İMAM-HATİP LİSELERİ PARASIZ YATILI YÖNETMELİĞİ
MEB Karar Numarası ve Tarihi: 339 - 14.5.1975
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 2287 -
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 9 Haziran 1975 - Sayı: 1843

BİRİNCİ BÖLÜM

BAŞLANGIÇ

A - AMAÇ

Madde 1 - Milli Eğitim Bakanlığı hesabına okutulmak ve Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında görevlendirilmek üzere, İmam-Hatip Liselerine alınacak parasız yatılı öğrenciler ile bu okulların bünyelerindeki ortaokullara alınacak parasız yatılı öğrencilere ilişkin esasları tespit etmektir.

B - KAPSAM

Madde 2 - İmam-Hatip Liselerine ve bu okulların bünyelerindeki ortaokullara parasız yatılı olarak alınacak öğrencilerle ilgili işler, bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

C - DAYANAK

Madde 3 - Bu Yönetmelik 2287 sayılı Kanunun 9. maddesine göre hazırlanmıştır.

Ç - DEYİMLER

Madde 4 - "Aksi belirtilmedikçe bu Yönetmelikte geçen"

"Bakanlık" sözünden, Milli Eğitim Bakanlığı,

"Başkanlık" sözünden, Diyanet İşleri Başkanlığı,

"Okul" sözünden, İmam-Hatip Lisesi,

"Ortaokul" sözünden, İmam-Hatip Liseleri bünyelerindeki ortaokullar,

"Müdür" sözünden, İmam-Hatip Lisesi Müdürü,

anlaşılır.

D - PARASIZ YATILI ÖĞRENCİ ALMA ŞARTLARI

Madde 5 - İmam-Hatip Liselerine ve bünyelerindeki ortaokullara parasız yatılı olarak alınacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Bedence ve ruhça sağlam ve sıhhatli olmak, Dini hizmetleri yapmaya engel bir özrü bulunmamak (kekemelik, iki gözü körlük, ağır sağırlık parasız yatılı olarak alınmaya engel özürlerdir).

c) İmam-Hatip Liselerinde veya bünyelerindeki ortaokullarda öğrenci olmak,

d) Erkek olmak,

e) Fakir olmak (Adayın fakirliği velisinin yazılı beyanı ile tesbit edilir.) (Örnek:I),

f) Öğrencisi bulunduğu okulun Öğretmenler Kurulunca aday seçilmiş olmak,

g) Daha önce parasız yatılı girmiş veya burs almış olup da herhangi bir sebeple yatılılıktan veya bursluluktan çıkarılmış yahut taahhüdünü ihlal etmemiş olmak,

ı) İmam-Hatip Liselerinde veya bünyelerindeki ortaokullarda en az bir yıl okumuş ve en son okuduğu sınıfı başarmış olmak (tek dersten borçlu geçmiş olanlar kabul edilmezler),

j) Parasız yatılı sınavlarını başarmış olmak.

İKİNCİ BÖLÜM

ADAY SEÇİMİ

Madde 6 - İmam-Hatip Liselerine ve bünyelerindeki ortaokullara parasız yatılı olarak girecek öğrenciler, okul idarelerinden alacakları (Örnek:1) numaralı belgedeki geçim durumu beyannamelerini babalarına veya kanuni vasilerine doldurttuktan sonra imzalarını memur olanlar dairesi amirlerine, diğerleri mahalle veya köy muhtarlarına tasdik ettirirler. Bu beyanname ve (2) numaralı örneğe uygun bir fiş dilekçe ile birlikte öğrencisi bulundukları okul müdürlüklerine her yıl 1-31 Mayıs tarihleri arasında müracaat ederler.

Madde 7 - Parasız Yatılı sınavlarına girmek isteyenlerin fiş dilekçeleri ve geçim durumu beyannameleri, her yıl Haziran ayının ilk haftası içerisinde bu maksatla toplanacak Sınıf Öğretmenler Kurulunca incelenerek, parasız yatılı aday öğrenci olarak kabul edilecek vasıfta olup olmadıkları tesbit edilir. Okul idaresi her öğrencinin fiş dilekçesinin arkasındaki özel yere bu durumu yazarak tasdik eder.

Madde 8 - Öğrenci ailelerinin geçim durumları aşağıdaki esaslara göre tesbit edilir.

Ailenin yıllık net geliri, bütün gelirlerin toplamından varsa kira bedeli veya ev için ödediği yıllık banka borcu düşüldükten sonra kalan miktar olarak kabul edilir. Bu miktarın, aile reisinin kanunen bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine bölünmesi halinde bir kişiye düşen pay, bir parasız yatılı öğrenciye bir yıl evvel Devlet tarafından harcanan paraya eşit veya daha az olduğu takdirde bu öğrencinin parasız yatılı sınavlarına girme müracaatı kabul edilir.

