Sağlık Bakanlığından:

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3359 - 7.5.1987 / Khk/181 - 14.12.1983 / 1593 - 24.4.1930

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 22 Mayıs 2002 - Sayı: 24762


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu doğrultuda eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimi düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 ncu maddesinin (c) bendi, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (a) bendi ve 43 üncü maddesine ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 179 ncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Bakan: Sağlık Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini,

e) İlkyardım: Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması yada durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları,

f) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş: Bakanlıkça yeterliliği tespit edilerek onaylanmış kurum ve kuruluşları,

g) Merkez: İlkyardım eğitimi vermek amacıyla faaliyet gösteren ilkyardım eğitim kuruluşunu,

h) Müdür: Sağlık alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olup ilkyardım eğitmeni sertifikası olan kişiyi, bir özel öğretim kurumunda program ilavesi olarak Merkez açılacaksa, Merkez Müdürünün koşullarını taşıyan Müdür Yardımcısını,

i) Eğitimci Eğitmeni: Sağlık alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olup, eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından verilen eğitimci eğitimi programına katılarak serfika almış kişiyi,

j) İlkyardım Eğitimcisi: Eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından eğitilerek ilkyardım eğitmeni sertifikası almış sağlık personelini,

k) İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardımcı sertifikası almış kişiyi,

l) Denetim Ekibi: İlkyardım eğitimi almış, en az biri hekim olan asgari iki kişilik sağlık personelinden oluşan ekibi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitimci Eğitimi Verecek Kuruluşların Özellikleri, Başvuru ve Açılma İşlemleri

Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar

Madde 5- Genel Müdürlük, Eğitim Hastaneleri, Tıp Fakülteleri, Kızılay ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, sağlıkla ilgili meslek kuruluşları ve Merkezler ilkyardım eğitimci eğitimi programları düzenleyebilir.

Eğitimci eğitimi vermek isteyen kuruluşlar; Müdürlükler aracılığı ile (Eğitimden Sorumlu Bölüm, Eğitim Konu ve Saatleri, Eğitimi Verecek Kişi ve Ünvanlarını belirtilen bir dilekçe ile) Genel Müdürlüğe başvuruda bulunurlar.

Başvuru, Genel Müdürlükçe değerlendirilerek, hazırlanacak bir ön rapor ile Bilim Komisyonuna sunulur.

Bilim Komisyonunca uygun görülen başvurulara, Bakanlıkça, EK 1'de belirtilen "Eğitimci Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi" ve EK 2'de belirtilen "Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi" düzenlenir.

Yetki Belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.

Yetki Belgesi düzenlenen kurum ve kuruluşlarca verilen eğitimci eğitmeni sertifikaları Bakanlıkça onaylanır.

Madde 6- Eğitimci eğitmeni eğitimleri, onbeş iş gününden az olmamak üzere asgari yüzyirmi saattir. Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara "Eğitimci Eğitmeni Sertifikası" (EK 3) düzenlenir.

İlkyardım eğitimcisi eğitimlerinin süresi ise; toplam on iş gününden az olmamak üzere asgari seksen saattir. Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara "İlkyardım Eğitmeni Sertifikası" (EK 4) düzenlenir.

Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi eğitimlerine katılımcı sayısı azami onaltı kişi olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezlerin Özellikleri, Başvuru, Açma İşlemleri ve Müdürlüğün Sorumlulukları

Merkezler

Madde 7- Merkezler, müstakil olarak veya başka bir özel öğretim kurumunda program ilavesi olarak açılır.

Genel Müdürlük, Eğitim Hastaneleri, Tıp Fakülteleri, Kızılay ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü hizmet verdikleri mekanlarda aynı zamanda eğitim de verebilirler.

İlkyardım eğitimi, azami yirmi kişinin eğitim görebileceği, katılımcıların tamamının birbirlerini görebilmeleri için masa ve sandalyelerin 'U' şeklinde düzenlendiği, orta kısımda uygulamaların yapılabilmesine olanak veren yeterli bir alanın bulunduğu, kişi başına asgari üç buçuk metre karelik kullanım alanı olan, idare odası, eğitmen odası, lavabo ve tuvaletin bulunduğu mekanlarda verilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait Merkezler, eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimini, fiziki mekanın belirtilen asgari standartları taşıması halinde, aynı il sınırları içerisinde olmak şartıyla bir başka mekanda da verebilir.

Eğitimde kullanılacak asgari araç ve gereçler EK-5'de belirtilmiştir.

Merkez Açma Yetkisi Bulunanlar

Madde 8- İlkyardımcı yetiştirmek amacıyla bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarına bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde Merkez açma izni verilir. En az on kişinin müracaat etmesi halinde Müdürlükçe de eğitim düzenlenebilir.

Merkez Açma İşlemleri

Madde 9- Merkez açacak olanlar, bizzat kendileri veya Müdürleri vasıtasıyla, Müdürlüğe bir dilekçe ile başvururlar. Başvuruya istinaden, Müdürlük çevre sağlığı birimince fiziki mekan, Denetim Ekibincede ilkyardım araç-gereçleri görülerek müşterek bir ön inceleme raporu hazırlanır.

Ön inceleme raporu uygun olan başvurularda, aşağıdaki belgeler bir dosya halinde hazırlanır;

a) Merkezin ünvanını, sahibini veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresini belirten ve Merkezin açılışı ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden başvuru dilekçesi,

b) Merkez, bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

c) Vakıf veya derneklerden noter tasdikli tüzük veya ana sözleşmenin bir örneği,

d) Müdürün nüfus cüzdanı örneği,

e) Merkezlerde çalışacak eğitimcilerin Bakanlıkça verilmiş veya onaylanmış "İlkyardım Eğitimcisi Sertifikaları"nın birer örneği,

f) Merkezde çalışacak ilkyardım eğitimcisi, herhangi bir kamu kuruluşunda görev yapıp yapmadıklarını beyan eden dilekçeleri ile görev yaptıklarını beyan edenlerin dilekçe ekinde görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarından 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminatların, söz konusu sağlık personeli için düzenlenecek personel çalışma belgesinin tarihinin bildirilmesinden itibaren, maaşlarından kesilmeye başlanılacağını bildirir belgeleri,

g) Merkezlerde çalışacak ilkyardım eğitimcisi hekim ise meslek kuruluşu tarafından düzenlenmiş meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarını bildirir belgenin bir örneği,

h) Açılacak Merkezin binası kiralık ise noterden tasdikli kira sözleşmesi,

i) Bina Merkeze ait ise tapu senedinin noter tasdikli bir örneği,

j) İntifa hakkına sahip ise ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünden alınacak belge,

k) Merkezin bütün odalarını gösterir en az 1/100 ölçekli plan örneği,

l) Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulun bağımsız bölümlerinde açılacak olan Merkezler için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesi ikinci fıkrası gereğince kat malikleri kurulu muvafakat belgesi,

m) Bina işyeri ise İmar Müdürlüğünden alınacak işyeri belgesi,

n) Bu Yönetmeliğin EK-5 sayılı cetvelinde gösterilen araç, gereç ve malzeme listesinin ve çalışma planının Müdür tarafından onaylı birer örnekleri,

o) İlgili mevzuata göre, yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge.

