KANUN NO: 6245
HARCIRAH KANUNU (*)
Kabul Tarihi: 10 Şubat 1954

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 18 Şubat 1954 - Sayı: 8637
3.t. Düstur, c.35 - s.318

 

(*) Bu Kanunun çeşitli maddelerinde geçen memuriyet unvanlarının değişik biçimi için Kanuna 11 Aralık 1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunla eklenen ek maddeye bakınız.

KISIM I

UMUMİ HÜKÜMLER

KANUNUN ŞÜMULÜ

MADDE 1 - a) Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve mütedavil sermayeli müesseseler;

b) (Değişik: 7145 - 25.6.1958) Hususi kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküler; (Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hariç);

c) Yukardaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler;

Tarafından ödenecek harcırah bu kanun hükümlerine tabidir.

REİSİCUMHURUN SEYAHAT MASRAFLARI

MADDE 2 - Reisicumhurun memleket iç ve dışındaki seyahatleri dolayısiyle vâkı bilcümle masrafları bu kanun hükümlerine tabi tutulmaksızın ödenir.

TARİFLER

MADDE 3 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Bu Kanunda geçen;

a. Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı; gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını;

b. Kurum: 1 inci maddede sayılan daire, idare, banka, teşekkül ve müesseleri;

c. Memur: Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel hariç);

d. Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri;

e. Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini;

f. Bagaj: Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mûtat surette taşınması mümkün olanları;

g. Memuriyet mahali: Memur ve hizmetlinin asil görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;

h. Başka yer: Yukarda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;

ifade eder.

HARCIRAH VERİLECEK KİMSELER

MADDE 4 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Bu Kanunda belirtilen hallerde:

1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;

2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevledirilenlere;

3. Kadrosuzluk dolayısiyle açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;

4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;

5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refaket ettirilecek memur ve hizmetlilere;

6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendilen erbaş ve erlere;

7. Emekliye ayrılanlar ile bunlardan tekrar hizmete alınmaları dolayısıyla kesilmiş olan emekli aylıkları yeniden bağlananlara ve bunların aile fertlerine; (...) (Madde 4 ün 1. fıkrasının (7) numaralı bendi, 12.8.2003 tarih ve 25197 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.7.2003 tarih ve 4969 sayılı Kanunun 1. maddesinin (c) bendi hükmü gereğince, 22.7.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)

8. Milli ve resmi spor temasları dolasıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;

9. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine;

10. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askerî şahısların aile fertlerine;

11. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askerî öğrenciler ile erbaş ve erlere;

Harcırah verilir.

Ancak, becayiş olunanlar ile, mahallen temin ve görevlendirilmeleri mümkün ve mûtat olan hizmetlilere ve bunların aile fertlerine yeni veya açıktan atanmalarında ve emeklilik hariç görevlerine son verilme hallerinde harcırah verilmez. (...) (Madde 4 ün 2. fıkrası, 12.8.2003 tarih ve 25197 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.7.2003 tarih ve 4969 sayılı Kanunun 1. maddesinin (c) bendi hükmü gereğince, 22.7.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)

HARCIRAHIN UNSURLARI

MADDE 5 - Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.

HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK YOL

MADDE 6 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mûtat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mûtat olan bu yoldan hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.

Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur.

Birinci fıkraya göre takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların kabulü merkezde ita amiri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri durumunda olan kimsenin veya mahallin en büyük askerî ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır.

(Ek fıkra: KHK/311 - 14.1.1988) Ancak, işin veya hizmetin gerekli kıldığı durumlarda uçak kiralamak suretiyle seyahat edilebilmesi seyahatin yurtiçinde olması ve bu seyahatle ilgili Bakanın veya misafi yabancı Bakanın bizzat katılması hallerinde mümkündür.

HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK AYLIKLAR

MADDE 7 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (Kurumların 1-4 üncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır.

Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez.

Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.

MEMUR VEYA HİZMETLİ OLMIYANLARIN HARCIRAHI

MADDE 8 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliği kıyasen ilgili kurumca takdir olunur.

Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, bu gibi kimselerden icabedenlere 4 üncü dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir.

Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

Henüz rütbe almamış askerî öğrencilerin öğrenim, resmi davet ve mübadele nedeniyle yurtdışında bulundukları sürece kendilerine teğmen rütbesindeki subayın yurtdışı gündeliği, bu Kanunun yurtdışı gündeliklerine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle ödenir.

DAİMİ VAZİFE HARCIRAHININ MEBDEİ

MADDE 9 - Daimi vazife harcırahı:

a) İlk defa bir memuriyete tayin olunanlara tayinleri sırasında mütemekkin oldukları mahalden; a) (...) (Madde 9 un (a) bendi, 12.8.2003 tarih ve 25197 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.7.2003 tarih ve 4969 sayılı Kanunun 1. maddesinin (c) bendi hükmü gereğince, 22.7.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)

b) Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tâyinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden;

c) Muvakkat vazife ile veya vekâleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden; İtibaren verilir.

KISIM II

SEYAHAT VE VAZİFENİN MAHİYETİNE GÖRE VERİLECEK HARCIRAH YOL MASRAFI, YEVMİYE, AİLE MASRAFI VE YER DEĞİŞTİRME MASRAFININ BİRLİKTE VERİLMESİNİ İCABETTİREN HALLER

MADDE 10 - Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir:

1. (Ek ibare: 4969 - 31.7.2003 / m.1 a - Yürürlük m.16 b) "Kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere;" Yurt içinde veya dışındaki daimi bir vazifeye (...) (*) naklen tayin olunanlarla yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu yerlerden yurt içinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlilere yeni vazife mahallerine kadar;

(*) Madde 10 un (1) numaralı bendinde yer alan "yeniden veya" ibaresi, 12.8.2003 tarih ve 25197 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.7.2003 tarih ve 4969 sayılı Kanunun 1. maddesinin (a) bendi hükmü gereğince, 22.7.2003 tarihinden geçerli olmak üzere madde metninden çıkarılmıştır.

2. (Değişik: 2851 -16.6.1983) Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunan yahut haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanan memur ve hizmetlilere, Türkiye dahilinde ikamet edecekleri yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere; 2. (...) (Madde 10 un (2) numaralı bendi, 12.8.2003 tarih ve 25197 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.7.2003 tarih ve 4969 sayılı Kanunun 1. maddesinin (c) bendi hükmü gereğince, 22.7.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)

3. Emekli iken Devlet hizmetine alındıktan sonra cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilen memur ve hizmetlilerden emekli aylıkları iadeten tahsis edilenlere bu aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri mahalle kadar; 3. (...) (Madde 10 un (3) numaralı bendi, 12.8.2003 tarih ve 25197 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.7.2003 tarih ve 4969 sayılı Kanunun 1. maddesinin (c) bendi hükmü gereğince, 22.7.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)

4. Cezaen olmamak üzere kurumlarınca vazifelerine son verilen hizmetlilerle terhis olunan yedek subay ve yedek askerî memurlara Türkiye dahilinde ikamet edecekleri yere kadar ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere; 4. (...) (Madde 10 un (4) numaralı bendi, 12.8.2003 tarih ve 25197 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.7.2003 tarih ve 4969 sayılı Kanunun 1. maddesinin (c) bendi hükmü gereğince, 22.7.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)

5. Kadro dolayısiyle açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri yere kadar;

6. Asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmıyan kumandan ve memurlara vazife mahallerine kadar.

YOL MASRAFI, YEVMİYE VE YER DEĞİŞTİRME MASRAFI VERİLMESİNİ İCABETTİREN HALLER

MADDE 11 - Memur ve hizmetlilerden vefat edenlerle emekliye ayrıldıktan veya açığa çıktıktan sonra işlerinden ayrılış tarihinden itibaren altı ay içinde vefat edenlerden 10 uncu maddenin 2 nci bendi mucibince harcırah almamış olanların, bu kanuna göre harcıraha müstahak aile efradından her birine eski memuriyet veya ikamet mahallinden, Türkiye dahilinde dul ve yetim aylıklarını alacakları ve böyle bir aylığa istihkakı olmıyanların ikamet edecekleri mahalle kadar yol masrafı, yevmiye ve yer değiştirme masrafı verilir. 44 ve 45 inci maddelerin tatbikı, suretiyle hesaplanacak olan bu yevmiye, yol masrafı ve yer değiştirme masrafı, aile efradından olup bu ailenin idaresini deruhde eden kimseye verilir.