Madde 9 - Aday seçimi yapılırken isteklinin, İmam-Hatiplik ve Kur'an Kursu öğreticiliği mesleğine karşı ilgi, istidat ve kabiliyetli olmasına, öğrenimi sırasında çalışkan, dürüst, dini inançları, sağlam, ahlaklı, büyüklerine saygılı küçüklerine karşı şefkatli, bedence ve ruhça sağlam ve sıhhatli olmasına, dini hizmetleri yapmaya engel bir özrü bulunmamasına dikkat edilir.

İki derse kadar bütünlemeye kalanlar da aday öğrenci seçilebilirler. Ancak bu gibilerin parasız yatılıya kayıtlarının yapılabilmesi için bütünleme sınavları sonunda doğrudan sınıflarını geçmiş olmaları gerekir.

Madde 10 - Parasız yatılı sınavlarına girmek isteyenlerden fiş-dilekçeleri uygun görülüp tasdik edilen öğrencilere (3) numaralı örneğe uygun sınava girme belgesi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SINAVLAR

Madde 11 - Aday seçilen öğrenciler parasız yatılı sınavlarına alınırlar. Her yıl parasız yatılı sınavlarının yapılacağı tarihler ve sınav esasları ile sınavların nerelerde yapılacağı, hangi okullara ne miktar ve hangi il ve ilçelerden parasız yatılı öğrenci alınacağı Bakanlıkça tesbit edilerek Nisan ayının sonuna kadar Valiliklere bildirilir.

Madde 12 - Sınavlar, İmam-Hatip Liselerinde Kur'an-ı Kerim, Edebiyat ve Matematik; bünyelerindeki ortaokullarda ise Kur'an-ı Kerim, Türkçe ve Matematik; derslerinden yapılır.

a) Birinci gün Kur'an-ı Kerim dersi sınavı her sınıfın öğretim programına göre sözlü olarak yapılır. 100 puan üzerinden değerlendirilmesi yapılan sınavda en az 50 puan alan adaylar ikinci sınava alınırlar.

b) Kur'an-ı Kerim dersi sınavı sonuçları aynı gün ilan edilir. Ertesi günü öğleden önce Edebiyat veya Türkçe'den, öğleden sonra Matematik'den yazılı sınav yapılır. Yazılı sınav soruları hazırlanırken öğrencilerin sınıf seviyeleri ve her sınıfın öğretim programı gözönünde bulundurulur. (Bir dersin, adayın bulunduğu sınıfta okutulmaması halinde sınav soruları bir önceki sınıfın öğretim programına göre hazırlanır.)

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılabilmek için adayların, her dersten ayrı ayrı en az 50 şer puan almaları gerekir.

Madde 13 - Sözlü ve yazılı sınavlar, okul müdürünün başkanlığında ilgili ders öğretmenlerinden kurulacak üç kişilik bir komisyon tarafından "Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği" esaslarına göre yapılır. Gerektiğinde komisyon sayısı artırılabilir.

Yazılı sınavların cevap anahtarları, sınav kâğıtlarının değerlendirilmesinde gözönünde bulundurulacak esaslar aynı komisyon tarafından hazırlanır. Sınav kâğıtları bu esaslara göre yine aynı komisyon tarafından en geç iki gün içinde değerlendirilir.

Sözlü sınavı başlamadan önce komisyon üyeleri toplanarak, bu sınavın hazırlığını yaparlar.

Madde 14 Adaylar sınava giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Adaylar sınav yerlerine alınırken ellerindeki belgelere bakılarak belgelerdeki fotoğrafların sahiplerine ait olup olmadığı kontrol edilir.

Madde 15 - Yazılı sınav sorularına ait zarflar tam vaktinde adayların ve sınav komisyonunun önünde kontrol edildikten sonra açılır. Durum bir tutanakla tesbit edilir. Zarf açıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmazlar.

Madde 16 - Yazılı sınavda köşesi kapalı kâğıt kullanılır. Adaylar kâğıdın kapatılacak köşesine aday sıra numaralarını, adlarını, soyadlarını, baba adlarını, doğum yerlerini ve öğrencisi bulundukları okulun adını yazarlar.

Sınava girenlerin listesi ve tutanakların düzenli tutulmasından, adayların sınav kâğıtlarına adlarını, soyadlarını ve diğer bilgileri doğru yazıp yazmadıklarından sınav komisyonu başkanı ile üyeleri sorumludur.

Madde 17 - Sınav kâğıtlarının inceleme ve değerlendirme işlemi bittikten sonra adayların sözlü veya yazılı sınavlarda aldıkları puanlar toplanır ve en yüksek puan alanlardan başlanılmak suretiyle aşağıya doğru sıralanır. Bakanlıkça bildirilen kontenjan sayısı kadar öğrenci asil ve diğer öğrenciler yedek listeye alınır. Asil ve yedek listelerin kesiminde eşit puan alan öğrencilerin bulunması halinde, yıllık genel başarı ortalaması yüksek olan tercih edilir. Yıllık genel başarı ortalamalarının da eşit olması halinde kur'aya başvurulur.

