İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, SEÇME SINAVINA İLİŞKİN GENELGE

Tebliğler Dergisinde Yayımı : --/--/2000


İLGİ :13/08/1999 gün ve 23785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İlköğretim Müfettişleri BaşkanlıklarıYönetmeliği."

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda rehberlik ve işbaşında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere sınavla (150) İlköğretim Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Sınava katılacaklarda aranacak koşullar ile Yarışma Sınavına İlişkin esas ve usuller ilgi yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince kurulan Sınav Komisyonunca belirlenmiştir. Buna göre; Yazılı sınav 22 Temmuz 2000 , sözlü sınav ise 21-25 Ağustos 2000 tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır.

Bu bağlamda;

A- İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı için yarışma sınavına başvuruda bulunacaklarda aranan koşullar;

1- Fakültelerin; eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi veya eğitim yönetimi ve denetimi bölüm / ana bilim dalından mezun ya da bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlardan Bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlarda en az üç yıl öğretmenlik ve/veya yöneticilik yapmış olmak, (1999-2000 öğretim yılında Fakültelerin; eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi veya eğitim yönetimi ve denetimi bölümünde son sınıf öğrencisi olanların başvuruları kabul edilecektir.)

2- Bakanlık teşkilâtında görevli olmak,

3- 01/01/2000 tarihinde 40 yaşını doldurmamış olmak,

4- Son altı yıllık sicil notlarının ortalaması en az iyi derecede olmak,

5- Memuriyete engel olacak derecede olmasa dahi müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak fiillerinden dolayı hapis cezasına mahkum edilmemiş (taksirli suçlar hariç) ve "aylıktan kesme"/ "maaş kesimi" veya daha ağır bir disiplin cezası almamış ya da son altı yıllık hizmet süresinde idari görevi adli ve idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak, (4455 sayılı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun gereğince, cezaları affedilenlerin başvuruları kabul edilecek ancak sübut bulan fiiller ile bu fiiller karşılığında verilen ceza Bilgi Formunda (Ek-3)gösterilecektir.)

B- İl Milli Eğitim Müdürlüklerince;

1- Başvuru koşulları ile başvurma sürecinde gerçekleştirilecek iş ve işlemlere ilişkin bu Genelgenin 12 Haziran 2000 tarihine kadar potansiyel adaylara duyurulması sağlanacaktır.

2- Başvuruda bulunmak isteyen adayların, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin Ankara Beşevler Ziraat Bankası Şubesindeki 200627 No'lu hesabına 7.500.000.-(Yedi buçuk milyon) TL. yatırmaları sağlanacaktır.

3- Adaylar, başvurularını Başvuru Formu (Ek-2) ve Bilgi Formu (Ek-3) ekinde belirtilen belgelerle birlikte 12-23 Haziran 2000 tarihleri arasında İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde İlköğretim Müfettişleri Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı başkanlığında ilgi Yönetmeliğin 38 inci maddesinde belirtilen İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu üyelerinden oluşan "Başvuru Kabul Birimine" yapacaklardır.

4- Başvuruda bulunanların durumları; Başvuru Kabul Birimince incelenecek ve sicil dosyalarının tutulmasından sorumlu birimle koordine sağlanarak her aday için Bilgi Formu (Ek-3) düzenlenecektir. Ancak, sicil dosyaları Bakanlıkta tutulan personelin Bilgi Formu (Ek-3) doldurulmayarak eki diğer belgelerle birlikte Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

5- Her adayın Başvuru Formuna (Ek-2) Banka Dekontu zımbalanarak eklenecektir.

6- Her aday için düzenlenen (Ek-3) Bilgi Formuna bu Formun ekinde belirtilen ve adaylardan istenen belgeler eklenecektir.

7- Söz konusu Formlar (Ek-2, 3) ile eki belgeler topluca 26 Haziran 2000 tarihinde Personel Genel Müdürlüğünde olacak şekilde elden teslim edilecektir.

C- Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimlerince;

1- Bakanlık Merkez Teşkilatında Görevli Personele ilgili birim amirlerince bu Genelgenin duyurulması sağlanacak ve başvuru koşullarını taşıyana Başvuru Formu (Ek-2) verilecektir.

2- Bakanlık Merkez Teşkilatında görevli olup, sicil dosyaları Bakanlıkta tutulan personelden başvuru koşullarını taşıyanlar, süresi içerisinde Başvuru Formu (Ek-2) ve Bilgi Formunun (Ek-3) ekinde belirtilen belgelerle birlikte doğrudan Personel Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır. Başvuruda bulunanların durumları Personel Genel Müdürlüğünde kurulacak Komisyonca incelenerek, 7.500.000.-(Yedi buçuk milyon) TL.- Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün hesabına yatırmaları sağlanacaktır. Başvuru koşullarını taşıyan adayların Başvuru Formları banka dekontları ile birlikte Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

D- Sınavla İlgili Esaslar;

1- Yarışma sınavına, başvuru koşullarından herhangi birini taşımayanların ve sınav harcı olan 7.500.000.TL.- yatırdığına ilişkin banka dekontu bulunmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu koşullardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, sınav ve atama işlemleri geçersiz sayılacak ve durumlarına uygun görevlere döndürüleceklerdir.

