EMEKLİ, ADİ MALÜLLÜK VEYA VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANMIŞ OLANLARLA, BUNLARIN KANUNEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ BULUNDUKLARI AİLE FERTLERİ, DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN MUAYENE VE TEDAVİLERİ HAKKINDA TÜZÜK
Yürürlüğe Koyan Bakanlar Kurulu Kararnamesi: No.7/6672 - 28 Haziran 1973
Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 16 Temmuz 1973 - Sayı: 14596
5.t. Düstur, c.12 - s.2575

BİRİNCİ BÖLÜM


KAPSAM, MUAYENE VE TEDAVİ KURUMLARI
KAPSAM

MADDE 1 - Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlarla, bunların kanunen bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri, dul ve yetim aylığı alanların resmî sağlık kurumlarında muayene ve tedavilerinin usul, şekil ve şartları ile bu hususta ilgili kurumlara ve sandığın ödeme ve tahsilat işlerini yapan bankalara verileacek görevler ve bunlarla ilgili esaslar bu Tüzükte gösterilmiştir.

MUAYENE VE TEDAVİ HAKKINDAN YARARLANACAK OLANLAR

MADDE 2 - Muayene ve tedavi hakkından, özel kanunlara göre tedavileri yaptırılanlar hariç olmak üzere;

A - Emekli, adi malullük veya vazife mallullüğü, dul ve yetim aylığı alanlar,

B - Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanların,

a) Karı veya malul ve muhtaç yahut 65 yaşını doldurmuş ve muhtaç olmaları şartiyle kocaları,

b) 18, orta öğrenim yapmaka ise 20, yüksek öğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan erkek ve kız çocukları,

c) Evli olmayan ve yardım edilmediği takdirde, muhtaç duruma düşecek olan kız çocukları ile yaşları ne olursa olsun malul ve muhtaç erkek çocukları,

d) Kanunen bakmakla yükümlü bulundukları ve yardım etmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan ana ve babaları, yararlanırlar.Muhtaçlık durumu, 5434 sayılı Kanunun 108 inci maddesine göre saptanır.

MUAYENE VE TEDAVİ HAKKININ BAŞLANGICI

MADDE 3 - 2 nci madde kapsamına girenlerden aylık bağlama işlemleri tamamlanmamış veya ölüm nedeniyle aylığa müstehak durumu girip de henüz bağlama yapılmamış olanlar da hakkın doğumu tarihinden itibaren bu Tüzük hükümlerine göre muayene ve tedavi edilirler. Bu durumda olan kimseler sağlık karneleri verilinceye kadar muayene ve tedavi giderlerini kendileri öderler.Ödenen giderler 31 inci maddede gösterilen usule göre, T.C. Emekli Sandığınca ilgiliye ödenir.

MUAYENE VE TEDAVİNİN YAPILACAĞI RESMİ SAĞLIK KURUMU

MADDE 4 - (Değişik: 84/8549 - 20.9.1984) Genel ve katma bütçeli dairelerle, özel idarelere, belediyelere ve kamu iktisadi teşebbüslerine bağlı poliklinikler, hastaneler, doğumevleri, sanatoryumlar, perevantoryumlar, rehabilitasyon merkezleri, sağlık merkezleri, dispanserler, ana ve çocuk sağlığı merkezleri, hükümet tabiplikleri belediye tabiplikleri, sağlık ocakları vb. sağlık kurum ve kuruluşları bu Tüzük hükümlerine göre resmî sağlık kurumu sayılır.

İKİNCİ BÖLÜM


MUAYENE VE TEDAVİNİN USUL, ŞEKİL VE ŞARTLARI
SAĞLIK KARNESİ

MADDE 5 - Bu Tüzüğün 2 nci maddesi gereğince muayene ve tedavi hakkından yararlanacak olanlara T.C Emekli Sandığınca özel belgelerle birlikte birer sağlık karnesi verilir veya gönderilir.