Madde 18 - Sınavı kazanan öğrencilere ait asil ve yedek listeler ile yedek listedeki öğrencilerin aldıkları puanları gösterir çizelgeler ve fiş dilekçeleri sınavların bitimini takip eden ilk beş gün içinde her yıl Bakanlığın bildireceği parasız yatılı teşkilatı bulunan okula taahhütlü olarak gönderilir. Bu süre içinde gönderilmeyen liste ve fiş dilekçeler işleme konmaz ve bundan ilgili okul idaresi sorumlu tutulur.

Birden fazla okulun öğrencisini alan okul müdürü, bir komisyon kurarak, yedek listelerdeki öğrenciler için, sınavlarda aldıkları puanlar ve yıllık genel başarı ortalamaları gözönünde bulundurulmak suretiyle yeni bir liste tanzim eder. Bu liste komisyon üyelerince imzalanarak dosyalanır ve bir nüshası herkesin görebileceği bir yer asılmak suretiyle ilan edilir. Çağırılma işlemi bu sıraya göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KAYIT-KABUL İŞLERİ

Madde 19 - Parasız yatılı sınavlarını asil veya yedek olarak kazanan öğrencilerin kayıt-kabul işlemlerinin öğretim yılı başlamadan önce tamamlanabilmesi için, asil listedeki öğrencilere, verildikleri okulun ismi belirtilerek gerekli tebligat sınavı yapan okul müdürlüklerince taahhütlü olarak yapılır ve bu tebligatla birlikte yüklenme ve kefillik senedi sağlık kurulu raporu örnekleri de (Örnek:4-5) gönderilir. Hazırlıklarını yaparak en geç Temmuz ayının sonuna kadar verildikleri okul Müdürlüklerine başvurmaları ve bu tarihe kadar kayıtlarını yaptırmayanların haklarından vazgeçmiş sayılacakları hususu adaylara duyurulur. Ayrıca, asil ve yedek öğrencilere ait listeler her iki okulda herkesin görebileceği yerlere asılmak suretiyle ilan edilir.

Madde 20 - Asil listedeki öğrencilerden, en geç Temmuz ayının sonuna kadar kayıtlarını yaptırmayanlar haklarından vazgeçmiş sayılır ve bundan sonra kontenjan açığı kadar sırası gelen yedek listedeki adaylara Ağustos ayının ilk haftasından itibaren aynı esaslara göre verildikleri okul müdürlüklerince tebligat yapılır. Yedek listedeki adaylara, fiş dilekçelerindeki adresleri de gözönünde bulundurularak bir haftadan az olmamak üzere kayıt kabullerini yaptırmaları için okul müdürlüklerince takdir edilecek bir süre tanınır. Bu süre onbeş günü geçemez. Bu öğrencilere verilen mühlet sonunda varsa kontenjan açığı, yukarıki esaslara göre Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar doldurulur.

Bu işlemler sonunda okulun mevcut parasız yatılı öğrenci sayısı, parasız yatılı olarak yeni kayıt olunan ara sınıf öğrencilerinin isim ve sınıflarını gösterir listeler ile varsa kontenjan açığı veya kontenjan dolduğu için parasız yatılıya alınamayan öğrenciler bulunduğu takdirde bunların hangi okullarda okumak istedikleri hususu ayrı ayrı tesbit edilerek en geç 15 Eylüle kadar iki dersten aldıkları toplam puanları, girecekleri sınıfları ve takip ettikleri yabancı dilleriyle birlikte Bakanlığa bildirilir.

Madde 21 - Okul Müdürlüğünden parasız yatılı kaydını yaptırması için tebligat alan öğrencinin, istenen evrak ile birlikte sınıf geçme durumunu gösterir bir belge getirmesi gerekir.

Doğrudan sınıfını geçmemiş veya tek dersten borçlu geçmiş öğrencinin parasız yatılı kaydı yapılmaz.

Madde 22 - Okul Müdürünün izne ayrılması veya görevli bulunması halinde, parasız yatılı öğrenci kayıt-kabul işlemlerinin eksiksiz olarak yürütülmesinden müdür vekili sorumludur.

Madde 23 - Aday seçimi ile ilgili işlemler ve sınav sonuçları kesin olup itiraz kabul edilmez.

Madde 24 - Parasız yatılı sınavları ilgili ders yılına mahsus olup sonraki yıllar için geçerli sayılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

TAAHHÜDÜNÜ İHLAL EDENLER HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Madde 25 - Parasız yatılı öğrencilerden taahhüdünü ihlal edenlerin tazminat takibatına esas olacak belgeleri tamamlandıktan sonra yarım telli dosya içinde Bakanlığa gönderilir.

