bordrosu (rnek: 9),

6 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca emniyet ve silahlı kuvvetler mensupları ile aktif istihbarat görevlilerine verilen ek tazminatların ödenmesinde, Başbakan onayı,

7 - 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca ödenecek tazminatlarda, Uçuş, Dalış ve Atlayış Hizmetleri Tazminatı Çizelge ve Bordrosu (Örnek: 10),

8 - Lojman tazminatı ödemelerinde, tazminattan yararlanacakları gösteren personel birimince onaylı liste,

ödeme belgesine bağlanır.

Yukarıda 1, 3, 5, 6 ve 8 nolu bentlerde belirtilen yabancı dil sınav sonuç belgesi, onay, yazı, rapor ve listenin her mali yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.

Aylıklarla birlikte ödenen tazminatlar Aylık Bordrosunda; aylıklarla ödenmeyen tazminatlar ise özel bordrosunda veya Çeşitli Ödemeler Bordrosunda (Örnek: 7) gösterilir.

İş riski, iş güçlüğü, temininde güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı ile özel hizmet tazminatlarına ilişkin Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce vizeli dağılım listelerinin bir örneğinin de vize edildiği ayı izleyen aya ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.

ÖDÜLLER VE İKRAMİYELER

MADDE 12 - Devlet memurları ile memur olmayan kimselere verilecek ödül ve ikramiyelerde Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 7) ile birlikte;

1 - 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca emsallerine göre başarılı görev yapan devlet memurlarına verilecek ödüllerde;

- Bağlı veya ilgili bakan onayı,

- İlave olarak birer aylık daha ödül verilmesi gereken hallerde Başbakan onayı,

2 - 926 sayılı Kanun ve Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliği uyarınca verilecek ödüllerde;

- Değerlendirme kurullarınca hazırlanan ve ödül ödeneğini idare eden makamın onayını içeren liste,

3 - 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun değişik 60 ıncı maddesi uyarınca verilecek ikramiyelerde;

a) Kaçak şüphesi ile yakalanan ve Kanunun 24 üncü maddesi gereğince tasfiye edilecek eşyalarla ilgili ikramiyelerde;

Sahipli olarak yakalanan kaçak eşyaların ilk yarı ikramiyelerinin ödenmesinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Yetkili organlarca düzenlenmiş kıymet tespit tutanağı,

- Kamu davasının açıldığına ilişkin cumhuriyet savcılığı yazısı,

Sahipli olarak yakalanan kaçak eşyanın ikinci yarı ikramiyesi ile sahipsiz olarak yakalanan eşyalara ilişkin ikramiyelerin ödenmesinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Yetkili organlarca düzenlenmiş kıymet tespit tutanağı,

- Sahipli olarak yakalananlarda kesinleşmiş mahkeme kararı, sahipsiz olarak yakalananlarda ise kesinleşmiş müsadere kararı,

b) Yakalanan Ateşli Silah, Mermi ve Patlayıcı Maddelerin Muhbir ve Müsadirlerine 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Değişik 60 ıncı Maddesine Göre Ödenecek İkramiye Hakkında Yönetmelik uyarınca verilecek ikramiyelerde;

- İta amiri onay belgesi,

- Olay tutanağı,

- Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen değer listesi veya yetkili kurulca düzenlenmiş kıymet tespit tutanağı,

- Sahipli olarak yakalananlarda kesinleşmiş mahkeme kararı, sahipsiz olarak yakalananlarda ise kesinleşmiş müsadere kararı,

c) Uyuşturucu maddelerle ilgili olarak verilecek ikramiyelerde;

Sahipli olarak yakalanan uyuşturucu maddelerin ilk yarı ikramiyelerinin ödenmesinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Olay tutanağı,

- Analiz raporu,

- Kamu davasının açıldığına ilişkin cumhuriyet savcılığı yazısı,

Sahipli olarak yakalananların ikinci yarı ikramiyeleri ile sahipsiz olarak yakalanan uyuşturucu maddelere ilişkin ikramiyelerin ödenmesinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Olay tutanağı,

- Analiz raporu,

- Sahipli olarak yakalananlarda kesinleşmiş mahkeme kararı, sahipsiz olarak yakalananlara ise kesinleşmiş müsadere kararı,

4 - 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu`nun 86 ncı maddesi uyarınca ödenecek mükafatlarda;

- İçişleri Bakanı onayı,

5 - 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanunu uyarınca verilecek ikramiyelerde;

a) Suni tohumlama ikramiyelerinde;

- İlgili bakanlığın onayını taşıyan merkez komisyonu kararı,

b) Suni tohumlama primlerinde;

- İlgili bakanlığın onayını taşıyan merkez komisyonu kararı,

- Prim miktarını gösterir cetvel,

6 - 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliği uyarınca verilecek ikramiyelerde;

- İta amiri onay belgesi,

- Bulunan varlığın takdir edilen bedelini gösteren yazı veya tutanak,

7 - 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun uyarınca verilecek ikramiyelerde;

- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan onayı,

- Hükmedilen para cezasının tahsil edildiğine ilişkin alındı,

8 - 1481 sayılı Aşayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliği uyarınca verilecek ödüllerde;

- Ödül komisyonu kararı,

- İçişleri Bakanı onayı,

9 - 354 ve 355 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve ilgili yönetmelikleri uyarınca, Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığının görev alanına giren konularda üstün başarı göstermiş kişi, topluluk ve kuruluşlara verilecek mükafat ve benzeri ödemelerde;

- Değerlendirme kurulu kararı,

- Mükafat veya ödülün miktarını belirleyen Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile ilgili bakanlığın müşterek kararı,

10 - 1156 sayılı Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını İhbar Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun uyarınca verilecek ikramiyelerde;

- İhbarın doğruluğunu ve verilecek ikramiye miktarını gösteren ita amiri onay belgesi,

11 - 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun uyarınca;

a) Menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili verilecek ikramiyelerde;

- İta amiri onay belgesi,

- İhbar edilen malların veya bunların intifa hakkının Hazineye aidiyetini gösteren kesinleşmiş mahkeme kararı veya tapu belgesi,

- İhbar konusu malların rayiç değerlerini gösteren belge,

b) Daimi vergilerle ilgili ihbar konusu vergi ve cezaların kati tahakkuk ve tahsilinde verilecek ikramiyelerde;

- İta amiri onay belgesi,

- İhbar Sonucu Tespiti ve İkramiye Hesap Çizelgesi (Örnek: 11), ödeme belgesine bağlanır.

ÖDENEKLER

MADDE 13 - Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında 3055 sayılı Kanun gereğince ödenmesi gereken Başbakan ve bakanların temsil ödenekleri ile aylıklarla birlikte ödenmesi gereken diğer ödenekler Aylık Bordrosu (Örnek: 3) ile ödenir.

AİDATLAR

MADDE 14 - Bayilere yapılacak satış aidatı ödemelerinde;

- Alındı,

- Alındıların tarihi, sayısı ve tutarlarını gösteren onaylı liste, ödeme belgesine bağlanır.

TEDAVİ GİDERLERİ

MADDE 15 - Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği hükümlerine göre; eczanelere, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına ve memurlara yapılacak ilaç ve ilaç mahiyetinde olmayan ve tedavi amacıyla kullanılan araç-gereç, bedelleri ile hizmet giderlerinin ödenmesinde aranacak kanıtlayıcı belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1 - Eczanelere yapılacak ödemelerde;

- Hasta sevk kağıdı,

- İlaç fiyat kupürlerinin ve barkot (çizgi kod) diyagramının yapıştırılmış olduğu reçete,

- Fatura,

- Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste, (Fatura üzerinde döküm yapıldığı takdirde ayrıca liste düzenlenmez.)

ödeme belgesine bağlanır.

Eczane ile yapılan anlaşmanın bir örneği mali yılın ilk ödemesi ile birlikte saymanlığa verilir ve saymanlıkça açılacak dosyada saklanır.

2 - Memurlar tarafında karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde;

- Hasta sevk kağıdı,

- İlaç fiyat kupürlerinin ve barkot (çizgi kod) diyagramının yapıştırılmış olduğu reçete,

- Fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

(Ek paragraf - R.G.: 28.2.2001 - 24332) Türk Eczacılar Birliğince katma değer vergisi ödenerek ithal edilen ilaç bedellerinin memurlara ödenmesinde, yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak Türk Eczacılar Birliğince düzenlenen Kişisel Tedavi Amacıyla Yurt Dışından İthal Edilen İlaçlara İlişkin Liste (Örnek: 35) ile Gümrük Vezne Alındısının tasdikli bir örneği de ödeme belgesine bağlanır.

3 - Resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde;

- Hasta sevk kağıdı,

- Fatura, (Bu belgenin kişi bazında dökümünü gösteren onaylı bir listesi de aranır.)

- Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerde, tedavinin yapılmasına gerek gösteren resmi sağlık kurumunun rapor veya yazısı,

ödeme belgesine bağlanır.

Yurtdışında yapılacak tedavilere ilişkin giderlerin ödenmesinde temin edilen belgelerin ve bunların tercümelerinin dış temsilciliğin onayını taşıması gerekir.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yapılan düzenlemeler uyarınca, hekim veya sağlık kurulu raporuna göre ödeme yapılacağı belirtilen hallerde raporun da ödeme belgesine bağlanması gerekir.

CENAZE GİDERLERİ

MADDE 16 - Cenaze giderlerinin ödenmesinde;

- Cenaze, sağlık kurum ve kuruluşu veya belediyece kaldırıldığı takdirde, ilgili kurum, kuruluş veya belediyece düzenlenen fatura,

- Cenaze, memurun bağlı bulunduğu kurumca tayin edilen bir memur veya ailesi ya da yakınları tarafından kaldırıldığı takdirde, yapılan masraflara ilişkin fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi,

ödeme belgesine bağlanır.

Cenazenin başka bir yere nakli gerektiği takdirde, nakil ve defin giderleri yukarıdaki esaslara göre ödenir.

Yurtdışında ölenlerden cenazeleri yurda getirilenlerin, yurtdışında yapılan giderlerine ait belgelerin tercümelerinin ve mahalli rayice uygunluğunun ilgili misyon şefliğince onaylanması gerekir.

Subay, askeri memur ve astsubaylarla bunların emeklilerinin ve aile efradının tedavi ve cenaze giderlerinin ödenmesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin sağlık işleri bölümünde belirtilen belgeler aranır.

GEÇİCİ PERSONEL GİDERLERİ

MADDE 17 - 657 sayılı Kanunun 4/c maddesi veya özel mevzuatları gereğince sayım, propaganda, anket ve benzeri geçici hizmetlerde istihdam edilen ve işçi sayılmayan geçici personel ücretlerinin ödenmesinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 7),

ödeme belgesine bağlanır.

İŞÇİ ÜCRETLERİ

MADDE 18 - İş Kanunu kapsamına giren işlerde çalışan işçilere ücret ve ücretle birlikte her ay yapılacak ödemelerde;

- İşçi Ücret Bordrosu (Örnek: 13),

- Personel Bildirimi (Örnek: 4),

- İlk işe başlama, yer değiştirme ve terfilerde İşçi Hareketleri Onayı (Örnek: 14),

ödeme belgesine bağlanır.

Haftasonu ve bayram tatili çalışma ücretleri ile yıllık izin ücretlerinin ödenmesinde, ayrıca buna ilişkin onayın da aranması gerekir.

İşçilere yapılacak; evlenme, doğum ve ölüm yardımı ödemelerinde, evlenme, doğum ve ölüm olayının meydana geldiği yer ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi, normal süresinde ölü olarak doğan çocuklar için ödenecek ölüm yardımında buna ilişkin rapor,

Giyecek yardımı ödemelerinde, Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 7),

Kıdem tazminatı ödemelerinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Hizmet cetveli,

- Kıdem tazminatının hesaplanmasını gösteren belge,

- Askerlik borçlanması varsa buna ilişkin belge,

- Daha önce çalıştığı yerlerden ayrılırken kıdem tazminatı alıp almadığını gösterir belge,

- Emekliye ayrılanlarda, Sosyal Sigortalar Kurumundan alınacak emekliliği hakettiğine ilişkin belge,

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uyarınca sigorta primlerinin ödenmesinde;

- Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi,

- Aday çırak, çırak veya öğrencilerin onaylı listesi,

ödeme belgesine bağlanır.

