İLK VE ORTA DERECELİ RESMİ VE ÖZEL OKULLAR MÜSAMERE YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 20 Nisan 1974 - Sayı: 14864
(Söz konusu yönetmelik 12.4.1974 tarih ve 281 sayılı MEB kararına istinaden 22 Nisan 1974 tarih ve 1786 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmıştır.)

Madde 1 - Öğrencilerin, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda toplumsal ve bireysel gelişmelerini sağlamak, milli ve estetik duygularını güçlendirmek, fikri eğitimlerine olanak hazırlamak, güzel sanatlar alanındaki yetenek ve becerilerini artırmak, okulla aile arasındaki bağları sağlamlaştırmak ve öğrencilere neşeli bir vakit geçirtmek amacıyla okullarda vakit vakit müsamereler düzenlenir.

Madde 2 - Müsamereler, öğrenciler veya öğrenci velileri için olmak üzere iki türlüdür.

Madde 3 - Küçük müsamereler yatılı okullarda hafta tatili gecelerinde, gündüz okullarında Çarşamba veya Cumartasei günü öğleden sonra yapılır ve istekli öğrenciler bu etkinliklere katılırlar. Yalnız bir sınıf öğrenciler için olmak üzere kısa süren ve o sınıfın öğretmenleriyle velilerini bir araya toplayan sınıf müsamerelerine öncelik verilir.

Madde 4 - Bütün öğrencileri bir araya toplayan büyük müsamereler üç aydan daha sık yapılmaz. Bu müsamerelerin programlarında büyük ve küçük sınıflardaki öğrencilere geniş ölçüde rol ve ödev verilir.

Madde 5 - Veliler için düzenlenen büyük müsamereler milli bayramlarda, önemli yıl dönümlerinde veya ders yılı sonunda olmak üzere yılda ikiyi geçmez. Bu müsamere çalışmalarına en geç yıl sonu tatilinden bir ay önce son verilir.

Madde 6 - Okulun toplantı salonu ve sahnesi olmadığı takdirde büyük müsamereler, salonu elverişli başka bir okulda, uygun görülecek diğer resmi veya özel salonlarda veya bahçede düzenlenir. Okul Müdürü, okuldışında verilecek müsamerenin yerini belli eder ve bu yer için Milli Eğitim veya İlköğretim Müdürünün onayını alır. Okul dışında müsamere verilecek yere prova ve müsamere sırasında görevliler ve davetliler dışında kimse alınmaz.

Madde 7 - Müsamerelerin programları aşağıdaki maddelere göre düzenlenir.

a) Öğretmen veya öğrenci konferans veya konuşmaları,

b) Halk müziği,

c) Öğrenci korosu,

d) Batı müziği,

e) Temsil, operet,

f) İnşat, monolog,

g) Halk oyunları,

h) Spor hareketleri,

i) Ritmik danslar, rondlar

Müsamere programında yer alacak olan müzik parçalarının ve oyunların seçiminde de çocukların seviyeleri gözönünde bulundurulur. Programda konferans ve konuşma bulunursa bunlara ayrılan zaman bütünüyle yarım saati geçmez.

Madde 8 - Okul müsamereleri üç saatten fazla sürmemelidir. Uzun süren, içinde türlü gösteriler bulunan müsamereler yerine, kısa süren, az gösterili ve fakat birinci maddede gözetilen amaçları sağlayan müsamereler düzenlenmesi daha uygun olur.

Madde 9 - Her dereceden okulda, müsamereleri düzenlemek üzere bir kol kurulur. Bu "Müsamere Düzenleme Kolu"na her sınıf ve şubelerinden bir veya birkaç temsilci seçilir. 15'den fazla sınıfı bulunan okullarda sınıf temsilcileri, aralarından onbeş kişilik bir "Yönetim Kurulu" ayırırlar. Geri kalan temsilciler yedek olarak kalır ve kurulun yardımcısı olurlar.

Madde 10 - Müsamere düzenleme kolu aralarında başkan, başkan yardımcısı ve sekreter seçerler. Okulun öğretmenlerinden isteyenler veya öğretmenler kurulunca bu kolun yönetiminde görevlendirilenler kolun veya yönetim kurulunun toplantılarına katılırlar, müsamere hazırlıklarında kurulun veya kolun çalışmalarında gerektikçe görüşlerini belirtirler. Kol veya yönetim kurulunun kararları okul müdürü tarafından onandıktan sonra uygulanır.

Madde 11 - Müsamere kol veya yönetim kurulunun görevi, okul içindeki türlü kolların hazırlıklarını bir araya getirerek öğrencilerle velilere göstermek üzere programlar düzenlemek ve bu programları uygulamaktır. Bu düzenleme ve uygulama işinde yönetim kurulu veya müsamere kolu aralarında iş bölümü yapar. Müsamereler için gerekli araçları sağlar, konukları çağırır, ağırlar.

