ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARINDA MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİN TEFTİŞİNDE VE ZÜMRE TOPLANTILARINDA DİKKATE ALINACAK ORTAK ESASLAR

-ÖRNEK-

198...198...ÖĞRETİM YILI ..................................................... TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ............................DERSİ .............................. BÖLÜMÜ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Zümre No : ................................ Dersin Adı : .....................

Tarih : ................................Toplantı Yeri : .....................

Zümre Öğretmenleri: ................................Saati : .....................

GÜNDEM Maddelerinde aşağıdaki hususlara yer verilmelidir. "Öğretim Yılı Başında"

1. Geçen öğretim yılına ait zümre öğretmenleri kararlarının ve sonuçlarının değerlendirilmesi,

2. Bir evvelki öğretim yılına ait öğrenci başarı durumlarının değerlendirilmesinde :

a) Başarısız öğrencilerin başarılarını artırıcı önlemlerin alınması,

b) Öğretimde verimi yükseltecek ne gibi çalışmalar yapılacağının belirlenmesi;

3. Milli Eğitim Temel Kanunu ve "Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarında" ATATÜRK İNKILAPLARI VE İLKELERİNİN ÖĞRETİM ESASLARININ; yıllık planlar, ödev ve sınıf geçme yönetmeliklerinin ilgili bölümlerinin okunması,

4. Genel Denetim raporlarının Eğitim ve Öğretim ile ilgili hususların ele alınarak okunması, bununla ilgili olarak yapılan rehberlik ve açıklamaların hazırlatılması;

5. Derslerde uygulanacak öğretim metot ve tekniklerin belirlenmesinde birlik ve beraberliği sağlanması;

6. Yazılı sınav, sözlü yoklamalar ve ödevler konularının görüşülmesinde:

a) Yazılı sınavlarda: Soruların sayısı, kapsamı ve nitelikleri ile cevapların değerlendirilmesinde beraberlik sağlayıcı ortak ilkelerin belirlenmesi,

b) Sınav tarihlerinin tespit edilmesi ve sınıf ders defterlerine işlenerek bir hafta önceden öğrencilere duyurulması,

c) Sözlü yoklamaların devamlı yapılmasının sağlanması (-) - (+) gibi işaretlerle değerlendirmelere yer verilmemesi,

d) Ev ödevlerinin verilmesi ve değerlendirilmesi konusunda yönetmeliğinde belirtilen esasların gözönünde tutulması;

7. Ders araç ve gereçlerinden nasıl yararlanılacağının açıklanması;

8. Öğretim Yılı çalışma takvimine göre okulun açık olduğu günlerin haftalara göre tespit edilmesi ve bununla ilgili olarak bir çizelge düzenlenmesi, yıllık planların yapılmasında bu çizelgeden yararlanılması;

9. Geçen öğretim Yılında uygulanan yıllık planların uygulama sonuçları ve tesbit edilen eksikliklerin değerlendirilmesi;

10. Yıllık planların hazırlanmasında:

a) Dersin özel amaçları,

b) Müfredat programına göre konuların dengeli olarak dağıtılması,

c) Planlardaki konuların yetiştirilmesi için alınacak önlemler,

d) Bu konuyla ilgili yönetmelik ve diğer genelgelerin birlikte incelenmesi.

11. Ders kitapları dışında, yardımcı kaynaklardan ne şekilde faydalanacağının açıklanması;

12. Öğrencilerin boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmeleri için konularla ilgili, ders dışı çalışmalara yer verileceğinin açıklanması;

13. Stajyer öğretmenlerin yetiştirilmesi konusunda işbirliğin sağlanması;

14. Diğer derslerin zümre öğretmenleri ile hangi konularda nasıl işbirliği yapılacağının açıklanması;

15. Bakanlıkça gönderilen genelgeler ile ilgili mevzuatın okunması ve Okul Müdürlüğünce gerekli görülen konuların görüşülmesi.