Sendikalarla yapılan toplu sözleşmenin onaylı iki nüshası, yapılacak ödemelere esas olmak üzere dönem başında saymanlığa veriir. Toplu sözleşmenin bir nüshası ödeme belgesi ekinde Sayıştay`a gönderilir.

30 işgününü aşmayan sürelerde ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden vize alınmaksızın çalıştırılacak işçilerin ücretlerinin ödenmesinde;

- İta amiri onay belgesi,

- İşçi Ücret Bordrosu (Örnek: 13),

ödeme belgesine bağlanır.

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI VE TAYIN BEDELLERİ

MADDE 19- (Değişik - R.G.: 28.2.2001 - 24332) Er ve erbaş (jandarma er ve erbaşları hariç) harçlıklarının ödenmesinde;

- Er ve Erbaş Harçlıkları Özet Bordrosu (Örnek: 15),

Jandarma er ve erbaşlarının harçlıkları ve tayın bedellerinin avans olarak ödenmesinde;

- Jandarma er ve erbaşlarının sayısı ile harçlık ve tayın bedeli tutarını gösteren yazı,

Sözkonusu avansların mahsubunda ve kazandan iaşesi mümkün olmayan diğer er ve erbaşların harçlık ve tayın bedelleri ile ordu hemşire, ebe ve hastabakıcılarının tayın bedellerinin ödenmesinde;

- Er ve Erbaş Harçlıkları Dağıtım Bordrosu/Er, Erbaş ile Ordu Hemşire, Ebe ve Hastabakıcı Tayın Bedeli Dağıtım Bordrosu (Örnek: 16)

- İlgili aya ait tayın bedeli tespitine ilişkin yazı,

Dinlenme ve hava değişimi alan er ve erbaşların tayın bedellerinin ödenmesinde;

- Tayın bedelinin miktarının tespitine ilişkin yazı,

- Sağlık kurulu raporu, ödeme belgesine bağlanır.

ÖĞRENİM GİDERLERİ

MADDE 20 - Öğrencilere yapılacak çeşitli giderlerin ödenmesinde aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1 - Askeri öğrencilerin harçlıklarının ödenmesinde;

- Askeri Öğrenci Harçlıkları Bordrosu (Örnek: 17),

Dinlenme ve hava değişimi alan askeri öğrencilerin tayın bedellerinin ödenmesinde;

- Tayın bedelinin miktarının tespitine ilişkin yazı,

- Sağlık kurulu raporu,

2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun, 3580 sayılı Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun, 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri gereğince ilgili bakanlık veya kurum bütçesinden ödenecek burs, harçlık, harç veya diğer sosyal yardımların ödenmesinde;

- Öğrenci Giderleri Bordrosu (Örnek: 18),

Öğrenciler tarafından yapılan kitap, kırtasiye ve benzeri giderler ile harç tutarlarının kendilerine ödenmesinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Fatura, (Kitap ve kırtasiye giderlerine ilişkin fatura muhteviyatının öğrenim için zorunlu olduğunun ilgili okul idaresince onanması gerekir.)

3 - 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği uyarınca, parasız yatılı öğrencilerin Devletçe karşılanacak pansiyon ücretlerinin pansiyon hesabına aktarılmasında;

- Öğrencilerin adları ile herbirine ait ücret miktarını gösterir okul idaresince düzenlenen onaylı cetvel,

4 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ve diğer kanun hükümlerine tabi personel çocuklarının pansiyon ücretlerinden indirilen ve Devletçe karşılanması gereken miktarların ödenmesinde;

- Öğrencilerin ad ve soyadlarını, velilerinin memuriyet ünvanlarını, herbiri için yapılan indirim oranını ve taksit miktarlarını gösteren okul idaresince onaylı liste,

5 - Yapılan araştırmalar gereği yurtiçi eğitim kurumlarında okutulan yabancı uyruklu öğrencilerin burslarının ödenmesinde;

- Verilecek burs tutarını ve diğer ödemelerin miktarını gösteren onay,

- Mali yılın ilk ödemesinde, yapılan anlaşmanın onaylı bir örneği,

-Yabancı Uyruklu Öğrenciler Burs Giderleri Bordrosu (Örnek: 18/A),

6 - (Değişik 1. paragraf - R.G.: 1.8.1997 - 23067) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, yurtdışında isans ve lisansüstü öğrenim yapan öğrencilere aylık, yolluk ve maktu olarak yapılacak diğer ödemelerde;

- Görevlendirme yazısı,

- Yurtdışı Öğrenci Giderleri Bordrosu (Örnek 18/B),

- Gönderilen kişinin ilgili ülkeye varış tarihini belirten belge,

ödeme belgesine bağlanır.

Belgelendirilmesi gereken diğer ödemelerde, ita amiri onay belgesi ile birlikte harcamaya ilişkin fatura, sigorta poliçesi veya diğer belgelerin de ödeme belgesine bağlanması gerekir.

Yurtdışında alınmış harcama belgelerinin ve bunların tercümelerinin, eğitim müşavirliği veya ataşeliğinin veya dış temsilciliğinin onayını taşıması gerekir.

Öğrencilere burs, harçlık veya aylık gibi belirli dönemlerde yapılan ödemelerde buna ilişkin onayların, mali yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.

SEÇİM GİDERLERİ

MADDE 21 - 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca, seçim kurulları başkan ve üyeleri ile görevlendirilecek memur, hizmetli, siyasi parti temsilcisi ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara görev mahalli içerisindeki çalışmaları için ödenecek ücretlerde;

- İta amiri onay belgesi,

- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 7),

ödeme belgesine bağlanır.

Sözkonusu Kanun uyarınca yapılacak satınalmalarda, Yönetmeliğin satınalmalara ilişkin hükümlerine göre işlem yapılır.

YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU


MADDE 22 - Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;

- Görevlendirme yazısı,

- Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek: 19),

ödeme belgesine bağlanır.

6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında belirtilen denetim elemanlarının yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde;

- Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek: 19),

- Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura, ödeme belgesine bağlanır.

(Değişik 2. fıkra - R.G.: 7.3.2003 - 25041 / m.3) 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında belirtilen denetim elemanlarının yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde,

- Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek: 19),

- Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura,

- Özel şahıslardan ev veya pansiyon kiralama halinde, ilk ödemede kira sözleşmesinin aslı, sonraki ödemelerde ise onaylı örneği; kira ödemesinin banka hesabına yatırılmak suretiyle yapılmış olması halinde ayrıca banka makbuzu,

ödeme belgesine bağlanır.

YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU


MADDE 23 - Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde;

- Atamalarda atama onayı, emekliye ayrılmalarda emeklilik onayı, diğer hallerde ise ita amiri onay belgesi,

- Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek: 20),

- Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli, ödeme belgesine bağlanır.

YOLLUK KARŞILIĞI VERİLEN TAZMİNATLAR

MADDE 24 - Yolluk karşılığı verilen tazminatlar ile seyahat kartı bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.

1 - Memuriyet mahalli dışında seyyar olarak görev yapanların tazminatlarının ödenmesinde;

- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 7),

- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce vize edilmiş cetvel,

2 - Fiilen arazi üzerinde çalışanların tazminatlarının ödenmesinde;

- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 7),

3 - 6245 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde ünvanları sayılan ve fiilen bu görevleri yapanlara verilecek seyahat kartı bedellerinin ödenmesinde;

- İlgililerin adı, soyadı ve ünvanları ile fiilen bu görevleri yaptıklarını gösteren onay,

- Taşıt işleten kuruma ait fatura, ödeme belgesine bağlanır.

4 - 6245 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan ünvanlara sahip olmamakla birlikte, fiilen bu hizmetleri gören personele verilecek yol masraflarının (seyahat kartı bedelleri gibi) ödenmesinde;

- İlgililerin adı-soyadı ve ünvanları ile fiilen bu görevleri yaptıklarını gösteren onay,

- Taşıt işleten kuruma ait fatura,

- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce vize edilmiş cetvel,

ödeme belgesine bağlanır.

Yukarıda 1 ve 4 nolu bentlerde belirtilen vizeli cetvellerin mali yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU

MADDE 25 - Yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesinde;

- Görevlendirme yazısı,

- Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi(Örnek: 19/A),

- Yatacak yer temini için ödenilen ücretlere ilişkin fatura veya yerel teamüle uygun belge,

ödeme belgesine bağlanır.

Yatacak yer temini için alınan fatura veya belgenin tahakkuk memurunca onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir.

YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU

MADDE 26 - Yurtdışı sürekli görev yolluklarının ödenmesinde;

- Atamalarda atama onayı, emekliye ayrılmalarda emeklilik onayı, diğer hallerde ise ita amiri onay belgesi,

- Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek: 20/A), ödeme belgesine bağlanır.

YOLLUKLARA İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 27 - Yolluklarla ilgili giderlerin ödenmesinde;

- Uçakla yapılan seyahatlerde uçak biletinin; bilette kayıtlı gidiş- dönüşten birisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde, gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belgenin (Ek ibare - R.G.: 1.8.1997 - 23067) "ve yolculuğun uçakla yapılmasına ilişkin onayın aranması durumunda sözkonusu" onayın,

- Havayolu firmaları ile yapılan anlaşmaya göre kredili olarak sağlanan bilet bedellerinin ödenmesinde, ilgili firma faturasının,

- Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dahilindeki taksi ücretleri hariç) Harcama Pusulasının (Örnek: 12),

- Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde ita amiri onay belgesinin; sürekli görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde ise atama onayı veya ita amiri onay belgesinin,

- Yurtdışı geçici ve sürekli görev yolluklarına ilişkin avansların mahsubunda döviz satış belgesinin (makbuz),

- Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin sözkonusu sınav veya kursa katıldığını gösteren belgenin,

- 6245 sayılı Harcırah Kanununda belirtilen nedenlerden dolayı yola devam edememe halinde, gecikilen günlere ait gündeliklerin ödenebilmesi için, bu durumu kanıtlayan mülki veya askeri mercilerden alınacak belgenin,

- Sürekli görevle başka bir yere atananların atamalarından vazgeçildiği takdirde, buna ilişkin onay ve ödenecek tazminat miktarını gösteren onaylı cetvel ile alınmış olan taşıt biletlerinin,

- Geçici görevle başka bir yere görevlendirilip, sonradan görevlendirilmelerinden vazgeçilenlerin alınmış olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ilişkin yazı ile taşıt biletlerinin,

- Yurtdışına görevli olarak gönderilenlerden konut fonu tahsil edildiği takdirde, buna ilişkin alındı örneğinin,

ödeme belgesine bağlanması gerekir.

Yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle toplu olarak yapılan seyahatlerde, Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek: 19-19/A) yerine Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi (Örnek: 19/B) düzenlenir.

PROJE YARIŞMA VE DÜZENLEME GİDERLERİ


MADDE 28 - Proje yarışma ve düzenleme giderlerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.

1 - Yarışma konusu olan projelerin ödüllerinin ödenmesinde;

- Onay Belgesi (Örnek: 21),

- Ödül kazananları belirleyen jüri tutanağı,

- Fatura,

2 - Proje düzenleme giderlerinin ödenmesinde;

- Onay Belgesi (Örnek: 21),

- İhale komisyonu kararı,

- Fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

BİLİRKİŞİ, EKSPER VE BENZERİ HİZMET ÜCRETLERİ İLE İHALE SURETİYLE YAPILAN DİĞER HİZMET ALIMLARI

MADDE 29 - Bilirkişilik, ekspertiz, tanıklık ve benzeri hizmet ücretlerinin ödenmesinde;

- Bakanlar Kurulu Kararı veya mahkeme kararı veya muhakkik kararı veya yetkili organların kararı,

- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 7)

ödeme belgesine bağlanır.

