İLKÖĞRETİM KURUMLARI BESLENME İŞLERİ VE EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Mart 1970 - Sayı: 13458

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 1 - Bu yönetmelik, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 28. maddesinin 6. fıkrasında sayılan hizmetlerden beslenme işlerinin görülmesi için düzenlenmiştir.

Madde 2 - İlköğretim kurumlarında, beslenme işleri ve eğitimi bu Yönetmeliğe göre yürütülür.

Madde 3 - Beslenme işleri ve eğitiminde, Bakanlığın bu konu için göndereceği ödenekten ve yapacağı besin maddeleri yardımından; 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 78. maddesinin (b) fıkrasına göre illerce ayrılacak sosyal hizmetler ödeneğinden; dernek kurum ve halk tarafından ayni olarak yapılan besin maddeleri bağışları ile diğer çeşitli kaynaklardan elde edilen benzeri yardımlardan yararlanılır. Okul uygulama bahçeleri ürünlerinden yararlanmada 222 sayılı Kanunun 68. maddesine göre işlem yapılır.

Madde 4 - İlköğretim kurumlarında uygulanacak beslenme işleri ve eğitimin amaçları şunlardır:

a) Öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarını doğru ve dengeli beslenme yolu ile geliştirmek,

b) Öğrencilere, beslenme biliminin kurallarına uygun alışkanlıklar kazandırmak; bu alışkanlıkların öğrenciler aracılığı ile ailelerine yayılmasını sağlamak,

c) Eğitim yolu ile ve yapılacak besin yardımlarıyla bilgisizlik ve yoksulluk yüzünden meydana gelebilecek beslenme bozukluklarını önlemek, bu gibi aksaklıkların topluma verdiği zararları azaltmak ve gidermek.

ç) Beslenme işleri ve eğitimin sadece bir Devlet görevi olmadığı anlayışının yayılmasına çalışmak ve bu işte halkın katkıda bulunmasına yardımcı olmak.

İKİNCİ BÖLÜM

İllerdeki Görevliler

Madde 5 - İllerdeki görevliler şunlardır:

a) İlköğretim kurulları,

b) Milli Eğitim müdürleri,

c) İlköğretim müfettişleri,

ç) Beslenme eğitimcileri,

d) İlköğretim ve ilkokul müdürleri ve yardımcıları ile ilkokul öğretmenleri,

e) Milli Eğitim Müdürlüğü beslenme büroları, depoları ve ambarları görevlileri,

İlköğretim Kurulları

Madde 6 - İlköğretim kurullarının görevleri şunlardır:

a) Bu yönetmelikle ilgili programların gerçekleşmesi için tedbirler almak,

b) 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 28. maddesinin 6. fıkrasına göre öğrencilerin sağlık ve beslenme durumlarını düzeltmek ve güçlendirmek, sıhhi ve ekonomik beslenme ihtiyaçları için gereken tedbirleri almak ve aldırmak; okulların mutfak, yemekhane, mutfak araç ve gereçleri, yakacak gibi ihtiyaçlarının giderilmesi için il ve köy bütçelerine gerekli ödeneğin konulmasını önermek,

c) Beslenme programına girecek okulları saptamak,

ç) Beslenme programına alınmış okullar arasından, yetkililerce seçilecek okulların bütün öğrencilerine çevre imkânlarıyla ek besin verilmesini teşvik etmek,

d) Gelir kaynakları sağlamak üzere teşebbüslerde bulunmak,

e) Okul Aile Birlikleri, Okul koruma Dernekleri, Hayır Kurumları, İl ve İlçe Sağlık Merkezleri elemanlarıyla ve vatandaşlarla beslenme ve eğitim konusunda işbirliği yapmak,

f) İlköğretim Kurulu, ilçe, bucak ve köy İlköğretim Kurullarının il'e paralel olarak görevlerini ve her birinin sınırı içinde yapılması gerekli işleri genel amaçları ve Bakanlıktan verilecek emir ve direktiflere uygun biçimde düzenlemek.