Aile inkısam ettiği takdirde, yukarki esaslara göre hesaplanan yevmiye ve yer değiştirme masrafı yekûnu, aile efradı adedine taksim edilerek elde olunacak mebaliğ, yol masrafı ile birlikte, harcırah olarak ilgililere verilir.

Aile efradının hepsi küçüklerden ibaret ise bunlar gidecekleri mahalle kurumlarınca sevkolunur ve yukarki esaslara göre hesaplanacak harcırahlar küçüklerin seyahatı için zaruri bulunan masrafları tediye etmek üzere sevke memur kimseye emaneten tevdi olunur.

4 üncü maddenin son fıkrası şümulüne giren hizmetlilerden vefat edenlerin dul ve yetim maaşı bağlanan aile efradına da bu madde esasları dahilinde harcırah verilir. MADDE 11 - (...) (Madde 11, 12.8.2003 tarih ve 25197 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.7.2003 tarih ve 4969 sayılı Kanunun 1. maddesinin (c) bendi hükmü gereğince, 22.7.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)

DAİMİ VEYA MUVAKKAT VAZİFE HALİNDE YOLDA VEYA VAZİFEYE BAŞLAMADAN VEFAT EDENLERİN HARCIRAHI

MADDE 12 - Daimi veya muvakkat bir vazife ile bir tarafa gönderilenler yolda veya yeni vazife mahallinde işe başlamadan vefat eyledikleri takdirde ölüm mahalline kadar olan harcırahları hesap ve buna peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan nakil vasıtaları bilet ücretleri ilave olunur. Bu suretle tahakkuk edecek istihkak, verilmiş olan avanstan ziyade ise fazlası tesviye olunur, noksan ise farkı geri alınmaz. Ancak muvakkat vazife ile yabancı memleketlere gönderilenlerden vefat edenlerin bu suretle uhdelerine bırakılacak fark, bunların bu kanuna göre müstahak bulundukları dış yevmiyelerin on günlüğüne tekabül eden miktarından fazla olamaz.

YENİ MEMURİYET MAHALLİNDE İŞE BAŞLAMADAN VEYA YOLDA VEFAT HALİNDE AİLE HARCIRAHI

MADDE 13 - Daimi memuriyetle bir mahalle tayin olunup da yolda veya yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan evvel vefat eden memur veya hizmetli ailesini birlikte götürmüş bulunuyorsa, harcıraha müstahak aile efradına ölümün vukubulduğu mahalden itibaren ve ailesini birlikte götürmemiş ise bunlara vefat tarihinde bulundukları mahalden itibaren, 11 ve 45 inci maddeler esaslarına göre harcırah verilir.

MUVAKKAT VAZİFE HARCIRAHI (YOL MASRAFI VE YEVMİYE)

MADDE 14 - Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgâh veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;

2. Yeni ve eski memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehine netice hasıl olanlara;

3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere;

4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekâleten gönderilenlere, (yalnız gidiş ve dönüşleri için);

5. (Değişik: 7187 - 12.1.1959) Muvakkat kaza salâhiyeti ile gönderilenlerle.

ASKERİ BİRLİKLERDE HAREKATTA HARCIRAH

MADDE 15 - Kıta halinde ve bir kumanda altında hareket eden askerî birliklere mensup subay ve askerî memurlarla astsubaylara ve sivil memur ve hizmetlilere yol masrafı ve yevmiye verilmez. Ancak bu hareket, kıtanın daimi yer değiştirmesi veya diğer kuruluşa girmesi için olursa bunlara aile ve yer değiştirme masrafı verilir.

Subay, askerî memur ve astsubaylardan bir kıtaya bir yerden diğer muayyen bir yere götürmeye memur edilip bu vazifenin hitamında asıl birlikleri mahalline dönenlere yalnız dönüşleri için ve teslim ve tesellüm için birkaç erle başka mahalle gönderilenlere gidiş, dönüşleri için yol masrafı ve yevmiye verilir.

Celp ve terhis eratını sevke memur edilen subay ve askerî memur ve astsubaylara gidişlerinde yalnız yevmiye ve dönüşlerinde yol masrafı ve yevmiye verilir.

AİLE İLE BİRLİKTE OTURULMASI YASAK EDİLEN BÖLGELERE GELİŞ VE GİDİŞTE AİLE HARCIRAHI

MADDE 16 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Ali ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerden çıkarılacak veya bu nevi bir bölgeye atanacak veya naklonacak askerî şahısların aile fertleri için 45 inci maddenin son fıkrası hükmü de dikkate alınmak suretiyle;

1. Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan bölgelerden çıkarılacak aile fetrlerine ikamet edecekleri yere kadar;

2. Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan yerden yasak edilmiş olmayan bir yere atananların aile fertleri için, bunların 1 inci fıkraya göre harcırah verilmiş olan ikamet yerlerinden yeni vazife mahalline kadar;

3. Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan bir yerden yine böyle bir yere atananların aile fertleri için, bunların evvelce oturduğu yerden ikamet edecekleri yeni mahalle kadar;

4. Aile ile birlikte oturulması yasak olmayan bir yerden yasak olan bir yere atananların aile fertleri için, eski vazife mahallinden ailenin ikamet edeceği yere kadar;

5. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerden çıkarılmış olan aile fertlerinin yasağın kalkması üzerine tekrar yerlerine dönmeleri halinde, bunlara 1 inci fıkraya göre harcırah verilmiş olan yerden eski yasak yere kadar;

Aile masrafı ile yer değiştirme masrafı verilir.

BİRLİK HALİNDE YABANCI ÜLKELERE GÖNDERİLECEK TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MENSUPLARININ HARCIRAHI

MADDE 17 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Uluslarası anlaşmalar gereğince askerî birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarına verilecek harcırahın esasları ve miktarı Bakanlar Kurulunca tespit olunur.

Yabancı ülkelere gönderilecek bu birliklere mensup subay, astsubay, sivil memur ve hizmetlilerin bu durumlarının devamı sırasında harcıraha müstehak aile fertlerini Türkiye sınırları dahilinde ikamet edecekleri bir mahalle kadar gönderinlere bir defaya mahsus olmak üzere 45 inci madde esasları uygulanmak suretiyle aile masrafı ile yer değiştirme masrafı verilir.

(Değişik 3. fıkra: 3612 - 7.2.1990) Yabancı ülkelere gönderilen birliklere mensup subay, astsubay, sivil memur ve hizmetlilerin hava değişimi maksadı ile Anavatana gelmelerini icabettiren hallerde bunlara, ailelerinin bulunduğu veya raporlarında yazılı hastalıklarının icabettirdiği mahallere kadar geliş ve dönüşleri için bu Kanuna göre yol masrafı ve gündelik verilir. Aynı maksatla Anavatana gelen ve dönen erbaş ve erlere ödenecek yol masrafları ile gündelikler, Milli Savunma ve Maliye ve Gümrük Bakanlıklarınca müştereken tespit olunur.

Yukarıdaki fıkra gereğince hastalık icabı başka bir mahalde oturmaları zaruri olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bu mahallere kadar gelecek harcıraha müstehak aile fertlerine gidiş ve dönüşleri için yalnız yol masrafı verilir.

Birinci fıkradaki haller dışında, uluslararası mahiyetteki tatbikat ve manevralara katılmak, açık deniz eğitimi veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsili gibi maksatlarla yabancı ülkelere gönderilecek askerî birliklerin (Deniz Kuvvetlerine ait gemilerle gidişte, denizde seyir halinde bulunulan günler hariç, münhasıran yabancı ülke limanlarında geçirilen günler için) subay, astsubay, askerî öğrenci, sivil memur ve hizmetlilerin aylık derecelerine (askerî öğrencilere teğmen rütbesine) göre verilebilecek yurtdışı gündeliğinin 1/3'ü, yukarda yazılı haller ile eğitim veya gemi, uçak, tank ve sair savaş araç ve gereci ve her türlü yedek parça ve ikmal maddesinin teslim ve tesellümü ve benzeri görevler için yabancı ülkelere birlik veya grup halinde veya münferiden gönderilecek erbaş ve erlere de teğmen yurtdışı gündeliğinin 1/10'u, yurtdışından gemi tedariki için görevlendirilen erbaş ve erlere gemilerin tesellümünden itaberen yabancı ülke limanlarında geçirecekleri günler için teğmen yurtdışı gündeliğinin 1/20'si tutarında gündelik ödenir.