İhale suretiyle yapılan temizlik, tarımsal mücadele ve benzeri hizmet alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde;

- Taahhüt dosyası,

- Fatura,

- Ödenecek tutarın hesaplanmasını gösteren tahakkuk birimince onaylı yazı,

ödeme belgesine bağlanır.

Hizmet bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uygulanacağından, diğer ödemelerde yukarıda belirtilen belgelerden sadece fatura ile ödenecek tutarın hesaplanmasını gösteren tahakkuk birimince onaylı yazı aranır.

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME GİDERLERİ

MADDE 30 - Telefon, teleks, telefaks ve benzeri ulaştırma ve haberleşme araçlarının kullanım ve abone giderleriyle telgraf ve posta pulu bedellerinin ödenmesinde;

- Fatura (fatura sayısı 5 adetden fazla ise ayrıca döküm cetveli), ödeme belgesine bağlanır.

Yurtiçi ve yurtdışı şehirlerarası telefon konuşma bedellerine ilişkin faturaların, konuşulan yerleri ve konuşmaların resmi-özel ayırımını gösterir daire amirince onanmış listesi ödeme belgesine bağlanır.

TAŞIMA GİDERLERİ

MADDE 31 - Taşıma giderlerinin ödenmesinde, taşımanın çeşidine göre aşağıdaki belgeler aranır.

1 - İhale suretiyle yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde;

- Taahhüt dosyası,

- Fatura,

- Ödenecek taşıma ücretinin hesaplanmasına ilişkin tahakkuk birimince onaylı belge, ödeme belgesine bağlanır.

Yurtdışından yaptırılacak taşıma işlerine ait giderlerin ödenmesinde, yukarıdaki belgelere ilaveten konşimentonun aslı ile ordinonun onaylı bir örneğinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir. (Değişik paragraf - R.G.: 28.2.2001 - 24332) Yurtdışından yaptırılacak taşıma işlerine ait giderlerin ödenmesinde, yukarıdaki belgelere ilaveten taşıma senedinin (konşimento) aslı ile bilgisayar sistemi bulunmayan idarelerce yürütülen işlemlerde teslim kağıdının (ordino) onaylı bir örneğinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir. Bilgisayar sistemi bulunan idarelerde taşıma senedinin alıcı nüshasının aslı teslim kağıdı hükmündedir.

2 - Tarifesi belli araçlarla yapılan taşıma giderlerinin ödenmesinde;

- Onay Belgesi (Örnek: 21),

- Fatura,

3 - Bakanlıkça belirlenecek miktara kadar olan taşıma, yükleme ve boşaltma giderlerinin ödenmesinde;

- Onay Belgesi (Örnek: 21),

- Fatura,

4 - Erlerin serbest celp ve sevklerinde, gayrimuayyen tarifeli nakil vasıtaları ile yapacakları seyahatlerle ilgili taşıma ve yiyecek bedellerinin ödenmesinde;

- Sevk Erleri Taşıma Ücreti ve Yiyecek Bedeli Dağıtım Bordrosu (Örnek: 22), ödeme belgesine bağlanır.

TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER

MADDE 32 - (Değişik 1. fıkra - R.G.: 1.8.1997 - 23067) İlan, sigorta giderleri, komisyon ücretleri ve diğer tarifeye bağlı ödemelerde ita amiri onay belgesi ile birlikte;

- İlan giderlerinde fatura, ilanın yapıldığı gazete nüshası (gazete dışındaki ilanlarda ilanın yapıldığına ilişkin yazı veya tutanak),

- Sigorta giderlerinde, sigorta poliçesi veya zeyilname, Komisyon ücretlerinde, fatura (banka komisyon ücretlerinde alındı),

- Radyo, televizyon, video ve benzeri araçların abone giderlerinin ödenmesinde, fatura, ödeme belgesine bağlanır.

Kovuşturma giderlerinin ödenmesinde;

- Mahkeme kararı veya yetkili organların kararı,

- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 7), ödeme belgesine bağlanır.

KİRALAR

MADDE 33 - Kira bedellerinin ödenmesinde; kiralamanın çeşidine göre aşağıdaki belgeler aranır.

1 - Taşınmaz mal kira bedellerinin ödenmesinde;

- Taahhüt dosyası,

- Fatura,

2 - Taşınır mal, makine, alet ve taşıt kira bedellerinin ödenmesinde;

- Taahhüt dosyası,

- Fatura,

- Ödenecek kira bedelinin hesaplanmasına ilişkin tahakkuk birimince onaylı belge,

3 - Kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılan kiralama bedellerinin ödenmesinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Protokol, ödeme belgesine bağlanır.

Kira bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi hainde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uygulanacağından diğer ödemelerde, yukarıda belirtilen belgelerden sadece fatura ve kira bedelinin hesaplanmasına ilişkin belge aranır.

MAHKEME GİDERLERİ VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ

MADDE 34 - Mahkeme harç ve giderleri ile avukatlık ücretlerinin ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır.

1 - Mahkeme harçları ve giderleri:

a) Mahkeme harçları ve giderlerine ilişkin ödemelerde;

- Mahkeme, icra veya noterce düzenlenen alındı,

- Alındı verilemeyen hallerde davayı kovuşturan tarafından düzenlenip, ilgili mahkeme veya dairelerce onaylanan Mahkeme Giderleri Listesi (Örnek:23),

b) (Değişik - R.G.: 28.2.2001 - 24332) Hazine aleyhine sonuçlanan davalarla ilgili mahkeme ve icra harçları ile vekalet ücretlerinin ödenmesinde;

- Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı,

- Mercii'nce icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı,

- Davaya veya icraya intikal ettikten sonra veya intikal etmeden önce sulh yoluyla bir hakkın tanınmasından dolayı doğan borçların ödenmesinde, mahkeme kararı yerine mevzuatı gereği sulha yetkili makam veya merciin kararı ve sulhname veya hakem kararı,

c) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 415 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak ödemelerde;

- Alındı,

- Alındı verilemeyen hallerde ilgili mahkeme veya dairelerce onaylanan Mahkeme Giderleri Listesi (Örnek: 23),

- Mahkeme kararı,

d) 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun ve 1389 sayılı Kanuna Göre Vekalet Ücreti Tevzii Yönetmeliği uyarınca, tahsilinde bütçeye gelir kaydedilen vekalet ücretlerinin bütçeye gider yazılarak ilgililere ödenmesinde;

- Tahsil Edilen Vekalet Ücretleri Listesi (Örnek: 24),

e) Hazineyi temsile yetkili görevlilere yapılacak yol tazminatı ödemelerinde;

- Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek: 19), ödeme belgesine bağlanır.

2 - Avukatlık ücretleri:

a) (Değişik - R.G.: 1.8.1997 - 23067) 2559 sayılı Polis vazife ve Selahiyet Kanunu ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümlerine göre, hakkında dava açılan kişiler için tutulan avukat ücretlerinin ödenmesinde;

- İlgili bakanın onayını taşıyan özel komisyon kararı,

- Fatura,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren ve görevleri nedeniyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin avukatlık ücretleri ve diğer masraflarının ödenmesinde;

- İlgilinin beraat ettiğine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı,

- Dava ile ilgili yapılan masraflara ait fatura,

c) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca, terörle mücadelede görev alanlar için tutulan avukatlara yapılacak ücret ödemelerinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Fatura, ödeme belgesine bağlanır.

TELİF VE TERCÜME ÜCRETLERİ

MADDE 35 - Telif ve tercüme giderlerinin ödenmesinde, harcamanın çeşidine göre aşağıdaki belgeler aranır:

1 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacak ödemeler:

a) Telif, işlenme (tercüme dahil) ve benzeri ücret ödemelerinde;

- Yetkili makamca onaylanmış ilgili yayın kurulu kararı,

- Telif ve Tercüme Eser Temliknamesi (Örnek: 25),

- Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli (Örnek: 26 veya 26/A),

- Fatura,

b) (Değişik - R.G.: 28.2.2001 - 24332) İnceleme, redaksiyon, tashih veya koordinatörlük işlerinde görevlendirilecek kurum dışından ve memur olmayan uzmanlara yapılacak ücret ödemelerinde;

- Eserin inceleme, tashih, redaksiyon veya koordinatörlük hizmetine gerek görüldüğüne ve verilecek ücretin tespitine ilişkin yetkili makamın onayı,

- Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli (Örnek: 26),

- Fatura,

c) Yayın kurulu üyelerine yapılacak ücret ödemelerinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 7),

d) Yarışma suretiyle sağlanacak eserlerle ilgili ödüllerin ödenmesinde;

- Yetkili makamın onayını taıyan yayın kurulu kararı,

2 - Üniversiteler Yayın Yönetmeliği uyarınca yapılacak ödemelerde;

- Üniversite yönetim kurulunca onaylı yayın komisyonu kararı,

- Sözleşme,

- Telif ve Tercüme Ücretleri Hesap Cetveli (Örnek: 26),

- Fatura,

3 - Yazma ve Arap Harfi Basma Eserler ile Şer`i Sicillerin Künyelerinin Tespiti, Yabancı Dil ve Türkçe Eserlerin Katalog Fişlerinin Çıkartılması ve Şer`i Sicilleri Türkçeleştirme Ücret Yönetmeliği uyarınca yapılacak ödemelerde;

- İta amiri onay belgesi,

- Sözü edilen Yönetmelik eki ücret ödeme fişi,

- Fatura,

4 - İhale mevzuatına göre yapılacak tercüme ücreti ödemelerinde;

- Taahhüt Dosyası,

- Fatura, ödeme belgesine bağlanır.

İhale mevzuatına göre yapılacak tercüme ücretlerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uygulanacağından diğer ödemelerde, yukarıdaki 4 nolu bentte belirtilen belgelerden sadece fatura aranır.

KURS VE TOPLANTILARA KATILMA GİDERLERİ

MADDE 36 - Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek teşekkülleri, dernek ve vakıflar tarafından düzenlenen kurs ve toplantılara katılanların katılma giderlerinin ödenmesinde;

- Görevlendirme yazısı,

- Fatura,

- Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge, ödeme belgesine bağlanır.

Yurtiçinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen dil kursları için Devletçe karşılanması gereken ders ücretlerinin ödenmesinde, görevlendirme yazısı yerine ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayı aranır. Görevlendirme yazısı veya bakan onayının mali yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.

HABER ALMA VE DİĞER GİZLİ HİZMET GİDERLERİ


MADDE 37 - Haber alma ve diğer gizli hizmet giderlerinin ödenmesinde;

- 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu`nun 77 nci maddesinde belirtilen kararname, ödeme belgesine bağlanır.

TEMSİL, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR VE TANITMA GİDERLERİ

MADDE 38 - Temsil, ağırlama, tören, fuar, tanıtma ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak satınalma, taşıma, kiralama ve diğer giderlerin ödenmesinde, Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler aranır.

Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlar tarafından yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi ve adisyon,

- Mihmandar Hesap Cetveli (Örnek: 27), ödeme belgesine bağlanır.

Ziyafete ilişkin temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde alınacak ita amiri onay belgesinde, davetli ve misafirlerin sayısı ile mihmandarın yapacağı harcamaların neleri kapsıyacağı belirtilir.

TÜKETİM MAL VE MALZEMELERİ, DEMİRBAŞ, MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM GİDERLERİ

MADDE 39 - Her türlü tüketim malı, malzeme, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt alımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde, satınalmanın çeşidine göre aşağıda belirtilen belgeler aranır.

1 - İhale suretiyle yapılan alımlarda;

- Taahhüt dosyası,

- Fatura,

- Muayene işlemine tabi olan alımlarda muayene ve kabul komisyonu kararı,

- Ayniyat Tesellüm Makbuzu, ödeme belgesine bağlanır.