Madde 26 - Tazminat takibatı ile ilgili belgeler öğrenciyi, velisini ve kefilini ilgilendirdiği için tebellüğ ilmuhaberlerinin ait olduğu şahıslara imza ettirilmesi gerekir. Yerine bir başkasının imza ettiği ilmuhaber kabul edilmez.

Madde 27 - Tebliğ imkânsızlığı veya tebellüğden imtina edildiği takdirde 7201 sayılı Tebligat Kanununun 21. maddesine göre gerekli işlem yapılarak sonucu sebepleriyle birlikte Bakanlığa bildirilir.

Madde 28 - Taahhüdünü ihlal edenler hakkında dava açılması halinde, öğrenciye yapılan masrafa eklenmesi gereken nizami faiz, dava sonunda mahkeme tarafından hesap edilerek borçlulardan alınır. Borçlu veya kefili borcunu defaten yahut taksitle ödemek istediği takdirde borcun tahsili için Maliye'ye yazılacak yazıda, nizami faizin hesap edilerek ilgililerden alınması hususu belirtilir.

Madde 29 - Tazminat davası açılmak istendiğinde Bakanlığa gönderilmesi gereken belgeler şunlardır:

a) Taahhüt ve kefillik senetlerinin asılları ve üçer sureti,

b) Öğrenci Nüfus Cüzdanının tasdikli dört sureti,

c) 6 Numaralı örneğe uygun ve dört nüsha olarak tanzim edilecek masraf listesi,

d) Parasız yatılılıktan ayrılan öğrencinin taahhüdünü ihlal ediş sebebini bildirir yazının; öğrencinin yatılılıkla veya okulla ilişiğinin kesildiğine dair öğrenciye, velisine ve kefiline yapılan bildiri yazılarının; veli veya kefilden biri veya her ikisi ölmüş ise bu durumu tevsik eden yazının; asılları ve üçer sureti,

e) Devletçe yapılan masrafı yüzde elli fazlası ve nizami faizi ile birlikte ödemeleri için öğrenciye, velisine ve kefiline gönderilen tebliğ yazıları ile buna karşılık alınacak tebellüğ ilmuhaberlerinin (Örnek.9-10) asılları ve üçer sureti,

f) Varsa diğer belgelerin asılları ve üçer sureti.

Madde 30 - Borçlu veya kefilin Hazineye olan borcunu dava açılmadan taksitle ödemek istediği takdirde Bakanlığa gönderilecek belgeler şunlardır:

a) Borçlu veya kefilin borcunu taksitle ödemek istediğini ve ayda yahut yılda ödeyeceği taksit miktarını bildirir dilekçenin aslı ve üç sureti,

b) Borçlu veya kefilin Maliye, Tapu ve Özel İdareden alacakları mal ve kazanç durumlarını bi|dirir yazıların asılları ve üçer sureti,

c) Dört nüsha olarak tanzim edilecek masraf listesi.

Madde 31 - Borcun taksitle ödenmesinin Bakanlıkça uygun görülmesi halinde 7 veya 8 numaralı örneğe uygun olarak borçlulardan alınacak Re'sen Taahhüt ve Kefmllik Senedinin tasdikli iki sureti Bakanlığa gönderilir. Okul Müdürlüklerince takip edilerek borçluların taksitlerini zamanında ödeyip ödemedikleri Bakanlığa devamlı olarak bildirilir.

Madde 32 - Borcunu defaten ödeyen öğrencinin durumu 11 numaralı örnekte belirtilerek bir yazı ile en kısa zamanda Bakanlığa gönderilir.

E - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

Madde 33 - Talim ve Terbiye Kurulunun 13.4.1967 gün ve 131 sayılı kararıyla kabul edilen "İmam-Hatip Okullarına Parasız Yatılı Olarak Alınacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik" ile bu Yönetmeliğe aykırı genelge ve emirler yürürlükten kaldırılmıştır.

F - YÜRÜRLÜK TARİHİ

Madde 34 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

G - YÜRÜTME YETKİSİ

Madde 35 - Bu Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.

(ÖRNEK:1)

Öğrencinin Aday No:

PARASIZ YATILI SINAVLARINA GİRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİNİN AİLE VE GEÇİM DURUMUNU GÖSTERİR BEYANNAME

ÖĞRENCİYE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLAN KİŞİNİN

1 - Yakınlık derecesi: ........................

2 - Memursa memuriyet ünvanı, aylık maaş veya ücreti: ....................

3 - Halen çalışmakta olduğu il ve ilçe: ....................

4 - Serbest meslek sahibi ise, işi, yıllık geliri, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap no: (İstisnasız her velinin geliri belirtilecektir) .......................

5 - Eşi çalışıyorsa işi, aylık veya yıllık geliri: .......................

6 - Başka geliri varsa nev'i ve yıllık tutarı: ......................

7 - Öğrencinin anne ve babası yoksa kendisine ailesinden kalmış gelirinin yıllık tutarı: ...................

8 - Ailenin yıllık gelir toplamı:....................

9 - Kirada oturuyorsa ödediği yıllık kira bedeli: .....................