EHLİYET TESPİTİ, İMTİHAN, HAVA DEĞİŞİMİ VE TEDAVİ İÇİN BAŞKA YERE GÖNDERİLENLER

MADDE 18 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlar ile aşağıdaki (c) bendinde yazılan hallerde aile fertlerinden, memuriyet mahalli dışına;

a. Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir.

b. Hava değişimi maksadıyla göndirelenlere gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ile yalnız yolda geçen süre için gündelik ödenir.

c. Kanunları gereğince sağlık kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi maksadıyla (Aile Fertleri için ikamet mahalli dışında) gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ödenir. Ayakta tedavi görenlere ayakta tedavi süresince gündelik ve ikamet ettikleri yer ile tedavi kurumu arasındaki mûtat taşıt ücreti ayrıca ödenir.

MUVAKKAT VAZİFE MAHALLERİNDE HASTALANANLARA VERİLECEK YEVMİYE

MADDE 19 - Muvakkat vazife mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemiyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez.

HASTALARA REFAKET HALİNDE HARCIRAH

MADDE 20 - (Değişik: 3371 - 21.5.1987) Hastalıkları icabı 18 inci maddenin (c) bendinde yazılı yerlere bir kimse refakatinde gitmesi lüzumu resmi tabip raporuyla tevsik edilenlere refaket edecek aile efradından birisine ve aile efradından refaket edecek bir kimse bulunmadığı takdirde kurumlarınca terfik olunacak memur veya hizmetliye bu işin devamı müddetince yevmiye ve yol masrafı verilir. (*)

(*) Değişiklik 21 Mayıs 1987 tarih ve 3371 sayılı Kanunun 2 inci maddesi gereğince 1 Ocak 1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

YATACAK YERİ BULUNMIYAN MAHALLERDE MUVAKKAT VAZİFE

MADDE 21 - Şehir ve kasaba haricinde, yatacak yeri bulunmıyan ve böyle bir yeri bulunan mahalle bir nakil vasıtası ile gidilip gelinmesi zaruri olan yerlere muvakkat vazife ile gönderilenlere, her gün için bu mahalden en yukarı köy, kasaba veya şehire kadar gidiş ve geliş mûtad nakil vasıtası ücreti ödenir.

VAZİFE MAHALLİNİ TERKETMEK MECBURİYETİNDE KALANLARIN HARCIRAHI:

MADDE 22 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Harp zaruretleri ve olağanüstü haller dolayısiyla memuriyet mahallerini terketmeye mecbur olan memur ve hizmetlilerden kurumlarınca gösterilen mahalle veya memuriyet merkezine en yakın il veya ilçe merkezine gidenlere o mahallere kadar bu Kanun hükümleri gereğince yol masrafı ve gündelik verilir. Ancak, bunlar bu mahallere aileleri ile birlikte gelmiş iseler kendilerine aile masrafı ile yer değiştirme masrafı da ödenir. Bunların memuriyet mahallerine dönüşlerinde aynı şekilde harcırah verilir. Olağanüstü hallerin gerektirdiği durumlarda Başbakanlığın uygun görüşü üzerine bağlı bulundukları kurumlar veya Dışişleri Bakanlığınca yurtdışından yurt içine çağrılan veya yurtdışında başka bir yere gönderilen aile fertleri için bu Kanun hükümlerine göre yalnızca aile masrafı ödenir. Ancak, gerekli görülen hallerde, yerdeğiştirme masrafının da ödenmesine Bakanlar Kurulunca karar verilir. Bunların memuriyet mahallerinde dönüşlerinde de aynı şekilde harcırah verilir.

YURT İÇİ VE DIŞI SPOR TEMASLARINDA HARCIRAH

MADDE 23 - Yurt içinde ve dışında tertip edilen milli ve resmi spor temasları dolayısiyle seyahat edecek sporcu ve idarecilerin bu seyahatlerine ait yol masrafları ile yevmiyeleri Maliye Vekaletinin mütaalası alınmak suretiyle İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek esaslar dairesinde ödenir.

MÜFETTİŞ VE BENZERLERİNİN AİLE VE YER DEĞİŞTİRME MASRAFI

MADDE 24 - 33 üncü maddenin (b) fıkrası şümulüne girenlerin vazife seyahatlerinde aileleri efradı için harcırah verilmez. Ancak bunlardan bu vazifelere ilk defa tayin edilenlere veya mıntakaları tebdil olunanlara yeni mıntaka merkezlerine kadar bu kanun hükümlerine göre aile ve yer değiştirme masrafı verilir.

BAŞKA YERDE BIRAKILAN AİLE EFRADI

MADDE 25 - Memur veya hizmetli tarafından tayin veya nokolunduğu mahalle götürülmiyerek ikamet maksadiyle ve topluca bu mahalden başka bir yere gönderilen aile efradı için -yeni memuriyet mahalline kadar hesaplanacak harcırahı tecavüz etmemek ve bilahara bu mahalle celplerinde bir şey verilmemek şartiyle- bu yerlere kadar ve mütaakıp tayin ve nakillerde de memur veya hizmetlinin bulunduğu yerden yeni vazife mahalline kadar hesaplanacak miktarı tecavüz etmemek kaydiyla aile -efradının bulundukları yerden yeni memuriyet mahalline kadar harcırah verilir.

İZAMINDAN SARFINAZAR OLUNANLARIN HARCIRAHLARI

MADDE 26 - Daimi veya muvakkat vazife ile bir tarafa izamları takarrür ettikten sonra gönderilmelerinden sarfınazar edilenler harcırah almamış ve hareket etmemiş bulundukları takdirde kendilerine bir şey verilmez.

Ancak daimi vazife ile bir tarafa gönderilmeleri takarrür edip de harcırahları ödendikten sonra izamlarından sarfınazar olunanlara -bu kanuna göre müstahak bulundukları yer değiştirme masrafını tecavüz etmemek şartiyle- harcırah hesabına esas tutulan aylık veya ücretleri tutarının 1/4 ü nispetinde bir tazminat verilmekle beraber peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan tren, vapur ve tayyare bileti ücretleri gibi yol masrafları da bu tazminata ilave olunur.

Harcırahlarına mahsuben para ödenmiş olup da muvakkat vazife ile bir tarafa gönderilmelerinden sarfınazar edilmiş olanlara, yalnız peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan bilet ücretleri ödenir. de yol masrafına ilave olunur.

KISIM III

HARCIRAH UNSURLARI

BÖLÜM I

YOL MASRAFI

YURT İÇİNDE YOL MASRAFI

MADDE 27 - Yurt içinde yol masrafı, muayyen tarifeli nakil vasıtaları ile seyahatte, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin birinci sütununda yazılı makam ve sıfatlar ile vazifeli aylık veya ücret tutarlarına göre aynı cetvelin ikinci sütununda yazılı mevkiin tarife üzerinden bilet parası ve muayyen tarifeli olmıyan nakil vasıtalariyle seyahat halinde ise 3 numaralı sütunda gösterilen nakil vasıtalarına göre ihtiyar olunan hakiki masraftan terekküp eder.

Ancak Reisicumhur, Büyük Millet Meclisi Reisi, Başvekil, vekiller ve Erkânı Harbiyei Umumiye Reisine vazife seyahatlarinde refakat eden kimseler, bu madde hükmiyle mukayyet olmaksızın bu zevat tarafından tayin olunacak mevkilerde seyahat edebilirler.

MEMURİYET MAHALLERİ İÇİNDE YOL MASRAFI

MADDE 28 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev ile gönderilenlerin (48 inci madde kapsamına girenler hariç) yol masrafı mûtat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir.

Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mûtat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir.

YURTDIŞINDA YOL MASRAFI

MADDE 29 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Yurtdışında sürekli ve geçici görev yolculuklarında, ekspres ve yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir. Ayrıca buna istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücreti ilave olunur.

Yurtdışında özel otomobilleriyle seyahat edenler hakkında da, bu Kanuna bağlı (1) Sayılı Cetvelin 5 sayılı açıklama esasları uygulanır.

