İLKOKULLARDA NÖBET GÖREVİ HAKKINDA AÇIKLAMA
Tarih: 30 Kasım 1987

Sayı: 322-1.Mev.Şb. Md.28421

İLGİ: (a) 27 Ağustos 1987 tarih ve 19557 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İlkokul Yönetmeliği,

(b) 25 Kasım 1987 tarih ve 28005 sayılı yazımız:

(c) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 26.11.1987 tarih ve 6520 sayılı yazısı:

İlkokullarda okul müdürü tarafından düzenlenen nöbet çizelgesine göre, çift öğretim yapan okullarda sabahçı öğretmenlerin öğleden sonra ve öğlenci olanların da sabahleyin, üçlü öğretim yapan okullarda ise kendi öğretim devresi dışındaki iki devrede ihtiyaca ve sıraya göre nöbet tutmaları, nöbetçi öğretmenlerin ders başlamadan yarım saat önce okula gelip yarım saat sonra da ayrılmaları ilkokul Yönetmeliğinin 85. maddesi ile hükme bağlanmıştır.

Buna göre çift öğretim yapan 2 öğretmenli okullarda öğretmenlerin hergün, 4 öğretmenli okullarda gün aşırı, 6-7 öğretmenli okullarda üç günde bir nöbet tutmaları ve nöbetçi oldukları günlerde 10,5 saat aralıksız okulda bulunmaları gerekmektedir. Üçlü öğretim yapan okullarda ise bu süre daha da uzun olmaktadır.

Bu durum, öğretmenlerin yakınmalarına sebebiyet verdiği gibi öğretmen sayısı az olan okullarda uygulanmasının mümkün olmadığı gerçeğini ve yönetmelikte şimdiden değişiklik yapma gereğini ortaya koymuştur.

İLGİ (a) yönetmeliğin uygulamaya konulması sonucu öğretmenlerin nöbet işlerinde okul idarelerinin bazı sıkıntılarla karşılaştığı kanaatine varıldığı, bu konudaki yönetmelik maddesinin değiştirilmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasının Talim ve Terbiye Kurulunca uygun mütalaa olunduğu İLGİ (c) yazı ile bildirilmiştir.

Ancak Yönetmelikte değişiklik yapılması zaman alıcı olacağından, değişiklik gerçekleşinceye kadar, çift öğretim yapan ilkokullarda sabahçı öğretmenlerin öğleden önce, öğlenci öğretmenlerin de öğleden sonar, üçlü öğretim yapan okullarda ise öğretmenlerin kendi öğretim devrelerinde nöbet tutmaları Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde tasviplerinize arz ederim.