Bu belgeler iki nüsha halinde eklenir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak Merkezlerde yanlızca ikinci fıkranın (a), (e) bendlerinde belirtilen belgeler ve eğitimin yapılacağı mekanın 1/100 ölçekli plan örneği istenir.

Başvurunun Değerlendirilmesi

Madde 10- Başvuru dosyası Müdürlük tarafından incelenerek eksiklikleri var ise, ilgililere yazılı olarak bildirilir. Bu inceleme sonucunda uygun görülen Merkezlere, Müdürlük tarafından "İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi" (EK 6), "Müdürlük Belgesi" (EK 7) ve "İlkyardım Eğitimcisi Çalışma Belgesi" (EK 8) düzenlenir. Belgelerin aslı, Müdüre imza karşılığında verilir, suretleri başvuru dosyasında saklanır.

Müdürlüğün Sorumlulukları

Madde 11- Müdürlüğün, Merkezin açılış, işleyiş ve denetimleri ile diğer hususlardaki sorumlulukları şunlardır;

a) "Eğitimci Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi" almak için yapılan başvuruları yerinde denetlemek ve başvuru dosyalarının incelemesini yapmak, inceleme sonucunda uygun görülen başvuru dosyalarını Genel Müdürlüğe iletmek,

b) "İlkyardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi" almak için yapılan başvuruları yerinde denetlemek ve başvuru dosyalarının incelemesini yapmak, inceleme sonucunda uygun görülenlere bu Yönetmelikte belirtilen belgeleri düzenlemek,

c) Merkezleri, Yönetmelikte belirlenen sürelerde Denetim Ekipleri marifetiyle olağan veya olağanüstü denetlemek,

d) Sınavlara gözetmen olarak Denetim Ekibi görevlendirmek,

e) Sınavda başarılı olanlara "İlkyardımcı Sertifikası" (EK 9) ve "İlkyardımcı Kimlik Belgesi" (EK 10) düzenlemek,

f) Eğitimci Eğitimi veren Kuruluş ve Merkezlere ve ilkyardımcılara ait kayıtları EK 11'de belirtilen şekilde tutmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşların ve Merkezlerin Çalışma Esasları ve Personel Standartları

Eğitmen Sayısı

Madde 12- Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştiren kuruluş ve Merkezler, her beş katılımcıya bir eğitmen olacak şekilde çalışırlar.

Müdür

Madde 13- Müdür sadece bir Merkezde, Müdürlük görevini üstlenebilir. Merkezde tam gün süreyle çalışır. İdari işlerden bizzat, eğitim ile ilgili işlerden de eğitmenlerle birlikte sorumludur.

Müdür;

a) Merkezin açılış ve işleyişi ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek,

b) İlkyardım eğitiminin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlamak, gerekli iç denetimleri yürütmek,

c) İlkyardım eğitimlerini planlayarak çalışmaları düzenlemek,

d) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,

e) Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on beş gün içinde Müdürlüğe bildirmek,

f) İlkyardım eğitmeni ve adres değişikliklerini zamanında Müdürlüğe bildirmek,

g) Merkezde görevine son verilen veya ayrılan eğitimcilerin çalışma izin belgelerini engeç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek,

görevlerini yerine getirir.

Müdür, adına düzenlenmiş bir "İlkyardım Eğitimcisi Çalışma Belgesine" sahip olmak şartı ile, isterse Merkezde eğitmenlik de yapabilir.

Müdür, Merkezdeki görevini sona erdirmek istediğinde veya kuruluş tarafından Müdürün görevine son verilmek istendiğinde, durumun Müdür ya da Merkezin yetkilileri tarafından Müdürlüğe bir hafta öncesinden yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

Eğitimci Eğitmeni

Madde 14- Eğitimci Eğitmeni adına düzenlenmiş "Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi" ile çalışabilir. Eğitimci eğitmenleri;

a) Verdikleri eğitimlerin standartlara uygunluğundan,

b) Başta kuruluşun işleyişi ve kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar olmak üzere gördükleri bütün aksaklıkları, kuruluş yetkilisine yazılı olarak bildirmekten,

sorumludurlar.

İlkyardım Eğitimcisi

Madde 15- "İlkyardım Eğitimcisi Adına düzenlenmiş Çalışma Belgesi" ile çalışabilir. İlkyardım eğitimcileri;

a) Verdikleri eğitimlerin standartlara uygunluğundan,

b) Başta Merkezin işleyişi ve kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar olmak üzere gördükleri bütün aksaklıkları Müdüre yazılı olarak bildirmekten,

sorumludurlar.

İlkyardımcı

Madde 16- İlkyardımcı olmak isteyenler nüfus cüzdanı örneği ile Merkeze başvururlar.

Kapsam bölümünde belirtilen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir "İlkyardımcı"nın bulundurulması zorunludur.

Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın riski yüksek olan ve yeraltı maden ocakları gibi kaza riski yüksek olan işyerlerinde her on personel için bir "İlkyardımcı"nın bulundurulması zorunludur.

Bu madde kapsamında bulunan işyerlerinde bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 3 yıl içerisinde ilkyardımcı bulundurulması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Konuları, Süresi, Yeterlilik, Sertifika, Ücretler

Eğitim Konuları

Madde 17- Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi ve ilkyardım eğitimi konularının temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir.

Bakanlıkça onaylanan ve tavsiye edilen, bilimsel nitelikte yayın ve araştırma yapan kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını destekleyici içerikteki yayınlarından Bakanlıkça uygun görülenler, eğitim materyali ve eğitim aracı olarak kullanılabilir.

Bilim Komisyonu, gerekli gördüğü hallerde bu Yönetmelikte belirtilen eğitim konuları ve ilkyardım eğitiminde kullanılacak malzeme araç ve gereçler listesinde güncelleme yapabilir. Söz konusu değişiklikler Bakanlık tarafından duyurulur.