Milli Eğitim Müdürleri

Madde 7 - Milli Eğitim Müdürlerinin beslenme ve eğitim işleri ile ilgili görevleri şunlardır:

a) İlleri okullarındaki beslenme işleri ve eğitimi çalışmalarını, kanun ve yönetmeliğe göre düzenlemek, yürütmek ve geliştirmek,

b) Beslenme eğitimcilerince yapılan yıllık çalışma programlarını, ikişer nüsha olarak, en geç 15 ekimde Bakanlıkta bulundurmak,

c) Bakanlıkça onanmış yıllık çalışma programının gerekli kıldığı tedbirleri almak,

ç) Beslenme işleri ve eğitimi çalışmaları için gerekli kuruluş araç ve gereçleri sağlamak,

d) Beslenme eğitimi anlayışını ve iyi beslenme alışkanlığını topluma maletmek için gerekli tedbirleri almak,

e) İl'in beslenme eğitimi çalışmaları ile ilgili olarak beslenme eğitimcilerince düzenlenen yıl sonu çalışma raporlarını ikişer nüsha olarak 30 haziranda Bakanlıkta bulundurmak.

f) Beslenme işleri için Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bir büro kurmak.

g) (6) sayılı İstatistik Çizelgesinin 20 ocak, 20 haziran tarihlerinde Bakanlıkta bulundurulmasını sağlamak,

h) İlköğretim müfettişleri ile beslenme eğitimcilerinin ikişer nüsha olarak verecekleri (10) sayılı denetleme raporlarından birer örneğini her ayınkini toptan olarak, ertesi ayın ilk haftası içinde Bakanlığa göndermek.

İlköğretim Müfettişleri

Madde 8 - İlköğretim müfettişlerinin, beslenme işleri ve eğitimi ile ilgili görevleri şunlardır:

a) Beslenme eğitimine alınmış okulların yönetici, öğretmen ve beslenme eğitimcilerinin çalışmalarını izlemek, gerekli konularda onları aydınlatmak ve yetiştirmek,

b) Yöneticilerin, beslenme eğitimcilerinin öğrencileri ve çevreyi aydınlatmalarına yardımcı olmak, okullardaki ve çevredeki etkinlikleri değerlendirmek istatistikler ve yazışmalarla ilgili işlemlerin düzenli yürütülmesini sağlamak,

c) Bölgenin özelliklerini gözönünde bulundurarak, yıllık çalışma programında beslenme konusuna gereği kadar yer vermek, beslenme programına alınmasını gerekli gördükleri hususları okullara bildirmek,

ç) Aylık çalışma çizelgelerinde beslenme eğitimi ile ilgili çalışmaları da göstermek; bölgelerin özelliklerine göre amaçların gerçekleşmesi, yönünden ilgi çekici gördükleri konuları Milli Eğitim Müdürlüğü'ne duyurmak.

d) Milli Eğitim Müdürlüklerine verdikleri yıl sonu genel çalışma raporlarında önceden belirtilen ve beslenme eğitimi ile ilgili konulardan yapılanları bildirmek, yapılmayan işleri gerekçeleri ile belirtmek,

e) Beslenme işlerinin geliştirilmesi amacıyla, öğrenci, öğretmen ve halkın aydınlatılması konularında düzenlenecek toplantılarda, konferanslarda, kurs ve seminerlerde görev almak,

f) Besin, temizlik ve beslenme ile ilgili diğer tesislere ait maddelerin ve gereçlerin okullara zamanında gelip gelmediğini izlemek ve denetlemek, söz konusu maddenin zamanında yerlerine ulaşması için gerekli tedbirleri almak.

g) Öğretim yılı sonunda, beslenmeye son verildiği tarihten itibaren depolarda ve okul ambarlarında bulunan bütün maddelerin ve gereçlerin sayımının yapılıp yapılmadığını denetlemek,

h) Haber aldıkları ve rastladıkları herhangi bir yolsuzluğa ve usulsüzlüğe İlköğretim Müfettişleri Yönetmeliği'ne göre hemen el koymak,