Madde 12 - Veliler için düzenlenen yıllık müsamerelere veli olmasalar bile o yerin en büyük Mülkiye Amiri, Garnizon Komutanı, Cumhuriyet Savcısı, Milli Eğitim Müdürü, komşu okulların müdürleri, okulun eski öğretmen ve öğrencileri ve okulla ilgili kimseler çağrılırlar.

Madde 13 - Öğrenciler ve veliler için düzenlenen müsamerelerde oynanacak piyeslerin seçilmesinde aşağıdaki noktalar gözönünde bulundurulur.

a) Piyesler, ya Bakanlıkça okullara tavsiye edilmiş olanlardan seçilmeli, ya da öğretmen veya öğrenciler tarafından yazılmış veya çevrilmiş, uyarlanmış olmalıdır.

b) Bu piyesler milli bilinci uyanık tutucu bireyleri milli ülkelerle ahlaki değerler etrafında toplayıcı ve birleştirici milli geleneklerimizi, aile, yurt ve millet sevgisini yüceltici, iyimser ve ileri bir hayat görüşü kazandırıcı; insanlık ve tabiat sevgisi aşılayıcı nitelik taşımalıdır.

c) Piyeslerin dili sade, canlı ve sahneye elverişli olmalı, öğrenci seviyesine uygun bulunmalıdır.

ç) Okullarda hafif vodviller, içinde açık-saçık sahneler bulunan, toplumda benimsenmiş değerleri yeren, gelenek ve göreneklerimize ve toplum düzenine uymayan, çocukluk ve gençlik çağının normal gelişmelerine zararlı etkileri bulunan piyesler temsil edilmez. Bu gibi sakıncalı sahne, bölüm, söz ve hareketlerin çıkarılmasıyla bütünlüğü bozulmayacak olan piyesler, ancak böyle bir süzgeçten geçirildikleri takdirde temsil edilebilirler.

Madde 14 - Müsamerelerde oynanacak piyeslerin dışındaki gösterilerde de siyasi, ideolojik ve bölücü telkinler yapılmasına, kişisel eleştiri ve taşlamalara yer verilmez.

Madde 15 - Müsamerede temsil edilecek eser, okulun bu kolda görevli öğretmenin de bulunduğu ve okul müdürlüğünce uygun görülecek 2 veya 3 öğretmeni tarafından incelenir. Bu öğretmenlerin, 13. madde uyarınca eserin temsilinde bir sakınca olmadığını belirten ve okul müdürlüğünce onaylanan raporu üzerine eser temsil edilir.

Madde 16 - İlkokullarda oynanacak bir temsil yarım saatten uzun sürmemelidir. İlkokul öğrencilerine süflörlü, ezberlenmiş rolleri bulunan temsiller yaptırılmamalıdır. Küçük çocukların ses, söz ve vücut hakimiyetini sağlamak ve kendilerine serbestçe, sade ve samimi olarak anlatma olanağını vermek için onlara anlatılan, hatta, kendi buldukları masalları hiçbir metne bağlamadan bütünüyle tulüat tarzında oynamaları teşvik edilmelidir.

Madde 17 - Ortaokullarla lise ve dengi okulların büyük müsamerelerinde oynanacak piyesler, programda ayrılmış zamanın yarısından fazlasını almamalıdır. Temsili daha uzun zaman alan piyeslerin en dikkate değer perde sahneleri seçilerek temsil edilmelidir.

Madde 18 - Müsamerelerde bütün bir piyesin oynanması gerekmez. İki veya üç piyesden uygun sahneler veya perdeler oynanabilir. Bu durumda piyesin oynanmayan bölümleri özetlenir. Birden fazla piyes oynandığı takdirde her piyesi ayrı öğrenci grupları oynar, bir öğrenciye iki piyeste rol verilmez.

Madde 19 - Temsillerde kadın rolleri kız öğrencilere, erkek rolleri erkek öğrencilere verilir. Karma olmayan okullar, müsamerelerinde, bu konuda karşılıklı olarak yardımlaşabilirler. Okul temsillerinde öğrenci olmayanlara rol verilmez. Öğrenciler okullar dışında verilen temsillerde rol alamazlar.

Madde 20 - Okul temsillerinde dekor, kostüm için fazla külfete girişilmemeli, sadeliğe, tabiliğe önem verilmelidir.

Madde 21 - Öğrencileri temsile hazırlamak üzere okul müdürünün muvafakatiyle tiyatro sanatı ile ilgili velilerden de yararlanılabilir.

Madde 22 - Okulda okutulan yabancı dillerle piyes temsil edilebilir. Ancak bütün müsamere programı yabancı dile ayrılmamalıdır.

Madde 23 - 30.12.1949 gün ve 115 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile kabul edilmiş bulunan "İlk ve Ortaokullarda, Liselerde, Kız ve Erkek Meslek Okullarında ve Aıznlık ve Yabancı Okullarında Verilecek Müsamerelere Ait Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 24 - Bu yönetmeliğin uygulanmasından okul müdürleri sorumludur.

Madde 25 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.