(Değişik 3. fıkra: KHK/368 - 12.5.1989) Tren ve vapurla yapılacak yurtdışı görev yolculuklarında aylık dereceleri 4 ve daha yukarı olanlara birinci mevki, 4 üncü dereceden aşağı olanlara ikinci mevki üzerinden; uçakla yapılacak yolculuklarda ise, Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri, Yasama Organı Başkanı, Yasama Organını temsil etmekle görevlendirilen Yasama Organı Üyeleri, Başbakan, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay Başkanları ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Diyanet İşleri Başkanları ile bunların resmi çağrıya uyarak yolculuğa katılan eşlerine, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve merkezde sürekli görevde bulunanlar dışında büyükelçilere birinci, bunların dışındakilere turist sınıfı üzerinden yol gideri ödenir.

Bu maddeye göre verilecek yol masrafı yolculuk yapılacak taşıtların Türkiye'deki aktarmasız hareket yerinden ve memuriyet merkezi bu yer ile sınır arasında bulunanlar için taşıtın güzergahında memuriyet merkezine en yakın durak yerinden itibaren hesap olunur. Memuriyet merkezinden aktarmasız hareket yerine veya en yakın durak yerine kadar olan yolculuklar hakkında bu Kanunun yurtiçi yolculuklarına ait hükümleri uygulanır. Yurtdışından yurtiçine dönüşte aynı esaslara uyulur.

BİLETİNİN YEMEKSİZ OLARAK AYRILMASI MÜMKÜN OLMIYAN VASITALARDA SEYAHAT:

MADDE 30 - Biletinin yemeksiz olarak alınması mümkün olmıyan bir vasıta ile seyahat halinde bilet bedelini dahil yemek bedeli de yol masrafı olarak kabul edilir.

PARASIZ VE TENZİLLİ TARİFE İLE SEYAHATTE YOL MASRAFI

MADDE 31 - Birinci maddenin a, b ve c bentlerinde yazılı kurumlara ait veya bunlar tarafından kiralanmış nakil vasıtalarında paso veya permi ile veya diğer her hangi bir suretle parasız olarak seyahat edenlere yol masrafı verilmez. Tarifeler gereğince bilet ücretlerinde tenzilat yapılması halinde yol masrafı fiilen ödenen ücrete göre hesaplanır.

HUSUSİ VAZİFELİ EMNİYET MENSUPLARININ YOL MASRAFI

MADDE 32 - Emniyet mensupları merkezden aldıkları hususi vazifenin icabettirdiği her türlü nakil vasıtasından istifade ederler. Bunların yol masrafları istifade edilen vasıtaya göre ihtiyar olunacak masraf üzerinden ödenir.

BÖLÜM II

YEVMİYELER

YURTİÇİNDE VERİLECEK GÜNDELİKLERİN MİKTARI

MADDE 33 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) a. Bu Kanun gereğince verilecek yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tesbit olunur.

b. (Değişik: 2851 - 16.6.1983) Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka merkezi ve grup merkezi dışında teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilen Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri ile geçici uzmanları, Sayıştay, Denetçi ve Yardımcıları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Uzman Müşavir, Uzman ve Uzman Yardımcıları, Silahlı Kuvvetler Denetleme ve Tetkik Kurulları Başkan ve Üyeleri, (Değişik ibare: 4745 - 7.2.2002 / m.10) "Bakanlık, Müsteşarlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları", Maliye Bakanlığı Hesap Uzman ve Uzman Yardımcıları, Bankalar Yeminli Murakıp ve Murakıp Yardımcıları, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, Bakanlıklar Merkez teşkilatına dahil Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, (Değişik ibare: 4970 - 31.7.2003 / m.8) "İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi ve Dernekler Denetçi Yardımcıları", Diyanet İşleri Başkanlığı ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri ve Yardımcıları ile İş Güvenliği Müfettişleri ve Yardımcıları, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, İlköğretim Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları, Tapu ve Kadastro Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları (**) ile (***) Defterdarlık Kontrol Memurlarından;

1) Türkiye düzeyinde teftiş denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tesbit olunan gündelik miktarının 1,3 katı,

2) Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı,

3) İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı,

Gündelik olarak ödenir.

(Ek: KHK/311 - 14.1.1988) Bu şekilde gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere fatura bedelini aşmamak üzere gündeliklerinin yarısına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. (Değişik son paragraf: 4969 - 31.7.2003 / m.1 b - Yürürlük m.16 b) Bu şekilde gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.

c) (Değişik: KHK/311 - 14.1.1988) Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlük vle Müdürlükleri, Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestraları, Oda Orkestraları, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Çoksesli Müzik Korosu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenecek yurtiçi sanat faaliyetlerine münferiden ve topluca katılan sanatçılarla diğer görevlilere (****) kanunlara göre kurumlarınca karşılanan seyahat ve ikamet giderlerine ilave olunarak, 2 nci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarlarının 2 katı gündelik olarak verilir.

(**) (Tapu Kadastro Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları) ibaresi 7.6.2000 tarih ve 4576 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle eklenmiştir.

(***) (Müfettiş Yardımcıları ile) ibaresi 28.8.1991 tarih ve KHK/541 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle eklenmiştir.

(****) (Diğer görevlilere) ibaresi 28.3.1988 tarih ve KHK/318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesiyle eklenmiştir.

YURTDIŞINDA VERİLECEK GÜNDELİKLERİN MİKTARI

MADDE 34 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Bu Kanun gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunur.

(23 Ocak 1987 tarih ve KHK/269 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile 1.3.1987 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.)

Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.

HUSUSİ EHEMMİYETİ HAİZ MERASİMLERE İŞTİRAK EDECEKLERİN DIŞ YEVMİYELERİ

MADDE 35 - Taç giyme ve cenaze merasimleri gibi hususi ehemmiyeti haiz bir merasim dolayısiyle yabancı memleketlere gönderilecek olanlara verilecek yevmiye, İcra Vekilleri Heyeti karariyle, 34 üncü maddenin birinci fıkrası gereğince tayin olunacak azami haddin % 50 si nispetinde artırılabilir.

SEVKE MEMUR VE ERBAŞ VE ERLERE VERİLECEK GÜNDELİK

MADDE 36 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde görevlendirilen veya refakat vazifesiyle mensup olduğu il sınırları dışına çıkan erbaş ve erlere verilecek gündelik, Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte tespit olunur.

YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA KURSLARA KATILANLARA VERİLECEK GÜNDELİK

MADDE 37 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir.

(İkinci fıkra 14.1.1988 tarih ve KHK/311 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Bu maksatla yabancı memleketlere gönderilenlere özel anlaşmaları gereğince, yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.

Yurtiçinden veya yurtdışından sağlanan burslara dayanılarak veya aylıkları transfer edilmek suretiyle staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere bu madde hükmü uygulanamaz. Bunlara ilgili kanun hükümlerine göre müstehak oldukları ödeme yapılır.

HAYATİ TEHLİKE ARZEDEN HASTALIKLARLA MÜCADELEDE YEVMİYE

MADDE 38 - Bir hastalığın münteşiren hükümferma olduğu zamanlarda bu hastalığın insana sirayeti dolayısiyle mücadele tehlike arzediyorsa bu takdirde bu mücadeleye iştirak eden memur ve hizmetlilerin bu kanuna göre müstahak oldukları yevmiyeyi, ilgili vekâletin teklifi ile Maliye Vekaletinin mütalâası üzerine İcra Vekilleri Heyeti iki misline kadar artırmaya salâhiyetlidir.

MEMURİYET MAHALLİ DIŞINA GÖNDERİLENLERİN GÜNDELİĞİ

MADDE 39 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

MEMLEKET İÇ VE DIŞINDA MÜCBİR VEYA ZATİ SEBEPLER VE VAHİM HASTALIKLAR YÜZÜNDEN YOLA DEVAM EDEMEME HALİNDE YEVMİYE

MADDE 40 - Aktarma ve karantina beklemek, alınan bir emir üzerine yola devam edememek veya yol kapanmak gibi mücbir sebeplere müstenit tevakkuf günlerinin her biri için yevmiye verilir. Hastalık yüzünden olsa dahi zati sebeplere dayanan tevakkuf günleri için yevmiye verilmez. Ancak, ani ve ağır bir hastalık veya şahsi kusurlardan mütevellit olmıyan bir kaza dolayısiyle yola devam etmesinin hayatı için tehlike arzettiği hastane heyeti sıhhiye raporu ile bulunmıyan yerlerde resmi tabip raporiyle- tebeyyün eden memur ve hizmetlilere yolculuk yapabilecek hale gelinceye kadar yevmiye verilir. Bu hastalıkları dolayısiyle hastanelere yatarak tedavi paraları daireleri tarafından ödenenlere yevmiye verilmez.