ı) Öğrencilerin, boy, göğüs ağırlık ölçülerinin eksiksiz olarak yapılmasını ve kaydedilmesini sağlık, sosyal, ruhsal ve beslenme durum fişlerinin düzenli tutulmasını izlemek, denetlemek,

i) Okullarda beslenme eğitimi yapılan yerlerin ve buralardaki araç ve gereçlerin bakımı, kullanılması, hazırlanması yönlerinden beslenme eğitimi ve sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetlemek, ek besin işinin düzenli yürütülmesi ile ilgilenmek,

j) Denetledikleri her okul için örneğine uygun 3 nüsha rapor düzenlemek, bu raporların bir nüshasını denetimini yaptıkları okul müdürlüğüne, diğer iki nüshalarını Milli Eğitim Müdürlüğü'ne vermek (Örnek:10),

k) İzledikleri ve denetledikleri yönetici, öğretmen, beslenme eğitimcisi ve bütün olarak bölgelerinin beslenme işleri ve eğitimi çalışmalarını değerlendirmek.

Beslenme Eğitimcileri

Madde 9 - Beslenme işleri ve eğitim hizmetlerinde çalıştırılmak üzere illerde ihtiyaca göre bir veya daha fazla beslenme eğitimcisi görevlendirilir.

Beslenme eğitimcisi, bu konuda ilköğretim müfettişinin teknik yardımcısıdır.

Madde 10 - Beslenme eğitimcilerinin seçimi ve atanması şöyle yapılır.

a) Özel kadro sağlandığı takdirde tercihan Kız Enstitülerinin Ev Yönetimi ve Beslenme Bölümünden mezun olanlar doğrudan doğruya,

b) Beslenme eğitimcisi kadroları kafi gelmediği takdirde, duyurma yapılarak 40 yaşını geçmemiş istekli öğretmenler arasından, valiliklerce, ihtiyaç sayısından fazla aday seçilir. İlköğretim müdürlerinin seçimi usulüne göre yapılan puanlama çizelgesi Bakanlığa gönderilir,

Madde 11 - Beslenme eğitimcisi olarak görevlendirilen öğretmenler, kurs ve seminerlerde yetiştirilirler. Kurs veya seminerlere katılan ve başarı kazananlara belge verilir. Bunlardan, beslenme eğitimcisi olarak en az 3 yıl süre ile çalışacaklarına dair yüklenme senedi alınır.

Madde 12 - Birden çok beslenme eğitimcisi görevlendirilen illerde, valiliklerce bölge veya konu esasına göre işbölümü yapılabilir.

Madde 13 - Beslenme eğitimcilerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yıllık çalışma programlarını eylül ayı sonuna kadar hazırlamak ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sunmak,

b) Yıllık çalışma programına göre yapılması gereken yapılmamış olan işleri ve nedenlerini gösterir bir rapor düzenleyerek Milli Eğitim Müdürlüğü'ne vermek.

c) Bölgelerinde, beslenme ve eğitimi programına alınan okulları denetlemek ve gerekli rehberlikte bulunmak,

ç) Gezi günleri dışında, çalışma saatlerinde, Milli Eğitim Müdürlüğündeki beslenme bürosunda çalışmak,

d) Bölgelerine giren okulları, beslenme işleri ve eğitimi bakımından yılda en az iki kere denetlemek, gördüğü aksaklıkları düzeltmek üzere ilgililere bildirmek.

e) Denetledikleri her okul için, 10 sayılı çizelgeden üç nüshayı doldurmak, rapor niteliğindeki bu çizelgelerden bir nüshasını denetlenen okul müdürlüğüne, iki nüshasını da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne vermek.

f) Denetleme sırasında;

- Besin maddelerinin saklandığı yerlerin temizlik, düzen ve depolama koşullarına uygun olup olmadığını,

