DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ KONULU GENELGE
Tarih: 22 Ocak 1992
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 17 Şubat 1992 - Sayı: 2352

Sayı: 92/317-10773

İLGİ: a) Milli Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği.

b) Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği.

Bakanlar Kurulu'nun 17.9.1982 tarih ve 8/5336 sayılı kararıyla yürürlüğe giren "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Genel Yönetmelik"in değişik 16 ncı maddesine dayanılarak yeniden hazırlanan ilgi (b) Yönetmelik 3.6.1991 tarih ve 20890 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü sağlanmıştır.

İlgi (a) Yönetmelikte, Teftiş Kurulu Başkanının sicil amiri Bakan, Başmüfettiş, Müfettişin 1. sicil amiri Teftiş Kurulu Başkanı 2. sicil amiri Bakan, Müfettiş Yardımcılarının 1. sicil amiri Başmüfettiş yoksa Müfettiş, 2. sicil amiri Teftiş Kurulu Başkanı, 3. sicil amiri Müsteşar,

İlgi (b) Yönetmelikte ise; Teftiş Kurulu Başkanının disiplin amiri Müsteşar, Başmüfettiş ve Müfettişin disiplin amiri Teftiş Kurulu Başkanı, üst disiplin amiri Müsteşar, Müfettiş Yardımcılarının disiplin amiri Başmüfettiş yoksa Müfettiş, üst disiplin amiri Teftiş Kurulu Başkanı,

olarak belirlenmiştir.

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 3046 Sayılı Kanunun 22 nci maddesinde; Müsteşarın görev ve sorumlulukları belirlenirken Bakanlık hizmetlerini Bakanın emir ve direktifleri yönünde Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına, yıllık programlarına mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütür, bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar denilmektedir.

Diğer taraftan, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapan 385 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile de; Müsteşarın tanımı yapılırken "... Bakanlık Talim ve Terbiye Kurulu ve Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın bütün kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder." hükümlerine yer verilmiştir.

Görev, yetki ve sorumluluklarda birlik ve beraberliğin korunması sicil ve disiplin amirleri yönetmeliklerinde paralellik sağlanması bakımından Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının disiplin ve üst disiplin amirlerinin ekte belirtildiği şekilde düzenlenmesi hususunda Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının da olumlu görüşü alınan sözkonusu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe konulmasında fayda görülmektedir.