KURUMLARCA TEMİN EDİLEN BİNALARDA YATANLARIN YEVMİYELERİNDEN YAPILACAK TENZİLAT

MADDE 41 - (11 Aralık 1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunun 28 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİĞİNİN VERİLEBİLECEĞİ AZAMİ SÜRE

MADDE 42 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:

a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.

b. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir.

Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz.

(Değişik son fıkra: 2851 - 16.6.1983) Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilenlerle, 50 nci maddede sayılanlar etüd ve inşaat maksadiyle arazi üzerinde bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, topograf ve bunlarla birlikte çalışmaları zorunlu bulunan diğer memur ve hizmetliler; Hükümeti temsilen uluslararası konferanslara katılanlar; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunun 26 ncı maddesinin (b) bendindeki personelden sıkıyönetim süresince memuriyet mahalli dışında geçici olarak görevlendirilenler ile bunlardan sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilenler (Bu mahkemelerin görevleri sona erinceye kadar) ve sıkıyönetim mahkemelerince verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak kanunları uyarınca Askerî Yargıtay Daireler Kurulu, Daireler ve Başsavcılığında görevlendirilecek tetkik hakimi, Cumhuriyet savcısı ve savcı yardımcılarından (Bu görevleri sona erinceye kadar) hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

MEMLEKET İÇ VE DIŞINDA SEYAHAT GÜNLERİNİN HESABI

MADDE 43 - Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere muvasalat saatine kadar geçen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyehatler bir gün itibar olunur.

Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.

BÖLÜM III

AİLE MASRAFI

ALİE MASRAFININ MİKTARI

MADDE 44 - (Değişik 2562 - 11.12.1981) Aile masrafı, aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.

Ancak, özel taşıt kiralanması suretiyle gidilmesi zorunlu olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte seyahet eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmez.

BÖLÜM IV

YER DEĞİŞTİRME MASRAFI

YURTİÇİNDE YER DEĞİŞTİRME MASRAFI

MADDE 45 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Yurt içinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz.)

c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, Olarak hesaplanır.

11, 13, 15, 16 ve 17 nci maddelerde yazılı olup aile fertlerinin memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısiyle harcırah verilmesi kabul edilen hallerde, aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafı, bunlardan birisinin memur veya hizmetli olarak nazarı itibara alınması suretiyle hesaplanır.

(Ek fıkra: 2851 - 16.6.1983 / m.4) Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.

YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME MASRAFI

MADDE 46 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuziki katını aşamaz),

c. Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi,

Yabancı ülkelere gidişlerde, yukarıdaki esaslara göre hesap edilecek yer değiştirme masrafının yarısı ödenir. Olarak hesaplanır.

(Ek fıkra: 2581 - 16.6.1983) Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.

HESABA ESAS TUTULACAK KİLOMETRE VEYA DENİZMİLİ

MADDE 47 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Yer değiştirme masrafının hesabında dikkate alınacak kilometre veya denizmili,

a. Yurtiçinde, iki mahal arasında mûtat olan gidip gelmeye elverişli en kısa kara ve deniz yolu,

b. Yurtdışında, ülkeler ve bölgelerine göre, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Esas tutularak bulunur.

KISIM IV

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MEMURİYET MAHALLİ DAHİLİNDE SEYYAR OLARAK VAZİFE GÖREN MEMUR VE HİZMETLİLER

MADDE 48 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satınalma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi memur ve hizmetlilere gündelik ve yol masrafı verilmez. Bu gibilere, bu Kanun kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat için kurumlarca fotoğraflı birer kart verilir.

Bu kartların kimlere, hangi taşıtlar için ve hangi şartlarla verileceği İçişleri, Maliye ve Ulaştırma bakanlıklarınca müştereken tespit olunur. (*)

(*) Bakanlar Kurulu'nun 7.3.2002 tarih ve 2002/3835 sayılı kararı ile seyahat kartları sahipleri, 19.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere, 8.1.2002 tarihli 4736 sayılı kanunun 1. maddesi 1. fıkrası hükmünden muaf tutulur.

SEYYAR OLARAK VAZİFE GÖREN MEMUR VE HİZMETLİLER

MADDE 49 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (Merkez veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve (Aşağıda unvanları sayılanlar hariç) yol masrafı ödenmez.

(Değişik 2. fıkra: KHK/311 - 14.1.1988) Bunlardan, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere; bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstehak oldukları yurtiçi gündeliklerinin üçte biri günlük tazminat olarak verilir.

Takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru, koruyucu, koruma memuru, posta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve görev niteliklerinin bunlara benzerliği Maliye Bakanlığınca onaylanacak diğer memur ve hizmetlerin yol masrafları mûtat taşıt araçlarına fiilen ödedikleri miktarlar üzerinden karışlanır.

FİİLEN ARAZİ ÜZERİNDE ÇALIŞANLARIN HARCIRAHI

MADDE 50 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Aşağıdaki bentlerde gösterilen memur ve hizmetlilere asıl görevlerinin bulunduğu il (Bölge kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için harcırah gündeliği yerine kadro derece ve görevlerinin özelliklerine göre, bütçe kanunlarında belirlenecek miktarlarda gündelik tazminat olarak ödenir. Asıl görevlerinin bulunduğu il veya bölge dışında görevlendirilmeleri halinde ise bu tazminat yerine genel hükümlere göre gündelik ödenir.

1. (Değişik: 2851 - 16.6.1983) Harita almak veya harita almakla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile, 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı seyir ve hidrografi işlerini denizler, göller, diğer su yolları ve arazide yapmakla görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi

Dairesi personeli.

2. Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırlama işlerinde çalışan personel.

3. Arazi üzerinde kadostro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli ile tapulama hâkimleri.

4. Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ile bunlarla çalışması zorunlu olan diğer personel.

5. Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, jeofizikçiler ve bunlarla beraber çalışması zorunlu bulunan diğer personel.

Orman sınırlama komisyonları ile kadastro ve tapulama komisyonlarının memur olmayan üyelerine ve bilirkişilere bu Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre gündelik verilir.

MİSAFİR VE ZİYARETÇİLERE

MADDE 51 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) Devletin misafini veya ziyaretçisi olarak yahut başka bir resmi görevle Türkiye'ye gelen yabancılara refakat etmekle görevlendirilen memurlara, memuriyet ve asli sıfatları ne olursa olsun ilgili makamlarca verilecek görev emirlerinde belirtilen refakat şekil ve vaziyetine göre tanzim edilecek müfredatlı hesap pusulasına istinaden yol, ikamet, yemek, içmek ve teferruatı için yaptıkları masraf ödenerek başkaca harcırah verilmez. Ancak, misafir ve ziyaretçilere katılmak veya bunları karşılamak üzere başka mahalle gidenler ile bunlardan ayrıldıktan sonra asıl memuriyet mahalline dönenlere gidiş ve dönüşleri için bu Kanuna göre müstehak oldukları yol masrafı ve gündelik verilir.

HARCIRAHLARINI DİĞER KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ALANLAR

MADDE 52 - (Değişik: 2562 - 11.12.1981) 7201 sayılı Tebligat Kanununun 4 üncü, 198 sayılı Emlak Alım Vergisi Kanunun değişik 21 inci, 492 sayılı Harçlar Kanunun değişik 34 üncü ve 70 inci maddelerinde yazılı hallerde hâkim, adliye memuru, tebliğ memuru, akit icrasına giden tapu memuru veya konsolosluk memurlarına bu Kanuna göre ayrıca harcırah verilmez.

MADDE 53 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Devlet Havayolları gibi ulaştırma hizmeti ifa eden müesseselerin memur ve hizmetlilerine verilecek harcırah, bu kanun ile tesbit edilmiş bulunan miktarları aşmamak ve kanunun umumi esasları dışına çıkmamak şartiyle, Maliye ve Ulaştırma Vekâletlerince, müesseselerin hususiyetlerine göre nizamnamelerce tespit olunur. (*)

(*) Bk. Bakanlar Kurulunun 19 Haziran 1956 tarih ve 4/7517 sayılı ve 5 Ağustos 1974 tarih ve 7/8769 sayılı Kararnamesiyle yürürlüğe konulan (TÜZÜKLER, T.C. Tüzükleri: c.3 - s.156 ve s.175-1.