SAĞLIK KARNESİNİN DÜZENLENMESİ VE GEÇERLİLİĞİ

MADDE 6 - Sağlık karnesi, muayene ve tedavi hakkından yararlananların kimliklerinin belirtilmesine, muayene ve tedavi sonuçlarının işlenmesine elverişli şekilde düzenlenir.

İlgililerin sağlık karnelerine yapıştırılacak fotoğrafları, Sandık özel mührü ile mühürlenir. Sandığın özel mührünü taşımıyan sağlık karneleri geçersizdir.

SAĞLIK KARNESİNİ GÖSTERME ZORUNLULUĞU

MADDE 7 - Muayene ve tedavi için, resmî sağlık kurumlarına başvurulurken, sağlık karnesinin gösterilmesi zorunludur.

SAĞLIK KARNELERİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI

MADDE 8 - Sağlık karnelerinin hak sahiplerinden başka kimseler tarafından kullanılması veya muayene ve tedavi hakkı sona erdiği halde kullanılmasına devam olunması genel hükümlere göre kovuşturmayı gerektirir.Ayrıca haksız olarak Sandığa ödettirilmiş bulunan muayene ve tedavi giderleri ilgililerden geri alınır.

SAĞLIK KARNELERİNİN YİTİRİLMESİ

MADDE 9 - Sağlık karnelerini yitirenlere, ad ve soyadlariyle emeklilik sicil numarasını belirterek Sandığa başvurmaları halinde, yeni sağlık karnesi verilir.

Bu durumda olan kimseler, yeni sağlık karnesi verilinceye kadar, muayene ve tedavi giderlerini kendileri öderler.

Ödenen giderler, 31 nci maddede gösterilen usule göre T.C. Emekli Sandığınca ilgiliye ödenir.

GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRMİŞ SAĞLIK KARNELERİ

MADDE 10 - Muayene, ve tedavi hakkı sona erenlerin sağlık karnelerinin kendileri, ölenlerin sağlık karnelerinin de yakınları tarafından hakkın sona erdiği tarihten ve ölüm tarihinden itibaren en geç iki ay içinde Sandığa iade edilmesi zorunludur.

MUAYENE VE TEDAVİLERİN SAĞLIK KARNESİNE İŞLENMESİ

MADDE 11 - (Değişik: 84/8549 - 20.9.1984) Bu Tüzük gereğince yapılan muayene ve tedaviler, verilen reçetelerde yazılı ilaç, gözlük, işitme ve konuşma cihazları, malul araçları, vücut organ protezleri, kalp pili, yapay kalp, yapay damar, yapay kemik protezleri vb. iyileştirme araçları resmî sağlık kurumlarınca, tarih belirtilerek ilgililerin sağlık karnelerine işlenir.

MUAYENE VE TEDAVİNİN YAPILACAĞI YER

MADDE 12 - Muyane ve tedavi hakkından yararlananların, muayene ve tedavileri, varsa bulundukları, yoksa en yakın yerdeki resmî sağlık kurumlarından birinde yapılır.

BAŞKA YERDE MUAYENE VE TEDAVİ

MADDE 13 - İlk muayeneyi yapan tabib, hastalıkla ilgili uzman tabip bulunmaması tedavi araçlarının yetersizliği ve benzeri nedenlerle, hastayı bu nitelikleri olan en yakın yerdeki sağlık kurumuna gönderebilir.

ACİL HALLER

MADDE 14 - (Değişik: 84/8549 - 20.9.1984) Bu Tüzüğün 2 nci maddesi gereğince muayene ve tedavi hakkından yararlanacak olanların;

a) Ani ve kendini bilmeyecek derecede ağır hastalıkları dolayısıyla başkaları tarafından serbest tabiplere tedavi ettirilmeleri veya resmî sağlık kurumları dışında bir sağlık kurumuna yatırılmaları,

b) Resmî sağlık kurumlarına başvurmaları için geçecek zamanın hayatı tehdit edici nitelikte olması hallerinde, serbest tabipler veya resmî sağlık kurumları dışındaki sağlık kurumlarınca yapılacak ilk müdahale ve tedavilerinin giderleri, Sandıkça karşılanır.

