İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4357 - 13 Kanunusani 1943
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: Mayıs 2003 - Sayı: 2548

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç:

Madde 1- Sandık üyelerinin ekonomik sıkıntılarının giderilmesi amacıyla, Sandık bütçesinin elverdiği ölçüde, piyasa şartlarından daha uygun faiz oranı ile Sandık üyelerinin kredilendirilmesidir.

Kapsam:

Madde 2- Bu Yönetmelik; Sandık üyelerinin ikraz alabilme şartlarını, talep edecekleri ikraza nasıl hak kazanacaklarını, ikraz miktarını, şeklini, ibraz edilmesi gereken belgeleri, alınan borcun ödenmesi ile ilgili işlemleri ve faiz oranını belirleme şeklini tespit eder.

Dayanak:

Madde 3- Bu esaslar 4357 sayılı kanunun 14. maddesinin 3. fıkrasını değiştiren 3179 sayılı kanuna göre hazırlanıp 22 Mart 1995 tarih ve 22235 sayılı Resmî Gazete'de yayınlarak yürürlüğe giren Anastatünün 15/1 maddesine göre hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) "BAKAN" Millî Eğitim Bakanını,

b) "BAKANLIK" Millî Eğitim Bakanlığını,

c) "SANDIK" İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığını,

d) "ANASTATÜ" İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünü,

e) "YÖNETİM KURULU" İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu,

f) "GENEL MÜDÜRLÜK" İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünü,

g) "GENEL MÜDÜR" İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürünü,

h) "ÜYE" İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığına üye olanları,

ı) "TEBLİĞLER DERGİSİ" Millî Eğitim Bakanlığınca çıkartılan yayın organını,

i) "GÖREV YERİ" 4357 sayılı Kanunun 7117 sayılı kanunla değişik 11. maddesinde sayılan görev yerlerini,

j) "İKRAZ" Genel Müdürlüğün üyelerine vereceği ikraz (borç para)"yı,

k) "KREDİ VE KAMPANYALAR MÜDÜRLÜĞÜ" İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının üyelerine vereceği ikraz'la ilgili Birim Müdürlüğünü,

l) "KREDİ VE KAMPANYALAR MÜDÜRÜ" İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Kredi ve Kampanyalar Müdürünü,

m) "KREDİ VE KAMPANYALAR SERVİSİ" İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının üyelerine vereceği ikraz'la ilgili birimi,

n) "MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ" İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının Muhasebe Müdürlüğünü,

o) "MUHASEBE MÜDÜRÜ" İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının Muhasebe Müdürünü,

p) "KREDİ KOMİTESİ" Muhasebe Müdürü başkanlığında, Kredi ve Kampanyalar Müdürü veya Kredi ve Kampanyalar Servisi Tahakkuk Şefi ile Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek herhangi bir Birim Müdürü olmak üzere 3 kişiden oluşan kurulu,

r) "BANKA" Yapılan ikrazın üyelere ödenmesi ve ödenen ikraz'ın taksitlerini tahsil etmek üzere Sandığın protokol yaptığı Banka veya bankaları,

s) "TEMERKÜZ ŞUBE" Protokol yapılan banka şubesini,

ş) "ŞUBE" Protokol yapılan Banka veya Bankalara ait diğer şubeleri,

t) "KULLANIM HESABI" Sandık adına temerküz şube nezdinde açılan ve ikraz yardımının gönderilmesinde kullanılan mevduat hesabını,

u) "TAHSİLAT HESABI" Sandık adına temerküz şube nezdinde açılan ve üyelerden tahsil edilecek ikraz taksitleri ve diğer paraların kaydedileceği mevduat hesabını,

İKİNCİ BÖLÜM

İKRAZ ALABİLME ŞARTLARI

SANDIKTAN İKRAZ İSTEME ŞARTLARI:

Madde 5-

a) Sandığa en az 10 yıl aidat ödemiş ve halen Sandık üyesi olmak, (Üyelik süresi Sandık bütçesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.)

b) Sandıktan daha önce ikraz alınmış ise son taksidin ödendiği tarihten itibaren 2 (iki) yıllık süre geçmiş olmak,

c) Daha önce ikraz alınmış ise taksitleri aksatmadan ödemiş olmak,

d) Maaşında haciz ve temlik bulunmamak,

e) İki sandık üyesini müşterek ve müteselsil kefil göstermek,

Doğal afete uğrayan üyelere Sandığa 1 (bir) yıl aidat ödemiş olmaları şartıyla ikraz yardımı yapılır ve bunlara öncelik tanınır.

DEĞERLENDİRMEDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK ESASLAR:

Madde 6-

a) Sandık üyeliği ve üyelik süresinin yeterli olması,

b) Sandığa hiçbir borcunu bulunmaması,

c) Sandık Genel Müdürlüğünce istenen belgelerin noksansız olması,

SANDIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İSTENECEK BELGELER:

Madde 7-

a) İkraz İstek Formu (Millî Eğitim Müdürlüğü veya ita amirinden onaylı),

b) Üyenin Hizmet Cetveli (Millî Eğitim Müdürlüğünden onaylı),

c) Üyenin en son aldığı Maaşına ilşkin Bordrosunun bir sureti (Millî Eğitim Müdürlüğünden onaylı),

d) Maaşında haciz ve temlik olmadığına dair yazı (Millî Eğitim Müdürlüğü veya ita amirinden alınacak)

SANDIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

Madde 8- Kredi ve Kampanyalar Servisi gelen başvuruları inceleyecek ve noksan belgesi olan başvuruları üyeye posta ile veya elden iade edecektir. Belgeleri tam olan başvuruları ise Kredi Komitesine iletecektir. Kredi Komitesi gelen başvuruyu inceleyerek üyenin üyelik yılına, ödeme koşullarının uygun olup olmadığına ve daha önce ikraz alıp almadığına göre değerlendirerek ikraz verilip verilmeyeceğine karar verecektir.

Kredi Komitesi İkraz verilmemesine karar verirse Sandık sonucu talep edene bildirmek zorundadır.

Eğer Kredi Komitesi ikraz verilmesine karar verirse; başvurular Kredi ve Kampanyalar Servisi tarafından ödeme gününden bir önceki güne kadar bekletilecek, ödeme gününden bir önceki gün Madde 18'a göre belirlenen faiz oranı uygulanarak kişinin aylık ödeme taksitleri bulunacak ve İkraz Havale Listesi hazırlanarak Muhasebe Müdürlüğüne bir yazı ile teslim edilecektir.

İkraz Havale Cetvelinde; üyenin adı soyadı, adresi, irtibat telefonu, alacağı ikraz miktarı ve ödenecek taksit tutarı bulunacaktır.

İKRAZ İSTEK FORMUNUN GÖNDERİLMESİ:

Madde 9- İkraz isteyen üye Sandık tarafından hazırlanan ve ekte örneği bulunan İKRAZ İSTEK FORMU'nu doldurarak bağlı bulunduğu Millî Eğitim Müdürlüğüne veya ita amirlerine onaylatıp, bu yönetmeliğin 7. maddesinde istenilen diğer belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe taahhütlü posta ile gönderecek veya elden evrak servisine teslim edecektir.

Faks ile veya Sandık tarafından hazırlanmış olan İKRAZ İSTEK FORMU'nun aslına uygun olmayan, noksan bilgi ve belge ile yarım çekilmiş fotokopi formlarla yapılan ikraz talepleri hiçbir şekilde dikkate alınmayacaktır.

VERİLECEK BORÇ MİKTARI:

Madde 10- Üyelere yapılacak ikraz miktarını Yönetim Kurulu Sandık imkanlarını göz önünde bulundurarak; üyenin net maaşının üç katını geçmeyecek şekilde belirler.

TALEBİN KABUL EDİLMESİ:

Madde 11- Talebin kabul edilmesi halinde, Sandık Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine ikraz Temerküz Şube tarafından üyenin istediği şubeye havale edilir. Üye kimliğini banka şubesine ibraz eder, banka şubesi de gerekli işlemleri yaptıktan sonra ilgiliye parayı öder.

ÖDEME GÜNÜ ÖDEME ŞEKLİ:

Madde 12- Her ayın 20'si ödeme günüdür. Ayın 20'inci gününün tatil gününe denk gelmesi halinde ödeme günü takip eden ilk iş günüdür. İkraz ödemeleri Banka aracılığı ile yapılır, Sandık veznesinden ödeme yapılmaz.

BANKA İŞLEMLERİ:

Madde 13- Banka işlemleri, ilgili banka ile Sandık arasında yapılacak bir protokole göre yürütülür. Bu protokolde ikrazın üyelere verilmesinde banka tarafından yapılacak işlemler ile üyelerin ikraz taksitlerini ödeme biçimi, düzenli ödeme yapılmaması durumunda izlenecek yönteme ilişkin hususlara yer verilir.