DIŞİŞLERİ VEKALETİ MEMURLARI VE BENZERLERİNİN TAKİBEDECEKLERİ YOL

MADDE 54 - Daimi bir vazife ile yabancı memleketlere gönderilecek veya yurda celbolunacak memur ve hizmetlilerin 1 nci madde esasları dahilinde takibedecekleri yol itibariyle vazife mahallerine kaç günde gidip gelecekleri Dışişleri ve Maliye Vekaletlerince müştereken hazırlanacak bir cetvelle tesbit olunur.

CENAZE NAKİL MASRAFLARI

MADDE 55 - Daimi veya muvakkat bir vazife ile yabancı memleketlerde bulunanlardan bu yerlerde veya yolda vefat edenlerin cenaze teçhiz ve tekfin masrafları ile Hükümet tarafından görülecek lüzuma veya aileleri tarafından vukubulacak talebe istinaden cenazelerinin Türkiye'de her hangi bir mahalle kadar olan nakil masrafları kurumlarınca ödenir. Yurt içinde daimi veya muvakkat bir vazife ile bir tarafa izam kılınanlardan yolda veya muvakkat vazife mahallinde vefat edenler hakkında da yukarki fıkra hükmü uygulanır.

HARCIRAH ALABİLMEK İÇİN MÜRACAAT MÜDDETİ

MADDE 56 - a) (...) (*) açıkta kalan ve vekâlet emrine alınan memurlara (...) (*) vazifelerinden ayrıldıkları;

(*) 1 - Madde 56 nın (a) bendindeki "Re'sen veya isteği üzerine emekliye ayrılan memur ve hizmetlilerle" ibaresi, 12.8.2003 tarih ve 25197 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.7.2003 tarih ve 4969 sayılı Kanunun 1. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince, 22.7.2003 tarihinden geçerli olmak üzere madde metninden çıkarılmıştır.

2 - Madde 56 nın (a) bendindeki "ve cezaen olmamak üzere kurumlarınca vazifelerine son verilen hizmetlilere" ibaresi, 12.8.2003 tarih ve 25197 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.7.2003 tarih ve 4969 sayılı Kanunun 1. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince, 22.7.2003 tarihinden geçerli olmak üzere madde metninden çıkarılmıştır.

b) İşten el çektirilmek suretiyle vekâlet emrine alınan memurlardan men'i muhakeme kararı alan veya beraat edenler yahut haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesbi katiyet ettiği;

c) Memur ve hizmetlilerden vefat edenlerle (4 üncü maddenin son fıkrası şümulüne giren hizmetliler de dahil olmak üzere) emekliye veya açığa çıktıktan sonra ayrılış tarihini takibeden 6 ay içinde vefat edenlerin aileleri efradına ölüm hadiselerinin vukuu; c) (...) (Madde 56 nın (c) bendi, 12.8.2003 tarih ve 25197 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.7.2003 tarih ve 4969 sayılı Kanunun 1. maddesinin (c) bendi hükmü gereğince, 22.7.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)

Tarihlerinden itibaren 6 ay zarfında müracaat edenlere bu kanuna göre müstehak oldukları harcırah verilir. Müracaatla mani bir mücbir sebebin vukuu halinde bu müddet mücbir sebebin zail olduğu tarihten itibaren başlar. Bu müddetlerin geçmesinden sonra müracaat edilmesi halinde harcırah verilmez.

HARCIRAHIN SURETİ TEDİYESİ

MADDE 57 - Harcırah hizmetin taallûk ettiği kurum bütçesinden ödenir. 52 nci madde hükmü mahfuz kalmak şartiyle, ceza davalarında mezkur maddede yazılı yol masrafı ve tazminatların işin ifasından evvel makbuz mukabilinde vezneye yatırılmasına imkan bulunmıyan hallerde, bunlar, bilahare mahküm olan veya haksız çıkan taraftan tahsil olunmak üzere, evvel emirde Adelet Vekâleti Bütçesinden ödenir. (1631 sayılı Askerî Muhakeme Usul Kanununun 281 inci maddesinin (A) fıkrası hükmü mahfuzdur.)

Bir dava ve ihtilafın tetkiki sırasında gerek alakalılardan birinin talebi ile olsun gerekse karumun göstereceği lüzuma müsteniz bulunsun, tahkik, tetkik, keşif, tebliğ gibi bir muamele için belediye hudutları iç ve dışında bir mahalle gönderilen 52 nci maddede yazılı olanlardan gayri Adalet memurları ile diğer kimselere verilecek harcırah, bilahara haksız çıkan taraftan istirdat olunmak üzere evvel emirde alakalılardan talepte bulunan veya bunu ödemeye razı olandan alınır.

MADDE 58 - (13.12.1960 tarih ve 159 sayılı kanunla kaldırılmıştır.)

HARCIRAHIN SURETİ TEDİYE VE MAHSUBU

MADDE 59 - (Değişik ilk Fıkra: 2851 - 16.6.1983) Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını kati olarak veya avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine 15 gün içinde hareket etmeyenler (...) (*) aldıkları parayı derhal iadeye etmeye mecburdurlar.

(*) Madde 59 un 1. fıkrasında yer alan "ile 10 uncu maddenin 2 nci bendi kapsamına girenlerden 56 ncı maddede belirtilen süre içinde ikamet edecekleri yere taşınmayanlar," ibaresi, 12.8.2003 tarih ve 25197 sayılı R.G.'de yayımlanan, 31.7.2003 tarih ve 4969 sayılı Kanunun 1. maddesinin (d) bendi hükmü gereğince, 22.7.2003 tarihinden geçerli olmak üzere madde metninden çıkarılmıştır.

Aile için harcırah itasında ilgililerin verecekleri beyan kağıtları esas tutulur. Bu beyan kağıdına harcırahın tahakkuk ettirilebilmesi için lüzumlu malümat gösterilir.

Daimi memuriyetle bir yere gönderilenler gidecekleri mahalle varış dönüş tarihlerinden itibaren bir ay zarfında harcırah beyannamelerini, evrakı evvel veya sonra hareket eden ailesi için avans para verildiği takdirde bu bir aylık müddet, ailenin evvel gitmesi halinde memur veya hizmetlinin yeni vazifesi mahalline varış tarihinden ve sonra gitmesi halinde de bunların memur veya hizmetli nezdine muvasalatları tarihinden itibaren hesap olunur.

Beyannameyi alan daire amirleri bunu vize ettikten sonra taşrada mahallin en büyük malmemuruna ve merkezde de alakadar mali mercie vermekle mükelleftirler.

Vâkı masraf verilen avans paradan ziyade ise fazlası tevsiye ve az ise farkı re'sen istirdat olunur.

Evrakı müspite tedariki mümkün olmıyan hallerde bu imkansızlığın sebepleri ile vâkı masrafın hesabı alakadar tarafından mensup olduğu daire amirine yazılı olarak bildirilir. İmkansızlık sebepleri dairesince vârit ve muhik görüldüğü ve masrafın hesabına bir fazlalık bulunmadığı neticesine varıldığı takdirde avans bu hesaba göre mahsup olunur.

Alındıkları tarihten itibaren tahakkuk ettirilecek faizleri de dahil olmak üzere birinci fıkra gereğince derhal iade edilmiyen paralarla harcırahlarını avans olarak alıp da bu zimmetlerinin mahsubu için muktazi evrakı üçüncü fıkrada yazılı müddetler zarfında teslim etmiyenlerin bu borçları bu evrakı verdikleri zaman harcırah istihkakları ayrıca tahakkuk ettirilip ödenmek üzere aylık ücret veya kabili haciz sair istihkaklarının yarısı bu borçları tamamen kapanıncaya kadar ve hüküm alınmaya hacet kalmaksızın re'sen istirdat olunmak suretiyle tahsil olunur.

Harcırah itası ve avansların mahsubu muamelelerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunur.