YATAK SINIFLARI

MADDE 15 - (Değişik: 84/8549 - 20.9.1984) Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanlardan, yatarak tedavi görecekler için;

a) 1 - 4 dereceden aylık bağlananlara birinci sınıf,

b) 5 - 15 dereceden aylık bağlananlara ikinci sınıf,

yatak ücreti ödenir.

Aile fertlerin yatak ücretleri, ilgili emekli, adi malul ve vazife malulünün aylık derecesine göre belirlenir.

YATAK SINIFINDA YER BULUNMAMASI

MADDE 16 - Muayene ve tedavi hakkından yararlanacakların, yatak sınıflarında boş yatak bulunmaması ve tedavinin gecikmesinin hastasının sağlığı bakımından zararlı olduğunun, ilgili resmî sağlık kurumunca verilecek raporda belirtilmesi şartıyla üst sınıflarında tedavileri yapılabilir.

ÜST SINIFTA YATMA

MADDE 17 - 15 inci madde gereğince, ilgililer, tedavilerinin yapılacağı yatak sınıfı ile yatmak istedikleri sınıf arasındaki ücret farkını ödemeleri şartıyla üst sınıflarda yatabilirler.

BAŞKA YERDE MUAYENE VE TEDAVİLERDE YOL PARASI

MADDE 18 - (Değişik: 84/8549 - 20.9.1984) Bulundukları yerden başka bir yere gönderilmeleri, 13 üncü madde gereğince zorunlu görülenlere, Harcırah Kanunu hükümlerine göre gidiş ve dönüş ücreti ödenir.Ancak, sevk raporlarında hastanın belli bir taşıt aracıyla götürülmesi öngörülmüşse, ücret buna göre ödenir.

Sağlık kurumuna ambulansla götürülenlere, makbuzda belirtilen ambulans ücreti ayrıca ödenir.

KAPLICA VE İÇMECE TEDAVİSİ

MADDE 19 - (Değişik: 84/8549 - 20.9.1984) Tam teşekküllü hastane sağlık kurullarınca içmece ve kaplıca tedavilerine gerek görülenler, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 200 üncü maddesi gereğince suyunun şifalı ve tesisatının fenne uygun olduğu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanmış ve kurul raporunda belirtilmiş kaplıcalarla içmecelerde tedavi edilirler.

Tedavinin yapıldığı içmece ve kaplıca işletmesinden alınan ve hastanın kaldığı gün sayısını ve tedavi giderlerini ayrıntılı olarak gösteren belgeler karşılığında, ilgiliye Harcırah Kanununa göre birinci derecedeki Devlet memuru için saptanan gündeliklerle 18 inci madde hükmüne göre yol parası ödenir.Banyo giriş ücretleriyle birinci fıkrada sözü edilen raporda öngörülen fizik tedavi giderleri, "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarında Yapılacak Muaye, Tetkik, Tahlil Müdahale Ameliyat ve Tedavilere Ait, Fiyat Tarifesi" üzerinden ödenir.

Raporda içmece ve kaplıca adı belirtilmemişse her hangi bir ödeme yapılmaz.Ayrıca yatak ve yemek bedeli ödenmez.

DİŞ TEDAVİSİ

MADDE 20 - (Değişik: 84/8549 - 20.9.1984) Diş etleri hastalıklarının tedavisi, diş ve çene tıbbi ve cerrahi müdahale diş çekimi, diş ve çene radyografisi alımı, diş dolgusu, diş protezi yapımı, vb. diş tedavilerinin bedeli, Sandıkça karşılanır.