AYRICA: Atelye Öğretmenleri ve Şefleri arasındaki ZÜMRE TOPLANTILARINDA:

16. Atelye öğretmenleri ve şeflerinin, okul bina ve makinaları ile ilgili onarım ve sorumluluklarının belirlenmesi;

17. Atelyeler arası işbirliği esaslarının belirlenmesi;

18. Atelyelerde iş disiplini, iş kazaları ve yangından korunma ile ilgili görüşmeler ve tasarruf ilkeleri;

19. Atilyelerde yapılacak temrin ve iş resimleri ile sayılarının tespiti, öğretmenlere göre öğrenci gruplarının belirlenmesi;

21. Atelye iş ve işlem yaprakları, iş karneleri ve temrin dosyalarında birlik sağlanması, değerlendirme, not baremi, iş sırası ve işlem basamaklarındaki uygulamanın beraberliği üzerinde kararların tesbit edilmesi;

22. Atelyelerde öğrenci devam, disiplin ve davranış konuları üzerinde alınacak önlemler ile ilgili ortak kararlarda;

a) Devamsızlığın takibi ve devamsızlığın önlenmesi,

b) Kılık-kıyafet, disiplin ve öğretmen-öğrenci, şef ilişkileri;

23. Okul İdaresi ile Atelyeler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi,

24. Atelye yıllık planlarında ihtisas dallarına göre öğrenci rotasyon değişikliklerinin planlanması;

25. Öğretim içinde üretim ve döner sermaye uygulamalı yönetmeliği ve genelgelerin okunması ile fiyat fiyat kalite kontrolleri hususunda nasıl hareket edileceğinin belirlenmesi;

26. Üretim işlerinin Eğitim-Öğretim ve döner sermaye çalışmalırın destekleyecek şekilde planlanması; "30.1.1984 gün ve 324 sayılı Genelge"

27. Atelyelerin temizlik, tertip ve düzenlenmesi hususunda öğrencilerin iş bölümlerinin yapılarak görevlendirilmesi;

28. Mesleki kaynak arşivinin ve teşhir vitrinlerinin zenginleştirilmesi ile ilgili yapılacak çalışmaların tesbiti;

29. Yıl sonu sergisi ile ilgili yapılacak çalışmalar ve görev sorumluluklarının tesbiti;

30. Dilek ve temenniler.

ALINAN KARARLAR VE GÖRÜŞMELER:

1. .....................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................

- ÖRNEK -

198...198... ÖĞRETİM YILI ....................................TEKNİK LİSE VE

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ......................DERSİ

BÖLÜMÜ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Zümre No : ............................Dersin Adı : .......................

Tarih : ............................Toplantı Yeri : .......................

Zümre Öğretmenleri : ............................

Adı, Soyadı : ............................Saati : ........................

GÜNDEM Maddelerinde aşağıdaki hususlara yer verilmelidir. "Aylık toplantılarda veya ara toplantılarda"

1. Bir önceki zümre toplantılarında alınan kararlar ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi;

2. Öğrenci başarı durumlarının değerlendirilmesi, başarıyı artırıcı görüşmelerin belirlenmesi;

3. Yıllık planların uygulama durumu ve beraberliği sağlayacak hususların görüşülmesi;

4. Problemli öğrencilerin eğitimi ile ilgili yapılacak çalışmaların ve işbirliği esaslarının belirlenmesi;

5. Çeşitli nedenlerle işlenilmeyen konuların ne zaman ve ne şekilde telafi edileceğinin bir karara bağlanması;

6. Diğer zümre öğretmenleri ile ilgili yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi;

AYRICA: ATELYE ÖĞRETMENLERİ ZÜMRE TOPLANTILARINDA;

7. Yapılan işlerin Türk Standartlarına uygunluğu;

8. Okul, çevre ve işyerleri ile işbirliği durumu;

9. Atelyelerde iş disiplini, iş kazaları ve yangın önlemlerinin durumu ve alınması gereken önlemlerin tesbiti;

10. Döner sermaye çalışmalarının ve artık malzemelerin değerlendirilmesi;

11. Teknolojik gelişmelerin okula kazandırılaması için yapılacak çalışmalar;

12. Atelyelerin temizliği, makinaların alet ve avadanlıklarının bakımı ile ilgili durumların görüşülmesi;

13. Yıl sonu sergisi ile ilgili yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi;

14. Dilek ve temenniler.

ALINAN KARARLAR VE GÖRÜŞMELER

1. .....................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

ATELYE VE MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENLERİ İLE ATELYE ŞEFLERİ