Yurtdışından yapılacak alımlarda yukarıdaki belgelere ilaveten;

- Onaylı fatura tercümesi,

- Döviz satış belgesi (makbuz),

- Merkez Bankası SUŞ`u,

- Kur farkı varsa hesabını gösteren çizelge,

- Konşimento, ödeme belgesine bağlanır.

Yurtdışından yapılan satınalmalarda ödenen vergilerin idarece geri alınması halinde, fatura aslı yerine onaylı örneği aranır.

Bu şekilde yapılan alımların bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uygulanacağından diğer ödemelerde, yukarıda belitilen belgelerden taahhüt dosyası dışındakiler aranır.

Ancak, Muhasebat Genel Müdürlüğünce belirlenen tutarı geçmeyen satınalmalarda;

- Onay Belgesi (Örnek: 21),

- Fatura,

- Ayniyat Tesellüm Makbuzu,

ödeme belgesine bağlanır.

2 - Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak alımlarda;

- İta amiri onay belgesi,

- Fatura,

- Muayene işlemine tabi olan alımlarda muayene ve kabul komisyonu kararı,

- Ayniyat Tesellüm Makbuzu,

ödeme belgesine bağlanır.

3 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu`nun 71 inci maddesi uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan alımlarda;

- İta amiri onay belgesi,

- Fatura,

- Muayene işlemine tabi olan alımlarda muayene ve kabul komisyonu kararı,

- Ayniyat Tesellüm Makbuzu,

- Protokole bağlanması gereken alımlarda protokol,

- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün uygun görüş yazısı, (Genel uygun görüş verilen hallerde ayrıca bu yazı aranmaz.)

ödeme belgesine bağlanır.

Satış fiyatları Devletçe veya görevli mercilerce tespit olunmayan mal ve malzeme alımlarında, kıymet takdir tutanağı veya yazısının da ödeme belgesine bağlanması gerekir.

Yukarıda 2 ve 3 nolu bentlerde belirtilen mal ve malzeme bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, ita amiri onay belgesi ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanır.

ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI VE BENZERİ ALIMLAR

MADDE 40 - Elektrik, su, havagazı ve benzeri tüketim giderlerinin ödenmesinde;

- Fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

Genel, katma ve özel bütçeli dairelerin aynı binayı ortaklaşa kullanmaları halinde elektrik, su, havagazı ve benzeri tüketimler yalnız bir ölçü aletiyle ölçülüyor ise fatura yerine, fatura sureti ve her daireye isabet eden tutarı gösterir belge ile sözleşme veya protokolün ödeme belgesine bağlanması gerekir.

SANAT ESERİ ALIMLARI

MADDE 41 - 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliği gereğince, müzelere alınacak taşınır kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin giderlerin ödenmesinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Fatura,

- Değerlendirme komisyonu kararı,

- Ayniyat Tesellüm Makbuzu,

Devlet resim ve heykel sergilerinde, usulüne uygun olarak kurulan jüri tarafından seçilerek alınması kararlaştırılan resim, tablo ve heykel bedellerinin ödenmesinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Jüri kararı,

- Fatura,

- Ayniyat Tesellüm Makbuzu,

Sanatçılardan, kurum veya kuruluşlardan ilgili bakanlığın onayı ile satınalınacak her türlü resim, tablo ve heykel bedellerinin ödenmesinde;

- Bakanlık onayı,

- Fatura,

- Ayniyat Tesellüm Makbuzu,

ödeme belgesine bağlanır.

YAPI, TESİS VE BİNA ONARIM GİDERLERİ

MADDE 42 - Yapı, tesis ve binaların her türlü onarım giderlerinin ödenmesinde;

- Taahhüt dosyası,

- Fatura,

- Hakediş Raporu (Örnek: 28),

ödeme belgesine bağlanır.

Yapı, tesis ve bina onarım bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uygulanacağından diğer ödemelerde, yukarıda belirtilen belgelerden sadece fatura ile Hakediş Raporu (Örnek: 28) aranır.

Ancak, Muhasebat Genel Müdürlüğünce belirlenen tutarı geçmeyen yapı, tesis ve bina onarım giderlerinin ödenmesinde;

- Onay Belgesi (Örnek: 21),

- Fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

MAKİNA, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

MADDE 43 - Makine, teçhizat, demirbaş bakım giderleri ile bunların her türlü onarımlarına ilişkin giderlerin ödenmesinde;

- Taahhüt dosyası,

- Fatura,

- Muayene ve kabul komisyonu kararı,

ödeme belgesine bağlanır.

Makine, teçhizat, demirbaş bakım ve onarım bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uygulanacağından diğer ödemelerde, yukarıda elirtilen belgelerden sadece fatura ile muayene ve kabul komisyonu kararı aranır.

Ancak, Muhasebat Genel Müdürlüğünce belirlenen tutarı geçmeyen makine, teçhizat, demirbaş bakım ve onarım giderlerinin ödenmesinde;

- Onay Belgesi (Örnek: 21),

- Fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

EMANET SURETİYLE YAPTIRILAN YAPIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

MADDE 44 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilen emanet işlerle ilgili yapım, bakım ve onarım giderlerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır.

1 - Taşaron eliyle gerçekleştirilen emanet işlere ait yapım, bakım ve onarım giderlerinin ödenmesinde;

- Taahhüt dosyası,

- Fatura,

- Hakediş Raporu (Örnek: 28), ödeme belgesine bağlanır.

2 - Emanet komisyonu eliyle gerçekleştirilen işlerde;

a) Emanet komisyonu tarafından emanet işin bünyesine giren ve bunları üreten veya yapan kamu kurum ve kuruluşlarından veya teklif alınmak suretiyle piyasadan satınalınan gerekli madde, araç ve gereç bedellerinin ödenmesinde;

- Emanet komisyonu kararı,

- Fatura,

- Muayeneye tabi alımlarda muayene ve kabul komisyonu kararı,

- Ayniyat Tesellüm Makbuzu,

b) Emanet komisyonu tarafından çalıştırılan işçilerin ücretlerinin ödenmesinde;

- Emanet komisyonu kararı,

- İşçi Ücret Bordrosu (Örnek: 13),

ödeme belgesine bağlanır.

Emanet komisyonu tarafından satınalınan mal veya hizmet bedellerine ilişkin faturaların bu komisyon tarafından onaylanması gerekir.

Emanet işin bedelinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uygulanacağından diğer ödemelerde, yukarıda (1) nolu bentde belirtilen belgelerden sadece fatura ve Hakediş Raporu (Örnek: 28) aranır.

TAŞINMAZ MAL ALIM BEDELLERİ

MADDE 45 - Taşınmaz mal alım bedellerinin ödenmesinde aranılacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılacak alımlarda;

- Taahhüt dosyası,

- Tapu belgesi veya çaplı tasarruf vesikası,

2 - 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılacak satınalmalarda;

- Kamulaştırma kararı,

- Taşınmaz mal için takdir edilen bedele ilişkin komisyon kararı,

- Sözleşmeye bağlı işlerde sözleşme veya protokol,

- Tapu belgesi veya çaplı tasarruf vesikası,

3 - 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca teferruğ yoluyla elde edilen taşımaz mal bedellerinin ödenmesinde;

- Teferruğa karar veren makamın yazısı,

- Satış Komisyonu Kararı,

- Tapu belgesi veya çaplı tasarruf vesikası,

ödeme belgesine bağlanır.

KAMULAŞTIRMA BEDELLERİ

MADDE 46 - 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca yapılacak kamulaştırma bedellerinin ödenmesinde;

- Kamulaştırma kararı,

- Kıymet takdir komisyonu kararı (Mahkemece kıymet takdiri yapıldığı takdirde mahkeme kararı),

- Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların kamulaştırma bedellerinin zilyede ödenmesinde, zilyetliğin tespitine ilişkin mahkeme kararı,

ödeme belgesine bağlanır.

MADDE 46- (Değişik - R.G.: 7.3.2003 - 25041 / m.4) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca yapılacak kamulaştırma bedellerinin ödenmesinde;

1- Satın alma usulü uygulanarak yapılacak kamulaştırmalarda:

- Kamulaştırma kararı,

- Kıymet takdir komisyonu kararı,

- Malik veya yetkili temsilcisi ve uzlaşma komisyonu tarafından imzalanmış tutanak,

- Taşınmazın idare adına ferağının verildiğine ilişkin resmi senedin onaylı örneği,

2- Satın alma usulünün uygulanmadığı kamulaştırmalarda:

- Kamulaştırma kararı,

- Kıymet takdir komisyonu kararı,

- Bedelde taraflarca mahkemede anlaşmaya varıldığı durumlarda idarenin anlaşma yapıldığına ilişkin yazısı,

- Tarafların bedelde anlaştığı veya tarafların anlaşamaması halinde hakim tarafından tespit edilen kamulaştırma bedelinin (bedeli taksitle ödenmek üzere yapılan kamulaştırmalarda ilk taksitin) hak sahibi veya zilyedi adına bankaya yatırılması veya ileride belli olacak veya hak sahipliğini ispat edecek kişi adına bankada bloke edilmesi hususunda idareye süre verildiğine ilişkin mahkeme talimatı,

ödeme belgesine bağlanır.

DEVLETLEŞTİRME KARŞILIKLARI


MADDE 47 - 3082 sayılı Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmetli Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usül ve Esasları Hakkında Kanun hükümleri uyarınca devletleştirme karşılıklarının ödenmesinde;

- Devletleştirme kararı,

- Değer tespiti ve takdir komisyonu kararı,

ödeme belgesine bağlanır.

VERGİ, RESİM VE HARÇ ÖDEMELERİ

MADDE 48 - Mal veya hizmet satınalınması sırasında ödenen vergi, resim ve harçlar dışında kalan diğer vergi, resim ve harç ödemelerinde;

- İta amiri onay belgesi,

- Alındı,

ödeme belgesine bağlanır.

Pul yapıştırılmak suretiyle ödeme yapılması halinde, alındı yerine Mahkeme Giderleri Listesinin (Örnek: 23) ödeme belgsine bağlanması gerekir.

YARDIM, KATILMA PAYI, SERMAYE TEŞKİLLERİ VE BENZERİ ÖDEMELER

MADDE 49 - Kurumlara katılma payları, sermaye teşkilleri, iktisadi transfer ve yardımlar ile mali transferlere ilişkin ödemelerde;

- İlgili mevzuatın yetkili kıldığı makam onayı veya Bakanlar Kurulu Kararı,

- Anlaşmaya bağlı ödemelerde, sözleşme veya protokol, ödeme belgesine bağlanır.

Katma ve bağımsız bütçeli idarelere Hazine yardımı olarak yapılacak ödemelerde, ilgili idareye tahsis edilen ödenek ile kullanılan ve arta kalan ödenek miktarını gösteren tahakkuk biçimince onaylı cetvelin ödeme belgesine bağlanması gerekir.

SİYASİ PARTİ, DERNEK, BİRLİK, SANDIK, KURUM, SENDİKA, VAKIF VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YAPILACAK ÖDEMELER

MADDE 50 - Siyasi parti, dernek, birlik, sandık, kurum, sendika, vakıf ve benzeri teşekküller ile bakanlık kamu kurum ve kuruluşlarının yemek servislerine yardım veya kuruluşlara görev zararı mahiyetinde yapılacak ödemelerde aşağıda belirtilen belgeler aranır.

Siyasi parti, dernek, sandık, kurum, sendika, vakıf ve benzeri teşekküller ile bakanlık kamu kurum ve kuruluşlarının yemek servislerine yardım mahiyetinde yapılacak ödemelerde;

- Ödemeyi yapacak bakanlık veya kurumun onayı,

- Siyasi partilere yapılacak yardımlar için Yüksek Seçim Kurulu Kararı,

ödeme belgesine bağlanır.