Estetik nedenlerle yaptırılan protez bedelleriyle, teşhis, tedavi ve protez için zorunlu olduğu raporla belirtilmiş olsa bile, altın vb. kıymetli madenlerin bedeli ödenmez. Ancak aradaki farkı (işçilik dahil) ödemek koşuluyla ilgili kıymetli maden kullanılmasını isteyebilir.Başvurduğu resmî sağlık kurumunda, yer bulunmadığının ya da teknik nedenlerle tedavinin mümkün olmadığını diş tabibinin tedavi edilecek dişleri de belirtilen ve baştabiblikçe onaylanan raporu üzerine, özel sağlık kurumuna ya da serbest diş tabibine yaptırdığı tedavi giderleri, Devlet memurlarına uygulanan ücret tarifesine göre ilgiliye ödenir.

Diş tabibi bulunmayan resmî sağlık kurumlarınca, diş muayene ve tedavileri için özel sağlık kurumlarına veya serbest diş tabiplerine sevk işlemi yapılamaz.

Resmî sağlık kurumlarında yapılmakta olan tedavi sırasında kurumda bulunmaması nedeniyle hasta tarafından sağlanan ve kurumca verilen faturada yer almayan plastik diş ve iskelet bedeliyle döküm işçiliği ücreti ilgiliye aynen ödenir.

GÖZLÜK CAMI VE ÇERÇEVESİ

MADDE 21 - (Değişik: 84/8549 - 20.9.1984) Göz hastalıkları uzmanlarınca düzenlenen reçeteye dayanılarak alınan renkli ve renksiz gözlük camlarıyla çerçeve bedelleri, Sandıkça karşılanır.

Daha önce verilen gözlük camlarının numara değişikliği nedeniyle değişmesi gerektiğinin uzman tabip reteçetesiyle belirlenmesi halinde, eski camların verildiği tarihe bakılmaksızın yenilerinin bedeli ödenir.

60 mm'den büyük ya da Zeiss marka gözlük camları için normal cam bedeli üzerinden ödeme yapılır.

Kontak-lens bedelleri hiç bir şekilde ödenmez.

Çerçeve bedelleri, her yıl Sandıkça saptanacak miktar üzerinden ödenir. çerçeve iki yıl geçmeden yenilenemz. İki yıl geçse bile gözlük camı değiştirilmedikçe çerçeve bedeli ödenmez.

İŞİTME CİHAZI

MADDE 22 - (Değişik: 84/8549 - 20.9.1984) Uzman tabipçe gerekli görülen işitme cihazı bedelleri, Sandıkça karşılanır. Ödemeler, her yıl Sandıkça piyasa rayici gözönünde bulundurularak saptanacak miktar üzerinden yapılır.

Onarım bedelleri ve 5 yıl geçmedikçe yeni cihaz bedeli ödenmez.

VÜCUT ORGAN PROTEZİ

MADDE 23 - (Değişik: 84/8549 - 20.9.1984) Kullanılması resmî sağlık kurumu sağlık kurulu raporlarıyla gerekli görülen vücut organ protez bedelleri, Sandıkça karşılanır.

Ödemeler her yıl Sandıkça piyasa rayici gözönünde bulundurularak saptanacak miktar üzerinden yapılır.

Yurt içinde yapılamayan ve Yurt dışından getirilmesinde zorunluluk bulunduğu resmî sağlık kurumu sağlık kurulu raporunda ayrıca belirtilen vücut organ protezlerinin bedeli, aynen ödenir. Raporda bir kayıt bulunmadığı halde, yurt dışından getirilen vücut organ protezlerinin bedeli, ikinci fıkra esaslarına göre ödenir.

Protezlerin onarım bedelleri ancak uzman tabibin onarımın gerekliliğine ilişkin raporu üzerine ödenebilir.

Yenilenmesi gerekliliği resmî sağlık kurumu sağlık kurulu raporlarıyla belirtilen vücut organ protezleri bedelinin ödenmesinde, yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.

ESTETİK AMAÇ GÜDEN MUAYENE, TEDAVİ VE OPERASYONLAR

MADDE 24 - Estetik amaç güden muayene tedavi ve operasyonların giderleri ödenmez.

