DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 86/11220 - 19.11.1986

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657 - 14.7.1965

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Aralık 1986 - Sayı: 19308


AMAÇ

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanır.

(Değişik 2. fıkra: 98/10878 - 30.3.1998) 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanuna göre tayın bedeli verilen personel bu yardımdan faydalanamaz. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat birimi personeli ileçevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ve bunlarla birlikte görev ve harekata katılan diğer personele yiyecek yardımı yapılır.

YARDIM ŞEKLİ

MADDE 3 - Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakten bir ödemede bulunulmaz.

Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak verilir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebilir.

YEMEK SERVİSİ GİDERLERİ

MADDE 4 - Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır.

Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır.

Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.

2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'a göre tayın bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamı kendilerinden alınır.

YARDIMIN ŞARTLARI

MADDE 5 - Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödenir.

Yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişle yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabilir.

Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaş eşya kurumlarca sağlanır. Bunlara karşılık memurlardan ücret alınmaz.

MEVCUT YEMEK SERVİSLERİNDEN FAYDALANMA

MADDE 6 - Hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile birlikte çalışan iş yerlerindeki memurlar, birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci ve işçiler için mevcut yemek servislerinden faydalanırlar.

YEMEK SERVİSİ HİZMETLERİ

MADDE 7 - Yemek sevrisinin yönetiminden kurumun idari ve mali işlerle görevli birimi sorumludur. Servis hizmetleri biri müdür, biri satın alma veya ambar memuru ve biri de muhasebe memuru olmak üzere en az üç kişilik bir komisyonca yürütülür.

Ayrıca hizmetin gerektirdiği diğer personel kurum içinden sağlanabilir.

Servisin işlem ve hesapları kurumun teftişe yetkili amir ve elemanları tarafından yılda bir defadan az olmamak kaydıyla denetlenir.

DEFTER VE BELGELER

MADDE 8 - Yemek servisi kayıtları, işletme hesabı esasına göre tutulur. Ambar kayıtları için özel bir ambar defteri tutulur. Gelir, gider ve ambar kayıtları belgeye dayanır. Defter ve belgeler en az beş yıl süreyle saklanır.

YEMEK MALİYETİNİN HESABI

MADDE 9 - Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin uygulanmasında, kurum kadrolarında olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri kira, amortisman, su elektrik ve havagazı giderleri yemek maliyetine dahil edilmez.

ÖZEL BESLENME

MADDE 10 - Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekât birimi personeli ile bunlarla birlikte özel görev ve harekâta katılacak personel kurs, eğitim, harekât ve diğer görevleri sırasında ekli cetvelde belirtilen istihkaklar üzerinden beslenirler.

Özel harekât birimi personeli ile birlikte özel görev ve harekâta katılacak personel, Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile tesbit olunur.

Yıllık izin, hastalık izni, görevden uzaklaştırma veya görevden uzak kalınan hallerde bu şekil beslenmeden faydalanılamaz.

(Ek fıkra: 98/10878 - 30.3.1998) Çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ile bunlarla birlikte tertibata iştirak eden diğer personele 2000 kalorilik kumanya verilir.

GEÇİCİ MADDE - Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut yemek servisleri faaliyetlerini bir ay içerisinde bu Yönetmelik esaslarına uygun hale getirirler.

YÜRÜRLÜK

MADDE 11 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

CETVEL

PİŞİRME İMKANI BULUNDUĞU DURUMDA PİŞİRME İMKANI BULUNMAYAN HAREKAT DURUMUNDA
Besin.........................................Miktar Besin...........................................Miktar
Ekmek .....................................900 gr. Ekmek ......................................1000 gr.
Pirinç ........................................40 gr. Peksimet,grisini,büsküvi Vb.......100 gr.
Bulgur ......................................40 gr. Et konservesi............................. 200 gr.
Makarna...................................40 gr. Barbunya Konservesi ................200 gr.
Un, İrmik...................................30 gr. Kuru Kayısı.................................50 gr.
Et (koyun, sığır, tavuk, balık) ..150 gr. Kartona ambalajda pastorize
Yumurta .................................. 2 Adet Portakal suyu........................... 250 gr.
Kuru Baklagiller Eritme peynir (Ambalajlı) ........ 2 Adet
(Mercimek, nohut ve barbunya) ..50 gr. Şeker (Kesme)............................60 gr.
Patates ....................................100 gr. Reçel-bal (poşette) ..................2 Adet.
Domates-Portakal ................... 200 gr. Tahin Helva ............................. 100 gr.
Diğer taze sebze-meyve...........200 gr. Çay (poşette) ........................... 5 Adet
Kuru soğan ..............................50 gr.  
Süt-Yoğurt............................ 200 gr.  
Peynir (Beyaz) .........................30 gr.  
Yağ ......................................... 60 gr.  
Şeker ..................................... 70 gr.  
Reçel-Bal ................................ 50 gr.  
Tahin helva ............................. 50 gr.  
Salça .......................................10 gr.  
Çay ......................................... 5 gr.  
Tuz ........................................ 20 gr.  

NOT:

1 - Cetveldeki besinler günlük olarak verilir.

2 - Cetveldeki besinler bir günde 6000 kaloriye tekabül edecek şekilde hesaplanır.

3 - Verilecek besin maddeleri değiştirilebilir, ancak bedelleri ödenmez.