- Okul mutfaklarında ve buralarda bulunan araç-gereçlerin kullanılmasında ve besin maddelerinin hazırlanmasında sağlık kurallarına bağlı kalınıp kalınmadığını,

- Besin maddelerinin depoden çıkarılması, hazırlanması ve yoğaltımı işlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını,

- Beslenme ve eğitimi ile ilgili kayıtların usulüne göre tutulup tutulmadığını,

- Gerekli çizelgelerin zamanında ilgili makamlara gönderilip gönderilmediğini,

Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin beslenme ve eğitimi işine gerekli ilgiyi gösterip göstermediklerini, incelemek, bu konuda ilgililere yol göstermek, gerektiğinde bütün bu konularda üst makamlara bilgi vermek.

- Yetersiz ve kötü beslenme ve hastalıklar yüzünden rahatsız bulunan öğrencilerin muayene ve tedavileri için girişimlerde bulunmak.

g) Beslenme eğitiminde kullanılan araç-gereçlerin sağlık kurallarına uygun tipte sağlanmasına yardım etmek,

h) Besin maddelerinin zamanında okullara gönderilmesini, programa zamanında başlanmasını ve öğretim yılı sonuna kadar devam etmesini sağlamak ve izlemek.

ı) Ek besin olarak verilen besin maddelerinin bu konudaki emir ve yönetmeliklere, beslenme ve eğitimi ilkelerine uygunluğunu sağlamak.

i) Öğretmenlere öğrencilere ana-babalara, memur ve hizmetlilere beslenme ve eğitimi konusundaki gerekli bilgileri vermek üzere toplantılar düzenlemek diğer mesleki toplantılardan yararlanarak beslenme işleri ve eğitimi hakkında aydınlatıcı konuşmalar yapmak.

j) Çevrede beslenmeyi etkileyen çeşitli etmenleri (Coğrafi, tarımsal, dini, ekonomik, sosyal yönlerden), incelemek, olumlu yönde geliştirilmesine yardımcı olmak.

k) Halkı, sütçülüğü, havyancılığı geliştirmeye, sebzeciliğe ve meyvacılığa teşvik etmek, bu konularda ilgililerle işbirliği yapmak.

Madde 14 - Beslenme ve eğitimi işlerinde başarı göstermedikleri, Milli Eğitim Müdürü ve bölgeleri ilköğretim müfettişleri raporları ile saptanan, beslenme eğitimciliği yapmalarına engel halleri disiplin komisyonları kararı ile tahakkuk edenler, sağlık durumları beslenme eğitimciliği yapmaya elverişli olmadığı sağlık raporu ile anlaşılanlar 3 yıl beslenme eğitimciliği yaptıktan sonra öğretmenliğe dönmek isteyenler atanmalarında izlenen usul dahilinde beslenme eğitimciliğinden önceki görevlerine dönerler.

Madde 15 - Beslenme eğitimcilerine, kendi statülerine göre hak kazandıkları yıllık izin, okulların tatiline rastlayan zamanlarda verilir.

Madde 16 - Beslenme eğitimcileri, Bakanlıkça verilecek örneğe göre, yıl sonu çalışma raporlarını, en geç 10 haziran tarihine kadar hazırlarlar ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verirler.

İlköğretim Müdürleri

Madde 17 - İlköğretim müdürlerinin beslenme ve eğitimi işleri ile ilgili görevleri şunlardır:

a) Okul müdürleri için aşağıda sıralanan hususları ilçe çapında izlemek, bu hususlarda ilgilileri uyarmak.

b) İlköğretim kurumlarından gelen "Yoğaltım ve Eğitim Çalışmaları" çizelgelerini ilçe çapında derlemek, tek çizelge halinde 10 ocak, 10 nisan, 10 haziran tarihlerinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bulundurmak (Örnek:2).

c) İlköğretim kurumlarının beslenme konusunda daha etkili ve verimli çalışmalarda bulunabilmeleri için çaba göstermek.