Kuruluşların Hazinece karşılanan görev zararları için yapılacak ödemelerde;

- Ödemeyi yapacak bakanlık veya kurum onayı,

- Ödenecek zarar ve mahrum kalınan kar miktarının hesaplanmasını gösteren tahakkuk birimince onaylı cetvel,

ödeme belgesine bağlanır.

Bu tür paralar, ilgili teşekküllerin banka hesaplarına aktarılır.

BORÇ ÖDEMELERİ

MADDE 51 - Borç ödemelerinde, borcun niteliğine göre aşağıda belirtilen belgeler aranır.

1 - Devlet iç borçları anapara faiz ve genel giderlerinin ödenmesinde;

- Borçlanma miktarını ve ihraç edilecek tahvillerin niteliğini gösteren bakan onayı,

- İtfa planı,

- Yapılan ödemenin dökümünü gösteren tahakkuk birimince onaylı cetvel,

2 - Devlet dış borçları anapara, faiz ve genel giderlerinin ödenmesinde;

- Bakanlar Kurulu Kararı,

- Anlaşma,

- İtfa planı,

- Yapılan ödemenin dökümünü gösteren tahakkuk birimince onaylı cetvel,

3 - Geçen yıllar borçlarının ödenmesinde;

- Harcamanın çeşidine göre Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler,

4- (Değişik - R.G.: 28.2.2001 - 24332) İlama bağlı borçların ödenmesinde;

- Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı,

- Mercii'nce icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı,

- Davaya veya icraya intikal ettikten sonra veya intikal etmeden önce sulh yoluyla bir hakkın tanınmasından dolayı doğan borçların ödenmesinde, mahkeme ilamı yerine mevzuatı gereği sulha yetkili makam veya merciin kararı ve sulhname veya hakem kararı,

5 - 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca icra dairesine tevdi veya bu dairece tahsil olunan veya muhafaza altına alınan paraların ilgili memur tarafından zimmete geçirilmesinden doğan borç ödemelerinde;

- Soruşturmayı yapan cumhuriyet savcılığı yazısı,

- Paranın icra dairesine yatırıldığına ilişkin belge,

ödeme belgesine bağlanır.

GERİ VERİLECEK PARALAR

MADDE 52 - Nakden veya mahsuben tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilen paraların, fazla veya yersiz tahsil edilmesinden dolayı ilgililerine geri verilmesinde aranacak belgelere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1 - Genel Esaslar:

Fazla veya yersiz tahsil edilen paraların geri verilmesinde vergi dairelerinde Düzeltme Fişi, diğer saymanlıklarda Düzeltme ve İade Belgesi (Örnek: 29) ile birlikte;

a) Tahsilinde alındı verilen paraların tamamı geri verildiği takdirde alındının aslı, bulunmadığı takdirde usulüne uygun onaylanmış örneği,

b) Sorumlu sıfaıyla daire ve kurumlarca mükellef adına yatırılan paraların iadesinde, daire veya kurumun yatırılan paralara ait bilgileri içeren yazısı,

ödeme belgesine bağlanır.

2 - Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre Yapılacak İadelere İlişkin Esaslar:

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre yapılacak iadelerde bu maddenin birinci fıkrasının bir nolu bendinde belirtilen belgelerle birlikte;

a) Mükelleflere red ve iadesi gereken paralar ile ilgili olarak vergilerin yatırıldığına ilişkin ilgili vergi dairesinin yazısı ile Gelirler Genel Müdürlüğünce belirlenen miktarı aşan iadelerde ayrıca inceleme raporunun bir örneği,

b) Gelirler Genel Müdürlüğünce belirlenen miktarı aşan iadelerden arta kalan tutar, mükellef tarafından talep edilmesi halinde, inceleme raporu beklenmeksizin; bankalara yapılan ödemelerden kesilen vergilerde ise bu vergilerin ilgili saymanlığa yatırıldığına ilişkin belge aranılmaksızın süresiz ve şartsız banka teminat mektubu karşılığında iade edildiği takdirde banka teminat mektubunun teslimine ilişkin alındının onaylı bir örneği,

ödeme belgesine bağlanır.

(Değişik paragraf - R.G.: 28.2.2001 - 24332) Beyannamesinde ücret, serbest meslek kazancı ve/veya gayrimenkul sermaye iradı bulunan mükelleflerin, sadece bu gelir unsurlarından kesilen vergilerin gelir vergisi dışındaki vergilere mahsuben iadesinde; kesintiyi yapan vergi sorumlularının adı, soyadı veya ünvanı, bağlı oldukları vergi dairesi ve hesap numaraları ile kesintiye esas alınan tutarları, kesilen vergileri ve kesinti yapılan dönemleri gösteren bir icmal tablosunu yıllık beyannamelerine eklemeleri yeterlidir. Ancak, belirtilen kesintilerin mahsuben iade sonrasında kalan kısmının nakden iadesinde, kesilen vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettirildiğine ilişkin ilgili saymanlığın yazısı ödeme belgesine bağlanır.

Gelirler Genel Müdürlüğü;

- Sermayelerinin % 51`i veya daha fazlası kamuya ait kuruluşlara yapılacak iadelerde, teminat,

- Tam mükellefiyete tabi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, bankalarca yapılan ödemelerden kesilen vergilerin iadesinde, bu vergilerin saymanlığa yatırıldığına ilişkin belge,

aranmadan iadeyi yaptırmaya yetkilidir.

3 - Katma Değer Vergisi Kanununa Göre Yapılacak İadelerde Uygulanacak Esaslar:

Katma Değer Vergisi Kanununa göre yapılacak iadelerde, bu maddenin birinci fıkrasının bir nolu bendinde belirtilen belgelerle birlikte;

a) Gelirler Genel Müdürlüğünce belirlenen miktarı aşmayan iadelerde, bu maddenin birinci fıkrasına göre işlem yapılır.

b) Gelirler Genel Müdürlüğünce belirlenen miktarları aşan iadelerde, düzeltme fişi ile vergi inceleme raporunun bir örneği ödeme belgesine bağlanır. Şu kadar ki, Gelirler Genel Müdürlüğünce belirlenen miktarı aşan kısım için vergi inceleme raporu beklenilmeden 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan türden bir teminat gösterilerek iade yapılmasının uygun görülmesi halinde, bu teminatın alındığına ilişkin alındının onaylı bir örneği

ödeme belgesine bağlanır.

c) Katma Değer Vergisi Kanununa göre yapılması gereken iadelerin, hak sahiplerince kendilerinin vergi borçlarına (Kollektif şirketler ile adi ortaklıklarda ortakların şahsi borçları dahil) mahsubu talep edildiği takdirde, inceleme raporu ve teminat aranmaksızın mahsup işlemi yapılır.

İade hakkı sahibi mükelleflerden;

- İhracatçıların,

- İhraç kaydıyla ihracatçılara mal teslim eden imalatçılar ile tecil-terkin sisteminden yararlanmasına müsaade edilerek mal teslim eden mükelleflerin,

- Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlarla bunların mensuplarına mal tesliminde ve hizmet ifasında bulunanların,

talep etmeleri halinde, bunlara yapılması,gereken iadelerin teminat ve inceleme raporu aranmadan, mal ve hizmet satın aldıkları mükelleflerin vergi borçlarına da mahsup edilmesi halinde mahsup işleminde düzeltme fişi, ödeme belgesine bağlanır.

İade hakkı sahibinin mahsup sonrası bir alacağı kaldığı takdirde, kalan miktar bu maddede yazılı usul ve esaslar dahilinde kendisine iade olunur.

(Değişik paragraf - R.G.: 28.2.2001 - 24332) Gelirler Genel Müdürlüğü;

- Teminat karşılığı yapılacak iadelerde 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan teminat türlerinden herhangi birisini talep etmeye ve mükellef grupları itibariyle teminat miktarını sıfıra kadar indirmeye,

- Sermayelerinin %51'i veya daha fazlası kamuya ait kuruluşlara yapılacak iadelerde, vergi inceleme raporu ve teminat aranmadan iadeyi yaptırmaya; bu kuruluşların iade alacaklarını, kendilerinin, müesseselerinin, ortaklarının veya iştiraklerinin vergi borçlarına mahsup ettirmeye,

- Yukarıda sayılan iade hakkı sahiplerinin, mal veya hizmet satın aldıkları mükelleflerin vergi borçlarına mahsubunu talep edebilecekleri miktarı, satın aldıkları mal ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi tutarını aşmamak üzere sınırlandırmaya,

- Belirleyeceği mükellef gruplarına dahil iade hakkı sahiplerine ait iade alacaklarının, kendilerinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldıkları mükelleflerin; genel ve katma bütçeli idarelere, belediyelere ve bunların iktisadi işletmelerine, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşlarına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı fonlara olan borçlarının mahsubuna veya ödenmesine izin vermeye ve bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye,

- Bu şartlara ek olarak başka şartlar aramaya, yukarıda belirtilen hususların ne şekilde belgelendirileceğini ve bu belgelerden hangilerinin ödeme belgesine ekleneceğini tespite,

Yetkilidir.

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu`nun verdiği yetkiye dayanılarak Gelirler Genel Müdürlüğünce tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yeminli mali müşavirlerce düzenlenen raporlar, bu maddede sözü edilen inceleme raporu yerine geçer.

ÖZEL GİDER İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK OLAN ÜCRETLİLERE YAPILACAK ÖDEMELER

MADDE 53 - (Değişik madde ve başlığı - R.G.: 1.8.1997 - 23067) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, özel gider indiriminden yararlanacak olan ücretlilere yapılacak ödemelerde;

- Özel Gider İndirimine Ait Bordro (Örnek: 30),

- Görevden ayrılma, emeklilik ve ölüm hallerinde, ilgili dairenin yazısı,

ödeme belgesine bağlanır.

ÖDÜNÇ VERME VE YARDIM

MADDE 54 - Yabancı ülkelerde güç duruma düştükleri Dışişleri Bakanlığınca tespit olunan ve yurda dönmeleri gerekenlere, memlekete dönüş ve yolda yiyecek giderleri için geri alınmak üzere ödünç olarak verilen paraların ödenmesinde;

- Senet (Örnek: 31),

- Yabancı ülkelerde muhtaç duruma düştükleri Dışişleri Bakanlığınca tespit olunan ve yurda dönmeleri gerekenlere, memlekete dönüş ve yoldaki yiyecek giderleri için yardım olarak verilen paraların ödenmesinde;

- İlgilinin muhtaç olduğunu belirten ve parayı aldığına ilişkin imzasını içeren konsoloslukça düzenlenmiş tutanak, ödeme belgesine bağlanır.

DIŞ TEMSİLCİLİKLERCE YAPILAN HARCAMALAR

MADDE 55 - Dış temsilciliklere gönderilen avanslar ile açılan kredilerden her harcama kaleminden yapılan harcamalarda dönemler itibariyle bir Mahsup Bildirimi (Örnek: 32) düzenlenir. Bu bildirime;

- Her harcama kalemi için düzenlenen Fatura ve Alındılar Tercüme ve Müfredat Cetveli (Örnek: 33),

- Döviz satış belgesi,

- Konsolosluk hasılatından kullanılan avanslar için Dışişleri Bakanlığının emri,

bağlanır.

Mahsup Bildirimi (Örnek: 32) ve ekleri ile duruma göre Ayniyat Tesellüm Makbuzu ödeme belgesine bağlanır.

DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZDE İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ

MADDE 56 - Dış temsilciliklerimizde istihdam edilen gerek T.C. uyruklu, gerekse yabancı uyruklu sözleşmeli personel ücretlerinin ödenmesinde;

- Sözleşmeli Personel Ücret Bordrosu (Örnek: 34 veya 34/A),

- Çalışma sözleşmesi,

- İşe başlama yazısı,

- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün vize yazısı,

ödeme belgesine bağlanır.

Çalışma sözleşmesi, işe başlama yazısı ve vize yazısının ilk ödemeye ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.

FAHRİ KONSOLOSLUKLAR AİDAT VE GİDERLERİ

MADDE 57 - Fahri konsolosluklar aidat ve giderlerinin ödenmesinde;

- Aidatın hesabını ve yapılan harcamaların ayrıntısını gösteren fahri konsolosça düzenlenip bağlı bulunulan büyükelçilikçe tercüme ettirilen ve onaylanan liste,

- Dışişleri Bakanlığının onayı,

ödeme belgesine bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 58 - Saymanların yapılmasından sakındıkları ödemelerin, ita amirlerince sorumluluk üstlenilerek yerine getirilmesi yazılı olarak bildirildiği takdirde, sorumluluk üstlenme yazısı ödeme belgesine bağlanır.

MADDE 59 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılan işlerde, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde sayılan belgelerden başka, işin özelliğine göre aşağıda belirtilen belgeler de 6 ncı madde hükümlerine göre taahhüt dosyalarına konulmak üzere ödeme belgesi ekinde alınır.

1 - Yapım işlerinde keşif ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın müteahhidine yaptırılması halinde mukayeseli keşif özet cetveli, artan işin süre hariç sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dairesinde aynı müteahhide yaptırılmasına ilişkin ita amiri onay belgesi.

2 - Sözleşmelerin devri halinde devir sözleşmesi.

3 - Süre uzatımı verilmesi halinde, buna ilişkin karar ve onay,

4 - Geçici ve kesin kabul tutanakları ile kesin kabul farklarının ödenmesinde kesin hesap belgeleri.

MADDE 60 - Ordu Mal Yönetmeliğine tabi dairelerce, Ayniyat Tesellüm Makbuzu yerine sözkonusu yönetmelik eki Kuruşlu Belge kullanılır.

MADDE 61 - Bu Yönetmelikte düzenlenen belgeler, aynı bilgileri taşımak koşulu ile bilgisayarla da düzenlenebilir.

MADDE 61- (Değişik - R.G.: 7.3.2003 - 25041 / m.5) Bu Yönetmelikte düzenlenen belgeler, aynı bilgileri taşımak koşulu ile bilgisayarla da düzenlenebilir.

Savaş hali ile idari ve askeri sebeplerle tahliye durumunda veya yangın, sel, deprem, yer kayması, çığ düşmesi gibi doğal afet hallerinde yapılması zorunlu olan ivedi giderlerin ödenmesinde, ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeleri giderin çeşidine göre ayrı ayrı belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

MADDE 62 - Mali Müşavere Encümeninin 28.03.1945 tarih ve 1637 sayılı kararı ile kabul edilen Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 63 - Sayıştay`ın görüşü alınan bu Yönetmelik 01.01.1992 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 64 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.

              VEKALETNAME DEFTERİ      Sayfa No:...
  ______________________________________________________________________
  |  |Vekalet- | VEKALETNAMENİN  | MÜVEKKİLİN|     |      |
  |  |nameyi  |   VEYA     |   VEYA |     |      |
  |  |veya İlamı|   İLAMIN    | İLGİLİNİN | VEKİLİN |      |
  |Sıra|Düzenleyen|___________________|      |     |      |
  |No |Noter Veya|   |   |Süre-|Adı-Soyadı |Adı-Soyadı|AÇIKLAMALAR|
  |  |Mahkeme  |Tarihi|Sayısı|si  | Adresi  | Adresi |      |
  |  |     |   |   |   | Telefonu | Telefonu |      |
  |____|__________|______|______|_____|___________|__________|___________|
  |____|__________|______|______|_____|___________|__________|___________|
  |____|__________|______|______|_____|___________|__________|___________|
  |____|__________|______|______|_____|___________|__________|___________|
  |____|__________|______|______|_____|___________|__________|___________|
  |____|__________|______|______|_____|___________|__________|___________|
  |______________________________________________________________________|
  D.H.B.Y. Örnek No: 1
                             Kağıt 21x29.5 cm.

                (Dairenin Adı)

  Sayı:
  Konu: Mutemet Görevlendirilmesi              .../.../...

              ... SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜNE


  Dairemiz personelinin 19... yılı özlük haklarına ilişkin alacakları için
aşağıda tatbiki imzası bulunan ... mutemet tayin edilmiştir.

  Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.

       Mutemet              İta Amiri

  Adı Soyadı:.........            ...........
    Ünvanı:.........            ...........
    İmzası:.........            ...........

  D.H.B.Y. Örnek No: 2
                        Kağıt. 21x29.5 cm.


              SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

  Adıma tahakkuk eden yolluk avansını/tedavi ücretini/.../almak için ...
mutemet tayin ettim.

      Mutemedin                  Alacaklının
   (Adı ve Soyadı/İmzası)           (Adı ve Soyadı/İmzası)

            Yukarıdaki imzaların ilgililere
                 Daire Amiri
                Adı Soyadı/İmzası
               ait olduğu onaylanır.

  D.H.B.Y. Örnek No: 2/A
                         Kağıt 21x29.5 cm.

  __________________________
  |Taban Aylık Katsayısı|  |
  |_____________________|____|
  |Maaş Katsayısı    |  |
  |_____________________|____|
  |Yan Ödeme Katsayısı |  |         AYLIK BORDROSU
  |__________________________________________________________
  |  |            MEMURUN            |
  |  |_____________________________________________________|
  |  |Kadro|   |     |   |   Derece/Kademe  |
  |  |ve  |   |     |   |______________________|
  |Sıra|Aylık|   |     |   |Müktesap Fiilen Alınan|
  |No |Kartı|Ünvanı|Adı Soyadı|Medeni|______________________|
  |  |Sıra |   |     |Hali |D/K|Gös-|D/K|Gösterge |
  |  |No  |   |     |   |  |ter-|  |     |
  |  |   |   |     |   |  |ge |  |     |
  |____|_____|______|__________|______|___|____|___|_________|
  |____|_____|______|__________|______|___|____|___|_________|
  |____|_____|______|__________|______|___|____|___|_________|
  |____|_____|______|__________|______|___|____|___|_________|
  |____|_____|______|__________|______|___|____|___|_________|
  |________________________________________________|_________|
  |                   T O P L A M|     |
  |__________________________________________________________|
  |... dairesinin .... adet personelin ...          |
  |                             |
  |            Düzenleyen            |
  |            (Mutemet)             |
  |                             |
  | Adı Soyadı:...........                 |
  |   Ünvanı:...........                 |
  |   İmzası:...........                 |
  |__________________________________________________________|
  D.H.B.Y. Örnek No: 3

  Not- Tablonun sağ bölümü aşağıda verilmiştir.

  ____________________________________________________________________
  |              HAKEDİŞLER               |
  |____________________________________________________________________|
  |   |  |  |  |EMEKLİLİK KESENEKLERİ|   |TAZMİNATLAR|    |
  |Taban|  |Ek |Kı- |  KURUM KARŞILIĞI  |Yan |___________|Aile  |
  |Aylık|Maaş|Gös-|dem |_____________________|Ödeme|  |  |  |Yardımı|
  |   |  |ter-|Ay- |% ...  |Giriş |% 100|   |  |  |  |    |
  |   |  |ge |lığı|Devletçe|Aidatı|Artış|   |  |  |  |    |
  |   |  |  |  |Verilen |   |   |   |  |  |  |    |
  |_____|____|____|____|________|______|_____|_____|___|___|___|_______|
  |_____|____|____|____|________|______|_____|_____|___|___|___|_______|
  |_____|____|____|____|________|______|_____|_____|___|___|___|_______|
  |_____|____|____|____|________|______|_____|_____|___|___|___|_______|
  |_____|____|____|____|________|______|_____|_____|___|___|___|_______|
  |_____|____|____|____|________|______|_____|_____|___|___|___|_______|
  |____________________________________________________________________|
  |... ... ayına ait istihkakları olarak toplam ... TL. tahkkuk    |
  |ettirilmiştir. .../.../199..                    |
  |                                  |
  |              Tahakkuk Memuru             |
  |                                  |
  | Adı Soyadı:.............                      |
  |   Ünvanı:.............                      |
  |   İmzası:.............                      |
  |____________________________________________________________________|


                    (D.H.B.Y. Örnek No: 3`ün devamı)
                    |Bordro Sayfa No:        |
                    |_______________________________|
                    |Dairesi    :        |
                    |_______________________________|
                    |       | | |Bütçe| | | | |
                    |Ait Olduğu Ay| | |Yılı | | | | |
  ____________________________________________________________________|
  |             |   |                  |
  |__________________________|   |___________________________________|
  |    |Devlet|  |   |Süre-|  |  | EMEKLİLİK KESENEKLERİ  |
  |    |Katkı-|  |   |gelen|  |  |_________________________|
  |Konut |sı Ta-|  |   |Gelir|  |  |    |Şahıstan Kesilen|
  |Yardımı|sarruf|  |TOPLAM|Ver- |  |  |Devletçe|________________|
  |    |Kesin-|  |   |gisi |Ge- |Dam-|Verilen-|    | % 100 |
  |    |tisi |  |   |Mat- |lir |ga |ler   |% ... | Artış |
  |    |% ... |  |   |rahı |Ver-|Ver-|    |Kesenek|ve % ...|
  |    |   |  |   |Top- |gisi|gisi|    |    | Giriş |
  |    |   |  |   |lamı |  |  |    |    |    |
  |_______|______|____|______|_____|____|____|________|_______|________|
  |_______|______|____|______|_____|____|____|________|_______|________|
  |_______|______|____|______|_____|____|____|________|_______|________|
  |_______|______|____|______|_____|____|____|________|_______|________|
  |_______|______|____|______|_____|____|____|________|_______|________|
  |____________________________________________________________________|
  |              AÇIKLAMA:                |
  |                                  |
  |____________________________________________________________________|
                             Kağıt 59x84 cm

  Not- Tablonun sağ bölümü aşağıda verilmiştir.
  __________________________________________________________________
  |                            |  |  |
  |________________________________________________________|____|____|
  |TASARRUF KESİNTİLERİ|    |   |  |  |    |   |  |  |
  |____________________| Konut |   |  |  |Kesin- |   |  |  |
  |Devlet | Şahıstan |Yardımı|İkraz|  |  |tiler |Ele |İmza|Sıra|
  |Katkısı | Kesilen  |    |   |  |  |Toplamı|Geçen|  |No |
  |% ...  | % ...   |    |   |  |  |    |   |  |  |
  |________|___________|_______|_____|___|___|_______|_____|____|____|
  |________|___________|_______|_____|___|___|_______|_____|____|____|
  |________|___________|_______|_____|___|___|_______|_____|____|____|
  |________|___________|_______|_____|___|___|_______|_____|____|____|
  |________|___________|_______|_____|___|___|_______|_____|____|____|
  |__________________________________________________________________|

    (1) Yurtdışı Katsayısı:...........
    (2) YurtiçiKatsayısı :...........
  (39) Taban Aylık Katsayısı:...........   YURTDIŞI AYLIK BORDOSU

  _____________________________________________________________________
  |  |Kad-|     |  |   |  |  |  |  |  |   |   |
  |  |ro |     |  |Bulun-|Me- |  |  |  |  |   |   |
  |  |ve |     |Kad-|duğu |deni|Kad-|Maaş|  |  |   |   |
  |Sıra|Ay- |     |ro |Ülke |Du- |ro |D. |  |  |   |   |
  |No |lık |Adı Soyadı|Ün- |(6)  |rumu|De- |ve |Gös-|Ek |Em. |   |
  |(3) |Kar-|  (4)  |vanı|   |(7) |re- |Kad-|ter-|Gös-|Göst.|Kıdem|
  |  |tı |     |(5) |   |  |cesi|ro |gesi|ter-|ve ek|Göst.|
  |  |Sıra|     |  |   |  |(8) |(9) |(10)|ge |Göst.|(13) |
  |  |No |     |  |   |  |  |  |  |(11)|(12) |   |
  |____|____|__________|____|______|____|____|____|____|____|_____|_____|
  |____|____|__________|____|______|____|____|____|____|____|_____|_____|
  |____|____|__________|____|______|____|____|____|____|____|_____|_____|
  |____|____|__________|____|______|____|____|____|____|____|_____|_____|
  |____|____|__________|____|______|____|____|____|____|____|_____|_____|
  |____|____|__________|____|______|____|____|____|____|____|_____|_____|
  |____|____|__________|____|______|____|____|____|____|____|_____|_____|
  |_____________________________________________________________________|
  | Yurtdışında görevli) ... adet personelin ... ayı istihkakı     |
  |olarak ...                              |
  |_____________________________________________________________________|