10 - Kredi ile konut almışsa kalan borcu ve taksitlerinin yıllık tutarı: ...........................

11 - Ailenin yıllık net geliri: ................

12 Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin sayısı: .....................

13 Ailenin net gelirinin aile fertlerine düşen yıllık tutarı: ...........................

.................... Müdürlüğüne

Aile geçim durumum yukarıdaki beyannamede belirtilmiştir.

Kanuni velisi (vasisi) bulunduğum okulunuz .............. sınıf öğrencilerinden .................. oğlu .......... nolu .......................'nın parasız yatılı sınavına kabulünü rica ederim.

..../..../19....

Öğrenci Velisi (Vasisi)

Müracaatçının adı, soyadı ....................

Adresi .......................................

Yukarıdaki imzanın, öğrencinin kanuni velisi (vasisi) ..................... ............. ait olduğu tasdik olunur.

Daire Amiri veya Mahalle, Köy Muhtarı

NOT: 1 - Velisi memur olanlar imzayı Daire Amirine, memur olmayanlar köy veya mahalle muhtarına tasdik ettirirler.

2 - Beyannamenin bütün hanelerinin yazı ile cevaplandırılması şarttır.

(ÖRNEK:2)

(2 Nolu Fişin Ön Yüzü)

İMAM-HATİP LİSESİ PARASIZ YATILI SINAVLARINA GİRMEK İSTEYENLERE MAHSUS FİŞDİLEKÇE

ADAYIN:

1 - Adı ve Soyadı: .............................

2 - Baba adı: ......................

3 - Doğum yeri ve yılı: ....................

4 - Öğrencisi bulunduğu okul: ......................

5 - Okul numarası ve sınıfı: ...................

6 - Takip ettiği yabancı dil: ......................

........... İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğüne

İmam-Hatip Lisesi parasız yatılı sınavlarına girmek istiyorum. Geçim durumu beyannamesi ilişikte sunulmuştur.

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

.../.../19..

İmza

Haberleşme adresim:

...............................

...............................

NOT:

1 - Bu fiş-dilekçe isteklinin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne geçim durumu beyannamesi ile verilecektir.

2 - Bu fiş-dilekçenin arkası Sınıf Öğretmenler Kurulunca doldurulacaktır.

3 - Parasız yatılı sınavlarına girmesi uygun görülen ve bu sınavları kazanan adayın fiş-dilekçesi ve geçim durumu beyannamesi parasız yatılı olarak verildiği okul müdürlüğüne gönderilecektir.

(2 Nolu Fişin Arka Yüzü)

(Sınıf Öğretmenler Kurulunca Doldurulacak Kısım)

ADAYIN:

1 - Bütünlemeli bulunup bulunmadığı varsa bütünlemeli bulunduğu ders veya dersler : ..................

2 - Devam edeceği sınıf: ................

3 Öğrenimi sırasında varsa aldığı cezalar ve kısaca sebepleri: ....................

4 - Tesbit edilmiş iyi halleri varsa neler olduğu: .........................

Bu fişte durumu belirtilen ............ oğlu .............'nın İmam-Hatip Lisesine parasız yatılı olarak alınacak vasıfta olmadığı/olduğu (*) okulumuz sınıf Öğretmenler Kurulunun .................. tarih ve .............. sayılı Kararıyla tesbit edilmiştir.

.../.../19..

Okul Müdürü

isim, imza, mühür

(*) Uygun olmayan kısım çizilecektir.

(ÖRNEK:3)

Fotoğraf

(Tasdikli)

İMAM-HATİP LİSESİ PARASIZ YATILI SINAVLARINA GİRMEK İSTEYENLERE MAHSUS SINAVA GİRME BELGESİ

ADAYIN:

1 - Aday sıra numarası: ....................

2 - Adı ve soyadı: ..............

3 - Baba adı: .................

4 - Doğum yeri ve yılı: .................

5 - Kayıtlı bulunduğu okul ve sınıfı:...................

6 - Sınava gireceği tarihler: ...................

Yukarıda kimliği gösterilen ve tasdikli fotoğrafı bulunan ..................' nın İmam-Hatip Lisesi parasız yatılı sınavlarına katılmak üzere aday seçildiğini bildirir belgedir.

.../.../19..

Okul Müdürü

İsim, İmza, Mühür

NOT: Bu belge adaya sınava girmeden önce verilir ve sınavların sonunda geri alınır.

(ÖRNEK:4)

İMAM-HATİP LİSELERİNE PARASIZ YATILI KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK YÜKLENME VE KEFİLLİK SENETLERİ

Yüklenme Senedi

Parasız yatılı olarak kayıt ve kabul olunduğum ............ İmam-Hatip Lisesinde Kanun, Nizam ve Yönetmeliklere göre öğrenimimi tamamlayıp mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığının veya Diyanet İşleri Başkanlığının göstereceği yerde tayin edildiğim vazifeyi İmam-Hatip Lisesinde parasız yatılı olarak okuduğum müddet kadar bütün şartlarına uyarak yapmayı şimdiden kabul eder ve yüklenirim.