HİLAFI HAKİKAT BEYANNAME VERENLER

MADDE 60 - Bu Kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde -maddi hatalar hariç- hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat, memurin müdürler komisyonları gibi salâhiyetli heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümulüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi bir tatbik olunur ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Devlet özel idare ve belediyelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur.

Suçlu hakkında idarece ittihaz olunan inzıbati kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibilerin hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur.

MADDE 61 - Bu kanuna göre ödenecek istihkaklar borç için haczedilemez.

MADDE 62 - Aşağıda yazılı kanunlarla bu kanuna muhalif diğer hükümler kaldırılmıştır.

Kanun veya Kararnamenin Tarihi Numarası Unvanı
     
03.04.1333 250 Memurini hariciyeye verilecek harcırahların sureti tesviyesi hakkında Kanun
15.05.1335 155 Mülkiye Harcırah Kararnamesi
10.11.1335 277 15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah Kararnamesinin mevaddı muvakkate faslının tadili hakkında Kararname
27.11.1336 44 İşgal dolayısiyle terki mevkie mecbur olan memurin ve ailelerine harcırah itası hakkında Kanun
16.10.1338 372 Hasbellüzum celp veya bir mahalle izam kılınacak İmalatı Harbiye sivil ustalarıyla Levazımatı Umumiye Fabrika ve Müessesatı sanatkarlarına harcırah itasına dair Kanun
22.04.1341 646 15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah Kararnamesine müzeyyel Kanun
21.11.1341 668 Vazifei memureleri haricinde emrazı sâriyei hayvaniye mücadelesine memur edilecek memurini fenniye ve saireye verilecek yevmiyeler hakkında kanun
17.02.1926 745 15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah Kararnamesinin 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasını muaddil Kanun
10.03.1926 778 10 Teşrinisani 1335 tarihli Harcırah Kararnamesinin birinci maddesine müzeyyel Kanun
28.04.1926 829 Tekaüt edilenlerle infisal edenlerin harcırahlarının müddeti tesviyesi hakkında kanun
05.06.1926 902 Memurini Hariciye harcırahları hakkında 3 Nisan 1333 tarihli kanuna müzeyyel Kanun
28.03.1927 999 Müfettiş ve müfettiş muavinlerinin yevmiye ve harcırahlarına dair Kanun
18.06.1927 1092 Harcırah Kararnamesine müzeyyel Kanun
29.12.1927 1185 Kararnamesine müzeyyel 18.06.1927 tarihli ve 1092 numaralı kanuna müzeyyel Kanun
08.06.1929 1508 Amenajman ve teşçir işlerinde müstahdem memurini fenniyeye verilecek yevmiyeler hakkında Kanun
19.07.1931 1846 15 Mayıs 1335 tarihli Harcırah Kararnamesi ve müzeyyelatının tadili hakkında Kanun
15.12.1934 2616 Harcırah Kararnamesinin 13 üncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun
13.06.1938 3441 Yabancı memleketlere gönderilecek memurların harcırahları hakkında Kanun
13.06.1938 3442 15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah Kararnamesine ek Kanun
13.06.1938 3443 Müfettiş ve müfettiş muavinlerinin yevmiye ve harcırahlarına dair olan 28 Mart 1927 tarihli ve 999 sayılı Kanuna ek Kanun
17.01.1940 3770 Genelkurmay Başkanının seyahat ve ikamet yevmiyesi hakkında Kanun
11.08.1941 4101 Harcırah Kararnamesine ek Kanun
16.03.1942 4192 Alelumum seyyar küçük sıhhat memurlarına hayvan yem bedeli verilmesine dair Kanun
03.08.1942 4278 Askerî kara, deniz ve hava ateşeleri maiyetlerine birer er verilmesi hakkında Kanun
03.08.1942 4279 Yabancı memleketlere gönderilecek memurların harcırahları hakkındaki 3441 sayılı kanuna ek Kanun
10.08.1942 4287 Maliye atlı tahsildarlarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında Kanun
12.08.1942 4291 Hayvan sağlık memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında Kanun
16.12.1942 4327 Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalade zam hakkındaki 4178 sayılı kanuna ek Kanun
23.12.1942 4333 P.T.T. Umum Müdürdüğü süvari müvezzilerine hayvan yem bedeli verilmesi hakkında Kanun
18.06.1943 4440 Harcırah Kararnamesi ve müzeyyelatının tadili hakkındaki 1846 sayılı kanuna bağlı cetvel ile 3135 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında Kanun
29.05.1946 4909 Subay ve Askerî memurlarla gedikli erbaşlardan ve askerî kadrolardaki çeşitli hizmetlilerden kurslara gönderilenlerin gündelikleri hakkında Kanun
22.12.1947 5143 3135 ve 3440 sayılı kanunlara ek Kanun
20.02.1948 5190 Tekel Genel Müdürlüğü atlı takip memurlariyle atlı koruma ve tahsil memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında Kanun

MADDE 63 - Aşağıda yazılı kanunların hizalarında gösterilen madde ve fıkralarının harcırah, hayvan mubayaası, hayvan yem bedeli veya bu maksatla zaruri masraf verilmesine mütaallik olan hükümleri kaldırılmıştır.

Tarih Kanun No. Unvanı Madde ve Fıkrası
       
15.03.1329   İdari Umumiyeyi Vilayat Kanunu İdarei Umumiyeyi Vilayat Kanununun 5048 sayılı kanunla değişik 116 ncı maddesi
22.04.1341 657 Harita Müdiriyeti Umumiyesi Kanunu 7 nci maddesi
26.05.1926 858 Çekirge Kanunu 7 nci maddesi
07.06.1926 912 Ordu, Bahriye ve Jandarma Zabitan ve Memurini hakkında Kanun 4 üncü maddesi
1606.1927 1076 İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanunu 19 uncu maddesi
20.06.1927 1108 Maaş Kanunu fıkrası 8 inci maddesinin (B)
19.05.1930 1613 Büyük Millet Meclisi Azasının Tahsisat ve Harcırahları hakkında Kanun 3 üncü maddesinin son fıkrası
19.07.1931 1843 Maaşatın Tevhit ve Teadülü hakkındaki 1452 ve 1489 sayılı kanunlara müzeyyel Kanun 4 üncü maddesi
04.06.1932 2000 1932 senesinden itibaren Tıp Fakültesinden neşet edecek tabiplerin mecburi hizmetlerinin lağvı ve leyli tıp talebe yurduna alınan tıp talebesinin tabi olacakları mecburi hizmetler hakkında Kanun 2 nci maddesinin 2 ve 3 üncü fıkraları
15.12.1934 2613 Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu 5055 sayılı kanunla değiştirilen 43 üncü maddesi
15.11.1935 2847 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. Md. memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair Kanun 9 uncu maddesi
20.01.1936 2897 Hayvanlar Vergisi Kanunu fıkrası 4 üncü maddesinin son
29.05.1936 2996 Maliye Vekâleti Teşkilat ve vazifeleri hakkında Kanun 5655 sayılı kanunla değiştirilen 21 nci maddesi
08.02.1937 3116 Orman Kanunu değişik 12 nci maddesi 5653 sayılı kanunla
11.06.1937 3238 Köy Eğitmenleri Kanunu 4 üncü maddesi
07.06.1939 3634 Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu 26 ncı maddesi
30.06.1939 3656 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair kanun 20 nci maddesi
03.07.1939 3659 Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkında Kanun 4621 sayılı kanunun 4 üncü maddesiyle değiştirilen 13 üncü maddesinin B ve J fıkrası
26.06.1940 3888 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek Kanun 5 inci maddesi
18.12.1940 3944 Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı memurları teşkilatı hakkında Kanun 8 inci maddesi
30.05.1941 4047 Beden terbiyesi kanununa ek Kanun 3 üncü maddesi
19.06.1942 4274 Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Kanunu 43 üncü maddesi
18.06.1943 4440 Harcırah kararnamesi ve müzeyyelatının tadili hakkındaki 1846 sayılı kanuna bağlı cetvel ile 3135 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında Kanun 1 inci maddesi
09.07.1943 4459 Köy ebeleri ve köy sağlık memurları teşkilatı yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilat ve Memurin Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun 1 inci maddesinin 3 üncü bendi
19.07.1943 4481 Ziraat Vekâleti teşkilatının nakil ve teknik işletme vasıtalariyle teçhizine dair Kanun 2 ve 3 üncü maddeleri
06.09.1943 4487 Seferberlikte ve fevkalade hallerde askerî şahısların ailelerini icabında yanlarında bulundurmalarının men'i hakkında Kanun 2 ve 3 üncü maddeleri
21.06.1944 4598 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında Kanun 9 uncu maddesi
28.03.1945 4709 Hesap uzm kadrosunda bazıanları kurulu kurulmasına ve Maliye Vekâleti merkez ve iller değişiklikler yapılması hakkında Kanun 7 nci maddesi
06.07.1945 4784 Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Genel Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanunu 19 uncu maddesi
28.12.1946 4988 Devlet memurları aylıkları 4644 sayılı kanundanın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunla buna ek değişiklik yapılması hakkında Kanun 2 nci maddesinin 3 üncü bendiyle 6 ıncı maddesinin son fıkrası
31.05.1948 5213 Devlet havayolları Gn.Md.lügü teşkilatı hakkındaki 3424 sayılı kanuna ek Kanun 2 nci maddesi
26.12.1949 5479 Köy ensitüsü mezunu öğretmenlerle köy sağlık memurlarının geçimlerini düzenlemek üzere 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunlara ek 5129 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun 1 inci maddesinin son fıkrası
01.03.1950 5572 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü bölümlerinde değişiklik yapılması ve kadastro mahkemeleriyle gezici mahkemelerin kaldırılması hakkında Kanun 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası
16.03.1950 5602 Tapulama Kanunu 49 ve 50 inci maddeleri
06.12.1950 5686 Birleşmiş Milletler emrine verilmek üzere askerî birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek ordu mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin sair masrafları hakkında Kanun 1. 2 ve 3 üncü maddeleri
02.07.1951 5802 Astsubay Kanunu 9 uncu maddesi
01.07.1953 6091 Tapulama Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 3 üncü maddesi