  Not- Tablonun sağ bölümü aşağıda verilmiştir.
  _________________________________________________________________
  |  |    |   |Ek |     |Em. |   | | |   |   |
  |  |    |   |Gös-|     |Kes.|Tasar-| | |   |   |
  |  |Taban |Kıdem |ter-|     |Kar-|ruf  | | |   |Emsal|
  |Maaş|Aylığı |Aylığı|ge | Dil  |şı- |Katkı-| | |Ara  |Fark |
  |(14)| (15) | (16) |(17)|Tazminatı|lığı|sı  | | |Toplam|(22) |
  |1x10|1000x39|(2x13)|2x11| (18)  |(19)| (20) | | |(21) |38-29|
  |____|_______|______|____|_________|____|______|__|__|______|_____|
  |____|_______|______|____|_________|____|______|__|__|______|_____|
  |____|_______|______|____|_________|____|______|__|__|______|_____|
  |____|_______|______|____|_________|____|______|__|__|______|_____|
  |____|_______|______|____|_________|____|______|__|__|______|_____|
  |____|_______|______|____|_________|____|______|__|__|______|_____|
  |_________________________________________________________________|
  |...........         TL. tahakkuk etmiştir. .../.../199 |
  |                           DÜZENLEYEN |
  |                           (Mutemet) |
  |                       Adı Soyadı:.........|
  |                         Ünvanı:.........|
  |                         İmzası:.........|
  |_________________________________________________________________|

  ____________________________________________________________
  |   |          KESİNTİLER         |   |
  |Toplam|_______________________________________________|   |
  |14+15+|    |    |    |     | | |Kesin-|   |
  |16+17+|    |    |    |     | | |tiler |Net |
  |18+19+|Gelir |Damga |Emekli |Tasarruf | | |Topla-|Aylık|
  |20+22 |Vergisi|Vergisi|Keseneği|Kesintisi| | |mı  |21-28|
  |(23) | (24) | (25) | (26) |  (27) | | |(28) |(29) |
  |______|_______|_______|________|_________|__|__|______|_____|
  |______|_______|_______|________|_________|__|__|______|_____|
  |______|_______|_______|________|_________|__|__|______|_____|
  |_____|_______|_______|________|_________|__|__|______|_____|
  |______|_______|_______|________|_________|__|__|______|_____|
  |______|_______|_______|________|_________|__|__|______|_____|
  |____________________________________________________________|
  |         TAHAKKUK MEMURU              |
  |      Adı Soyadı:...........              |
  |        Ünvanı:...........              |
  |.../.../199.  İmzası:...........              |
  |                              |
  |____________________________________________________________|
                        Kağıt 35x97 cm

               (D.H.B.Y. Örnek No: 3/A`nın Devamı)

                          ______________________
                         |Dairesi        |
                         |______________________|
                         |Ait Olduğu Ay   | | |
                         |__________________|_|_|
                         |Bütçe Yılı  | | | | |
  ______________________________________________|______________________|
  |  |  |     |   |   |   |   |   |T.L. |  |  |
  |  |Eş |     |   |   |   |Döviz|   |Ola- |  |  |
  |  |ve |     |Top- |Yurt-|   |Cin- |   |rak |  |  |
  |  |Çoc.|     |lam  |dışı |   |sin- |   |Öde- |  |  |
  |  |İç. |     |Kat- |Net |   |den |   |necek|  |  |
  |Ülke|Kat.|B.Elçi  |Sayı |Ay- |Karar-|Mik- |Trans-|Mik- |  |  |
  |Kat.|Say.|D.Temsilci|30+31x|lığı |name |tarı |fer  |tar |  |  |
  |Say.|30x%|A.at.K.S. |32  |29x33|Kuru |34:35|Kuru |36x37|  |Sıra|
  |(30 |(31)| (32)  | (33) |(34) |(35) |(36) |(37) |(38) |İmza|No |
  |____|____|__________|______|_____|______|_____|______|_____|____|____|
  |____|____|__________|______|_____|______|_____|______|_____|____|____|
  |____|____|__________|______|_____|______|_____|______|_____|____|____|
  |____|____|__________|______|_____|______|_____|______|_____|____|____|
  |____|____|__________|______|_____|______|_____|______|_____|____|____|
  |____|____|__________|______|_____|______|_____|______|_____|____|____|
  |_____________________________________________________________________|
  |               AÇIKLAMA: .........................   |
  |                    .........................   |
  |                    .........................   |
  |_____________________________________________________________________|


                                 EK-1 (Değişik - R.G.: 28.2.2001 - 24332)
       PERSONEL BİLDİRİMİ
  Dairesi: ....................
                         +----------------------------+--+--+
                         |Ait Olduğu Ay        | | |
                         +----------------+-----+--+--+--+--+
                         |Bütçe Yılı   |   | | | | |
+-------------------------------------------------+----------------+-----+--+--+--+--+
|I Nolu Tablo                   |Tahakkuk Toplamı|Ele Geçen Toplamı|
+-+------------------------+----------------------+----------------+-----------------+
|1|Geçen Ay Personel Sayısı|           |        |         |
+-+------------------------+----------------------+----------------+-----------------+
|2|Bu Ay İçinde Giren (x) |           |        |         |
+-+------------------------+----------------------+----------------+-----------------+
|3|Bu Ay İçinde Çıkan   |           |        |         |
+-+------------------------+----------------------+----------------+-----------------+
|4|Ödeme Yapılacak Personel|           |        |         |
| |Sayısı (1+2-3)     |           |        |         |
+-+------------------------+----------------------+----------------+-----------------+
+---------------------------------+--------------------------------------------------+
|II Nolu Tablo (xx)        |Hastalık izni kullanan personel yoktur.+---+   |
|                 |                    +---+   |
+----+------------------+---------+---------+--------------------+-------------------+
|  |         |Geçen Aylarda   |          |          |
|Sıra|         |Kullandığı Hastalık|Bu Ay Kullandığı  |Toplam Hastalık  |
|No |Memurun Adı-Soyadı|İzni Süresi    |Hastalık İzni Süresi|İzni Süresi    |
+----+------------------+-------------------+--------------------+-------------------+
|  |         |          |          |          |
+----+------------------+-------------------+--------------------+-------------------+
|  |         |          |          |          |
+----+------------------+-------------------+--------------------+-------------------+
|  |         |          |          |          |
+----+------------------+-------------------+--------------------+-------------------+
|  |         |          |          |          |
+----+------------------+-------------------+--------------------+-------------------+
|  |         |          |          |          |
+----+------------------+-------------------+--------------------+-------------------+
|  |         |          |          |          |
+----+------------------+-------------------+--------------------+-------------------+
|   Personel Birimi Yetkilisi (xxx) Mutemet       Tahakkuk Memuru      |
|Adı-Soyadı: ........................ .................... ..........................|
|Ünvanı  : ........................ .................... ..........................|
|İmzası  : ........................ .................... ..........................|
|(x)  Ay içinde girenlerin isim listesi eklenecektir.                |
|(xx) II nolu tablonun düzenlenmesinden sadece personel birimi yetkilisi sorumludur.|
|(xxx) Müstakil personel birimi olmayan dairelerde personel işleriyle        |
|   görevlendirilmiş olanlar tarafından imzalanır.                |
+------------------------------------------------------------------------------------+
D.H.B.Y. Örnek No: 4                         Kağıt 21x29,5 cm


             PERSONEL NAKİL BİLDİRİMİ
  ____________________________________________________________
  |Adı Soyadı            |             |
  |__________________________________|_________________________|
  |Sicil Numarası          |Kurum:   |Emekli:   |
  |__________________________________|____________|____________|
  |Memuriyeti            |Eski:    |Yeni :   |
  |__________________________________|____________|____________|
  |Derece ve Kademesi        |Eski:    |Yeni :   |
  |__________________________________|____________|____________|
  |                 |      |Tebliğ   |
  |Atama Tarihi           |      |Tarihi:   |
  |__________________________________|____________|____________|
  |Öğrenim Durumu          |      |      |
  |__________________________________|____________|____________|
  |Yıllık İzin Durumu        |      |      |
  |__________________________________|____________|____________|
  |Kıdem Aylığına Esas Hizmet Süresi |      |      |
  |__________________________________|____________|____________|
  |Tasarrufu Teşvik Hesap Numarası  |      |      |
  |__________________________________|____________|____________|
  |Eski Memuriyetinden Ayrılış Tarihi|      |      |
  |__________________________________|____________|____________|
  |Yeni Görev Yerinde Aylığa Hak   |      |      |
  |Kazandığı Tarih          |      |      |
  |__________________________________|____________|____________|
  |15 Gün İçinde Hareket Etmediği  |      |      |
  |Takdirde Gecikme Nedeni      |      |      |
  |__________________________________|____________|____________|
  |Şahsi ve Aile Yolluğunu Alıp   |      |      |
  |Almadığı, Almışsa Tutarı     |      |      |
  |__________________________________|____________|____________|
  |Süregelen Gelir Vergisi Matrah  |      |      |
  |Toplamı              |      |      |
  |__________________________________|____________|____________|
  |Giyecek Yardımı Alıp Almadığı,  |      |      |
  |Almışsa Tutarı          |      |      |
  |__________________________________|____________|____________|
  |Borçlu İse Borçlarına Ait     |      |      |
  |Bilgiler             |      |      |
  |__________________________________|____________|____________|
  |Almış Oduğu Sağlık Raporlarının  |      |      |
  |Yıl İçindeki Toplam Süresi    |      |      |
  |(Heyet Raporu Hariç)       |      |      |
  |__________________________________|____________|____________|
  |Konut Edindirme Yardımından    |      |      |
  |Yararlandığı Dilim ve Bu Dilimde |      |      |
  |Geçirilen Süre          |      |      |
  |__________________________________|____________|____________|
  |Yabancı Dil Tazminatından Yararla-|      |      |
  |nıp Yararlanmadığı Yararlanıyorsa |      |      |
  |Grubu               |      |      |
  |__________________________________|____________|____________|
  |Lojman Tazminatından Yararlanıp  |      |      |
  |Yararlanmadığı          |      |      |
  |____________________________________________________________|
  | Mutemet  Tahakkuk Memuru Personel Birim Saymanlık Müdürü|
  |              Yetkilisi            |
  |                              |
  |Adı-Soyadı:........ ...... .............. ................|
  |  Ünvanı:........ ...... .............. ................|
  |  İmzası:........ ...... .............. ................|
  |____________________________________________________________|
  D.H.B.Y. Örnek No: 5
                        Kağıt 21x29.5 cm.