Eğitim konularının temel içeriğinin teorik ve uygulama saatleri, EK 12a ve EK 12b sayılı cetvellerde belirtilmiştir.

İlkyardım eğitimcisi eğitiminde, EK 12a ve EK 12b sayılı cetvellerde belirtilen konular verilir. İlkyardım eğitiminde ise sadece EK 12b sayılı cetvellerde belirtilen konular verilir.

Merkezlerde uygulanacak olan çalışma planı ve dönem planlarına uygun hazırlanan günlük programlar, Müdürlüğün onayından sonra uygulanır. Onaylanmamış programlar ile eğitim verilemez.

İlkyardım Eğitim Süresi

Madde 18- İlkyardım eğitim süresi; toplam beş iş gününden az on iş gününden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir.

Merkezlerdeki teorik ve uygulamalı dersler haftanın günlerine dengeli olarak dağıtılır.

Merkezlerin Çalışma Saatleri ve Planı

Madde 19- Merkezler, 07.00 ile 24.00 saatleri arasında çalışırlar. Resmi tatil günlerinde hizmet veremezler.

Yeterlilik

Madde 20- Katılımcılar, eğitim süresinin tamamına devam etmek zorundadırlar. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları şartı aranır. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar, yetersiz oldukları konularda eğitime katılarak, tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olanlara, kuruluşlar tarafından "Katılımcı Belgesi" düzenlenir.

Sınav soruları Müdürlükçe hazırlanır. Teorik ve uygulamalı sınavlar, Denetim Ekibi gözetiminde yapılır.

Özel öğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Merkezlerde yapılacak sınavlarda, gözetmen olarak Denetim Ekibi bulunur.

Müdür, sınav kağıtlarını beş yıl süre ile saklamak ve Bakanlığın denetimine açık tutmakla mükelleftir.

Sertifika

Madde 21- Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikası Bakanlıkça, ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik belgesi Müdürlükçe onaylanır.

Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikalarının geçerlilik süresi sekiz yıldır. Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri, yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre asgari on altı saatlik bir güncelleme eğitimine tabi tutularak sertifikaları yenilenir.

İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimi, en az sekiz saat olacak şekilde düzenlenir.

Ücretler

Madde 22- Eğitimci eğitimi veren kuruluşların, eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi yetiştirme ve Merkezlerin ilkyardım eğitim ücreti ile sınavlarda gözetmen olarak bulunacak Denetim Ekibine verilecek ücretlere ilişkin teklifler, İl Sağlık Müdürü ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi, eğitim veren tüm kuruluşların birer temsilcisi ile İlkyardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdüründen oluşan komisyonca; fiyat indeksleri, yerel koşullar ve emsal ücretler göz önünde bulundurularak tespit edilir.

Tespit edilen ücretler, Bakanlıkça aynen ya da değiştirilerek onaylandıktan sonra uygulanır.

Ücretler bir yıl geçmeden artırılamaz. Ancak toptan eşya fiyatları endeksi artışları %25'i geçtiği takdirde, ücret saptanmasından en az altı ay geçmek koşuluyla bu süre beklenmeden artırma isteminde bulunulabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilim Komisyonu Kurulması ve Çalışma Esasları

Bilim Komisyonu

Madde 23- Eğitimci eğitimi, ilkyardım eğitimcisi ve ilkyardım eğitimi ile ilgili normların oluşturulması, güncelleştirilmesi, eğitim materyallerinin onaylanması ile ilgili tavsiye kararlarını almak üzere Bakanlıkça bir Bilim Komisyonu oluşturulur.

Komisyon, Bakanlık Müsteşarı'nın başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur;

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Bakanlık Sağlık Eğitimi Genel Müdürü, Eğitim Hastanelerinin ilgili tıp dallarından asgari bir klinik şef ve/veya şef yardımcısı, en az iki Tıp Fakültesinin Acil Tıp ve/veya Halk Sağlığı Anabilim Dalından iki öğretim görevlisi, Sivil Savunma Genel Müdürü ve Kızılay Genel Müdürü.

Komisyonun Çalışma Şekli ve Görevleri

Madde 24- Komisyon, Bakanlığın daveti üzerine toplanır. Komisyon Başkanı, gerektiğinde Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

a) Komisyon gündemi; Komisyon Başkanı, Genel Müdürlük ve/veya komisyon üyelerinin tekliflerine göre tespit edilir.

b) Komisyon gündemi, Bakanlık tarafından, toplantı daveti ile birlikte en az onbeş gün öncesinden yazılı olarak üyelere bildirilir.

c) Komisyonun sekreterlik hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.

d) Komisyon, gündem maddelerini inceler ve raporunu hazırlar. Komisyonun tavsiye kararları, yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanır ve uygulamaya konulur.

e) Komisyon, gerektiğinde ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlardan bilimsel görüş isteyebilir.

f) Komisyon, hazırlanmış eğitim materyallerinin uygunluğu ile ilgili inceleme yaparak görüş bildirir.

ALTINCI BÖLÜM

Kayıt, Arşiv ve Denetim

Kayıt ve Arşiv

Madde 25- Eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitimcisi ve ilkyardımcı olmak üzere yetkili kurum veya kuruluşlara başvuran kişilerin (Kimlik No, Adı Soyadı, Sertifika No, Sertifika Geçerlilik Bitiş Tarihi, Adres, Telefon No, diğer) kayıtları yapılır.

Bu kayıtların bir örneği beş yıl süre ile saklanır.

Teftiş ve Denetim Defteri

Madde 26- Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar ve Merkezlerde, Bakanlık veya Müdürlük tarafından yapılacak olağan veya olağanüstü denetimlerde teftiş sonuçlarının yazılması için kullanılan, Müdürlük tarafından onaylanmış ve EK 13'te gösterilen teftiş ve denetim defteri bulundurulur.

Denetim

Madde 27- Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar ve Merkezler, Müdürlük tarafından oluşturulan Denetim Ekipleri tarafından düzenli olarak denetlenir.

Olağan denetimler, Genel Müdürlük veya Müdürlüğün talebi, şikayet ve soruşturma üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, yılda en az bir defa yapılır.

Denetimlerde, EK 14a ve EK 14b sayılı cetvellerde gösterilen "Denetleme Formu" kullanılır. Denetim ile ilgili bulgular ve sonuçlar, Teftiş ve Denetim Defterine yazılır.

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerince yapılacak denetimlerde, Denetim Ekibi bulundurulmalı veya denetim sonuçları Müdürlüğe bildirilmelidir.

