T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (İşletmeler Dairesi Başkanlığı):
DÖNER SERMAYEDE İMZA YETKİLERİ VE İMZA SİRKÜLERİ
Tebliğler Dergisinde Yayımı: 27 Haziran 1997 - Sayı : 2556


SAYI : B.O8.O.IDB.O.28.0.01.850.97/2556 27/06/1997
KONU : Döner Sermayede İmza Yetkilileri ve İmza Sirküleri

İLGİ : a) 968, 2133, 3423, 3704,1607 ve 2916 sayılı kanunlar.
b) 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun.
c) M.E.B. Döner Sermaye İşletmeleri Çalışma Yönergesi.

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlardan 1290 adedinin bünyesinde bulunan döner sermaye işletmeleri, ilgi (a)'da belirtilen altı değişik kanun ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan değişik yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş olup faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Bilindiği üzere, döner sermayelerin önemli iş ve işlemlerinden birisi olan nakit para hareketleri ve banka işlemleri ile ilgili hususlarda; uygulamada beraberliğin sağlanması, konunun disipline edilmesi ve benzeri amaçlarla, ilgi (c) yönergenin 6 ncı maddesi ile tek bankada hesap açılması, imza yetkililerinin belirlenmesi, imza sirküleri düzenlenmesi ve Bakanlıkça onaylanması gibi bazı esas ve usûller getirilmişti.

Ancak, uygulamanın değerlendirilmesi sonucunda; sistemin oturmuş olduğunun gözlenmesi, bürokratik işlemlerin azaltılması, yetkilerin bir kısmının taşraya devredilmesi gibi sebeplerle, döner sermaye adına bankada hesap açma, açılan bu hesabı kapatma, ödeme yapma, imza yetkilileri, imza sirküleri ve bu sirkülerin notere tasdik ettirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yeniden düzenlenmesi ve aşağıda belirtilen esas ve usûller çerçevesinde yürütülmesi uygun bulunmuştur.

1. Döner sermayenin parası; T.C. Merkez Bankası veya muhabiri Ziraat Bankası şubelerinden birisinde, döner sermaye adına açılacak tek hesapta bulunacaktır.

2. Döner sermaye imza yetkilileri, ilişikte gönderilen imza sirküleri örneğinde belirtildiği şekilde tespit edilmiş olup, işlemler buna göre yürütülecektir.

3. Döner sermaye işletmelerimizin . tamamı; ilişikteki imza sirküleri örneğini en geç 30 Temmuz 1997 tarihine kadar noterden onaylatıp, bir nüshasını hesaplarının bulunduğu banka şubesine bir yazı ekinde gönderecekler, bir nüshasını da kendi dosyalarında saklayacaklardır. imza yetkililerinde meydana gelecek değişikliklerde de aynı yol izlenecektir.

4. Bundan böyle, işletmeler Dairesi Başkanlığına onaylanmak üzere imza sirküleri gönderilmeyecektir.

5. Ödemeler, genellikle kişi ya da kurum adına düzenlenen çek veya ödeme emriyle bankadan yapılacak, hiçbir şekilde hamiline yazılı çek düzenlenmeyecektir. Bütçe kanunlarında mutemet eliyle alımlar için belirlenen limite kadar olan ödemelerin, kasadan yapılması mümkündür.

6. Döner sermaye işletmelerimizin hemen hemen tamamına yakınının parası Ziraat Bankası şubelerinde bulunduğundan, bu konuda Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile bir örneği ilişikte gönderilen imza sirkülerine göre işlem yapılması hususunda gerekli mutabakat sağlanmıştır. Bu mutabakat doğrultusunda, Genel Müdürlükçe banka şubelerine gerekli talimat verilecektir.

7. İmza yetkililerinden herhangi birinin izin, sağlık raporu, hizmetiçi eğitim ve görevlendirme gibi sebeplerle kısa süreli görevinin başında bulunmadığı durumlarda;

7.1. Döner sermaye ita amirliği görevi, teknik müdür yardımcısı,

7.2. Döner sermaye tahakkuk memurluğu görevi, döner sermaye ita amirince görevlendirilecek başka bir müdür yardımcısı,

7.3. Döner sermaye saymanlığı görevi, ita amirince kurum içinden görevlendirilecek kefalete tabi bir personel, kurum içinde böyle bir personelin bulunmaması halinde en yakın okulda görevli döner sermaye saymanı veya görevlisi,
tarafından yürütülecektir.

8. Diğer konularda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin ita amirlerince herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden yapılmasını önemle rica ederim.

Mehmet TEMEL
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı


EK :

İMZA SİRKÜLERİ *


T.C. Milli Eğitim Bakanlığı .................................................................. ............... Döner Sermaye İşletmesi adına; Merkez Bankası veya muhabiri Ziraat Bankası şubelerinden birisinde, hesap açmaya ve kapatmaya, bu hesaptan para çekmeye ve ödeme yapmaya;


Okul veya Kurum Müdürü -- Döner Sermaye Saymanı
veya (2) Teknik Müdür Yardımcısı -- Döner Sermaye Saymanı
ikili müşterek imzaları ile yetkilidirler.


Adı Soyadı ve Ünvanı Tatbiki İmzaları

Okul veya Kurum Müdürü (İta Amiri)

Teknik Müdür Yardımcısı

(Tahakkuk Memuru)

Döner Sermaye Saymanı veya Görevlisi


(Noter Tasdiki)

* Bu formun muhtevası ve şekli değiştirilmeyecektir.


D A Ğ I T I M

Gereği :
*Döner Sermayeli Okul ve Kurum Müdürlükleri

Bilgi :
*Teftiş Kurulu Başkanlığı
* Valilikler
(Milli Eğitim Müdürlükleri)