İLAÇLARIN ANLAŞMALI ECZANE VEYA ECZA DOLAPLARINDAN SAĞLANMASI

MADDE 25 - Muayene ve tedavi hakkından yararlananlara, resmî sağlık kurumlarınca verilen reçetelerde gösterilen ilaçlar, Sandığın anlaşmalı eczane veya ecza dolaplarından alınır.

Bu ilaçların sağlanması için Sandık, eczanelerle veya ecza dolaplarıyle anlaşma yapabilir.

İLAÇLARIN ANLAŞMA DIŞI ECZANELER VEYA ECZA DOLAPLARINDAN ALINMASI

MADDE 26 - Verilen ilaçlar anlaşmalı eczane veya ecza dolabında mevcut olmadığı takdirde veya anlaşmalı eczane veya ecza dolabı bulunmayan yerlerde, ilgililer ilaçlarını, bedellerini ödeyerek herhangi bir eczane veya ecza dolabından alabilirler.

Bunların bedelleri, ilgililere 31 inci madde gereğince Sandıkça ödenir.

REÇETELERİN NİTELİĞİ

MADDE 27 - Muayene ve tedavi hakkından yararlananlara verilen reçetelere; ilgilinin ad ve soyadı, emeklilik sicil numarası, sağlık kurumunun protokol tarih ve numarası yazılır ve kurum yetkilisince imzalanarak mühürlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


MALİ HÜKÜMLER
GİDERLERİN SANDIK BÜTÇESİNDEN KARŞILANMASI

MADDE 28 - Bu Tüzük gereğince yapılacak muayene ve tedavi giderleri her yıl Sandık İşletme bütçesinde açılacak özel bir fasıldan ödenir.

RESMİ SAĞLIK KURUMLARINA MUAYENE VE TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

MADDE 29 - Resmî sağlık kurumları, bir ay içerisinde Sandık hesabına muayene ve tedavileri yapılan her hasta için ayrı ayrı düzenleyecekleri onaylı gider belgelerini, belgelerin kapsadığı giderlerin tamamını ayrı bir cetvelde toplamak suretiyle, izleyen ay içinde T.C. Emekli Sandığına göndererek tutarını isterler.

ANLAŞMALI ECZANE VE ECZA DOLAPLARINA İLAÇ BEDELLERİNİN ÖDENMESİ

MADDE 30 - Anlaşmalı eczaneler veya ecza dolapları, bir ay içerisinde verdikleri ilaçlara ait reçete bedellerini gösterir faturaları, ilaç fiyat kupürleri yapıştırılmış reçetelerle birlikte, izleyen ay içinde T.C. Emekli Sandığına göndererek tutarlarını isterler.

İLGİLİLERCE KARŞILANAN GİDERLERİN ÖDENMESİ

MADDE 31 - (Değişik: 84/8549 - 20.9.1984) 2 nci madde kapsamına girenlerden;

a) 3 ve 9 uncu maddeler uyarınca sağlık karneleri verilinceye kadar, muayene ve tedavi giderlerini kendileri ödeyenler, resmî sağlık kurumlarınca yapılan muayene ve tedavilere ilişkin usulüne uygun düzenlenmiş gider belgeleriyle fiyat kupürleri yapıştırılmış reçeteleri,

b) 14 üncü madde gereğince ilk müdahale ve tedavi giderlerini, kendileri ödeyenler, bu giderlere ilişkin onaylı belgeleri,

c) 20 nci madde gereğince özel sağlık kurumları veya serbest diş tabiplerince yapılan diş tedavileriyle ilgili giderleri kendileri ödeyenler, bu giderlere ilişkin usulüne uygun düzenlenmiş belgeleri,