1475 sayılı İş Kanununa tabi işyerlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca teftiş ve denetlemeye yetkili memurlarca bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında yapılacak denetimlerde Denetim Ekibi bulundurulmalı veya denetim sonuçları Müdürlüğe bildirilmelidir.

Bu denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için denetleme formunda belirtilen süreler verilir. Birden çok eksikliğin aynı anda tespit edildiği durumlarda, eksikliklerin giderilmesi için süresi en uzun olan hüküm uygulanır. Bu süre içerisinde eksikliği gidermediği tespit edilen kuruluşlara, belirtilen faaliyet durdurma cezası uygulanır.

Faaliyeti geçici olarak durdurulan Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar, üç ay içerisinde eksikliklerini gidermedikleri takdirde "Yetki Belgesi" iptal edilmek üzere Müdürlükçe, Bakanlığa bildirilir.

Merkezlerin Uygunluk Belgesi iptal işlemleri Müdürlükçe yapılır.

Bir takvim yılı içerisinde Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlara ve Merkezlere yönelik olarak gerçekleştirilen olağan ve olağanüstü denetimlerde, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğun tam olarak devam ettiğinin tespit edilmesi veya herhangi bir eksikliğin tespit edilmediği durumda, başarılı çalışmalarını teşvik etmek amacıyla Müdürlüğün teklifi ve Valiliğin onayı ile bu Kuruluş ve Merkezlere hizmet teşekkür belgesi düzenlenebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yasaklar, Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme

Yasaklar

Madde 28- Bu Yönetmelik kapsamındaki Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar ve Merkezler bu Yönetmelik hükümlerine ve aşağıda belirlenen hususlara uymak zorundadırlar:

a) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar "Yetki Belgesi", Merkezler ise "Uygunluk Belgesi" almadıkça eğitim için katılımcı kaydı yapamaz ve eğitime başlayamazlar.

b) Eğitimin tamamına devam etmeyen katılımcılar, sınava giremezler. Bu katılımcılar, tekrar eğitime alınırlar.

c) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar, "Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi" olmayan eğitmenleri çalıştıramaz.

d) Merkezler, "İlkyardım Eğitimcisi Çalışma Belgesi" olmayan eğitimcileri çalıştıramaz.

e) Eğitici eğitmenleri ve ilkyardım eğitimcileri, resmi kurum ve kuruluşların dışında yalnızca bir kuruluşta çalışabilirler.

f) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan ve aynı zamanda Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşta veya Merkezde çalışmak isteyen sağlık personelinin kamu görevini yaptığı kuruluş ile çalışmak istediği Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş veya Merkezin aynı yerleşim yeri sınırları içerisinde olması şarttır. Büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediye sınırları, diğer yerlerde ise belediye sınırları dikkate alınır. Bu kısıtlamanın dışına, ancak haklı sebeplerin mevcudiyeti ve buna istinaden Müdürlüğün uygun görüşü ve Valiliğin yazılı onayı ile çıkılabilir.

g) Bakanlıkça onaylanmış ücretlerin dışında ücret talep edilemez.

h) Kuruluşların dış tabelalarında sadece uygunluk belgesinde belirtilen kuruluş ismi ve unvanı yazılır.

i) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkez bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam verilemez.

j) Bir sağlık kurum veya kuruluşu bünyesi dışında açılan eğitimci eğitimi ve ilkyardım eğitimi verilen yerlerde tıbbi malzeme, araç ve gereç bulundurulamaz ve sağlık hizmeti verilemez.

k) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezde, kişi ve kuruluşların eğitim haricindeki diğer işleri yürütülemez.

l) Bu Yönetmelik kapsamındaki Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler, tabela veya basılı evraklarında, başka bir ünvan veya mevcut ünvanlarının yabancı dildeki karşılıklarını kullanamazlar.

m) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler, resmi kurum ve kuruluşlarca kullanılan isimleri, yanlış algılamaların ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, ticari isim olarak kullanamazlar.

Müeyyideler

Madde 29- Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir.

İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme

Madde 30- Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler; insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici ve yanlış yönlendirici reklam, tanıtım ve bilgilendirmede bulunamazlar.

Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş ve Merkezler tarafından, ilkyardım ve kazalardan korunma ve önlemeye yönelik bilgiler içeren materyaller hazırlanabilir. Bu materyaller Müdürlüğün onayından sonra kullanılabilir.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Bakanlık, Üniversiteler, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Kızılay tarafından verilmiş olan "Eğitimci Eğitmeni Sertifikaları" ile "İlkyardım Eğitimcisi Sertifikaları" Bakanlıkça, "İlkyardımcı Sertifikaları" ise Müdürlükçe bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde onaylandığı takdirde geçerlilik kazanır.

Diğer kurum ve kuruluşlar, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde "Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş" ve/veya "Merkez" statüsüne geçtikleri takdirde, geçmişte verdikleri "Eğitimci Eğitmeni Sertifikaları" ve "İlkyardım Eğitimcisi Sertifikaları" Bakanlıkça, "İlkyardımcı Sertifikaları" ise Müdürlükçe onaylandığı takdirde geçerlilik kazanır.

Yurtdışından alınmış olan sertifikaların geçerliliği Bilim Komisyonunca belirlenir.

Yürürlük

Madde 31- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

                                    EK - 1
       T.C.
       SAĞLIK BAKANLIĞI
       TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  Belge No:
       EĞİTİMCİ EĞİTİMİ DÜZENLEME
       YETKİ BELGESİ
  Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşun:
  ---------------------------------
  ADI          :
  ADRESİ ve TEL     :
  BELGE GEÇERLİLİK TARİHİ:

  Yukarıda adı ve adresi belirtilen Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşun
İlkyardım konusunda Eğitici Eğitimi yapması İlkyardım Yönetmeliği kapsamında
Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

                                  Genel Müdür
                                  Bakan a.

                                  EK - 2
       T.C.
       .......... VALİLİĞİ
       İl Sağlık Müdürlüğü
  Belge No:
       EĞİTİMCİ EĞİTMENİ ÇALIŞMA BELGESİ
  T.C. KİMLİK NO     :
  ADI VE SOYADI     :
  ÜNVANI         :
  BABA ADI        :
  GÖREV YAPACAĞI KURUM :

  EĞİTİCİ EĞİTMENLİK SERTİFİKASI ALDIĞI KURUM:
  --------------------------------------------
  SERTİFİKA NO      :
  BELGE GEÇERLİLİK TARİHİ:

  Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan Eğitimci Eğitmenin
.................... isimli Kuruluş/Merkezde görevini yürütmesi İlkyardım
Yönetmeliği kapsamında Müdürlükçe uygun görülmüştür.