EK KANUNLAR:

MADDE 64 - Harcırah mevzuu ile alakalı hükümler ancak bu kanuna ek olarak çıkacak kanunlarda yer alır.

EK MADDE 1 - (1416 - 22.6.1971) (11 Aralık 1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunun 28 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

EK MADDE 2 - (1511 - 13.1.1972) (11 Aralık 1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunun 28 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)

EK MADDE 1 - (2562 - 11.12.1981) 10.02.1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan 11.12.1981 tarihli ve 2562 sayılı Kanunda geçen; Yasama Organı Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Yasama Organı Üyeleri Milletvekilleri, Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri Devlet başkanlığı Genel Sekreteri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak değiştirilmiştir. (*)

(*) 16 Haziran 1983 tarih ve 2851 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi (a) fıkrasına göre, bu maddenin, Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri, Yasama Organı Başkanı ve Yasama Organı Üyeleri ile ilgili hükümleri, Anayasaya göre yapılacak ilk milletvekili seçimi sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp, Başkanlık Divanını oluşturması ile birlikte, yürürlüğe girer.

Bu Kanunda "Kadro derecesi" veya "kadro aylık dereceleri" olarak geçen ibareler, 7 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde uygulanır.

DEVLET DEMİRYOLLARI VE DEVLET HAVAYOLLARININ ESKİ HÜKÜMLERİNİN MER'İYETİ

MUVAKKAT MADDE 1 - 53 üncü maddede zikredilen nizamnameler mer'iyete girinceye kadar bu hususlardaki eski hüküm ve usullerinin tatbikına devam olunur.

ESKİ HÜKÜMLERE GÖRE HARCIRAH ALMIŞ OLUP TA HENÜZ HAREKET ETMEMİŞ VEYA AİLELERİNİ YANLARINA CELBETMEMİŞ OLANLAR

MUVAKKAT MADDE 2 - (Eski hükümlere göre harcırah almış olup da bu kanunun mer'iyeti tarihinde henüz hareket etmemiş olanların veya yolda bulunanların, ya da henüz görev yerlerine varmamış olanların harcırahları hakkında yapılacak işleme dair olup hükmü kalmamıştır.)

GEÇİCİ MADDE 3 - (Ek: 2562 - 11.12.1981) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 6245 sayılı Harcırah Kanununun "Dış seyahatlerde yer değiştirme masrafı"na ilişkin 47 nci maddesi uyarınca ve beyanlara istinaden 1 Ocak 1974 tarihinden sonra tahakkuk ve mahsup işlemleri yapılan ödemelerden haklarındaki Sayıştay ilamları henüz kesinleşmemiş olanlar ile kesinleşmiş ilamlarda kısmen tazminine hükmolunmuş olanlar bu Kanunla getirilen esaslara ve o tarihteki yurtdışı gündelik miktarlarına göre yeniden değerlendirilir.

Yapılan değerlendirme sonucunda ilgililere döviz olarak fazla ödendiği tespit olunan miktarın bu kanunun yayımı tarihindeki kur üzerinden Türk Lirası karşılığı, aylık eşit taksitlerle bir yıl zarfında saymanlıklarca tahsil olunur. Borcunu ödeyenler hakkında kurumlarınca başka takibat yapılmaz ve yapılmakta olan takibat kaldırılır.

Değerlendirme sonucunda ilgililere herhangi bir ödeme yapılmaz.

GEÇİCİ MADDE 1.- (4745 - 7.2.2002) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlık, Müsteşarlık veya Genel Müdürlük kadrolarında teftiş, inceleme ve tahkikat yetkilerini haiz olarak yardımcılıkta geçen süre dahil en az beş yıl görev yapmış olan denetim elemanlarından en geç üç ay içinde müracaat edenler, kurumlarının muvafakatı üzerine bu Kanunun yayımını takip eden altı ay içinde Denizcilik Müsteşarlığı Müfettişi olarak atanabilirler.

MADDE 65 - Bu Kanun 1 Mart 1954 tarihinden itibaren mer'idir.

MADDE 66 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

27 NCİ MADDEYE BAĞLI (1) SAYILI CETVEL (Değişik: KHK/311 - 14.1.1988)

I inci Sütun

II inci Sütun III üncü Sütun
     
Görev unvanları veya aylık dereceleri Muayyen tarifeli taşıt ile seyahat (Vapur-Tren) (Ekspres ve kuşet ücretleri dahil) Gayrimuayyen tarifeli taşıtla seyahat
1. Yurtdışı seyahatlerde, uçaklarda birinci sınıf üzerinden seyahat giderleri ödenenler. Yataklı vagon farkı dahil olduğu halde birinci mevki bilet ücreti. Yapılan hakiki yol masrafı.
2. Aylık dereceleri 1 olan memur ve hizmetliler ile 33 üncü maddenin (b) bendine dahil olanlar Yataklı vagon farkı dahil olduğu halde birinci mevki bilet ücreti. Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait yol masrafı ve icap ve zaruret halinde kullanılacak diğer taşıtlara göre hakiki yol masrafı
3. Yukarıda yazılı olanların dışında kalan aylık dereceleri 2-4 olan memur ve hizmetliler. Birinci mevki bilet ücreti Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait hakiki yol masrafı.
4. Aylık dereceleri 5 ve daha aşağı derece olan memur ve hizmetliler. İkinci mevki bilet ücreti. Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait hakiki yol masrafı.

AÇIKLAMA

1. Cetvelin, 1, 2 ve 3 üncü sıralarında gösterilenler uçakla seyahat edebilirler. Diğerlerinin uçakla seyahati zorunlu hallere münhasır olmak ve dairelerince lüzum gösterilmesi veya tasvip olunması ile mümkündür.

2. Muayyen tarifeli olmayan taşıtlarla seyahatte, "Mûtat ve ekonomik olan taşıt" dan maksat, iki mahal arasında mûtat olarak otomobil, otobüs gibi taşıtlar işlemekte ise bunlardan ucuz olanıdır.

3. Yukardaki cetvele göre müstahak bulundukları mevki ücretinden fazla bir şey ödenmemek şartiyle, daha pahalı mevki ile seyahat edilebilir.

4. Muayyen tarifeli taşıtlarda yemeksiz bilet ücreti, yemeksiz biletin temini mümkün olmadığı hallerde ise yemekli bilet ücreti ödenir.

5. Özel otomobilleriyle seyahat edenlere, müstehak oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek günler icin verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılmaz.

(2) Sayılı Cetvel

(11 Aralık 1981 tarih ve 2562 sayılı Kanunun 28 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)