GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*)
Karar Sayısı: KHK/190
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 14 Aralık 1983 - Sayı: 18251 (1. Mükerrer)

(*) 1. 24.8.2000 tarih ve KHK/616 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesi hükmü gereğince, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde geçen “Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü” ibaresi, “Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı” olarak değiştirilmiştir. (KHK/616, Anayasa Mahkemesinin 11.11.2000 tarih ve 24226 sayılı R.G'de yayımlanan, 31.10.2000 gün ve E. 2000/65 - K. 2000/38 sayılı kararı ile, yayımından bir yıl sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmekle, hükmü kalmamıştır.)

2. 24.8.2000 tarih ve KHK/617 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ıncı maddesi hükmü gereğince, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde geçen “İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü” ibaresi, “Türkiye İş Kurumu” olarak değiştirilmiştir. (KHK/617, Anayasa Mahkemesinin 8.11.2000 tarih ve 24224 sayılı R.G'de yayımlanan, 31.10.2000 gün ve E. 2000/63 - K. 2000/36 sayılı kararı ile, yayımından dokuz ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edilmekle, hükmü kalmamıştır.)

Genel Kadro ve Usulüne dair hususların yeniden düzenlenmesi esaslarının tesbiti. 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 13.12.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM


AMAÇ, KAPSAM VE İSTİSNALAR
AMAÇ

MADDE 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadroların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usullerini düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname,

a) Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan, fonlar ve kefalet sandıkları;

b) İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeleri;

c) Özel kanunla kurulan kuruluş ve teşekküller ve hizmetlerini genel veya katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu kurum ve kuruluşları;

hakkında uygulanır.

İSTİSNALAR

MADDE 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Teşekkülleri, Üniversite öğretim elemanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin kadroları ile milli güvenlik sebebiyle gizli kalması gereken kadrolar hakkında uygulanmaz.

GENEL HÜKÜMLER


İKİNCİ BÖLÜM


KADRO CETVELLERİ

MADDE 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan;

a) Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, kanunlarla kurulan fonların ve kefalet sandıklarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları (I) sayılı cetvelde,

b) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkanlıklarında ve Adalet Bakanlığında, hakimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu mesleklerden sayılan görevlerde olanların kadroları (II) sayılı cetvelde,

c) İkinci maddenin (c) fıkrası kapsamına giren diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları (III) sayılı cetvelde, gösterilir. Bu cetvellerde, taşra teşkilatı bulunan kurum ve kuruluşların, kadroları, merkez ve taşraya ait olmak üzere, iki ayrı bölümde düzenlenir.

MAHALLİ İDARELERİN KADROLARI

MADDE 5 - İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren memur kadroları ile ilgili usulüne uygun taleplerini bu Kanun Hükmünde Kararnamede bilirtilen esaslara göre İçişleri Bakanlığına gönderirler.İçişleri Bakanlığı; uygun gördüğü kadro istekleri hakkında Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşlerini alır.

Buna göre Bakanlıkça hazırlanan kadro teklifleri bahis konusu görüşler aynen eklenerek Başbakanlığa sunulur. Uygun görülen kadrolar Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas edilir.

KADROLARIN İHDASI

MADDE 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bendlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının kadroları kanunla ihdas edilir.

Bakanlıklarca merkez ve taşra kuruluşları itibariyle ayrı ayrı hazırlanan kadro teklifleri incelenmek üzere, Devlet Personel Dairesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir. İlgili Bakanlıkça bu kuruluşların görüşleri aynen eklenerek hazırlanacak kanun taslağı Başbakanlığa sunulur.

Kadro ihdasını öngören kanun taslaklarına eklenecek kadro cetvellerinin hazırlanmasında ve tutulan kadroların serbest bırakılma işlemlerinde kalkınma planları ve yıllık programlara dayanılarak yapılacak iş analizleri ve Devlet Personel Dairesince hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik esas alınır.

KADROLARIN SERBEST BIRAKILMASI

MADDE 7 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin tutulan kadro sütununda gösterilen kadrolar, serbest bırakma işlemleri tamamlanıncaya kadar kullanılmaz.