                               İl Sağlık Müdürü
                               Vali a.

                                     EK 3
       T.C.
       .......... VALİLİĞİ
       İl Sağlık Müdürlüğü
  Sertifika No      :
  Belge Geçerlilik Tarihi:

       EĞİTİMCİ EĞİTMENİ SERTİFİKASI
       Sayın ....................

  İlkyardım yönetmeliği kapsamında .......... tarihleri arasında,
.................... tarafından düzenlenen eğitimci eğitmeni eğitim programını
başarı ile bitirerek EĞİTİMCİ EĞİTMENİ olmaya hak kazanmıştır.

                                  Genel Müdür
                                  Bakan a.

                                     EK 4
       T.C.
       .......... VALİLİĞİ
       İl Sağlık Müdürlüğü
  Sertifika No      :
  Belge Geçerlilik Tarihi:

       İLKYARDIM EĞİTMENİ SERTİFİKASI
       Sayın ....................

  İlyardım yönetmeliği kapsamında .......... tarihleri arasında,
.................... merkezi tarafından düzenlenen ilkyardım eğitmeni
programını başarı ile bitirerek İLKYARDIM EĞİTMENİ olmaya hak kazanmıştır.

                               İl Sağlık Müdürü
                               Vali a.

                                    EK - 5
       EĞİTİMDE KULLANILACAK ASGARİ ARAÇ VE GEREÇLER
+--------+--------------------------------------------+------+-------+-------------------------------------------------------------+-------+
|SIRA NO:|MALZEME ADI                 |MİKTAR|SIRA NO|MALZEME ADI                         |MİKTARI|
+--------+--------------------------------------------+------+-------+-------------------------------------------------------------+-------+
|    1|Tepegöz                   |   1|   10|İlk yardım ile ilgili resimler, panolar ve eğitim levhaları |   1|
+--------+--------------------------------------------+------+-------+-------------------------------------------------------------+-------+
|    2|Slayt makinası               |   1|   11|Ders konularına uygun slayt veya asetat eğitim setleri    |    |
+--------+--------------------------------------------+------+-------+-------------------------------------------------------------+-------+
|    3|Televizyon                 |   1|   12|Sargı Bezi, Üçgen Sargı                   |   20|
+--------+--------------------------------------------+------+-------+-------------------------------------------------------------+-------+
|    4|Video                    |   1|   13|Makas                            |   1|
+--------+--------------------------------------------+------+-------+-------------------------------------------------------------+-------+
|    5|Ayaklı Yazı Tahtası ve Kağıdı (Flip-Chart) |   1|   14|Flaster                           |   2|
+--------+--------------------------------------------+------+-------+-------------------------------------------------------------+-------+
|    6|Yazı Tahtası                |   1|   15|Çengelli iğne                        |   20|
+--------+--------------------------------------------+------+-------+-------------------------------------------------------------+-------+
|    7|Yetişkin CPR Eğitim Mankeni         |   3|   16|Atel (40x10 cm, 70x10 cm)                  |   16|
+--------+--------------------------------------------+------+-------+-------------------------------------------------------------+-------+
|    8|Çocuk CPR Eğitim Mankeni          |   1|   17|Battaniye                          |   5|
+--------+--------------------------------------------+------+-------+-------------------------------------------------------------+-------+
|    9|Bebek CPR Eğitim Mankeni          |   1|   18|Elastik bandaj (2.5, 5, 7, 10 cm)              |   20|
+--------+--------------------------------------------+------+-------+-------------------------------------------------------------+-------+

                                    EK - 6
       T.C.
       .......... VALİLİĞİ
       İl Sağlık Müdürlüğü
  Belge No:
       İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ UYGUNLUK BELGESİ
  KURULUŞ ADI    :
  ADRESİ ve TEL   :
  SAHİBİ (SAHİPLERİ):
  Yukarıda bilgileri yazılı olan İlkyardım Eğitim Merkezinin faaliyet
göstermesi İlkyardım Yönetmeliği kapsamında Müdürlükçe uygun görülmüştür.

                               İl Sağlık Müdürü
                               Vali a.

                                    EK - 7
       T.C.
       .......... VALİLİĞİ
       İl Sağlık Müdürlüğü
  Belge No:
       İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ
       MÜDÜRLÜK BELGESİ
  T.C. KİMLİK NO   :
  ADI VE SOYADI    :
  ÜNVANI       :
  BABA ADI      :
  GÖREV YAPACAĞI KURUM:

  EĞİTİCİ EĞİTMENLİK/
  İLKYARDIM EĞİTİCİ SERTİFİKASI ALDIĞI KURUM:
  -------------------------------------------
  SERTİFİKA NO      :
  BELGE GEÇERLİLİK TARİHİ:

  Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan kişinin .......... İlkyardım Eğitim
Merkezinde Müdürlük yapması İlkyardım Yönetmeliği kapsamında Müdürlükçe uygun
görülmüştür.

                               İl Sağlık Müdürü
                               Vali a.

                                    EK - 8
       T.C.
       .......... VALİLİĞİ
       İl Sağlık Müdürlüğü
  Belge No:
       İLKYARDIM EĞİTİMCİSİ
       ÇALIŞMA BELGESİ
  T.C. KİMLİK NO   :
  ADI VE SOYADI    :
  ÜNVANI       :
  BABA ADI      :
  GÖREV YAPACAĞI KURUM:

  İLKYARDIM EĞİTİCİ SERTİFİKASI ALDIĞI KURUM:
  -------------------------------------------
  SERTİFİKA NO      :
  BELGE GEÇERLİLİK TARİHİ:

  Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan kişinin .......... İlkyardım Eğitim
Merkezinde İlkyardım Eğitimcisi olarak çalışması İlkyardım Yönetmeliği
kapsamında Müdürlükçe uygun görülmüştür.

                               İl Sağlık Müdürü
                               Vali a.

                                    EK - 9
       T.C.
       .......... VALİLİĞİ
       İl Sağlık Müdürlüğü
  Sertifika No      :
  Belge Geçerlilik Tarihi:
       İLKYARDIMCI SERTİFİKASI
       Sayın ....................
  İlkyardım yönetmeliği kapsamında .......... tarihleri arasında,
.................... merkezi tarafından düzenlenen ilkyardım eğitim programını
başarı ile bitirerek İLKYARDIMCI olmaya hak kazanmıştır.
  Merkez Müdürü                      İl Sağlık Müdürü
                               Vali a.

