KANUN NO: 2590
EFENDİ, BEY, PAŞA GİBİ LAKAP VE ÜNVANLARIN KALDIRILMASINA DAİR KANUN (*)
Kabul Tarihi: 26 Teşrinisani 1934
Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 29 Teşrinisani 1934 - Sayı: 2867
3.t. Düstur, c.16 - s.6

MADDE 1 - Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım, Hanımefendi ve Hazretleri gibi lâkap ve unvanlar kaldırılmıştır. Erkek ve kadın vatandaşlar, kanunun karşısında ve resmî belgelerde yalnız adlarıyla anılırlar.

MADDE 2 - Sivil ve rütbe ve resmî nişanlar ve madalyalar kaldırılmıştır ve bu nişan ve madalyaların kullanılması yasaktır. Harb madalyaları bundan müstesnadır. Türkler yabancı Devlet nişanları da taşıyamazlar.

MADDE 3 - Askerî rütbelerden adın başına gelmek üzere kara ve havada Müşûrlere Mareşal, Birinci Ferik, Ferik ve Livalara General, Denizde Birinci Ferik, Ferik ve Livalara Amiral denilir. Generallerin ve Amirallerin derecelerini gösteren unvanlarla Deniz Müşürleri unvanlarının ve diğer askerî rütbelerin karşılıkları Ali Askerî Şûrası kararı ve İcra Vekilleri Heyetinin tasdikı ile konulur.

MADDE 4 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

MADDE 5 - Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

(*) 1. Bu kanun, 7 kasım 1982 tarih ve 2709 sayılı (TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI)'nın 74 üncü maddesinde belirtilen devrim kanunlarından olup Anayasanın kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerin Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz.

2. 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı (TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU) na aykırı hükümleri, 208 inci maddesi (h) fıkrasiyle kaldırılmıştır.