Kurum ve kuruluşlara kanunlarla verilmiş bulunan görevlerin gerektirdiği kadrolar Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşleri de eklenerek ilgili Bakanlığın teklifi üzerine ve Bakanlar Kurulunca serbest bırakılabilir.

Herhangi bir yıla ilişkin serbest bırakma teklifleri bir önceki mali yılın beşinci ayı sonuna kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesine bildirilir. Serbest bırakma işlemleri, ilgili malî yıl başından itibaren geçerli olmak üzere bir önceki malî yılın dokuzuncu ayı sonunda kadar sonuçlandırılır.

KADROLARIN DAĞILIMI

MADDE 8 - Ekli cetvellerde yer alan ve kuruluşlara tahsis edilmiş olan serbest kadroların bu Kanun Hükmünde Kararnameye eklendikleri tarihten itibaren üç ay içinde ünvan, sınıf, derece ve adet belirtilmek suretiyle, yurtiçinde merkez ve taşra birimleri itibariyle, yırtdışında toplam sayı olarak dağılımı yapılır.

Yukarıdaki fıkraya göre yapılan kadro dağılımına dair cetveller, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi ile ve uygunluk sağlandıktan sonra Sayıştay denetimine tabi kuruluşlarca vize için Sayıştay'a, bunlar dışında kalanlarca onay için onay merciine gönderilir.

Bu dağılımda sonradan yapılacak değişikliklerde de aynı usullere uyulur. Ancak taşra için tahsis edilmiş kadrolar, merkeze alınamaz. Merkezdeki kadroların taşra teşkilatına tahsisi ikinci fıkradaki mercilere bildirilmek kaydıyla, ilgili Bakanın onayıyla yapılır. Aylık ödemeler vizeli veya onaylı kadro dağılım cetvellerine göre yapılır.

Bu dağılıma ilişkin cetvellerin şekli ve onay mercileri altıncı maddede öngörülen yönetmelikte gösterilir.

KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 9 - Kuruluşlara verilmiş bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen serbest kadrolar, hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla, yedinci maddede belirtilen usule uygun olarak Bakanlar Kurulunca değişik derecelerden aynı sınıf ve unvanı kadrolarla değiştirilebilir.

(Değişik 2. fıkra: 3767-26.12.1991) Kanunlar ve andlaşmalar gereği yapılması şart olan veya önceden tahmin edilemeyen hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların, karşılanması amacıyla tutulan veya boş olan kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya, mevcut kadroları birden fazla dereceyi kapsayacak şekilde değiştirmeye ve boş kadroları iptal etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu maddeye göre kadroları değiştirilenlerin özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya ve bu kadro derecesini kazanılmış hak olarak alıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenmeye devam olunur.

Bu değişiklik işlemleri her kurum için yılda bir defa yapılır.

KADRO UNVANLARI

MADDE 10 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer almayan kadro unvanları kullanılamaz.

SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞÇİ KADRO VE POZİSYONLARI

MADDE 11 - Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kuruluşların,

a) Kanunla ve milletlerarası anlaşmalarla veya yıllık programlarla kurulması veya genişletilmesi öngörülen atelye, şantiye, fabrika ve çiftlik gibi işçi istihdamı zorunlu olan hizmet birimleri için ihtiyaç duyacakları sürekli işçi kadrolarını mevcut kodrolarından karşılarlar. Mevcut işçi kadrolarının bu birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına kafi gelmemesi halinde, Devlet Personel Dairesinin görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yeni birimlerin norm kadrolarını aşmamak üzere, bütçe imkânları gözönünde bulundurularak uygun görülebilecek kısmı kadar sürekli işçi kadrosu vize edilebilir.

b) Vize edilmiş bulunan sürekli işçi kadroları Devlet Personel dairesinin görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca başka unvanlı sürekli işçi kadroları ile değiştirilebilir. Birimlerarası veya kuruluşlararası aktarmalarda da aynı usule uyulur.

c) Yukarıdaki fıkralar hükümleri uyarınca Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine göre Sayıştay Başkanlığına veya Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir.