                                    EK 10
+---------------------------------------------------------------+
|       T.C.                +---------+  |
|       .......... VALİLİĞİ        |     |  |
|       İl Sağlık Müdürlüğü        |Fotoğraf |  |
|                        |     |  |
|                        +---------+  |
|  Sertifika No       :                 |
|  Belge Geçerlilik Tarihi :                 |
|  T.C. Kimlik No      :                 |
|  Adı Soyadı        :                 |
|  İlkyardımcı       :                 |
|  Sertifikası Aldığı Merkez:                 |
|                        İl Sağlık Müdürü|
+---------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------+
|       Bu kart sahibi,                  |
|  Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren       |
|durumda, hasta/yaralıya sağlık görevlilerinin         |
|yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya      |
|da durumun daha kötüye gitmesini önlemek            |
|amacıyla, olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın,     |
|mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız ilkyardım      |
|uygulamalarını "Belge Geçerlilik Tarihine" kadar        |
|yapmaya yetkilidir.                      |
+---------------------------------------------------------------+

                                     EK 11
       Kayıt Defteri
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
|   |           |             |Eğitimi Veren    |      |     |Belgenin  |
|Sıra |           |             |Kuruluş/Merkezin  |      |     |Geçerlilik |
|No  |Kimlik No      |Adı Soyadı        |Adı         |Belge Türü |Belge No |Tarihi   |
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
|   |           |             |          |      |     |      |
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
|   |           |             |          |      |     |      |
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
|   |           |             |          |      |     |      |
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
|   |           |             |          |      |     |      |
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
|   |           |             |          |      |     |      |
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
|   |           |             |          |      |     |      |
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
|   |           |             |          |      |     |      |
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
|   |           |             |          |      |     |      |
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
|   |           |             |          |      |     |      |
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
|   |           |             |          |      |     |      |
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
|   |           |             |          |      |     |      |
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
|   |           |             |          |      |     |      |
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
|   |           |             |          |      |     |      |
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
|   |           |             |          |      |     |      |
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
|   |           |             |          |      |     |      |
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
|   |           |             |          |      |     |      |
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
|   |           |             |          |      |     |      |
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
|   |           |             |          |      |     |      |
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
|   |           |             |          |      |     |      |
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
|   |           |             |          |      |     |      |
+------+---------------------+--------------------------+--------------------+------------+----------+------------+
                                    EK 12 a
       EĞİTİMCİ EĞİTİMİ KONULARININ TEMEL İÇERİĞİ
       TEORİK VE UYGULAMA SAATLERİ
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
|EĞİTİM KONULARI                                          |
+-----------------------------------------------------------------------+--------------------------+
|1- İLETİŞİM BECERİSİ                          |Toplam Süre 60 dk.    |
+-----------------------------------------------------------------------+--------------------------+
|2- KLİNİK EĞİTİME YAKLAŞIM                       |Toplam Süre 60 dk.    |
+-----------------------------------------------------------------------+--------------------------+
|3- OLUMLU EĞİTİM ATMOSFERİ YARATMA                   |Toplam Süre 60 dk.    |
+-----------------------------------------------------------------------+--------------------------+
|4- GÖRSEL İŞİTSEL ARAÇLARI HAZIRLAMA VE KULLANIM            |Toplam Süre 120 dk.    |
+-----------------------------------------------------------------------+--------------------------+
|5- İNTERAKTİF EĞİTİM TEKNİKLERİNİ KULLANMA               |Toplam Süre 120 dk.    |
+-----------------------------------------------------------------------+--------------------------+
|6- YETERLİLİĞE DAYALI EĞİTİMDE YETİŞTİRİCİLİK             |Toplam Süre 60 dk.    |
+-----------------------------------------------------------------------+--------------------------+
|7- YETERLİLİĞE DAYALI DEĞERLENDİRME ARAÇLARINI KULLANMA        |Toplam Süre 30 dk.    |
+-----------------------------------------------------------------------+--------------------------+
|Not: Kalan Süre İnteraktif eğitim amacıyla kullanılır.         |             |
+-----------------------------------------------------------------------+--------------------------+

                                    EK 12 b
       İLKYARDIM EĞİTİM KONULARININ TEMEL İÇERİĞİ TEORİK VE UYGULAMA SAATLERİ
+----------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------+
|EĞİTİM KONULARI                                     |UYGULAMA SAATLERİ         |
+----------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------+
|                                            |Toplam Süre 45 dk.        |
|                                            +--------------------+-------------+
|1- GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ:                              |Teorik       |Pratik    |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|İlkyardım nedir?                                    |45 dk.       |-      |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Acil tedavi nedir?                                   |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|İlkyardımcı kimdir?                                   |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?                     |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?                        |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?                        |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?             |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|İlkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır?                       |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Hayat kurtarma zinciri nedir?                              |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|İlkyardımın ABC'si nedir?                                |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|                                            |Toplam Süre 120 dk.        |
|                                            +--------------------+-------------+
|2- HASTA/YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:                  |Teorik       |Pratik    |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?         |45 dk.       |75 dk.    |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?                       |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?                    |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir?                 |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır?                 |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?                        |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?               |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|                                            |Toplam Süre 660 dk.        |
|                                            +--------------------+-------------+
|3- TEMEL YAŞAM DESTEĞİ:                                 |Teorik       |Pratik    |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|Solunum ve kalp durması nedir?                             |120 dk.       |540 dk.   |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Temel yaşam desteği nedir?                               |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Hava yolunu açmak için Baş-Çene pozisyonu nasıl verilir?                |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Hava yolu tıkanıklığı nedir?                              |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Dış kalp masajı nasıl yapılır?                             |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Yapay solunum nasıl yapılır?                              |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?                     |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası nasıl uygulanır?            |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|                                            |Toplam Süre 120 dk.        |
|                                            +--------------------+-------------+
|4- KANAMALARDA İLKYARDIM:                                |Teorik       |Pratik    |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|Kanama nedir?                                      |60 dk.       |60 dk.    |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kaç çeşit kanama vardır?                                |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?                      |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Hangi durumlarda turnike uygulanmalıdır?                        |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır?             |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Şok nedir?                                       |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kaç çeşit şok vardır?                                  |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Şok belirtileri nelerdir?                                |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?                         |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Şok pozisyonu nasıl verilir?                              |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|                                            |Toplam Süre 60 dk.        |
|                                            +--------------------+-------------+
|5- YARALANMALARDA İLKYARDIM:                              |Teorik       |Pratik    |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|Yara nedir?                                       |45 dk.       |15 dk.    |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kaç çeşit yara vardır?                                 |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Yaraların ortak belirtileri nelerdir?                          |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?                        |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Ciddi yaralanmalar nelerdir?                              |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?                     |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?               |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?                |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?                |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?                |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?                    |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?                       |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?                 |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?                |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?             |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+