İlkokul Müdürleri

Madde 18 - İlkokul müdürlerinin, beslenme işleri ve eğitimi konusundaki görevleri şunlardır:

a) Beslenme işleri ve eğitiminin yönetmelik ve emirler gereğince düzgün yürütülmesini sağlamak.

b) Depo, ambar, mutfak ve öteki kuruluşların temiz ve düzenli olmasını, buralardaki araç ve gereçlerin kullanılmasında sağlık kurallarına bağlı kalınmasını güven altına almak.

c) Beslenme işlerinde hastalıklı personel çalıştırmamak, çalışanları da her öğretim yılı başında doktor muayenesinden geçirmek.

ç) Sınıf öğretmenleri ile işbirliği yaparak, yetersiz ve bozuk beslenen öğrencileri saptamak bu sakıncalı durumları durdurucu tedbirleri almak.

d) Besin maddelerinin zamanında okula gelmesini, beslenme eğitiminin aralıksız olarak, öğrenim yılı sonuna kadar devam etmesini sağlamak.

e) Beslenme işleri ve eğitimi ile ilgili defterleri günü gününe işlemek.

f) İstatistik çizelgelerini zamanında düzenlemek ve ilgili makamlara göndermek.

g) Beslenme işleri ve eğitimi ile ilgili kuruluşları, defter ve dosyaları ilköğretim müfettişlerine, beslenme eğitimcilerine, diğer teftiş ve denetleme yetkisi olanlara göstermek, istenilen bilgileri vermek.

h) Öğretim yılı sonunda, okul ambarlarında bulunan besin maddelerinin araçgereçlerin usulüne göre sayımını yapmak, bu konuda düzenlenen tutanaktan bir nüshasını dosyasında saklamak, öteki bir nüshasını öğretim yılı sonunda son döneme ait "Yoğaltım ve Eğitim Çalışmaları Çizelgesi" ile birlikte ilgili İlköğretim Müdürlüğü'ne göndermek (Örnek:3).

ı) Okulun beslenme ve eğitimi konusundaki çalışmalarının etkili olması için çaba göstermek.

Öğretmenler

Madde 19 - Öğretmenlerin, beslenme işleri ve eğitimi konusu ile ilgili görevleri şunlardır:

a) Beslenme eğitimi sırasında sınıflarının başında bulunmak, besin maddelerinin sağlık kurallarına uygun olarak dağıtımını sağlamak.

b) Sınıflarına verilmiş araç-gereçlerin temizliğini, iyi kullanılmasını gözönünde bulundurmak.

c) Sınıflarındaki yetersiz veya bozuk beslenen öğrencileri saptamak ve okul müdürlüğüne bildirmek.

ç) Okul-Aile Birliği, Okul Koruma Derneği yardımlarından yararlanılarak, sınıflarına gerekli ek besin maddelerini sağlamak.

d) Her fırsattan yararlanarak, öğrencilere, beslenme eğitimi ile iligili bilgi ve becerileri, doğru ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazandırmak.

e) Okullarda yapılacak çalışmalara yardımcı olmak.

f) Öğrenci velileri ile toplantılar yaparak, beslenme konusunda açıklayıcı bilgiler vermek, ailelerin beslenme eğitimi uygulamalarına katılmalarını sağlamak.

Büro Memurları

Madde 20 - Büro memurları, 5439 sayılı Kanun gereğince öğretmenler arasından Bakanlıkça; bu mümkün olamazsa aylık veya ücretleri 222 sayılı Kanunun 78. maddesinin (b) fıkrasına göre ödenmek üzere illerce atanırlar.

Madde 21 - Büro memurlarının görevleri şunlardır:

a) Beslenme ve eğitimi ile ilgili yazışmaları, kayıtları, istatistikleri düzenlemek ve dosyalamak.

b) Beslenme işlerinde kullanılan arabaların bakım, onarım ve diğer hususları ile ilgili kayıtları tutmak, yazışmaları yürütmek.

c) Satın alma, yollama, yapım ve onarımla ilgili işlemlerde Milli Eğitim Müdürlüğü, saymanlık bürosuna yardım etmek.

