İMAM-HATİP OKULU İDARE YÖNETMELİĞİ (*)

Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 2287

Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 22 Mayıs 1972 - Sayı: 14193


(*) (Söz konusu yönetmelik 20.4.1972 tarih ve 248 sayılı MEB kararına istinaden 22 Mayıs 1972 tarih ve 1699 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmıştır.)

I. BÖLÜM

BAŞLANGIÇ

A - Amaç

Madde 1 - Laik öğretim sistemimiz içinde, Milli Eğitim Bakanlığının hizmetleri arasında ayrı bir meslek okulu niteliğinde, 3 Mart 1924 gün ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunun 4. maddesi gereğince kurulmuş bulunan İmam-Hatip Okulunun amaçları; 22.6.1965 tarih ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 22. maddesi hükümlerine göre, özellikle imamlık ve hatiplik, Kur'an kursu öğreticiliği gerektiğinde müftülük, vaizlik ve benzeri görevleri yapmak üzere orta öğrenim görmüş din görevlileri yetiştirmektir.

B - Kapsamı

Madde 2 - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İmam-Hatip Okulunun yönetim işleri bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

C - Dayanak

Madde 3 - Bu yönetmelik 2287 sayılı kanunun 9. maddesine göre hazırlanmıştır.

D - Eğitim ve Öğretim Esasları

Madde 4 -İmam-Hatip Okulu, ortaokul üzerine dört yıllık öğrenim veren bir meslek okuludur. Okul öğrencilerini hem mesleğe, hem de kendi alanlarında yüksek öğrenime hazırlar.

Madde 5 - İmam-Hatip Okulu, eğitim ve öğretim çalışmalarında, öğrencilerini:

A - Anayasa nizamına bağlı Türk Milli Eğitiminin amaçlarını benimsemiş ve bunları uygulamaya hazır,

B - Milli ahlakın icablarını samimiyetle yaşayıp yerine getiren ve milli bünyemize zararlı akımlar karşısında uyanık,

C - Dinin ve din ahlakının gereklerine inanarak yaşayıp yerine getirir birer aydın,

D - İlmi görüş ve anlayış kazanmış, bilgilerini mesleki alanda kullanma yollarını öğrenmiş,

F - Yaşayışı ve çevresine tesiri bakımından örnek tutulmaya layık.

G - Programla müfredatı tesbit edilen bilgi, maharet ve kültürü kazanmış,

H - İnsanlığı, insanları seven ve anlayan, davranışlarında her şeyden önce eğitici olduğu şuuruna sahip bedence ve karakterce sağlam; güvenilir birer meslek adamı olarak yetiştirmekle görevlidir.

Madde 6 - Okul, yukarıdaki amaçlarına ulaşabilmek için; çağdaş eğitim ve öğretim metodlarından Türk-İslam ahlakının değerlerinden, okul içinde yaşatılacak iş, çalışma, temizlik ve doğruluk havasından, bu havaya uygun telkinlerden ve dini vecibelerin uygulanmasından faydalanır.

Madde 7 - İmam-Hatip Okulu, bölge şartlarına ve imkânlarına göre ya tamamen gündüzlü veya yatılı ve gündüzlüdür.

Madde 8 - İmam-Hatip Okulunda okutulan derslerin çeşitleri ve konuları programlarındaki müfredatı ile tesbit edilir. Öğretim, bu program ve müfredat çerçevesinde yürütülür.

II. BÖLÜM

YÖNETİM İŞLERİ

A - Müdürün Görev ve Yetkileri

Madde 9 - Okulu müdür yönetir. Müdür okulun yönetim, eğitim ve öğretim çalışmalarının amaçlarına uygun şekilde yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. Müdürden, arkadaşlarına, öğrencilerine örnek olacak şekilde hareket etmesi, okulun elemanları ile işbirliği yapması istenir.