1 - Öğrenimim sırasında:

a) Kendi isteğimle parasız yatılılıktan ayrıldığım veya okulu terk ettiğim,

b) Başka Bakanlıklar veya teşekküller hesabına diğer bir öğrenim branşını tercih ederek Milli Eğitim Bakanlığınca istenen öğrenim branşını bıraktığım,

c) Sıhhi bir sebebe dayanmaksızın devam süresini doldurmadığım için sınıfta bırakıldığım veya imtihanlara kabul edilmediğim yahut öğrenimim süresince iki defa başarısızlığım sebebiyle sınıfta kalarak parasız yatılılıktan çıkarıldığım,

d) Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre parasız yatılılık hakkım kaldırıldığı veya parasız yatılılık hakkım kaldırılmak suretiyle tasdikname ile uzaklaştırıldığım yahut ahlaki ve inzibati bir hareketimden dolayı Disiplin Kurulu Kararı ile okuldan kovulduğum,

e) Ortaokulu bitirdikten sonra İmam-Hatip Lisesine devam etmediğim,

f) Evlendiğim.

2 - Mezun olduktan sonra:

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla ve 1-12 sayılı Kanun hükmündeki kararnamelerle değişik 225. maddesine göre görev talebinde bulunmak üzere ençok iki ay içerisinde mezun olduğum okul müdürlüğü kanalı ile Diyanet İşleri Başkanlığına müracaat etmediğim ve tayin için gerekli belgeleri zamanında tamamlamadığım.

b) Yukarıda yazılı yüklenmeyi yerine getirmeyerek gösterilen yerde tayin edildiğim vazifeyi kabul etmediğim veya zamanında görevime başlamadığım yahut Diyanet İşleri Başkanlığının açacağı hizmet-içi eğitim kursuna çağırılıpda gitmediğim,

c) Tayin edildiğim vazifede hizmet müddetimi doldurmadan işimi bıraktığım,

d) Mecburi hizmet müddetin sona ermeden meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir suç işlediğim, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 22.6.1965 tarih ve 633 sayılı kanunun 22. maddesinde belirtilen ortak nitelik bölümüne uymadığım, Devlet Memurları Kanununda ve 633 sayılı kanunda sayılan disiplin suçlarından birini işlemem sebebiyle devlet memurluğundan çıkarıldığım,

Takdirde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı kanunla ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerle değişik 225. maddesinin B ve C fıkraları ile bu yüklenme senedine dayanılarak İmam-Hatip Lisesinde parasız yatılı olarak okuduğum sürenin beher yılı için okul idaresi tarafından zimmetime tazminat olarak tahakkuk ettirilecek parayı yüzde elli fazlasıyle ayrıca hiçbir hükme hacet kalmaksızın hazine emrine ödemyi şimdiden kabul eder ve yüklenirim.

3 - Bu tazminatı yüklenmemden başka, bütün öğrenim sürem içinde okuduğum okula ait kayıp ve zararına sebep olduğum bina ve eşyanın okul idaresi tarafından istenecek parasını derhal ve itiraz etmeksizin ve ayrıca bir hüküm çıkarılmasına gerek kalmaksızın hazine emrine ödeyeceğimi şimdiden kabul eder ve yüklenirim.

4 - Devlete karşı mecburi hizmet taahhüdümü içine alarak çıkmış ve çıkacak olan bütün kanunların hükümlerini tamamiyle yerine getirmeyi, yükledikleri ve yükleyecekleri hükümlere rıza gösterdiğimi taahhüd ederim.

5 - Bu yüklenme senedinde ileri sürülen hallerin herhangi birinin meydana gelişinin ceza müeyyidelerinin uygulanmasını gerektireceğini ve zimmetime tahakkuk ettirilecek tazminatın faiz başlangıcının şahsım için devletçe giderlerin harcanma tarihi olacağını kabul ederim.

Bu yüklenme senedinde yazılı bütün hususlar hakkında meydana çıkacak ihtilafları haline ........ mahkemelerinin ve icra dairelerinin selahiyetli bulunduğunu da ayrıca kabul ederim.

Bu yüklenme senedi ............... İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğüne verilmiştir.

Pul, tarih, imza

Açık adresi:

Tam isim ve soyadı

Reşit olmayan Velisi/Vasisi bulunduğum .......................... nın Medeni Kanun Hükümlerine göre bu yüklenme senedinin imzalamasına ve bundan doğacak hükümleri kabul etmesine muvafakat ederim.

Açık adresi

Tam isim ve soyadı ..........................