d) 18, 19, 21, 22, 23, ek 1, ek 2, ek 3, ek 4, ek 5, ek 6 ncı maddeler gereğince ve resmî sağlık kurumu tabipleri ve kurullarınca gerekli görülen eşlik etme ve taşıt aracı içmece ve kapılaca tedavi giderlerini, gözlük, işitme ve konuşma cihazları, malul araçları vücut organ protezleri, kalp pili, yapay kalp, yapay damar, yapay kemik protezleri vb. iyileştirme araçlarının bedellerini kendileri ödeyenler, bunlara ait usulüne uygun düzenlenmiş belgeleri,

e) Resmî sağlık kurumu tabibi tarafından verilen reçetede yazılı ilaç bedelini, anlaşmalı eczane veya ecza dolabının bulunmaması nedeniyle 26 ncı madde gereğince kendileri ödeyenler, satın aldıkları ilaçlara ait fiyat kupürleri yapıştırılmış reçeteleri, T.C. Emekli Sandığına vermek veya göndermek suretiyle karşılıklarının ödenmesini isterler.

İlgili maddelerde öngörülenler dışında kalan ödemeler, "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarında Yapılacak Muayane, Tetkik, Tahlil, Müdahale, Ameliyat ve Tedavilere Ait Fiyat Tarifesi"ne göre Sandıkça ilgililere ödenir.

GİDERLERİN İLGİLİ KURUMLARA VEYA KİŞİLERE GÖNDERİLMESİ ŞEKLİ

MADDE 32 - Muayene tedavi ve iyileştirme araç bedelleri

a) Resmî sağlık kurumları ile anlaşmalı eczane ve ecza dolaplarına, bu kurumların bulunduğu yerlerdeki,

b) 31 inci maddede yazılı olanlara da, aylıklarını aldıkları yerlerdeki,PTT, Türkiye İş Bankası veya T.C. Ziraat Bankası aracılığı ile gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

KULLANILACAK BELGELER

MADDE 33 - Bu Tüzüğün uygulanması ile ilgili olarak kullanılacak belgeler, bunların kapsayacağı bilgiler ve diğer hususlar, T.C Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce saptanır.

Standardizasyon ve basım işleri 6400 sayılı Kanun gereğince Devlet Malzeme Ofisi'nce sağlanır.

EŞLİK ETME ZORUNLULUĞU

MADDE 34 - (84/8549 - 20.9.1984) Yatakta tedavi edilen hastanın durumunun yanında bir kimsenin bulunmasını zorunlu kıldığı uzman tabip raporuyla belgelendiği takdirde, eşlik edenin "refakatçi ücreti" Sandıkça ödenir.

18 inci madde hükmü uyarınca başka yerde tedavilerine gerek görülenlere eşlik edilmesinin zorunlu olduğu sevk raporunda belirtilmişse, eşlik eden için, aynı madde hükümlerine göre, yol parası ödenir.

KONUŞMA CİHAZI

EK MADDE 2 - (84/8549 - 20.9.1984) Konuşmanın ancak cihazla mümkün olacağının resmî sağlık kurumu sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi halinde, konuşma cihazı bedeli, Sandıkça karşılanır.Ödemeler, her yıl Sandıkça piyasa rayici gözönünde bulundurularak saptanacak miktar üzerinden yapılır.

Yurt içinde yapılamayan ve Yurt dışından getirilmesinde zorunluluk bulunduğu resmî sağlık kurumu sağlık kurulu raporunda ayrıca belirtilen konuşma cihazı bedeli, aynen ödenir. Raporda bir kayıt bulunmadığı halde, Yurt dışından getirilen konuşma cihazı bedeli, ikinci fıkra esaslarına göre ödenir.

Onarım bedelleri ve 5 yıl geçmedikçe yeni cihaz bedeli ödenmez.

MALUL ARACI

EK MADDE 3 - (84/8549 - 20.9.1984) Gerekliliği resmî sağlık kurumu sağlık kurulu raporuyla belgelenen malul aracı bedelleri, Sandıkça karşılanır.

Ödemeler, her yıl Sandıkça motorsuz aracın piyasa rayici gözönünde bulundurularak saptanacak miktar üzerinden yapılır.