Müdür yardımcıları, öğretmenler ve stajyer öğretmenler yönetim işlerinde müdürün yardımcılarıdır. Bunlardan başka okullarda ihtiyaca göre Belletici Öğretmenler, İç Hizmetler Şefi, Katip Hesap Memurları, Ayniyat Mutemedi, Kitaplık ve Ders Aletleri Memurları vardır. Müdür yönetim ödevlerini bu memurlara dağıtmaya ve gereğine göre ödevlerini değiştirmek üzere Valiliğe teklifte bulunmaya yetkilidir.

Madde 10 - Okul Müdürü okulun çevresiyle sıkı bağ kurmasını sağlamak, özellikle çevre ve köy kalkınmasını olumlu yönde etkilemesi için, meslek dersleri öğretmenlerinin sorumluluğu altında, ilgili eğitsel kollar yoluyla çevre ve köy problemlerini tesbit ederek halkı aydınlatıcı konuşmalar, hutbe ve vaazler düzenlemek, dini günleri ve uygulama derslerinin bir kısmını bu yolda değerlendirmek suretiyle gerekli tedbirleri alır. Gerektiğinde bu konularda Müftü, Halk Eğitimi Başkanı ve varsa İlköğretmen Okulu Müdürü ile işbirliği içinde çalışır.

Madde 11 - Müdür, kanun, yönetmelik ve emirlerin sınırı içinde okulun bütün işlerini çevirmeye, düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Bundan başka, müdür, okulun bina ve eşyasının korunmasını, iyi kullanılmasını, temizliğini ve düzenini sağlamak ve ilgili ödev sahiplerini yakından izlemekle de yükümlüdür.

Madde 12 - Müdür, eğitim ve öğretim işlerini, herhangi bir aksamaya meydan vermeden yürütür. Müdürün bu konudaki ödevleri şunlardır:

a) Öğretim yılı başında okul öğretmenler kurulunu toplantıya çağırarak, yeni öğretim yılına ait eğitim ve öğretim çalışmalarını planlamak.

b) Ders yılı başında öğretmenlerden okutacakları derslerin ve yapacakları deneylerin çevre incelemelerinin aylara bölünmüş yıllık planını almak, bu planların yıllık raporda tasarlanan zamanlar içinde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek ve izlemek, müfredat programlarından bitirilmeyen kısımları sebepleriyle birlikte Bakanlığa bildirmek.

c) Derslerin birbirleriyle, ahenkli bir surette okutulmasını ve aynı ders zümresiyle ilgili öğretmenlerle, aynı sınıfta ders veren öğretmenler arasında işbirliği yapılmasını sağlamak,

d) Derslerin verimini artıracak maddi şartları hazırlamak, okulda bulunan eşya ve ders araçlarından, laboratuvar ve işliklerden çalışma saatlerinde öğrencilerin yararlanmaları işini düzenlemek, bu araçları çoğaltmak, okul dışından getirilebilecek ders araçlarının sağlanmasına çalışmak, öğretmenlerin derslerinde bu araçları kullanmaları ve öğrencilerine de kullandırmaları işini önemle izlemek,

e) Öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte yapacakları tabiat, çevre, teknik kurumları, mabetleri eski eser ve müzeleri ziyaret ve inceleme gezileri gibi çalışmaları plana, programa bağlamak ve kolaylaştırmak, öğretmenleri bu hususta ödeve çağırmak, (84). maddenin (z) fıkrasında yazılı raporları zamanında toplayıp tarih sırasiyle ilgili dosyalarında saklamak ve dosyaları her ders yılında yenilemek,

f) Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve işlerini yakından izlemek (Bir yıl içinde her öğretmenin en az iki dersine girilecektir.)

g) Ders içi ve dışı çalışmalarda gördüğü eksiklikler ve alınması gereken tedbirler hakkında öğretmenlerle ayrı ayrı görüşmek, görüşme sonuçlarını tesbit ederek bu amaçla hazırlanmış olan basılı raporları işlemek ve öğretmenlerin şahsi dosyalarına koymak, ders yılı içinde yapacağı bu incelemelere dayanarak görüşlerini her öğretmenin talim siciline yazmak, gerekli gördükçe öğretim işlerinin genel gidişi ve öğretim metodları hakkında zümre öğretmenleri ile veya öğretmenler kurulunda görüşmeler yapmak,

h) Öğrencilerin laboratuvar ve kitaplıklardan yararlanmaları için öğretmenlerin aldıkları tedbirleri yakından izlemek, öğretmenlerin öğrencilere yaptırdıkları yazılı ödevleri de zaman zaman öğretmenlerden isteyerek bunların bu husustaki yönetmelik ve emirlere uygun olup olmadığını incelemek,

ı) Dersleri, kanun, emir ve tebliğlere uygun olarak, ders yılı başında öğretmenlere dağıtmak ve düzenleyeceği ders dağıtım çizelgesi'nin üzerindeki talimata göre gereğini yapmak,

j) Okulla ilgili olağanüstü halleri, mahallin mülki amirine bildirmek.

k) Gerek öğrenciler, gerek çevreyle ilgili eğitim, öğretim çalışmaları için, çalışma saatleri dışında da okuldan yararlanılması imkânlarını sağlamak, bu arada evlerinde çalışabilme imkânı bulunmayan öğrenciler için, Okul-Aile briliği ile işbirliği yapmak.

Bakanlıkla, teftişe yetkili şahıs ve makamların isteyecekleri bilgileri zamanında hazırlamak veya cevaplandırmaktır.

Madde 13 - Müdür, okulun eğitim, öğretim ve disiplin işlerini düzenler; okulu, öğrencilerin çalışacakları, dersleriyle ilgili araştırma yapacakları, boş vakitlerini iyi kullanabilecekleri bir ortama hazırlayıcı tedbirleri alır. (Bu hususta neler yapılabileceği yönetmeliğin bu işlere ayrılan bölümlerinde gösterilmiştir.)

Madde 14 - Müdürün genel yönetim işleriyle memur, öğretmen ve diğer görevlilerin atanmaları hususundaki ödev ve yetkileri şunlardır:

a) Müdür, diplomaları tasdiknameleri, belgeleri, sınıf geçme ve diploma defterlerini ilgili müdür yardımcılarıyla birlikte imza eder ve onaylar. Bunların doğruluğundan ortaklaşa sorumludur.

Yalnız diplomaları müdür yardımcıları imzalamazlar.

b) Müdür, okulun gider gerçekleştirme memurudur. Bu sıfatla harcama belgelerini ve bordroları tasdik eder ve bu memurluğun kanunlarla belirtilen sorumluluğunu taşır. Müdür, verilen özel yetkilerle ita amirliği ödevini gördüğü zaman gider ve gerçekleşme memurluğu okulun müdür başyardımcısı veya en kıdemli müdür yardımcısı tarafından yapılır.

c) Müdür, ayniyat işlerini, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yönetip denetler.

Müdür bu işlerinde;

A - Demirbaş eşya ve gereçlerinden ayniyat mutemedi olan memurla,

B - Demirbaş araçlarından, varsa memuru, yoksa bu işle görevlendirilen öğretmenle,

C - Demirbaş eşyanın korunmasından, varsa memuru veya görevlendirilmiş müdür yardımcısıyla, yoksa okul müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenle birlikte ortaklaşa sorumludur.

