DÖNER SERMAYE HARCAMALARINDA İHALE YETKİLERİ
Tebliğler Dergisinde Yayımı: 16 Ocak 2001 - Sayı: 120

İşletmeler Dairesi Başkanlığı

SAYI : B.08.0.İDB.0.28.0.01.150.0.2001/120 16/01/2001
KONU : Döner Sermaye Harcamalarında İhale Yetkilisi

İLGİ : a) 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun.
b) 15/06/1984 tarih ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği."

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların bünyesinde faaliyet gösteren döner sermaye işletmelerinde 2001 malî yılında, bedeli döner sermayeden ödenecek her türlü mal ve hizmet alımlarında;

a) 50.000.000.000.-(ellimilyar) liraya kadar olanlarda döner sermaye ita amiri,
b) 50.000.000.000.-(ellimilyar) liranın üzerindekilerde İşletmeler Dairesi Başkanı,

Ancak, kuruluş amaçları itibariyle faaliyetlerinin hemen hemen tamamı döner sermaye ile ilgili olan; Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi, Millî Eğitim Basımevi Döner Sermaye İşletmesi, 2. Akşam Sanat Okulu (DAYM) Döner Sermaye İşletmesi ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin iş yoğunluğu, cirosu, iki adedinin İstanbul'da bulunması, hizmetin istenilen süratte yürütülmesinin sağlanması ve benzeri sebeplerle,

c) 90.000.000.000.-(doksanmilyar) liraya kadar olanlarda döner sermaye ita amiri,
d) 90.000.000.000.-(doksanmilyar) liranın üzerindekilerde İşletmeler Dairesi Başkanı,

ilgi (b) Yönetmeliğin 3 üncü maddesi hükmü gereğince ihaleye çıkmaya, ihale kararlarını onaylamaya ve sözleşmeleri imzalamaya yetkili ve görevli kılınmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Metin BOSTANCIOĞLU
Millî Eğitim Bakanı

D A Ğ I T I M :

G e r e ğ i :
1. Valilikler
2. Döner Sermayeli Okul ve Kurum Müdürlükleri

B i l g i :
1. Sayıştay Başkanlığı
2. Maliye Bakanlığı
(Muhasebat Genel Müdürlüğü)
3. İlgili Daireler