                                    EK 12 b
+----------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------+
|EĞİTİM KONULARI                                     |UYGULAMA SAATLERİ         |
+----------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------+
|                                            |Toplam Süre 45 dk.        |
|                                            +--------------------+-------------+
|6- YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM                     |Teorik       |Pratik    |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|Yanık nedir?                                      |45 dk        |-      |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kaç çeşit yanık vardır?                                 |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?                   |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Yanıklar nasıl derecelendirilir?                            |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?                      |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir?                  |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?                     |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?                    |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?                          |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?                      |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Donuk belirtileri nelerdir?                               |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır?                           |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|                                            |Toplam Süre 120 dk. |       |
|                                            +--------------------+-------------+
|7- KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM                       |Teorik       |Pratik    |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|Kırık nedir?                                      |45 dk        |75 dk    |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kaç çeşit kırık vardır?                                 |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kırık belirtileri nelerdir?                               |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?                   |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?                          |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Burkulma nedir?                                     |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Burkulma belirtileri nelerdir?                             |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?                          |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Çıkık nedir?                                      |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Çıkık belirtileri nelerdir?                               |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?                           |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kırık çıkık ve burkulmalarda tespit nasıl olmalıdır?                  |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?               |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Tespit yöntemleri nelerdir?                               |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|                                            |Toplam Süre 120 dk. |       |
|                                            +--------------------+-------------+
|8- BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM                           |Teorik       |Pratik    |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|Bilinç kaybı nedir?                                   |60 dk        |30 dk.    |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?                            |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?                         |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?                  |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Koma pozisyonu (Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon) nasıl verilir?               |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Havale nedir?                                      |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Havale nedenleri nelerdir?                               |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?                       |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?                           |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?                       |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Sara krizi (Epilepsi) nedir?                              |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Sara krizinin belirtileri nelerdir?                           |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?                        |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kan şekeri düşüklüğü nedir?                               |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?                         |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?                 |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?      |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?                    |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?                        |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?                       |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?                       |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|                                            |Toplam Süre 30 dk. |       |
|                                            +--------------------+-------------+
|9- ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM:                              |Teorik       |Pratik    |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|Zehirlenme nedir?                                    |30 dk        |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Zehirlenmelerde genel belirtilen nelerdir?                       |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?                        |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?                |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?               |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?                |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları nelerdir?                   |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+

                                    EK 12 b
+----------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------+
|EĞİTİM KONULARI                                     |UYGULAMA SAATLERİ         |
+----------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------+
|                                            |Toplam Süre 30 dk.        |
|                                            +--------------------+-------------+
|10- HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM:                           |Teorik       |Pratik    |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|Hayvan ısırmaları neden önemlidir?                           |30 dk        |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kedi, köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?                  |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?                         |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?                       |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?                        |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?                      |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Yılan sokmalarının belirtileri nelerdir?                        |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?                      |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?                     |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?                  |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|                                            |Toplam Süre 15 dk.        |
|                                            +--------------------+-------------+
|11- GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM:              |Teorik       |Pratik    |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?                |15 dk.       |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?               |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?               |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|                                            |Toplam Süre 30 dk.        |
|                                            +--------------------+-------------+
|12- BOĞULMALARDA İLKYARDIM:                               |Teorik       |Pratik    |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|Boğulma nedir?                                     |30 dk.       |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Boğulma nedenleri nelerdir?                               |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?                         |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?                  |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|                                            |Toplam Süre 120 dk.        |
|                                            +--------------------+-------------+
|13- HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ:                           |Teorik       |Pratik    |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+
|Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?                   |45 dk.       |75 dk.    |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Acil taşıma teknikleri nelerdir?                            |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Sürükleme yöntemleri nelerdir?                             |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası)                    |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir?                    |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Sedye üzerine yerleştirme teknikleri nelerdir?                     |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+          |       |
|Sedye ile taşıma teknikleri nelerdir?                          |          |       |
+----------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+-------------+