Sorumlulardan herhangi birinin ayrılması halinde devir ve teslim sorumluluğu vardır.

d) Okul müdürü "Ayniyat Yönetmeliği" gereğince okul demirbaş eşya ve gereçlerinin sayılması için "Demirbaş Eşya ve Gereçler Sayım Komisyonu"nu zamanında ödeve çağırır" sözü geçen yönetmelik hükümlerini gereği gibi uygular.

e) Müdür, inhası kendisine ait olan görevlileri kanun ve yönetmelikler çerçevesi içinde inha etmeye, cezalandırmaya gerektiğinde işlerine son verilmesini istemeye, müdür yardımcısı ile memurların cezalandırılmalarını ve görevlerinin değiştirilmesini teklif etmeye yetkilidir.

f) Müdür, memurlarla öğretmenlerden ödevlerini gereği gibi yapmayanlar hakkında önce kanuni yetkisini kullanır. Yetkisi dışında kalan durumları olağanüstü sebeplerle işten el çektirilmesi gerekli görülen memur ve öğretmenlerin durumunu tezelden ilgili makamlara bildirir.

g) Müdür, geçici sebepler veya özürleri yüzünden ödevlerine gelmeyen öğretmenlerin yerine gerekli nitelikleri taşıyan ücretli öğretmenleri seçerek bunları işe başlatır.

h) Yatılı öğrencilerin mütalaa, iaşe, ibate, temizlik, dinlenme vb. ihtiyaçlarını düzenlemek için, bu yönetmelik hükümlerine uygun pansiyon iç yönetmeliğini hazırlatarak bunun uygulanmasınıtakip eder.

Madde 15 - Müdür, özel yönetmelik emir ve kanunlarla kendisine verilen seferberlik, hava tehlikesinden korunma işlerini ve askerliğe hazırlık yönetmeliği hükümlerini yürütmekle yükümlüdür.

Madde 16 - Müdür, öğretmenlerin meşru özürlerine dayalı devamsızlıkları ilgili kanun hükümlerine göre işleme koymaya yetkilidir.

Müdür, kabul etmediği bir özüre dayalı devamsızlıklarla özürsüz devamsızlıkları kanunun verdiği yetkilerle işleme koyar.

Madde 17 - Müdür, devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğretmenlerin durumunu tesbit ederek ilgili makama bildirir.

B - Müdür Başyardımcısının Görev ve Yetkileri

Madde 18 - Müdür, müdür yardımcılarından birisini müdür başyardımcısı olarak görevlendirir. Müdür başyardımcısı, okul ve çevresinde çeşitli eğitim, öğretim ve yönetim alanlarının planlı bir şekilde düzene sokulmasında ve amaçlara uygun olarak yürütülmelerinde müdürden sonra ikinci derecede sorumludur. Müdür bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün emir ve direktiflerini uygular.

Başyardımcının ödevlerinin başlıcaları şunlardır:

a) Başyardımcı, okulun yazı ve kayıt işlerini düzenli yürütmekle görevlidir. İstatistiklerin ve hesap işlerinden başka işlere ait cetvellerin gününde hazırlanması, öğrenci dosyalarının düzgün tutulması için ilgilileri denetler.

b) Disiplin Kurulunun başkanı olarak, okul disiplin işlerinin müdürden sonra ikinci derecede sorumlusudur.

c) Öğretmenlerin ve memurların görevlerine ve derslerine devamlarını yakından izleyerek geç kalan veya gelmeyenleri yazı ile müdüre bildirir.

d) Öğretmenlerin ve memurların görevlerinden ayrılma ve görevlerine başlama tarihlerini tesbit ederek ilgili memurlara; tahakkukla ilgili işleri, ilgili müdür yardımcısına bildirir. Öğretmenlerden ve memurlardan görevine gelmeyenlerin mazeret tezkerelerini ve hastalık raporlarını alarak bunlar hakkında gereken işlemleri yapar.

e) Okulun muayene, demirbaş ve ayniyat sayım komisyonlarınca başkanlık eder. (Üstünde Satınalma Komisyonu Başkanlığı bulunmayan başyardımcılar Muayene Komisyonu Başkanlığını yaparlar.)

f) Günlük tabelaya esas olan okul mevcudunu ilgili memura bildirir.

g) Her mali yıl sonunda, o yılın çeşitli ihtiyaçları için gelen ödeneklerin nerelere harcandığını ve bununla neler meydana getirildiğini, yapılan binaların ve eşyanın maliyet hesaplarını belirten raporları hazırlar.

h) Mutemetlerin, hesap, ambar, depo, ayniyat memurlarının ve iç hizmetler şefinin işlerini sık sık denetler, bunların düzenli yapılmasını sağlar. İşini düzenli yapmayanları müdüre bildirir.

