İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ (*)
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarih: 4357 - 13 Kanunusani 1943
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 9 Eylül 1985 - Sayı: 2195 Ek

 

(*) Yönetmeliğin İkraz ile ilgili hükümleri, 5.2003 tarih ve 2548 sayılı T.D.'de yayımlanan yönetmeliğin 26. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik, sandık üyelerinin yardımlara nasıl hak kazanacağını, yapılacak yardım miktarını, müracaat şeklini, ibrazı gereken belgelerle ilgili iş ve işlemleri ile ilgili esasları tespit eder.

Kapsam

Madde 2 - (Değişik - T.D.: 14.10.1991 - 2345) Bu yönetmelik, sandık tarafından üyelerine karşılıksız olarak yapılacak evlenme, ölüm, emeklilik, maluliyet, tabii afet, tedavi yardımları ve karşılıklı ikraz ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönetmelik 4357 sayılı Kanunun 14. Maddesinin 3. fıkrasını değiştiren 3179 Sayılı Kanuna göre hazırlanarak yürürlüğe giren Ana statünün 17. Maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmedikçe;

a - "Bakan" Milli Eğitim Bakanını,

b - "Bakanlık" Milli Eğitim Bakanlığını,

c - "Genel Müdürlük" İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünü,

ç - "Genel Müdür" İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürünü,

d - "Ana statü" İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana statüsünü,

e - "Tebliğler Dergisi" Milli Eğitim Bakanlığınca çıkartılan yayın organını,

f - "Üye" İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığına üye olanları,

ÜYELERE YAPILACAK YARDIMLAR

İkraz

Madde 5 - (Değişik - T.D.: 28.5.1990 - 2313) Sandığın en az 5 (beş) yıl aidat ödeyen üyelere yönetim kurulu kararı ile her yıl tesbit edilen miktar kadar borç para verilebilir. En az beş yıllık aidat ödeme süresi sandığın maddi imkanları gözönünde bulundurularak yönetim kurulunca yükseltilebilir.

Madde 6 - Borç isteyen üyenin borç talepnamesinde ayrıca iki üyeyi müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak göstermesi şarttır.

Madde 7 - (Değişik - T.D.: 28.5.1990 - 2313) Alınan borçların ödeme süresi 12 aydır. Taksitler aylık bordrolarından kesilerek her ay genel müdürlüğe gönderilir. Madde 7- (Değişik - T.D.: 2.2003 - 2545 / m.1) Alınan borçların ödenme süresi en az 6 aydır. Bu sürenin ne kadar olacağına Sandığın mevcut durumu ve bütçe imkanları gözönüne alınarak Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca karar verilir.

Madde 8 - Çeşitli sebeplerle üyelikten ayrılan üyenin borcu toptan kesilir.

Madde 9 - Zamanında taksitlerini yatırmayan ve talepnamede yanlış bilgi verenlere 3 yıl süre ile borç para verilmez.

Evlenme Yardımı

Madde 10 - Sandığa en az bir yıl aidat yatıran üyelerin evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere her yıl Sandık Yönetim Kurulunca tespit edilecek miktar kadar yardım yapılır. Evlenenlerden her ikisinin de Sandık üyesi olması halinde ikisine de bu yardım yapılır.

Madde 11 - Evlenme yardımının yapılabilmesi için evlenme cüzdanı örneği veya nüfus kayıt örneği belgesi dilekçeye eklenir.

Tabii Afet Yardımı

Madde 12 - (Değişik - T.D.: 28.5.1990 - 2313) Sandık üyesi iken tabii afete (Deprem, yangın, su baskını vb.) uğrayanlara her yıl sandık yönetim kurulunca tespit edilecek miktar kadar tabii afet yardımı ödenir.

Tabii afet yardımı yapılabilmesi için başvuru dilekçesine;

a - Nüfus kayıt örneği,

b - Üyenin tabii afete uğradığına dair rapor eklenir.

Madde 13 - (Değişik - T.D.: 28.5.1990 - 2313) Sandık üyesi iken ölenlerin kanuni varislerine, her yıl yönetim kurulunca tespit edilecek miktar kadar yardım yapılır.

Görevi başında iken öldürülen (şehit edilen) üyelerin kanuni varislerine yapılacak ölüm yardımı miktarı ise yönetim kurulunca tespit edilir.

Ölüm yardımı yapılabilmesi için başvuru dilekçesine;

a - Nüfus kayıt örneği,

b - Üyenin öldüğüne dair rapor veya muhtarlıktan alınan ölüm belgesi eklenir.

Madde 14 - Yardım Ödenecek kimsesi bulunmaması halinde üyenin cenaze masrafları için ödenir.

Maluliyet Yardımı

Madde 15 - Sandık üyesi iken iş göremez duruma düştüğünü raporla tespit etmesi halinde her yıl Sandık Yönetim Kurulunca tespit edilecek miktar kadar bir kereye mahsus olmak üzere maluliyet yardımı ödenir.

Emeklilik Yardımı

Madde 16 - (Değişik: B.08.0.MÜB.0.37.02.00/2638 - 3.10.2000) Sandık üyesi iken emekliye ayrılanlardan en az on tam yıl sandığa üye aidatı ödemiş olanlara bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki tutarların toplamı emeklilik yardımı olarak ödenir.

a) Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüzelli fazlası tutarı,

b) Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,

c) Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı.

Birinci fıkrada belirtilen son aidat tutarı terfi dönemine denk gelmiş ise, emekli yardımının hesaplamasında bir aidat tutarı esas alınır.

On tam yılını doldurmadan emekli olanlar ile daha önce emekli yardımı almış olanlara birikmiş aidatları yüzde elli fazlası ile iade edilir.

En az 10 tam yıl sandığa üye aidatı ödemiş olanlardan emekliye ayrılanlara, birinci derecede maaş alan Devlet Memurunun maaşı dikkate alınarak Sandık Yönetim Kurulunca tespit edilecek miktar kadar emeklilik yardımı yapılır. On yıldan sonraki aidat yatırılan her tam yıl için; o yıl yatırılan yıllık aidat toplamına yüzde 50'lik miktar ilâve edilmek suretiyle emeklilik yardımı yapılır.

10 tam yılını doldurmadan emekli olanlara birikmiş aidat % 50 fazlasıyla iade edilir.

Madde 17 - Emekli Yardımının ödenebilmesi için üyenin onaylı hizmet cetveli ve emekli aylığı bağlandığına dair emekli cüzdanının bir örneği dilekçesine eklenir.

Madde 18 - Sandığın Üyeleri:

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan ilkokul öğretmenleri, ilkokul yardımcı ve stajyer öğretmenleri, arızalı çocuklara ilk tahsilini veren müesseselerin öğretmenleri, Milli Eğitim Müdürleri, İlköğretim Müfettiş ve Denetmenleri, Uygulama Okulu Öğretmenleri, İlköğretim Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüklerine görevli memurlar ile sandık işlerinde çalışan memurlar sandığa üyedirler.

Sandık üyesi iken emekliye ayrılanlar, isterlerse üyeliklerini devam ettirebilirler. (Değişik 2. fıkra - T.D.: 2.2003 - 2545 / m.2) Sandık üyesi iken emekliye ayrılanlar ile geçici görevle başka kurumlarda izinli sayılanlar, emsallerine göre ödemeleri gereken aidati ödemeleri kaydıyla isterlerse üyeliklerini devam ettirebilirler.

Madde 19 - 18. maddede sayılan görev ve görev yerlerinden ayrılanların üyeliklerine, Sandık Genel Müdürlüğüne bildirilmek suretiyle son verilir.

Madde 20 - Üyeliklerine son verilenlerden en az beş yıl aidat yatıranların birikmiş aidatları Sandık Genel Kurulunca tespit edilecek usul ve esaslara göre tasfiye edilir.

Madde 21 - 19. madde gereğince üyeliklerine son verilenler, 18. maddede belirtilen görev yerlerinde tekrar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren üyeliğe kabul edilirler. Ancak bu üyelerden emekliye ayrılabileceklerin hizmet süresi 10 yıldan az kalmışsa Sandık Genel Kurulunca tespit edilecek usul ve esaslara göre ödenmiş aidatları geri alınır.

Çeşitli Hükümler

Madde 22 - (Değişik - T.D.: 28.5.1990 - 2313) Yardıma hak kazanan üyeler gerekli belgelerle birlikte bağlı bulundukları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvururlar. Üyelere; ne zaman müracaat ederlerse etsinler, yardıma hak kazandıkları tarihteki miktar kadar ödeme yapılır.

Madde 23 - Milli Eğitim Müdürlüklerince evraklar en geç bir hafta içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

Madde 24 - Genel Müdürlükçe gerekli yardım ödeneği onbeş gün içerisinde üyenin bağlı bulunduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir.

Madde 25 - Milli Eğitim Müdürlükleri en geç bir ay içerisinde gerekli yardım ödeneğini üyeye ödeyerek alındı belgesini Genel Müdürlüğe gönderir.

Madde 26 - Yardımlar hiçbir kesinti yapılmadan ödenir.

Madde 27 - Yardımlarla ilgili düzenlenen belgelerde isimler, unvanlar ve mühür okunaklı bir şekilde ve belgeler onaylanmış olur.

Madde 28 - Üyeye yapılacak yardım sırasında, üyenin sandığa borcu varsa bu yardımdan kesilir.

Madde 29 - (Değişik - T.D.: 28.5.1990 - 2313) Yapılacak yardımlar Yönetim Kurulunun Kararı ile yapılır.

Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yardıma hak kazandığı halde herhangi bir sebeple altı aylık süre içerisinde başvuruda bulunmamış ve kendilerine yardım yapılmamış olanların müracaat etmeleri halinde hak kazandıkları tarihteki miktar üzerinden ödeme yapılır.

Yürürlük

Madde 30 - Bu yönetmelik yayımı tarihinten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 31 - Bu yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.