T.C. Milli Eğitim Bakanlığı / İşletmeler Dairesi Başkanlığı:
DÖNER SERMAYE HARCAMALARINDA İHALE YETKİLİSİ İLE İLGİLİ MEVZUAT
2002 MALİ YILINDA BEDELİ DÖNER SERMAYEDEN ÖDENECEK HER TÜRLÜ MAL VE HİZMET ALIMLARINDA İHALEYE ÇIKMAYA, İHALE KARARLARINI ONAYLAMAYA VE SÖZLEŞMELERİ İMZALAMAYA YETKİLİ VE GÖREVLİ KILINAN KİŞİLER, ESAS VE USULLERİ HAKKINDA
Tarih: 21 Ocak 2002
Tebliğler Dergisi’nde Yayımı: Şubat 2002 - Sayı: 2533

SAYI : B.08.O.İDB.0.28.0.01.150.0.2002/288

İLGİ: a) 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun.

b) 15/06/1984 tarih ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği."

1. Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların bünyesinde faaliyet gösteren döner sermaye işletmelerinde 2002 mali yılında, bedeli döner sermayeden ödenecek her türlü mal ve hizmet alımlarında;

a) 80.000.000.000.-(seksenmilyar) liraya kadar olanlarda döner sermaye ita amiri,

b) 80.000.000.000.-(seksenmilyar) liranın üzerindekilerde İşletmeler Dairesi Başkanı,

ihaleye çıkmaya, ihale kararlarını onaylamaya ve sözleşmeleri imzalamaya yetkili ve görevli kılınmıştır.

2. Ancak, bu döner sermaye işletmelerinden Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi, Milli Eğitim Basımevi Döner Sermaye İşletmesi, 2. Akşam Sanat Okulu (DAYM) Döner Sermaye İşletmesi ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinde ise; iş yoğunluğu, cirosunun yüksekliği, iki adedinin İstanbul'da bulunması, hizmetin istenilen sür'atte yürütülmesinin sağlanması ve benzeri sebeplerle, 2002 mali yılında bedeli döner sermayeden ödenecek her türlü mal ve hizmet alımlarında;

c) 120.000.000.000.- (yüzyirmimilyar) liraya kadar olanlarda döner sermaye ita amiri,

d) 120.000.000.000.-(yüzyirmimilyar) liranın üzerindekilerde İşletmeler Dairesi Başkanı,

ihaleye çıkmaya, ihale kararlarını onaylamaya ve sözleşmeleri imzalamaya yetkili ve görevli kılınmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Metin BOSTANCIOĞLU
Milli Eğitim Bakanı

DAĞITIM Gereği:

1. Valilikler

2. Döner Sermayeli Okul ve Kurum Müdürlükleri

Bilgi:

1.Sayıştay Başkanlığı

2. Maliye Bakanlığı

(Muhasebat Genel Müdürlüğü)

3. İlgili Daireler