ı) Mali işlerle ilgili istatistiklerin zamanında yapılmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlar.

j) Okulun demirbaş eşya ve ayniyat sayım işlerinin yürütülmesinden sorumludur.

k) Okuldaki görevlilerle, askerlik çağına giren öğrencilerin yoklama ve ertelenmeleri ile ilgili işlerin zamanında yapılmasını sağlar; askerlik yaşında olup da erteleme hakkını kaybeden öğrencilerin künyelerini, bağlı bulundukları askerlik şubelerine bildirmek üzere ilgili müdür yardımcılarına hazırlatır.

l) Kayıt ve kabul işlerinin noksansız olmasını, künye defterinin tutulmasını, bunlarla ilgili işlemlerin gününde yapılmasını denetler.

m) Not çizelgelerinin öğretmenlerden zamanında alınmasını, sınıf geçme defterine ve karnelere geçirilmesini sağlar.

n) Öğretmen, öğrenci, memur ve hizmetlilerin devam-devamsızlık defter ve çizelgelerinin tutulmasını takip eder.

o) Öğretmen ders dağıtım ve devam-devamsızlık belgelerinin zamanında hazırlanmasını sağlar.

p) Haftalık ders çizelgeleriyle öğretmen, müdür yardımcısı ve stajyerlerin nöbet çizelgelerini düzenler ve uygular. (Haftalık ders programlarında yapılacak değişiklikler önemli bir sebep ve zaruret olmadıkça hafta başlarında yapılır. Değişikliklerin vaktinde öğretmen ve öğrencilere duyurulması gerekir.)

Haftalık ders programının düzenlenmesinde pedagojik ilkeler gözönünde bulundurulur.

r) Öğrencilerle ilgili her çeşit belgelerin kayıtlara uygun olarak düzenlenmesini, yaz ve güz dönemi bitirme imtihanlarında mezun olan öğrencilerin atanma belgelerinin zamanında ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmasını takip eder.

s) Başka okullara nakledilen parasız yatılı öğrencilerle ilgili belgeler ile masraf çizelgelerinin zamanında gönderilmesini ve tazminat kovuşturması işlemlerinin zamanında üst makamlara bildirilmesini sağlar.

t) Nöbet defterlerini kontrol ve tasdik eder.

Madde 19 - Müdür başyardımcısına tahakkuk memurluğu görevi verilmişse müdüre vekâlet ettiği zaman, tahakkuk memurluğu görevini müdür yardımcılarından biri yapar.

Madde 20 - Okulun mescit, laboratuvar, kitaplık ve uygulama çalışmalarında kazanılacak bilgi ve görgülerin okulun amaçlarına ve öğretim programındaki ilkelere uygun olarak yürütülmesini eğitsel kol öğretmenleri ile düzenli bir şekilde sağlar.

C - Müdür Yardımcılarının Görev ve Yetkileri

Madde 21 - Müdür yardımcıları, müdürün ve müdür başyardımcısının yardımcılarıdır. Müdür ve başyardımcı tarafından verilen emirleri yerine getirmekle görevledirler.Okulun eğitim, yönetim ve yazı işlerinden müdür yardımcılarına verilecek ödevler ders yılı başında müdür tarafından iş bölümü esasına göre tesbit edilerek yazı ile kendilerine bildirilir.