Velisi veya vasisi

tarih, imza

KEFİLLİK SENEDİ

............ İmam-Hatip Lisesine parasız yatılı öğrenci olarak kayıt ve kabul olunan ................... oğlu ............. tarafından ................. İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğüne verilen yukarıda yazılı yüklenme senedi hükümlerinin tamamıyla yerine getirilmesine adıgeçen tarafından riayet olunmadığı takdirde, adı geçen okul idaresi tarafından tahakkuk ettirilecek tazminat ile bu tazminatın ceza artırmalarını nizami faizi ile kayıp ve zarara sebep olduğu eşya karşılığı olarak tahakkuk ettirilecek 10000 (onbin) liraya kadar bir meblağı ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın hazine emrine ödemeyi, müşterek borçlu ve müşterek müteselsil kefil sıfatı ile kabul ve yüklenirim.

Açık adresi:

Tam isim ve soyadı: .....................

pul, tarih, imza

(ÖRNEK: 5)

(Fotoğraf)

T.C.

S.S.Y.B.

Devlet Hastahanesi Baştabibliği

Rapor No:

SAĞLIK KURUMU RAPORU

Adı, soyadı ve baba adı : ...............................

Doğum tarihi ve yeri: ...............................

Oturduğu yer: ...............................

Boyu:Ağırlığı:Geldiği Yer:Tarih ve No:

Dahiliye:..............................................

Hariciye:..............................................

Nöroloji:..............................................

Akliye:..............................................

Kulak, Boğaz ..............................................

burun:

Göz:..............................................

Laboratuvar:..............................................

Röntgen:..............................................

Üroloji:..............................................

Bevliye:..............................................

Teşhis:..............................................

Karar ve tarihi:..............................................

Sağlık Kurulu Bşk.Dahiliye Müt.Hariciye Müt.

Akliye ve Asabiye Müt. K.B.M. Müt.Göz.Müt.

Baştabib tasdiki

(ÖRNEK:6)

MASRAF CETVELİ ÖRNEĞİ

Öğrencinin Okulu: ........................

Adı soyadı

: ........................

Sınıfı ve numarası: .........................

Parasız yatılıya girdiği tarih: .....................

Yatılılıktan ayrıldığı tarih: ...................

I - YİYECEK MASRAFLARI

Masraf Yılı:Masraf Miktarı:İaşe Edildiği Müddet:Toplam:

II - GİYİM KUŞAM MASRAFLARI

Eşyanın cinsi:Fiatı:Verildiği tarih:Toplam:

III - KİTAP KİRTASİYE MASRAFLARI

Eşyanın cinsi:Fiatı: Verildiği tarih:Toplam:

IV - İLAÇ VE TEDAVİ MASRAFLARI (Var ise yazılacak)

Masraf yılı:Masraf miktarı:Toplam:

İCMAL

FASILLARIÖDENEĞİN CİNSİ:LİRA: KURUŞ:

Yiyecek masrafları

Giyim-kuşam masrafları

Kitap-kırtasiye masrafları

İlaç ve tedavi masrafları

Toplam .......

Masrafın yüzde elli fazlası: ...................

Genel Toplam:

Okulumuzda parasız yatılı öğrenci olarak okumakta iken ..................'dan dolayı parasız yatılılıktan ayrılan ................. nın, borç miktarının ............. lira ............ kuruş (yazı ile) .............. olduğu tasdik olunur.

Anbar Memuru Hesap Memuru

Müdür Yardımcısı

.../.../19..

Kayıtlarımıza uygundur.

................. İmam-Hatip Lisesi Müdürü

NOT: Öğrenciye yapılan masrafa nizami faiz eklenmiyecektir.

(ÖRNEK:7)

RE'SEN TAAHHÜT VE KEFALET SENEDİ

(Borcu öğrenci ödemek isterse bu örneğe uygun bir senet tanzim edilir)

Devlet hesabına parasız yatılı olarak ................... İmam-Hatip Lisesinde okurken ........... suretiyle taahhüdümü ihlal ettiğim için yüklenmemi bozmam dolayısiyle adıma tahakkuk ettirilen ............... lira .......... kuruşu, taahhüdümü ihlal ettiğim .../.../19.. tarihinden son taksidinin alındığı tarihe kadar işleyecek nizami faiziyle birlikte ve .../.../19... tarihinde başlamak üzere ayda/yılda (*) ......... lira vermek, ayrıca .../.../19... tarih ve ....... sayılı yüklenme ve kefillik senedindeki hükümler mahfuz kalmak, borcun tamamını ayda/yılda (*) bitirmek suretiyle taksitle ödemeyi, taksitlerimi her yatırışımda ilgili okul müdürlüğüne bilgi vermeyi ve bir taksidi zamanında ödemediğim takdirde borcun tamamının muacceliyet kesbetmesini şimdiden kabul ve alacaklıya karşı taahhüt ettiğime dair senedimdir.

Pul, tarih, imza

AÇIK ADRESİ:

Borçlunun tam isim ve soyadı: ......................