Depo ve Ambar Memurları

Madde 22 - Depo ve ambar memurları da, büro memurları gibi aylık veya ücretleri 222 sayılı Kanunun 78. maddesinin (b) fıkrasına göre ödenmek üzere illerce atanırlar. Bu takdirde bu gibiler kefilli olurlar. İllerce atanacak memur bulunmadığında depo memurluğu görevi 5439 sayılı Kanunun 2. maddesine göre öğretmenlere yaptırılır. Ambarlar, genel olarak okullarda bulunduğundan, ambar memurluğu ilgili okulun öğretmenlerinden birine yaptırılır.

Madde 23 - Depo ve ambar memurlarının görevleri şunlardır:

a) Depoya veya ambara giren, depodan veya ambardan çıkan maddeleri günü gününe deftere işlemek.

b) Satın alınan veya başka yollarla gelen besin maddesinin ve eşyanın teslim alınmasında hazır bulunmak, muayene edilerek kabullerine karar verilen besin maddeleri veya eşyayı teslim alarak depoda itina ile saklamak.

c) Besin maddelerinin ve gereçlerin muayenesi ve teslim alınması için Ayniyat Talimatnamesine göre yapılması gereken işlemleri yapmak ve dosyalamak.

ç) Depoya ve ambara giren ve oralardan çıkan eşya ve gereçlerin belgelerini saklamak.

d) İsteme ve çıkarma belgesine göre, besin maddelerini, araç ve gereçleri alındığı kâğıdı ve karşılığında ilgililere teslim etmek.

e) Depoların ve ambarların temizlik ve düzenini sağlamak, besin maddeleri ile beslenme araç-gereçlerini korumak.

f) Depo ve ambar memurları beslenme maddelerini kayıtlarını Ayniyat Talimatnamesinin 17. maddesinin 1 ila 3. fıkrasıyla aynı talimatnamenin 18 ile 23. maddeleri hükümleri dairesinde yürütür.

Tutulacak Defter, Çizelge ve Dosyalar

Madde 24 - Beslenme işleri ve eğitimi için tutulması gereken defter, çizelgeler ve dosyalar şunlardır:

a) Esas ambar depo defteri (Milli Eğitim ve İlköğretim Müdürlüklerince tutulur), (Örnek:8).

b) İlkokullar beslenme eğitimi ambar defteri (Örnek:C),

c) Taşıt araçları için trafik defteri,

ç) Besin maddeleri alındı kâğıdı,

d) Demirbaş eşya, araç ve gereçler için alındı kâğıdı.

e) İlkokullar ............ dönem yoğaltım ve eğitim çalışmaları çizelgesi (31 aralık, 31 mart, 31 mayıs tarihlerindeki durumlarına göre yılda üç defa düzenlenir) (Örnek:1).

f) İlköğretim kurumlarından gelen ilkokullar, yoğaltım ve eğitimi çalışmaları çizelgelerinin birleştirilmiş şekli, (10 ocak, 10 nisan, 10 haziran tarihlerinde Milli Eğitim Müdürlüklerinde bulundurulur (Örnek:2).

g) Öğretim yılı sonu besin maddeleri sayısı tutanağı (Örnek:3).

h) İlin beslenme ve eğitimi durumunu gösterir istatistik çizelgesi (Örnek:6), (20 ocak, 20 nisan, 20 haziranda Bakanlıkta bulundurulur).

ı) Beslenme ve eğitimi işlerinde kullanılan taşıtlarla ilgili durum fişi, (Taşıtların 31 aralık durumunu saptamak üzere düzenlenir ve en geç 10 ocak tarihinde Bakanlıkta bulunacak şekilde postalanır).

i) Gider evrakı dosyası (asıl veya onanmış örneği).

j) Demirbaştan düşülen eşya ile ilgili evrak ve tutanak kâğıtları dosyası,

k) Kullanılan ve yoğaltılan eşya, gereç ve besinlerin depo ve ambar giriş-çıkışları ile ilgili evrak,

l) Gelen ve giden yazılar dosyası.

m) Gizli yazılar dosyası,

n) Satın alma işleri ile ilgili karar dosyası.

o) Demirbaş eşya ve gereçlerin sayım ve devir çizelgeleri (Devlet Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre tutulacaktır).