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                    EK 13                                        
|       TEFTİŞ VE DENETİM DEFTERİ                                                           
|  Teftiş ve Denetim Defterinin taşıması gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir;                                     
|1) Defter, asgari A4 boyutlarında, beyaz, çizgili ve boş sayfalardan oluşur.                                        
|2) Defterin her bir sayfası kullanılmadan önce numaralanmış olacaktır.                                           
|3) Defterin ilk sayfasında aşağıdaki bilgileri içeren ve İl Sağlık Müdürlüğünce doldurulmuş bölüm yer alır;                         
|a) Defterin hangi özel sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı,                                              
|b) Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu,                                                           
|c) Defterin söz konusu sağlık kuruluşuna onaylanan kaçıncı defter olduğu,                                          
|d) Bu bilgileri onaylayan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mühürü.                                   
|4) Defterin numaralandırılmış her sayfası İl Sağlık Müdürlüğünce mühürlenir.                                        
|  Teftiş ve Denetim Defteri, adına düzenlenen özel sağlık kuruluşuna Bakanlık Merkez veya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince                
|gerçekleştirilecek olan tüm denetimlerde saptanan hususların ve verilen kararların kaydı için ortak olarak kullanılır. Bu nedenle, her bir özel sağlık   
|kuruluşuna bir adet Teftiş ve Denetim Defteri düzenlenir. Bu deftere, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı müfettişlerce yapılacak denetimler     
|işlenmez.                                                                          
|  Her bir denetim işlemine ait olmak üzere Teftiş ve Denetim Defterine sırasıyla aşağıdaki bilgiler yazılır;                        
|  1. Denetimin gerçekleştirildiği gün ve saat,                                                       
|  2. Denetim ne amaçla gerçekleştirildiği (olağan, olağandışı, şikayet üzerine, vs.),                                   
|  3. Denetimi gerçekleştiren yetkililerin adı, soyadı, unvanı ve görev yaptıkları kuruluş,                                 
|  4. Denetimde saptanan eksiklikler,                                                            
|  5. Denetim sonucunda verilen karar,                                                           
|  6. Denetimi gerçekleştiren yetkililer ile özel sağlık kuruluşu mes'ul müdürünün adı, soyadı ve imzaları.                         
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    EK 14 a
       T.C.
       .......... VALİLİĞİ
       İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
       EĞİTİMCİ EĞİTİMİ VEREN KURULUŞ DENETİM FORMU
  Denetlenen Merkezin;
  --------------------
  Adı  :                   Tarih:
  Adresi:                   Saat :
+--+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+------------+
| |MEVZUAT İLE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEME                  |Mevzuata|Mevzuata|Eksikliğin |Eksikliğin |
| |                                  |Uygun  |Uygun  |Giderilmesi|Devamında  |
| |                                  |    |Değil  |İçin    |Faaliyet  |
| |                                  |    |    |Verilecek |Durdurma  |
| |                                  |    |    |Süre    |Süresi   |
+--+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+------------+
|1 |Yetki Belgesi var mı?                       |Var   |Yok   |-     |Süresiz   |
+--+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+------------+
|2 |Eğitici Eğitmeni ve/ilkyardım eğitimcisi çalışma belgesi      |Var   |Yok   |-     |Süresiz   |
| |düzenlenen eğitimcilerin dışında eğitimci var mı?         |    |    |      |      |
+--+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+------------+
|3 |Asgari ilkyardım malzemesi var mı?                 |Evet  |Hayır  |-     |Süresiz   |
+--+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+------------+
|4 |Bakanlıkça onaylanmış ücretlerin dışında ücret talep ediliyor mu? |Evet  |Hayır  |-     |5 gün    |
+--+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+------------+
|5 |Eğitime katılan kişi sayısı standartlara uygun mu?         |Evet  |Hayır  |-     |5 gün    |
+--+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+------------+
|6 |Eğitim konularına süre ve içerik olarak uyuluyor mu?        |Evet  |Hayır  |-     |5 gün    |
+--+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+------------+
|7 |Eğitim süresinin tamamına katılım sağlanıyor mu?          |Evet  |Hayır  |-     |7 gün    |
+--+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+------------+
|9 |Bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam    |Evet  |Hayır  |3 gün   |5 gün    |
| |yapılıyor mu?*                           |    |    |      |      |
+--+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+------------+
|10|İlkyardım eğitimi amacı dışında tıbbi malzeme ve araç gereç var  |Evet  |Hayır  |1 gün   |5 gün    |
| |mı?*                                |    |    |      |      |
+--+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+------------+
|11|Dış tabelalarında uygunluk belgesinde belirtilen unvanın dışında  |Evet  |Hayır  |3 gün   |5 gün    |
| |yazılar bulunduruluyor mu?                     |    |    |      |      |
+--+-------------------------------------------------------------------+--------+--------+-----------+------------+
  Denetim    Ekip Başkanı    Denetiçi   Denetçi   Müdür
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Genel Değerlendirme                                               |
|                                                         |
|                                                         |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
* Genel Müdürlük, Eğitim Hastaneleri, Tıp Fakülteleri, Kızılay ve Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü aynı zamanda kuruluş amaçları doğrultusunda hizmet
verebilir.
  Not: (-) İşaretli düzenlemede eksik saptandığında süre verilmez. Ancak,
Merkez eksikliği derhal gidermesi için uyarılır. Takip eden üç (3) denetimin
her birinde aynı eksiklik saptandığında doğrudan ilgili faaliyeti durdurma
süresiz ceza olarak verilir.
  Not: Bu formda saptanan eksiklikleri Denetim ve Teftiş Defterine
kaydediniz.

                                    EK 14 b
       T.C.
       .................... VALİLİĞİ
       İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
       İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ
       DENETİM FORMU

  Denetlenen Merkezin;
  --------------------
  Adı  :                           Tarih:
  Adresi:                           Saat :
+--+-----------------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-----------+
| |                                 |     |     |Eksikliğin |Eksikliğin |
| |                                 |     |     |Giderilmesi |Devamında |
| |                                 |     |Mevzuata |İçin    |Faaliyet  |
| |                                 |Mevzuata |Uygun  |Verilecek  |Durdurma  |
| |MEVZUAT İLE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEME                 |Uygun  |Değil  |Süre    |Süresi   |
+--+-----------------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-----------+
|1 |Çalışma Uygunluk Belgesi var mı?                 |Var   |Yok   |-      |Süresiz  |
+--+-----------------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-----------+
|2 |Müdürlük Belgesi var mı?                     |Var   |Yok   |-      |Süresiz  |
+--+-----------------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-----------+
|3 |Asgari ilkyardım malzemesi var mı?                |Var   |Yok   |-      |Süresiz  |
+--+-----------------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-----------+
|4 |İlkyardım eğitimcisi çalışma belgesi düzenlenen eğitimcilerin  |     |     |      |      |
| |dışında eğitimci var mı?                     |Evet   |Hayır  |-      |Süresiz  |
+--+-----------------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-----------+
|5 |Bakanlıkça onaylanmış ücretlerin dışında ücret talep ediliyor  |     |     |      |      |
| |mu?                               |Evet   |Hayır  |-      |5 gün   |
+--+-----------------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-----------+
|6 |Eğitime katılan kişi sayısı standartlara uygun mu?        |Evet   |Hayır  |-      |5 gün   |
+--+-----------------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-----------+
|7 |Eğitim konularına süre ve içerik olarak uyuluyor mu?       |Evet   |Hayır  |-      |5 gün   |
+--+-----------------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-----------+
|8 |Eğitim süresinin tamamına katılım sağlanıyor mu?         |Evet   |Hayır  |-      |7 gün   |
+--+-----------------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-----------+
|9 |Bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam   |     |     |      |      |
| |yapılıyor mu?(*)                         |Evet   |Hayır  |3 gün    |5 gün   |
+--+-----------------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-----------+
|10|İlkyardım eğitimi amacı dışında tıbbi malzeme ve araç gereç   |     |     |      |      |
| |var mı?(*)                            |Evet   |Hayır  |1 gün    |5 gün   |
+--+-----------------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-----------+
|11|Dış tabelalarında uygunluk belgesinde belirtilen unvanın     |     |     |      |      |
| |dışında yazılar bulunduruluyor mu?                |Evet   |Hayır  |3 gün    |5 gün   |
+--+-----------------------------------------------------------------+---------+---------+------------+-----------+
Denetim Ekip Başkanı     Denetçi       Denetçi       Müdür
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Genel Değerlendirme                                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
(*) Genel Müdürlük, Eğitim Hastaneleri, Tıp Fakülteleri, Kızılay ve Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü aynı zamanda kuruluş amaçları doğrultusunda hizmet
verebilir.
  Not: (-) İşaretli düzenlemede eksik saptandığında süre verilmez. Ancak,
Merkez eksikliği derhal gidermesi için uyarılır. Takip eden üç (3) denetimin
her birinde aynı eksiklik saptandığında doğrudan ilgili faaliyeti durdurma
süresiz ceza olarak verilir.
  Not: Bu formda saptanan eksiklikleri Denetim ve Teftiş Defterine
kaydediniz.