2- Yazılı sınavın yeri, zamanı ve sınavla ilgili diğer hususlar Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce (Ölçme Değerlendirme Daire Başkanlığı) 07 Temmuz 2000 tarihine kadar adaylara ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirilecektir.

3- Yazılı sınavda; Milli Eğitim mevzuatından 20, öğretmenlik meslek bilgisinden 30, özel alan bilgisinden 30 ve genel kültürden 20 olmak üzere toplam 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli test uygulanacaktır.

4- Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi doğru cevaplar dikkate alınarak 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. 100 puan üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

5- Yazılı sınav sonuçları, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce (Ölçme Değerlendirme Daire Başkanlığınca) puan ve soyadı sırasına göre 03 Ağustos 2000 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir. Sınav sonuçları ayrıca adayların adresine de bildirilecektir.

6- Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alandan başlanmak üzere alınacak ilköğretim müfettiş yardımcısı sayısının iki katı kadar aday Personel Genel Müdürlüğünce sözlü sınava çağrılacaktır.

7- Sözlü sınavda, adayların yazılı sınav konularındaki bilgileri ile temsil yeteneği, tutum ve davranışı, anlatım ve yorumlama yeteneği ölçülecektir. Bu bakımdan sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından yazılı sınav konularından 50 puan, temsil yeteneğinden 10 puan, tutum ve davranıştan 10 puan, anlatım ve yorumlama yeteneğinden 30 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek 70 puan alan başarılı sayılacaktır.

8- Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamaları alınarak yapılan sıralama sonucunda en yüksek puandan başlanarak ihtiyaç kadar ilköğretim müfettiş yardımcısı belirlenecektir. Puanların eşit olması halinde ilgi Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen öncelik sırasına göre değerlendirme ve sıralama yapılacaktır.

9- Yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması sonucu belirlenen yarışma sınavı sonuçları Personel Genel Müdürlüğünce 07-08 Eylül 2000 tarihleri arasında Bakanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde ilan edilecek, ayrıca adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

E- Diğer Hususlar;

1- Başvuru koşullarını taşımayanların başvuruları kabul edilmeyecek ve Başvuru Formları Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecektir. Yarışma sınavına katılacaklardan istenen bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı düzenleyenlerle, başvuru belgeleri üzerinde tarafsız işlem yapmayan ilgililer hakkında kovuşturma yapılacaktır.

2- Yarışma sınavını kazananlar; görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özrünün bulunmadığını, sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına uygun olduğunu, Bakanlıkça belirlenecek sağlık kurumlarından alacakları raporla belgelendirmeleri durumunda, ihtiyaç bulunan İl'lere 25 Eylül 2000 tarihinde kur'a ile atanacaklardır.

3- Ataması yapılıp yasal süresi içinde göreve başlamayanların atamaları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olanların sınav sonuçları hiçbir biçimde kazanılmış hak sayılmayacak ve bunların yerine, yarışma sınav sonuç listesindeki sıralama dikkate alınarak atama yapılacaktır.

4- 1999-2000 öğretim yılında Fakültelerin; eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi veya eğitim yönetimi ve denetimi bölümünde son sınıf öğrencisi olanlardan başvuruları kabul edilenlerin, mezuniyet belgelerini 25 Eylül 2000 tarihinden önce Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne teslim etmeleri durumunda kur'a ile atamaları yapılacaktır. Mezuniyet belgelerini teslim etmeyen adayların ise sınav sonuçları hiçbir biçimde kazanılmış hak sayılmayacaktır.


İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI İLE İLGİLİ UYGULANACAK TAKVİM

SIRA NO
T A R İ H
SÜRE (Gün)
İŞ VE İŞLEM
İLGİLİ BİRİM
1
12-23 Haziran 2000
12
İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı için başvuru formlarının kabulü Merkez ve Taşra teşkilatı birimleri.
2
26 Haziran 2000
1
Başvuru Formlarının Personel Genel Müdürlüğüne teslimi. Personel Genel Müdürlüğü
3
07 Temmuz 2000
1
Yazılı sınavın yeri, zamanı ve sınavla ilgili diğer hususları içeren " Sınav Giriş Belgesi"nin gönderilmesi. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
4
22 Temmuz 2000
1
Yazılı sınavın yapılması. Eğitim Tek.Gn.Müd.
5
03 Ağustos 2000
1
Yazılı sınav sonuçlarının ilgililere ve Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesi. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
6
07-11 Ağustos 2000
5
Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan puanı en yüksek olandan başlanmak üzere 300 adayın sözlü sınava çağırılması. Personel Genel Müdürlüğü
7
14-18 Ağustos 2000
5
Yarışma sınav komisyonunun sözlü sınav sorularını hazırlaması. Yarışma Sınav Komisyonu
8
21-25 Ağustos 2000
5
İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı sözlü sınavının yapılması. Yarışma Sınav Komisyonu
9
07-08 Eylül 2000
2
İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı yarışma sınav sonuçlarının ilanı. Eğitim Teknolojileri ve Personel Genel Müdürlüğü
10
25 Eylül 2000
1
İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı yarışma sınavını kazananların kur'a çekimi. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü