KANUN NO: 2684
İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMDE PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUN(*)
Kabul Tarihi: 17 Haziran 1982
Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 19 Haziran 1982 - Sayı: 17729
5.t.Düstur, c.21 - s.353

GENEL ESASLAR

AMAÇ

MADDE 1 - Bu Kanunun amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin parasız yatılı veya burslu okumalarına ve bunlara yapılacak sosyal yardımlara ilişkin esasları düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE 2 - Bu Kanun, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okumaya hak kazanan öğrencileri kapsar.

TANIMLAR

MADDE 3 - Bu Kanunda geçen:

"Parasız yatılı okuma" sözünden, bu Kanunda belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında karşılıklı olarak barındırılmak, beslenmek, giydirilmek ve kendilerine harçlık verilmek suretiyle okutulmaları;

"Burslu okuma" sözünden, bu Kanunda belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin ilköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim kurumlarında Bakanlar Kurulu Kararı ile tespite edilecek miktarda karşılıksız olarak para yardımı yapılması suretiyle okutulmaları;

Anlaşılır.

KISIM - II


PARASIZ YATILI VE BURSLU OKUMA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
PARASIZ YATILI VE BURSLU OKUYACAK ÖĞRENCİLERİN TESPİTİ


MADDE 4 - Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında kalkınma planlarında öngörülen hedefler doğrultusunda parasız yatılı ve burslu öğrenci okutur. Parasız yatılı ve burslu okumak için maddi imkânlardan yoksun ve başarılı olmak esastır. Ancak sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe kabul edilenler ile 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanuna göre yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı Kanun gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden, parasız yatılı veya burslu okumak isteyenlerin ailelerinin maddi durumları dikkate alınmaz. Parasız yatılı ve burslu öğrenci kontenjanları illerin, gelişmişlik durumları ve öğrenci sayıları dikkate alınarak her yıl Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilir.

(*) Bu Kanunu ve diğer Kanunlarda geçen "Temeleğitim" deyimi, 11 Kasım 1983 tarih ve 2947 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle "ilköğretim" olarak değiştirilmiştir.

Parasız yatılı okuma veya burslu okuma hakkından yararlanacak öğrencilere ait kontenjanların, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkınd Kanunda yer alan korunmaya muhtaç çocuklar, öğretmen çocukları ve oturdukları yerde ilköğretim kurumu bulunmadığından öğrenim hakkından yararlanamayan çocuklar için tespitine ve bunlara ait yüzdeler karşılığındaki sayıların belirlenmesine dair esaslar yönetmelikle belirlenir.

Parasız yatılı olarak okutulacak veya burs verilecek öğrencilerin sayısı, seçilmeleri, sınavları ve kabulleri ile ilgili esaslar her yıl Milli Eğitim Bakanlığınca ilan edilir.

SINAVSIZ OLARAK PARASIZ YATILI ALINACAK ÖĞRENCİLER

MADDE 5 - Durumları 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 65 inci maddesinin (d) fıkrası, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine uyan kişilerin çocukları; doğal afetler, savaş ve olağanüstü haller sebebiyle korunmaya muhtaç duruma düşmüş olan çocuklar ve ayrıca görev yaptıkları yerde çocuğunun devam edeceği düzeyde okul bulunmayan öğretmenlerin çocuklarından Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınırlar. Ancak, bu gibi öğrencilerden özel giriş sınavı ve kayıt-kabul şartları bulunan eğitim-öğretim kurumlarına alınacakların, bu kurumların kayıt-kabul şartlarını taşımaları ve sınavlarını kazanmaları gereklidir.

(Ek Fıkra:2947 - 9.11.1983) Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecek esaslar ve kontenjan dahilinde, Başbakanlığın müsaadesi alınarak yabancı uyruklu öğrencilere de sınavsız olarak parasız yatılılık hakkı tanınabilir.

(Ek Fıkra:3857 - 3.12.1992) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilenler dışında, Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek yerlerde görev yapan öğretmenlerin çocukları da sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınırlar.

PARASIZ YATILI VEYA BURSLU OKUMA SÜRESİ

MADDE 6 - Durumları 11 inci madde hükümleri dışında kaldığı sürece, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencinin parasız yatılı veya burslu okuma durumu ortaöğretimini tamamlayıncaya kadar devam eder.

BURS ÖDEME

MADDE 7 - (Değişik 1. fıkra:3612 - 7.2.1990) Temel eğitim ikinci kademe ve orta öğretim kurumları öğrencilerine Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca müştereken tespit edilen miktar kadar burs verilir.

Burslu öğrencilerin bursları, burs almaya hak kazandıkları tarihi takip eden aybaşındanitibaren okullarınca ödenir. Ödemeye tatil aylarında da devam olunur.

Son sınıf öğrencilerinden okulu bitirenlerin bursları, güz dönemi sınavlarının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir. Ancak, ilköğretim ikinci kademe son sınıf öğrencilerinin bursları ortaöğretim kurumlarına devam etmeleri halinde kesilmez.

Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.

PARASIZ YATILI VE BURSLU OKUMA ARASINDA GEÇİŞLER

MADDE 8 - Bir defaya mahsus olmak üzere parasız yatılı öğrenciler burslu, burslu öğrenciler parasız yatılı öğrenciliğe geçirilebilirler.

BAŞKA KURUM BURSLARINDAN FAYDALANMA

MADDE 9 - Parasız yatılı veya burslu okuma imkânından faydalanan öğrenciler, başka kurumlarca verilen bursu seçtikleri takdirde bu Kanunda öngörülen parasız yatılı veya burslu okuma haklarında faydalanamazlar.

SOSYAL YARDIMLAR

MADDE 10 - Parasız yatılı öğrencilere eğitim araç ve gereçleri, yiyecek, giyecek, harçlık ve diğer ihtiyaçları ile ilgili sosyal yardımlar yapılır.

Parasız yatılı ve burslu öğrencilerin muayene ve tedavi giderleri Milli Eğitim Bakanlığınca karşılanır.

PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİLİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 11 - Aşağıdaki hallerde parasız yatılı veya burslu okuma hakkı sona erer:

a) İlköğretim kurumlarının birinci ve ikinci kademesi ile ortaöğretim kurumlarındaki öğrenimlerinin her birinde bir defadan fazla bir üst sınıfa devam etme hakkını kazanamamak,

b) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar hariç olmak üzere ertelenmiş olsa dahi bir suçtan dolayı mahkûm olmak,

c) Bir öğretm yılı veya daha fazla okul ile ilişiğini kesen disiplin cezası almış olmak,

d) Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilebilir bir mazerete dayanmaksızın kendiliğinden öğrenimini terk ederek okuldan ayrılmak,

e) Parasız yatılı veya burslu okumaktan vazgeçmek.

TATİL AYLARINDA OKULDA KALACAK ÖĞRENCİLER

MADDE 12 - Tatil aylarında parasız yatılı öğrencilerden kalacak yeri olmayanların okullarda veya belli yerlerde toplanmak suretiyle barındırılmalarına ve sosyal yardımlardan faydalandırılmalarına devam olunur.

PARASIZ YATILI VE BURSLU OKUMANIN KARŞILIKSIZ OLUŞU

MADDE 13 - Bu Kanun hükümlerine göre parasız yatılı veya burslu okumak surtiyle okulu bitirenlerle herhangi bir sebeple okuldan ayrılan öğrenciler hiçbir şekilde mecburi hizmet, tazminat veya geri ödeme ile yükümlü tutulmazlar.

KISIM - III

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

YÖNETMELİK

MADDE 14 - İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının parasız yatılı veya burslu olarak alınacak öğrencilerde aranacak şartlara; seçme-sıralama sınavlarına; kontenjanların tespiti ile dağıtımına; parasız yatılı öğrencilikten burslu öğrenciliğe, burslu öğrencilikten parasız yatılı öğrenciliğe geçirilmeye; sosyal yardımlara; parasız yatılı veya burslu öğrenciliğin sona ermesine; parasız yatılı veya burslu öğrencilerin bir okuldan başka bir okula nakillerine ilişkin hususlarla bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR

MADDE 15 - Aşağıdaki kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

a) 08.06.1926 tarih ve 915 sayılı Lise ve Orta Mekteplere Alınacak Leyli Meccani Talebe Hakkında Kanun ile bu Kanuna Müzeyyel 19.05.1932 tarih ve 1967 sayılı Kanun,

b) 05.05.1928 tarih ve 1237 sayılı Meccani Leyli Talebenin Mecburi Hizmetlerine Daire Kanun ile bu Kanuna Müzeyyel 30.05.1929 tarih ve 1484 sayılı ve 25.05.1938 tarih ve 3400 sayılı kanunlar.

EK MADDE 1 - (2947 - 9.11.1983) 2684 sayılı Temeleğitim ve Orta öğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal yardımlara İlişkin Kanunda ve diğer kanunlarda geçen "Temeleğitim" deyimi "İlköğretim" olarak değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu olarak öğrenimlerine devam etmekte olanlar bu Kanun hükümlerinden, daha öne okuldan her ne sebeple olursa olsun ayrılmış veya mezun olmuş öğrenciler ise bu kanunun sadece 13 üncü maddesi hükmünden faydalanırlar. Ancak kanunun yayımı tarihine kadar ödenmiş olan parasız yatılı veya burs karşılığı paralar geri verilmez ve hizmet karşılığı aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanuna göre çıkarılacak yöntmelik yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 3 - Parasız yatılı okulların kapasitelerinin artırılması maksadıyla beş yıllık bir plan hazırlanır ve bunun uygulanması için bütçede yeterli ödenek ayrılır. Öngörülen kapasiteye uluşılıncaya kadar öğretmen çocuklarından sınavsız olarak parasız yatılı alınacak öğrenciler için boş pansiyon kapasitelerinden yararlanılır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 16 - Bu Kanun yayımı tarhinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 17 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.