KEFALET SENEDİ

Yukarıda isim ve adresi yazılı ................'nın ................ lira ............... kuruşu, herhangi bir sebeple ödemediği takdirde işleyecek nizami faiziyle birlikte ödemeyi müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatiyle kabul ederim.

Pul, tarih, imza

Kefilin tam isim ve soyadı ......................

NOT: Bu örnek senede, gerektiğinde taahhüdü ihlal olayının özelliğine göre noterlikçe ilaveler yapılabilir.

(Örnek:8)

RE'SEN TAAHHÜT VE KEFALET SENEDİ

(Borcu kefil veya başkası ödemek isterse bu örneğe uygun bir senet tanzim edilir)

Devlet hesabına parasız yatılı olarak ...................... İmam-Hatip Lisesinde okurken .................. suretiyle taahhüdünü ihlal ettiği için yüklenmesini bozan ........................... adına tahakkuk ettirilen ................ lira, ................ kirişi, adı geçenin taahhüdünü ihlal ettiği .../.../19... tarihinden son taksidinin alındığı tarihe kadar işleyecek nizami faizi ile birlikte ve .../.../19... tarihinde başlamak üzere Ayda/yılda (*) ........... lira vermek, ayrıca .../.../19... tarih ve .... sayılı yüklenme ve kefillik senedindeki hükümler mahfuz kalmak, borcun tamamını ayda/yılda (*) bitirmek suretiyle taksitle ödemeyi, taksitlerimi her yatırışımda ilgili okul müdürlüğüne bilgi vermeyi ve bir taksidi zamanında ödemediğim takdirde borcun tamamının muacceliyet kesbetmesini şimdiden kabul ettiğime ve alacaklıya karşı taahhüt ettiğime dair senedimdir.

AÇIK ADRESİ:

Borçlunun tam isim ve soyadı ..........................

Pul, tarih, imza

Yukarıda isim ve adresi

yazılı

...........................

nın ..................... lira ................. kuruşu, herhangi bir sebeple ödemediği takdirde, işleyecek nizami faiziyle birlikte ödemeyi müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla kabul ederim.

(*) Borcun ödeme şekline uygun olmayan kısım çizilir.

AÇIK ADRESİ:

Kefilin tam isim ve soyadı ...........................

Pul, tarih, imza

NOT: Bu örnek senede, gerektiğinde taahhüdü ihlal olayının özelliğine göre noterlikçe ilaveler yapılabilir.

(Örnek:9)

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

............ İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü

Tarih: .............

Sayı:

Konu:

(TEBLİĞ İLMÜHABERİ)

Adı, soyadı: ..............................

Adresi: ....................

Okulumuz parasız yatılı öğrencisi iken ................... dan dolayı taahhüdünüzü ihlal ettiğiniz için .../.../19... tarihinden .../.../19... tarihine kada, Devletçe yapılan masraf karşılığı olan ........ lira ......... kuruşu, yüzde elli fazlası ve nizami faiziyle birlikte, onbeş gün içerisinde en yakın Maliye veznesine yatırarak vezne alındısını Müdürlüğümüze göndermenizi; borcunuzu bu müddet içerisinde ödemediğiniz takdirde hakkınızda kanuni takibata geçileceğine bilgi edinmenizi ve yazımız eki "Tebellüğ ilmuhaberini" imzalamak suretiyle iade etmenizi rica ederim.

Okul Müdürü

isim, imza

(Örnek:10)

(TEBELLÜĞ İLMÜHABERİ)

............... İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğünün, taahhüdümü ihlal etmemden dolayı tahakkuk ettirilen parayı, yüzde elli fazlası ve nizami faiziyle birlikte onbeş gün içerisinde ödemem hususundaki .../.../19... tarih ve .......... sayılı "Tebellüğ İlmuhaberini" aldım.

.../.../19...

Tebellüğ edenin

Adı, soyadı ve adresi

.../.../19...

Tebliğ edenin

Adı, soyadı ve görevi

NOT: Bu örnek esas alınarak gerekli değişiklik yapılmak suretiyle ayrıca veli ve kefilden de "Tebellüğ İlmuhaberi" alınır.

(Örnek:11)

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

.................. İmam-Hatip Lisesi Müdürlüğü

(Taahhüdünü ihlâl eden ve borcunu defaten ödeyenlere ait belge)

ÖĞRENCİNİN:

1 - Adı, soyadı: ....................

2 - Sınıfı ve şubesi: ..................

3 - Yatılılığa girdiği tarih: ................

4 - Yatılılıktan ayrıldığı tarih: ...................

5 - Taahhüdünü ihlal sebebi: ...............

6 - Borç miktarı: ................

7 - Borcunu ödediği vezne: .................

8 - Vezne alındısının tarih ve No.: .............

.../.../19...

Okul Müdürü

İsim, imza, mühür

NOT: Bu belgenin Bakanlığa gönderildiği yazıda, okulun en son parasız yatılı öğrenci mevcudu da belirtilir.