EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİNE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINCA YAPTIRILACAK HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
Bakanlar Kurulu Kararı Numarası ve Tarih: 85/9706 - 16.7.1985
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 657 - 14.7.1965 / 2809 - 28.3.1983
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 12 Ağustos 1985 - Sayı: 18840

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; bakanlıklara bağlı alt düzeydeki eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve yöneticilere yükseköğretim kurumlarınca yaptırılacak hizmetiçi eğitim faaliyetlerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, bakanlıklarla bunlara bağlı ve ilgili eğitim, öğretim kurumlarının öğretmen ve yöneticilerini kapsar

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) "Hizmetiçi Eğitimi" bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında görevli öğretmen ve yöneticiler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin hizmeti daha iyi yapabilmeleri, verimliliği artırmaları, yeni değişmelere ve gelişmelere uyum sağlamaları, alanlarında yükselmeleri, yeteneklerini geliştirmeleri ve alan değiştirmeleri amacı ile yapılan eğitimi,

b) "Eğitim Kurumu" yükseköğretim kurumları dışında kalan bakanlıklara bağlı diğer eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarını,

c) "Personel" yükseköğretim kurumları dışında kalan öğretmenleri ve eğitim ve öğretim kurumlarındaki yöneticileri,

ifade eder.

Hizmetiçi Eğitim Planları

Madde 4 - Hizmetiçi eğitim planları yıllık olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanır. Bu planlarda hizmetiçi eğitim planları, ihtiyaçları, eğitilecek personel sayısı ile eğitimin zamanlaması gibi hususlara yer verilir.

Yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin, eğitim ve öğretim programları, ilgili kuruluş ile yükseköğretim kurumu tarafından birlikte hazırlanır.

Planlarda, alanlara göre hizmetiçi eğitimini yapacak yükseköğretim kurumu belirtilir.

Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi

Madde 5 - Yükseköğretim kurumlarıyla ilgili kamu kuruluşları tarafından birlikte düzenlenen hizmetiçi eğitim programlarında konu, amaç, yer, süre, katılacak kişi sayısı, öğretim elemanları ile öğretmen ve yöneticiler, konuların özelliklerine göre kullanılacak araç ve gereç, yapılacak gezi, gözlem ve incelemeler ayrıntılı olarak belirtilir. Bu programların ayrıca uygulama planı veya zamanlama takvimi yapılır.

Hizmetiçi Eğitimin Düzenlenmesi ve Yapılması

Madde 6 - Hizmetiçi eğitim programları, yıllık planlarda belirtilen yer, zaman ve süre içinde uygulanır. Bu programların uygulanmasından hizmetiçi eğitimini yüklenen yükseköğretim kurumu kursiyerlerin zamanında kursa katılmalarının sağlanmasından; ilgili kamu kurum ve kuruluşları sorumludur.

Yükümlülük

Madde 7 - Yükseköğretim kurumları; ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan öğretim elemanının araç, gereç ve benzeri hizmetleri sağlamakla yükümlüdür.

Hizmetiçi eğitim faaliyetlerini üstlenen yükseköğretim kurumları, öğretim elemanı, sınıf, laboratuvar, araç-gereç ile kursiyerlerin iaşe ve ibatelerini sağlayacak tesisleri, donatım ihtiyaçlarını ve benzeri hizmetleri sağlamakla yükümlüdür.

Öğretim ve Eğitim Elemanları

Madde 8 - Hizmetiçi eğitim programlarının uygulanmasında, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarından ve programlarda yer alan konuların özelliklerine göre, kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda görev yapan öğretmen ve diğer personelden de yararlanılır.

Öğretim elemanları, öğretmenler ve diğer personel, kendilerine verilen hizmetiçi eğitimiyle ilgili görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Hizmetiçi Eğitim Programları Uygulamalarının Takibi ve Değerlendirilmesi

Madde 9 - Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yönetimi ve idari denetiminin hangi kurum tarafından ve ne şekilde yapılacağı, ilgili kurum ve kuruluş ile yükseköğretim kurumu arasında yapılacak bir protokolle tesbit edilir.

Madde 10 - Kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğretim kurumları ile birlikte düzenledikleri hizmetiçi eğitim programları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumu yetkililerinin katılmasıyla oluşacak bir değerlendirme kurumu tarafından takip edilir.

Takip sonucu hazırlanacak değerlendirme raporlarında, mevcut durum uygulamalarında karşılaşılan güçlükler ve sebepleri, giderilmesi için alınması gereken tedbirler açıkça belirtilir. Belirtilen bu hususlar müteakip uygulamalarda, gözönünde bulundurulur.

Hizmetiçi eğitim uygulamalarında, program dışı faaliyet tesbit edildiğinde, Değerlendirme Kurulu tarafından protokolde belirtilen esaslara göre, gerekli tedbir alınır ve durum ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

Geçici GÖrev Yolluğu ve Ders Ücreti

Madde 11 - Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği mahal dışından eğitime katılan kursiyerlerin ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından katılan yönetici, öğretmen ve diğer personelin geçici görev yolluğu ile diğer özlük hakları yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre karşılanır.

Hizmetiçi eğitimde görevlendirilen öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti ile geçici görev yolluğu ve yevmiyeleri hizmetiçi eğitimini üstlenen Yüksek öğretim kurumlarınca karşılanır.

Hizmetiçi Eğitimin Yapılacağı Zaman

Madde 12 - Hizmetiçi eğitim, öğretim yılı içinde yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışmalarını aksatmayacak şekilde yapılır. Bu eğitim, gerektiğinde yarı yıl ve yıl sonunda eğitim öğretim tatil edildiği zamanlarda da yapılabilir.

Eğitime Katılma

Madde 13 - Hizmetiçi eğitime katılan personel, eğitime katıldığı kurumun öğretim ve sınav yönetmelikleri hükümlerine tabidir.

Disiplin İşleri

Madde 14 - Hizmetiçi eğitim programlarına katılan personel kendi kurumlarının disiplin hükümlerine tabidir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Diğer Personelinin Hizmetiçi Eğitimi

Madde 15 - Yükseköğretim kurumlarının imkânları dahilinde ve ilgili kurumların ihtiyaç göstermesi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarının diğer personelinin hizmetiçi eğitiminde de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Dayanak

Madde 16 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 214. ve 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun 5. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

Madde 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.