ÜYE TARAFINDAN BANKA ŞUBESİNE VERİLECEK BELGELER:

Madde 14-

a) Madde 5'de belirtilen şartları haiz iki kefil ve kendisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Toplam borç miktarı, taksit adedi, taksit tutarları ve borcun vadesini belirtir, borçlu ve kefillerce imzalanmış Taahhütname yazısı.

c) Sandık ile Banka arasında imzalanacak protokol gereğince istenilecek diğer belgeler.

GÖNDERİLEN HAVALENİN ALINMAMASI:

Madde 15- İkraz talebinde bulunup da gönderilen havaleyi 15 (onbeş) iş günü içinde almayan üyenin müracaatı iptal edilir ve ilgili üye adına tahsis edilen ikraz Temerküz Şubedeki Sandık hesabına iade (Banka şubesince) olunur. Bu üyenin ikraz talebinde bulunması halinde yeniden belge düzenleyerek başvurması gerekir.

İKRAZIN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ:

Madde 16- İkraz alan üyenin üç taksitini üst üste ödenmemesi halinde, borcun tamamı için icrai takip yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

İKRAZ YARDIMININ VADESİ:

Madde 17- Verilen ikrazın geri ödeme süresi 12 aydır.

VERİLECEK İKRAZ YARDIMININ FAİZİ:

Madde 18- İkraza uygulanacak faiz oranı, her ödeme gününden bir önceki iş günü gerçekleşen ve Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, İş Bankası ve Akbank olmak üzere 5 bankanın (Bu bankalardan herhangi birisinin kapanması, tasfiyesi veya birleşmesi gibi hallerde geri kalan diğer bankaların) uyguladığı aylık Tüketici Kredisi faizlerinin aritmetik ortalamasından %10 (yüzde on) daha düşük olacaktır. Ancak piyasalardaki ani istikrarsızlık durumlarında bu yüzde oranı Kredi Komitesinin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilir.

Mali piyasalarda aniden ve beklenmedik şekilde oluşan istikrarsızlık durumunda Kredi Komitesinin teklifi ile ikraz verilmesi geçici olarak Yönetim Kurulu kararı ile durdurulur.

GECİKMELERDE UYGULANACAK İŞLEM:

Madde 19- Borç Taksitlerini kendisine bildirilen vadelerde ödemeyen üyelere, ödenmeyen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanunun 51. maddesinde belirlenen gecikme zammı uygulanır.

İKRAZIN DİĞER YARDIMLARDAN KESİLMESİ:

Madde 20- İkraz borcu bulunan üyenin ölmesi halinde; kalan borcu kanuni varislerine Sosyal Yardımlar Yönetmeliği madde 13'e göre yapılacak olan Ölüm Yardımından kesilir.

Bu durumda kesinti için ölen üyenin toplam borcu esas alınır. Daha önce ödemiş olduğu taksitler düşülür, ancak kalan borçta herhangi bir faiz indirimi yapılmaz.

İKRAZ İSTEK FORMUNUN İADESİ VEYA İMHASI:

Madde 21- Sandıktan ikraz alan üye, borcunun tamamını ödemiş olsa bile İkraz İstek Formu ve Taahhütname kendisine iade edilmez. İkraz İstek Formu ve ekli belgeler Sandık Genel Müdürlüğü tarafından 3 yıl muhafaza edildikten sonra Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle imha edilir ve imha işlemi tutanağa bağlanır.

CEZAİ SORUMLULUK:

Madde 22- İkraz taksitlerini muntazam bir şekilde ve zamanında ödemeyen, Sandık Genel Müdürlüğüne müracaat belgelerinde yanlış bilgi veren, belgelerde sahtecilik yaptığı tespit edilen ve bu yüzden Sandık Genel Müdürlüğünce idari ve icra-i takibe uğrayan üyelere ikraz verilmez, ayrıca adli makamlara suç duyurusunda bulunulur.

SANDIK KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ:

Madde 23- İkraz borçları konusunda çıkabilecek ihtilaflarda Sandık kayıtları esastır. Bu kayıtların doğru olmadığını iddia edenlerin bu durumu resmi belgelerle ispat etmeleri gerekir.

SANDIK ALACAKLARININ ÜSTÜNLÜĞÜ:

Madde 24- Sandığın alacakları, borçlu ve kefillerinin Sandık nezdinde tahakkuk edecek her türlü istihkaklarından diğer bütün alacaklara göre öncelikli olarak tahsil edilecektir. Herhangi bir ihtilaf olması halinde Ankara Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 25- Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlarda Anastatü, Yönetim Kurulu kararları, Borçları Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 26- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 09/09/1985 tarih ve 2195 Ek sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanarak yürürlüğe giren Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin İkraz ile ilgili hükümleri yürürlükten kalkar.

YÜRÜRLÜK:

Madde 27- Bu Yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi'nde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 28- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.