Bu vize işlemi yapılmaksızın sürekli işçi çalıştırılamaz ve ödeme yapılamaz.

İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER İLE BUNLARIN KURDUKLARI BİRLİK VE MÜESSESELERDE SÜREKLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI

Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayalı, İçişleri Bakanlığının vizesine tabidir. Bu kuruluşlarda yeni kurulan birimler ile yeniden satın alınacak iş araç ve makinaları ve toplu taşım araçları için ihtiyaç duyulacaklar dışında sürekli işçi kadrosu istenemez ve vize yapılamaz.

(Ek fıkra: KHH/434, m.2-5.7.1991) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve müesseselerde 30 iş gününden fazla süre ile çalıştırılacak geçici işçilere ait geçici işçi pozisyonları her malî yıl itibariyle İçişleri Bakanlığı'na vize ettirilir. Vize edilmiş bulunan geçici işçi pozisyonları İçişleri Bakanlığı tarafından başka ünvanlı geçici işçi pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. İçişleri Bakanlığı tarafından vize edilen geçici işçi pozisyonlarına ait vize cetvellerinin bir örneği Devlet Personel Başkanlığı'na gönderilir. Bu vize işlemi yapılmadan geçici işçi çalıştırılamaz ve herhangi bir ödeme yapılamaz .(*)

(*) 1. 5 Temmuz 1991 tarih ve KHK/434 sayılı KHK nin 2 inci maddesiyle, 11. maddenin başlığı yukarıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna fıkra eklenmiştir. Aynı KHK nin 4. maddesi gereği ek fıkra 1.1.1992 tarihinde yürürlüğe girer.

2. KHK/434 Sayılı KHK nin değiştirilerekKabulü Hakkındaki, 26 Aralık 1991 tarih ve 3767 sayılı Kanunda 11 inci maddedeki değişiklik nazarı itibara alınmayıp kanunlaşmamakla, yürürlükten kalktığı düşünülmektedir.

KADRO ARAŞTIRMALARI

MADDE 12 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ve kapsama dahil kurumların personel istihdamına dair konularda kadro ve iş analizleri yapmaya ve gerekli evrakı tetkike Devlet Personel Dairesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER


İPTAL EDİLEN KADROLAR

MADDE 13 - Kadroları bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde gösterilen kuruluş ve teşekküller adına, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden önce Kanunlar ve Kararnamelerle veya Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ihdas edilmiş bütün kadrolar iptal edilmiştir.

KALDIRILAN HÜKÜMLER

MADDE 14 - 31.7.1970 tarih ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu il diğer Kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

EK MADDE 1 - (Ek: 3837 s. Y. m.27-3.7.1992) Mevcut üniversitelerde yeni kurulan fakülte, enstitü ve yüksekokullar ile fakülteye dönüştürülen ve fakültelerle birleştirilen yükseköğretim kurumlarında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

EK MADDE 2 - (Ek: 3837 s. Y. m.27-3.7.1992) Yeni kurulan üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerle ilgili üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü bölümleri olarak eklenmiştir.

EK MADDE 3 - (Ek: KHK/496, m.4-13.8.1993) Anadolu Üniversitesinde yeni kurulan fakülte, enstitü ve yüksekokullarda kullanılmak üzere Ek - III sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiştir.

Ek - IV sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellere Osmangazi Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.

EK MADDE 4 - (Ek: 3993 s. Y. m.3-1.6.1994) Yeni kurulan Galatasaray Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli II sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.

4.9.1992 tarih ve 3577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna tahsis edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellere eklenen kadrolar iptal edilmiştir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER


GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kuruluşların personeline ait şahsa bağlı kadrolar ekli (IV) sayılı cetvelde gösterilir. Bu kadrolar herhahgi bir surette boşaldığı takdirde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir ve boşalma tarihinden itibaren bir ay içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi vize mercilerine bildirilir.

GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmesi öngörülen cetveller ve cetvellerde yer alacak kadrolar, bu kanun Hükmünde Kararname esas ve usullerine uygun olarak en geç sekiz ay içerisinde hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazetede yayımlanır. Yayımlanan bu cetveller yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki sayılır.

Yayımı tarihinden itibaren, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki olan cetvellerde ancak bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen esas ve usullere uyularak değişiklik yapılabilir.

GEÇİCİ MADDE 3 - Yapılan yeni düzenlemeler sebebiyle teşkilât yapıları değişen, bünyelerine yeni birimler eklenen kuruluşların mevcut kadrolarında, bu birimlerin işbirliğini sağlamaya yönelik unvan sınıf ve derece değişikliği yapmaya geçici 2 nci madde uyarınca kadro cetvelleri yayımlanıncaya kadar Bakanlar Kurulu yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 4 - Kadro cetvellerinin Bakanlar Kurulunca yayımlanması ve kadroların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine göre dağıtılması ve vize edilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar, ilgililerin aylıklarının 13 üncü maddeye göre kaldırılan kadrolara dayanılarak ödenmesine devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 5 - Kadroları ekli cetvellerde yer alan ve yeni teşkilâtlanma nedeniyle kadro ünvanı ve derecesi değişen görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

Kuruluşlar için tesbit edilmiş ve ekli cetvellerde gösterilmiş olan kadroların tahsisinde:

Sınıf, unvan ve kadro derceleri değişmeyenler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, bu kadrolara atanmış sayılırlar, değişenler hakkında ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Ancak, bu gibilerin atandıkları yeni kadroların aylık, mevcut ise ek gösterge ile zam ve tazminatların toplamı, almakta olduğu aylık, ek gösterge il zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde aradaki fark giderilinceye kadar tazminat olarak ödenir.

Birinci fıkra hükmü, her ne suretle olursa olsun Genel İdare Hizmetleri Sınıfından Mütehassıs Müşavir, Uzman Müşavir, Bakanlık Müşaviri, Müsteşarlık Müşaviri, Özel Müşavir Basın Müşaviri gibi Müşavir ve Danışman Ünvanlı Kadrolara atananların ek göstergeleri hakkında da uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 6 - Bu Kanun Hükmünde Kararnemenin yürürlük tarihinden önce, Bütçe Kanunları gereğince Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilmiş sürekli işçi kadroları geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 7 - Altıncı madde ile hazırlanması öngörülen Yönetmelik bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yürürlüğe konulur.

GEÇİCİ MADDE 8 - (Ek: KHK/434 - 8.7.1991) (...) (Geçici Madde 8, 434 sayılı Khk'nin değiştirilerek kabulü hakkındaki 31.12.1991 R.G.: tarihli 3767 sayılı Kanunda bu hükme yer verilmediğinden metinden çıkarılmıştır.)

GEÇİCİ MADDE 9.- (Ek: 5077 - 22.1.2004 / m.1) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan "veteriner" unvanlı kadrolar, "veteriner hekim" olarak değiştirilmiştir.

Halen bu kadrolarda çalışmakta olan personel başka bir işleme gerek olmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

GEÇİCİ MADDE 1- (4048 - 24.11.1994) 3/7/1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 2 ile Sakarya Üniversitesi Merkez Teşkilatı için ihdas edilen idari kadrolardan toplam kadro sayısı içinde olduğu halde dereceler itibariyle yer almayan ekli 1 sayılı listedeki kadrolar anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin Sakarya Üniversitesi ile ilgili bölümüne eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (4081 - 28.2.1995) Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlükleri ile bünyesinde Tıp Fakültesi bulunan üniversitelerin yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarından 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 4 üncü maddesi gereğince iptal edilmiş bulunanlar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 15 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin,

a) 5, 7 ve 9 uncu maddeleri 1.1.1985 tarihinde,

b) 4 ve 13 üncü maddeleri her kurum vu kuruluş için ihdas edilen kadroların yürürlüğe girdiği tarihte,

c) Diğer hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 16 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.