ö) Beslenme giderleri hakkında bilgi (Örnek:9) (Her yıl 1 nisanda Bakanlıkta bulundurulur)

p) Limanlara gelen besin maddelerinin durumunu ve illere dağıtımını gösterir çizelge. (Örnek:7) "Liman şehirlerince her parti geldikçe düzenlenir."

r) İllerce düzenlenecek teslim alma ve dağıtım çizelgesi (Örnek:8). "Her parti mal geldikçe" illerce düzenlenir.

Türlü Hükümler

Madde 25 - Bütün ilköğretim müfettişleri beslenme seminerlerinden geçirilinceye kadar ve diğer ilköğretim müfettişlerinin bu konudaki görevleri baki kalmak şartıyla, Milli Eğitim Müdürleri, beslenme işleri ve eğitimi için ilköğretim müfettişlerinden birisini görevlendirir. Bu işte görevlendirilen müfettişlere dar teftiş bölgesi verilir.

Madde 26 - Beslenme ve eğitimi için verilen motorlu taşıtlar, beslenme işleri ile ilgili maddelerin taşınmasında ve beslenme görevlerinin denetleme gezilerinde kullanılır. Bu taşıtlar, başka amaçlarla ve kanunen işlenmesi gereken deftere işlenmeden kullanılamaz.

Madde 27 - Beslenme ve eğitimi ile ilgili her türlü hesap işlerinde, Milli Eğitim Müdürlüklerinde, beslenme eğitimcilerinden boş zamanlarında ancak yardımcı eleman olarak yararlanılır. Böylece, bu personelin esas görevlerinin aksatılmamasına önem verilir.

Madde 28 - Beslenme eğitimi ile ilgili her türlü satın alma işlemleri 2490 sayılı Kanunun hükümleri dairesinde yapılır.

Madde 29 - Beslenme eğitimcilerinin tezkiye varakaları Milli Eğitim Müdürlüklerince düzenlenir.

Madde 30 - Beslenme işleri ve eğitimi hizmetlerinde çalışan memurun tek olduğu illerde, büro ve depo işlerini de bu memur görür.

Madde 31 - Beslenme bürosunda birden fazla memur bulunduğu takdirde Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğretim yılı başında, işler memurlar arasında bölüştürülür ve durum kendilerine yazılı olarak bildirilir.

Madde 32 - Ek besin satın alınırken veya yaptırılırken, "Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük'e ve bu hususta Bakanlıkça gönderilen teknik talimata bağlı kalınır.

Madde 33 - Her yıl beslenme programına alınması gereken öğrenci sayısı, Bakanlıkça illere bildirilir. Bu sayı aşılmamak şartıyla, programa alınacak okulların sayısının saptanması, illerin ilköğretim kurumlarına bırakılmıştır. Ancak programa alınmış bulunan bir okul, Bakanlığın izni olmadan programdan çıkarılamaz.

Madde 34 - 2 Şubat 1959 gün ve 1942 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Okul Beslenme İşleri ve Eğitimi Gezici Baş Öğretmenleri Talimatnamesi" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - Yabancı teşkilatlarca verilen besin maddeleri hiçbir suretle satılamaz, başka bir besin maddesi ile değiştirilemez, bağışlanamaz.

Geçici Madde 2 - Yabancı teşkilatlarca verilen besin maddelerinin ambalajları üzerindeki amblemleri (X) işareti ile kapatılır; bu ambalajlar koruma derneklerince kurulacak komisyonlar marifetiyle usulüne uygun şekilde satılıp geliri beslenme ve eğitimi işlerinde kullanılır.

Madde 35 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 36 - Bu yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.