ZÜMRE TOPLANTISINDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

1. Gündem maddelerinin sıralanması ve tutanağa aktarılması,

2. Bir önceki zümre toplantı kararlarının değerlendirilip değerlendirilmediği,

3. Kurumun yönetmeliğinde belirtilen hususlara yer verilip verilmediği,

4. Toplantı sayısı ve kapsamlarının geniş tutulup tutulmadığı,

5. Eğitim ve öğretime yönelik kararların alınıp alınmadığı,

6. Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliği sağlayıcı kararlar alınıp alınmadığı,

7. Atelyeler arasında işbirliği esaslarının belirlenip belirlenmediği,

8. Döner sermaye ve atelyenin diğer çalışmalarının değerlendirilip değerlendirilmediği,

9. Atelye; makina, cihaz alet ve malzemelerinin bakım, tertip ve korunması ile ilgili alınan kararlar,

10. Bakanlığınız Erkek teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 30.1.1984 gün ve (324) sayılı genelgelerinde belirtilen esaslar doğrultusunda alınan kararlar.

11. İş kazaları, yangından korunma ve diğer tehlikelere karşı alınan kararlar,

12. Atelye temizliği, iş disiplini ve iş alışkanlıkları ile ilgili alınan kararlar;

13. Öğrencilerin Mesleki Eğitimlerini gerçek üretim şartları içerisinde tamamlayabilmeleri için; okuldaki program türüne göre "METEP YOĞUNLAŞTIRILMIŞ EĞİTİM, YETİŞKİNLERİN TEKNİK EĞİTİM, ÖĞRENCİ STAJLARI ve benzeri" Okul çevre ilişkilerine yer verilme durumu,

14. Teknolojik gelişmelerden öğrencilerin yararlandırılması ve standartların uygulanması ile ilgili alınan kararlar,

15. Mesleki Kaynak arşivleri, Teşhir vitrinleri ve okulu tanıtıcı sergilerin düzenlenmesi ile ilgili yapılan görüşmeler, gibi hususların dikkate alınması gerekmektedir.

ATELYE VE MESLEK DERSLERİ İÇİN HAZIRLANACAK YILLIK PLANLARDA

ARANILACAK HUSUSLAR

1. Müfredat programında belirtilen konuların tamamının yıllık planlara aktarılıp aktarılmadığı;

2. ATATÜRK İnkılap ve ilkeleri ile ilgili yönetmelikte belirtilen hususların yansıtılıp yansıtılmadığı,

3. Bir önceki öğretim yılında uygulanan planlardan yararlanılarak yıllık planların geliştirilip geliştirilmediği;

4. Eğitim-öğretimde birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, eğitimin programda ön görülen amaçlara yöneltecek nitelikte olup olmadığı,

5. Zümre kararlarına uyulup uyulmadığı,

6. Planın hazırlanmasında çevre özellikleri okul-çevre ilişkilerinin gözönünde bulundurulup bulundurulmadığı;

7. Planın; neyi, niçin, ne kadar zamanda ve nasıl öğretileceğine cevap verilebilecek nitelikte olup olmadığı,

8. Ayrılan sürenin konunun ağırlıklarına göre yeterli olup olmadığı,

9. Konuların işlenmesinde en uygun yöntem teknik, kaynak, araç ve gerecin seçilip seçilmediği,

10. Konularla ilgili deney, gezi ve gözlemlere yer verilip verilmediği,

11. Zümre öğretmenleri ile yapılacak işbirliği esaslarının belirlenip belirlenmediği,

12. Ödev konularının; dersin konusu ile ilgisi ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen amaçları uygun olup olmadığı,

13. Yazılı yoklama sayısının, sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinde belirtilen sayıda olup olmadığı, yazılı yoklama tarihlerinin konu ya da ünite bitimlerine göre tesbit edilip edilmediği,

14. Planın uygulanması esnasında tesbit edilen aksaklıkların planın düşünceler bölümüne yazılıp yazılmadığı,

15. Planın zümre öğretmenlerince imzalanıp imzalanmadığı,

16. Planın okul müdürlüğünce onaylanıp