EMANET KOMİSYON KARARI

Karar Numarası ve Tarihi: 1 - .../.../19..

Milli Eğitim Bakanlığının .../.../19.. gün ve ............. sayılı ihale talimatı ile ................... ilçesine bağlı ........................... lise onarımının ................. TL. emanet keşfi dahilinde yaptırılmasının uygun görülmesi üzerine; Okul Müdürlüğünün .../.../19.. gün ve .............. sayılı olurları ile görevlendirilen Emanet Komisyonumuz yapmış olduğu toplantıda aşağıdaki kararları almıştır.

İhale dosyası incelemesinde:

Adı geçen okul onarımının yılı içinde bitirilerek hizmete açılması planlanmıştır.

Bu sebeple;

İşin sıhhatli bir şekilde yapımını sağlamak için:

1 - İşin acil ve birbirini tamamlayan işler olması nedeniyle, kısımlara ayırmadan tek seferde bir Taşarona ihale edilmesine,

a) 2886 sayılı yasanın 81. maddesinin (a) fıkrası ve ilgili emanet yönetmeliğinin 16. maddesine göre Taşaronlardan kapalı zarf usulüne uygun olarak yazılı teklif almak suretiyle ihalesine;

b) Yapılacak işin 7 gün müddetle Okul Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilan tahtasında asılı kalmasına,

2 - İşin aciliyet ve özellik arzetmesi nedeniyle, bundan önceki yıllarda devlet yapılarında başarılı çalışmalar örnekleyen,

A - Taşaron ............................

B - Taşaron ............................

C - Taşaron ............................

Olmak üzere üç Taşarona davetiye çıkartılmasına, bunların Komisyonumuzun .................. gün ve saat'te (..........) Okul Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak ihaleye çağrılmasına,

3 - Emanet usulü ihaleye katılacak Taşaronlardan keşif bedeli üzerinden % 3 geçici teminat alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Emanet Komisyon Başkanı ÜyeÜye

OLUR


.../.../19..

EMANET KOMİSYON KARARI


KARAR NO: 2
KARAR TARİHİ: .../.../1990
.................... TL. 1. keşif bedeli .................................... ...................... onarım işinin emaneten ihalesi için komisyonumuz 1 no.lu karar gereğince .../.../1990 tarihinde saat ............ da Okul Müdürlüğü toplantı salonunda toplanarak (davet edilen) taşaronlardan kapalı zarf usulüne göre hazırlanan teklif mektupları alındı ve bu işe ........... taşaronun teklif mektubu verdiği görüldü.

Teklif mektupları komisyonumuzca taşaronların huzurunda açıldığında;

1 Nolu taşaron .................... nun % ............. indirim yaptığı,

2 Nolu taşaron .................... nun % ............. indirim yaptığı,

3 Nolu taşaron .................... nun % ............. indirim yaptığı,

4 Nolu taşaron .................... nun % ............. indirim yaptığı,

5 Nolu taşaron .................... nun % ............. indirim yaptığı,

6 Nolu taşaron .................... nun % ............. indirim yaptığı,

Komisyonumuz, tenzilatlar üzerinde yapmış olduğu inceleme sonucu % .......... nisbetinde en yüksek indirimi yapan taşaron ............................. nun bu işi yapacağına kanaat getirmiş bulunduğundan adı geçen okul onarımının ....... no.lu taşarona .................. TL. bedelle ihalesine,

Taşaron ihale bedeli üzerinden % 6 nisbetinde .................. TL. tutarında kati teminat alınmasına sözleşmenin yapılmasını müteakip üç gün içinde taşarona yer teslimi yapılmasına,

Taşaronun; hazırlanan şartname ve sözleşme esaslarına göre inşaatı yürütmesine oybirliği ile karar verildi.

Emanet Komisyonu Başkanı Üye

Üye

Üye

OLUR

.../.../1990

İLAN İNDİRME ZAPTI

Emanet komisyonu eliyle yapılacak ........................................... ..................... Okulu ............................................ onarımı ........................ işi emanet ilanı ....................... günü ......................... da ilandan indirilmiştir.

EMANET KOMİSYONU BAŞKANI ÜYE ÜYE ÜYE

İLAN ASMA TUTANAĞI

............................................................................. .......................................... onarım işi ile ilgili işlerin ilânı .../.../1990 tarihinden itibaren .../.../1990 günü saat .................'a kadar okul Müdürlüğü ilan tahtasında asılı kalması aşağıda belirtilen işler taşaronlara duyurulmak üzere işbu tutanak tarafımızdan tanzim edilmiştir.

İŞİN ADI

KEŞİF BEDELİ

BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE

İLAN

..................... İlçesi .................. okulu onarım inşaatına işler aşağıdaki şartlarda yaptırılacaktır.

1. Bu işe ait şartname ve ekleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımlar ve Tesisler Bölümünde görülebilir.

2. İşin ihalesi ......................... tarih ve saatte .................. Milli Eğitim Müdürlüğünde 2886 sayılı Kanunun 81. maddesinin a fıkrasına göre emanet usulü ile yapılacaktır.

3. ..................... TL. keşif bedelli işin geçici teminatı % 3 ................. TL.

4. İsteklilerde aranan belgeler

a) Ticaret odası belgesi

b) Türkiye'de tebligat için kanuni ikametgah göstermesi

c) Kanuni ikematgah olması

5. Keşif konusu işler malzemeli ve işçilik dahil olmak üzere Bayındırlık işleri Genel Şartnamesindeki esaslara göre yapılacaktır.

6. İş bu ilan .......... günü saat ................ dan günü saat ........... kadar Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürlüğü ilan tahtasında asılı kalacaktır.

7. İsteklilerin ................ tarihinde saat .......... ' kadar ihale komisyonu başkanlığına müracaat etmeleri ilan olunur.

KOMİSYON BAŞKANI ÜYE ÜYE

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İSTANBUL İLİ

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLÜM:

SAYI:714./

KONU: İhale Komisyonu

........................... LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığının ......... gün ve ................... sayılı emirleri gereği okulumuza ait ............. ........... TL. ödenek gönderilmek üzere işleme konulmuştur.

.................... TL. keşif bedelli okulumuz onarımının, 2886 sayılı yasanın 81 (a) fıkrası gereği ihalesinin aşağıda isim ve görevleri yazılı üyelerden oluşan Komisyon marifetiyle yapılmasını olurlarınıza arz ederim.

...............

Müdür Başyardımcısı

İhale Komisyonu


Yedek Üye

1 - Başkan ...................... (Md. Başyard.) .............

2 - Üye

...................... (Bay.İsk.Md.Tems) ..........

3 - üye

...................... (Öğret. veya Memur) ........

OLUR

.../.../19..

................

Okul Müdürü