Onarım bedelleri ve 5 yıl geçmedikçe yeni araç bedeli ödenmez.

SAĞLIK KURUMU DIŞINDA SAĞLIK YARDIMLARI

EK MADDE 4 - (84/8549 - 20.9.1984) Uzman tabibin sağlık kurumu dışında veya hastanın bulunduğu yerde yapılmasını uygun veya gerekli gördüğü pansuman, enjeksiyon, serum vb. sağlık yardımları giderleri, "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarında Yapılacak Muayene, Tetkik, Tahlil, Müdahale, Ameliyat ve Tedavilere Ait Fiyat Tarifesi"nde saptanan fiyatlar üzerinden Sandıkça karşılanır.

KALP PİLİ, KALP KAPAĞI, YAPAY KALP, YAPAY DAMAR, YAPAY KEMİK PROTEZLERİ

EK MADDE 5 - (84/8549 - 20.9.1984) Resmî sağlık kurumu sağlık kurulunca gerekli görülen kalp, pili, kapağı, yapay kalp, yapay damar, kemik protezleri vb. iyileştirme araçlarıyla ameliyat sırasında kullanılan özel sarf malzemeleri (oksijenatör, tygon boruları, filitreler, özel dikiş malzemesi, embolektomi kateteri ve diğer kateterle uzatma hatları vb.) bedelleri, Sandıkça karşılanır.

SAĞLIK KURUMLARINDA SAĞLANAMAYAN SAĞLIK YARDIMLARI

EK MADDE 6 - (84/8549 - 20.9.1984) Resmî sağlık kurumlarında yapılamayan enjeksiyonlarla bu kurumlarda bulunmadığı veya yapılamadığı için özel sağlık kuruluşlarında çektirilen röntgen filmleri ve yaptırılan tahlil giderleri, begelendirilmek koşuluyla, "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarında Yapılacak Muayene, Tetkik, Tahlil, Müdahale, Ameliyat ve Tedavilere Ait Fiyat Tarifesi"nde saptanan fiyatlar, bu tarifede bulunmadığı takdirde, üniversiteler tıp fakülteleri hastanelerinde uygulanan fiyatlar üzerinden Sandıkça karşılanır.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE BULUNAN EMEKLİLERİN TEDAVİ BEDELLERİ

EK MADDE 7 - (84/8549 - 20.9.1984) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin'de resmî sağlık kurumlarında muayene ve tedavi olan hak sahiplerinin muayene ve tedavi bedelleri, bu Tüzük'te öngörülen esaslara göre ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM


GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Tüzük hükümlerinin uygulanmasına başlamadan önce, emekli, adi malullük veya vazife malüllüğü, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanlar adına Sandıkça düzenlenecek sağlık karneleri, ilgililerin aylık çeklerinin gönderildiği banka şubesine yollanır.

Bankalar, sağlık karnelerini imza karşılığı dağıttıktan sonra, imzalı belgeleri Sandığa iade ederler.

GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Tüzük hükümlerinin uygulanmasına başlanmadan önce; emekli adi malullük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanmış olanların, 2 nci maddenin (B) fıkrasında gösterilen nitelikte ait fertleri varsa, gerekli belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, bunlar için ayrıca düzenlenecek sağlık karneleri de, geçici 1 inci maddedeki usule göre kendilerine gönderilir.

BÜTÇE YÖNERGELERİNİN UYGULANMAMASI

GEÇİCİ MADDE 3 - (Ek: 84/8549 - 20.9.1984) 1981, 1982 ve 1983 Mali Yılı Bütçe Uygulama Yönergelerinde yer alan Sandıkla ilgili hükümler yerine bu Tüzük hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM


YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
YÜRÜRLÜK

MADDE 34 - 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 11 Temmuz 1971 günlü ve 1425 sayılı Kanunla eklenen geçici 7 nci maddeye dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmî Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 35 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.