  ________________________________________________________
  |        AYRILIŞ VE KATILIŞ BİLDİRİMİ       |
  |________________________________________________________|
  |            A-KİMLİĞİ            |
  |________________________________________________________|
  |Eski Görev Yeri           |         |
  |_____________________________________|__________________|
  |Yeni Görev Yeri           |         |
  |_____________________________________|__________________|
  |Sınıf ve Rütbesi           |         |
  |_____________________________________|__________________|
  |Adı Soyadı, Sicil No.        |         |
  |_____________________________________|__________________|
  |Baba Adı               |         |
  |_____________________________________|__________________|
  |Doğum Tarihi ve Yeri         |         |
  |_____________________________________|__________________|
  |Duhulü, En Son Rütbeye Nasıp Tarihi |         |
  |_____________________________________|__________________|
  |Emekli Sandığı Sicil No.       |         |
  |_____________________________________|__________________|
  |OYAK Kod ve Kurum No.        |         |
  |_____________________________________|__________________|
  |Olağanüstü Hallerde Aylığının Kimlere|         |
  |Verileceği              |         |
  |________________________________________________________|
  |         B-TAYİN EMRİ UYGULAMASI        |
  |________________________________________________________|
  |Atama Emri Tarih ve Sayısı      |         |
  |_____________________________________|__________________|
  |Atama Emrinin Kendisine Tebliğ    |         |
  |Tarihi                |         |
  |_____________________________________|__________________|
  |İlişiğinin Kesildiği Tarih      |         |
  |________________________________________________________|
  |           C- ÖZLÜK HAKLARI         |
  |________________________________________________________|
  |Aylığının Derecesi, Kademesi,    |         |
  |Gösterges ve Tutarı         |         |
  |_____________________________________|__________________|
  |Emeklilik Keseneğine Esas Olan    |         |
  |Aylığı                |         |
  |_____________________________________|__________________|
  |Aylığını Aldığı En Son Ay      |         |
  |_____________________________________|__________________|
  |Şahsi Yolluğu Verilmiş midir?    |         |
  |Tutarı                |         |
  |_____________________________________|__________________|
  |Aile Yolluğu Verilmiş Matrah     |         |
  |Toplamı               |         |
  |_____________________________________|__________________|
  |Konut Edindirme Yardımından,     |         |
  |Yararlandığı Dilim ve Bu Dilimde   |         |
  |Geçirilen Süre            |         |
  |_____________________________________|__________________|
  |Yabancı Dil Tazminatından Yararlanıp |         |
  |Yararlanmadığı, Yararlanıyorsa Grubu |         |
  |_____________________________________|__________________|
  |Lojman Tazminatından Yararlanıp   |         |
  |Yararlanmadığı            |         |
  |_____________________________________|__________________|
  |Kıdem Aylığına Esas Hizmet Süresi  |         |
  |________________________________________________________|
  |________________________________________________________|
  | D- BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU AİLESİ HAKKINDA BİLGİLER  |
  |________________________________________________________|
  |ADI SOYADI|DOĞUM TARİHİ|AKRABALIK DERECESİ|TAHSİL DURUMU|
  |__________|____________|__________________|_____________|
  |__________|____________|__________________|_____________|
  |__________|____________|__________________|_____________|
  |__________|____________|__________________|_____________|
  |________________________________________________________|
  |            E- BORÇLARI           |
  |________________________________________________________|
  |Hazine  |      |OYAK İkraz    |       |
  |__________|____________|__________________|_____________|
  |İcra   |      |OYAK Hizmet    |       |
  |__________|____________|__________________|_____________|
  |Emekli  |      |OYAK Mesken    |       |
  |Sandığı  |      |Kredisi      |       |
  |İkraz   |      |         |       |
  |__________|____________|__________________|_____________|
  |Emekli  |      |         |       |
  |Sandığı  |      |         |       |
  |Hizmet  |      |         |       |
  |________________________________________________________|
  |            F- ÇEŞİTLİ           |
  |________________________________________________________|
  |Kan Grubu |      |Şahsi Tabanca   |       |
  |__________|____________|__________________|_____________|
  |Lojman  |      |Bildirimin Tarih |       |
  |Puanı   |      |ve No.su     |       |
  |__________|____________|__________________|_____________|
  |Yıllık  |      |Bildirimi Yazan  |       |
  |İzin   |      |Bri. ve Kurum   |       |
  |Durumu  |      |         |       |
  |__________|____________|__________________|_____________|
  |Sıhhi   |      |Yeni Birliğine  |       |
  |Durumu  |      |         |       |
  |İzin   |      |Katılma Tarihi  |       |

  |________________________________________________________|
  |KOMUTAN VEYA AMİR TAHAKKUK MEMURU DÜZENEYEN SAYMANLIK|
  |                  (Mutemet) MÜDÜRÜ  |
  |                            |
  |Adı Soyadı:...... ............... .......... .........|
  |  Sınıf ve                      |
  |  Rütbesi:..... ............... .......... .........|
  | Sicil No.:..... ............... .......... .........|
  |   İmzası:..... ............... .......... .........|
  |________________________________________________________|
  Not: Subay, astsubay ve askeri sivil memur atamalarında kullanılır.

  D.H.B.Y. Örnek No: 5/A
                    Kağıt 25x35 cm.


              AİLE YARDIMI BİLDİRİMİ
  __________________________________________________________________
  |     |Memuriyeti:       |Dairesi:           |
  |     |             |               |
  |     |             |Ödemeyi Yapacak        |
  |Bildirimi|Adı Soyadı:       |Saymanlığın Adı:       |
  |Verenin |             |               |
  |     |       Bekar- Evli-|İlgili Olduğu         |
  |     |Medeni Hali:   Dul-  |Ay ve Yıl:          |
  |__________________________________________________________________|
  |         AİLE YARDIMI İÇİN EŞİN              |
  |__________________________________________________________________|
  |Adı Soyadı|Evlenme Tarihi|Aile Cüzdanının|İş Durumu  |Açıklama |
  |__________|______________|_______________|_____________|__________|
  |     |       |Tarihi|Numarası|-- Çalışıyor |     |
  |     |       |______|________|-- Çalışmıyor|     |
  |     |       |   |    |-- Emekli  |     |
  |__________________________________________________________________|
  | Yardım Alınacak Öz, Üvey Veya Evlat Edinilmiş Çocukların    |
  |__________________________________________________________________|
  |     |Doğum Tarihi|     |     |    |       |
  |     |(Varsa ay ve|     |Babasının|Anasanın|Öz, Üvey Veya|
  |Adı Soyadı|günü de ya- |Cinsiyeti|  Adı  | Adı  |Evlat Edinil-|
  |     |zılacaktır. |     |     |    |miş mi Olduğu|
  |__________|____________|_________|_________|________|_____________|
  |__________|____________|_________|_________|________|_____________|
  |__________|____________|_________|_________|________|_____________|
  |__________|____________|_________|_________|________|_____________|
  |____________________________________________________|_____________|
  | Yüksek Öğrenime Devam Ediyorsa|Daire ve Kurumlarca |       |
  |_______________________________|Öğrenim Giderleri  |       |
  |Hangi Tarihte|   |   |  |Üstlenilmiş veya  | AÇIKLAMA  |
  |Kaydedildiği |Okulun|Sınıfı|No.|Kendilerine Burs  |       |
  |       | Adı |   |  |Verilmekte midir?  |       |
  |_____________|______|______|___|____________________|_____________|
  |_____________|______|______|___|____________________|_____________|
  |_____________|______|______|___|____________________|_____________|
  |_____________|______|______|___|____________________|_____________|
  |__________________________________________________________________|
  |  Arka sayfada yazılı hususları da gözönüne almak suretiyle   |
  |düzenlediğim aile yardımına ait bildirimdir.           |
  |                  Düzenleyenin İmzası      |
  |                                 |
  | Yukarıdaki imza, bu bildirim kağıdını düzenleyen .............. |
  |na aittir.                            |
  |                          _________   |
  |        Daire Amiri             |     |  |
  |                          |  İmza |  |
  |   Adı-Soyadı:...........            |  Pul  |  |
  | Ünvanı-İmzası:...........            |     |  |
  |                          |_________|  |
  |__________________________________________________________________|

  D.H.B.Y. Örnek No: 6                Kağıt 21x29.5 cm.

                (D.H.B.Y. Örnek No: 6`nın arka sayfası)

               AİLE YARDIMI BİLDİRİMİ

  1 - Bu bildirim memurun ilk işe girişinde verilir. Memurun aile yardımından
yararlanan eş veya çocuk durumunda bir değişiklik meydana gelmesi halinde veya
yer değiştirme suretiyle atama halinde yeniden bildirim verilir.

  2 - Evlat edinilmiş çocuklara ait ilamın verildiği mahkemenin adı ile tarih
ve sayısı gösterilir.

  3 - Üvey çocuklar için nafaka alınıp alınmadığı gösterilir.

  4 - Aile yardımından yararlanacak çocuklardan çalışamayacak derecede malül
olmaları nedeniyle sürekli olarak yardımından yararlanacaklara ait olanların
bu durumunu gösteren resmi sağlık kurumu raporu bu bildirime eklenir.

  5 - Boşanma veya ayrılma halinde çocuklara ait aile yardımından
yararlanacak olan eşin buna ilişkin mahkeme kararı bildirime eklenir.

  4 ve 5 inci bentlerde belirtilen rapor ve mahkeme kararları bir defaya
mahsus olarak alınır.

  Dairesi: ..........
              ÇEŞİTLİ ÖDEMELER BORDROSU

  ___________________________________________________________________
  |Sıra|   ALACAKLININ     |   TAHAKKUK EDEN ALACAĞIN    |
  |No |__________________________|___________________________________|
  |  |Memu-|  |  |   |   |  |Top- |Top- | | | | |   |
  |  |riye-|Adı|  |Dere-|   |  |lan- |lan- | | | | |Toplam|
  |  |ti  |So-|  |ce ve|Saat |Top-|tı  |tı  | | | | |   |
  |  |Veya |ya-|Kad-|Kade-|Ücre-|lam |Ücre-|Sayı-| | | | |   |
  |  |İşi |dı |rosu|mesi |ti  |Saat|ti  |sı  | | | | |   |
  |____|_____|___|____|_____|_____|____|_____|_____|__|__|__|__|______|
  |____|_____|___|____|_____|_____|____|_____|_____|__|__|__|__|______|
  |____|_____|___|____|_____|_____|____|_____|_____|__|__|__|__|______|
  |____|_____|___|____|_____|_____|____|_____|_____|__|__|__|__|______|
  |____|_____|___|____|_____|_____|____|_____|_____|__|__|__|__|______|
  |________________________________________________|__|__|__|__|______|
  |                    TOPLAM | | | | |   |
  |___________________________________________________________________|
  | ............. için ......... TL. tahakkuk ettirilmiştir.     |
  |___________________________________________________________________|

         Not- Tablonun sağ bölümü aşağıda verilmiştir.
  _______________________________________________________________
  |G.V.K.`nun|      KESİNTİLER               |
  |24/3 Mad- |____________________________________________________|
  |desiyle  |    |    | | | |    |   |  |    |
  |İlgili Ma-|    |    | | | |    |   |  |    |
  |li Yılba- |    |    | | | |    |   |  |    |
  |şından Bu | Gelir | Damga | | | |    |   |  |    |
  |Güne Kadar|Vergisi|Vergisi| | | |    |Net |  |    |
  |Ödenen Üc-|    |    | | | |Kesinti|Ele |İmza|Açıklama|
  |retler  |    |    | | | |Toplamı|Geçen|  |    |
  |Toplamı  |    |    | | | |    |   |  |    |
  |__________|_______|_______|__|__|__|_______|_____|____|________|
  |__________|_______|_______|__|__|__|_______|_____|____|________|
  |__________|_______|_______|__|__|__|_______|_____|____|________|
  |__________|_______|_______|__|__|__|_______|_____|____|________|
  |__________|_______|_______|__|__|__|_______|_____|____|________|
  |_______________________________________________________________|
  |        .../.../19..                  |
  |        Düzenleyen        Tahakkuk Memuru    |
  |        (Mutemet)                   |
  |                                |
  |  Ünvanı:..............       ....................  |
  |Adı Soyadı:..............       ....................  |
  |  İmzası:..............       ....................  |
  |_______________________________________________________________|
  D.H.B.Y. Örnek No: 7
                         Kağıt 27x59 cm
(YÖNETMELİĞİN 2. BÖLÜMÜ)