Müdür yardımcıları, bu ödevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber kendilerine ayrılan ödevler ne olursa olsun okulun disiplin ve düzeninden, okul bina ve eşyasının korunmasından ve temizliğinden de ortak olarak ve ikinci derecede sorumludurlar.

Müdür yardımcıları, bu işleri izleyerek ve düzenleyerek yetkileri içinde gördükleri eksikleri düzeltir, yetkileri dışında kalanları da başyardımcıya veya müdüre bildirirler.

Bir müdür yardımcısı bulunan okullarda müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarıyla ilgili işler müdürle müdür yardımcısı arasında bölüşülür.

Okul iç hizmetler şefi veya bu ödevi yapan bir idare memuru yoksa bu ödevlerden bir kısmı veya tamamı müdür yardımcılarına verilir.

Okulun katip ve idare memuru yoksa bu memurların ödevleri de müdür yardımcılarına verilir.

Madde 22 - (2231 sayılı, 1.4.1987 tarihli Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan 2 sayılı, 19.1.1987 tarihli Kararın 2. maddesinin "a" fıkrası karşısında hükmü kalmamıştır.)

D - Pansiyon Belleticileri

Madde 23 - Pansiyon belleticileri, okulun öğretmenleri veya öteki okulların öğretmenleri arasından seçilir. Bu vasıfta öğretmen bulunmaması halinde İmamHatip Okulu mezunlarından da belletici seçilebilir.

Belleticilerin görevleri şunlardır:

a) Pansiyon öğrencilerinin eğitimi ile ilgilenmek,

b) Öğrencilerin çalışma zaman ve yerlerinde, mütalaalarda sessizce ders çalışmalarını sağlamak, gerektiğinde onların çalışma sırasında derslerde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardım etmek,

c) Öğrencilere günlük vakit çizelgelerini uygulamak ve gece bekçilerini kontrol ederek gereken direktifleri vermek,

d) Çamaşır ve hamam işlerinin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak.

e) Mütalaalarda ve yatakhanelerde yoklama yapmak; yoklama pusulalarını ilgili müdür yardımcısına vermek,

f) Hastalanan öğrencilerin durumlarını nöbetçi öğretmen veya idarecilere bildirmek,

g) Okul pansiyonunun, okul idaresince tesbit olunacak iç yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak,

h) Okula gelen ve gidenlerin kim olduklarını öğrenip durumlarıyla ilgilenmek,

ı) Okul eşyasının meydanda kalmamasına dikkat etmek, ilgililerin haberi olmadan eşyanın okul dışarısına çıkarılmasını önlemek,

j) Pansiyon nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak.

k) Önemli disiplin olaylarında, durumu okul idarecilerine zamanında duyurmaktır.

Madde 24 - Pansiyon belleticileri en az haftada iki gün nöbet tutmakla yükümlüdürler. Nöbetçi belleticiler nöbet süresince ödevlerinden ayrılamazlar. Belleticiler, ödevlerinden dolayı müdüre karşı sorumludurlar.

Madde 25 - Belleticiler gündelik yiyeceklerin tartılarak ambardan çıkarılmasında, dışarıdan gelen yiyeceklerin muayenesinde ve öğrencilere yemek dağıtımında hazır bulunurlar.

E - İç Hizmetler Şefi

Madde 26 - Yatılı mevcudu 200'ü aşan İmam-Hatip Okullarında bir iç hizmetler şefi bulunur. İç hizmetler şefi, okul binalarının okul eşya ve kuruluşlarının iyi korunması, düzeni ve temizliği gibi okulun bütün maddi işlerinden sorumludur. Bu işleri düzenli yürütmekle görevlidir. Bundan başka aşağıdaki ödevleri yapar:

a) Okulun demirbaş eşya ve ayniyat sayım komisyonu ile muayene komisyonunun tabii üyesidir.

b) Okul hizmetlilerinin ödevlerini tesbit eder, işlerini denetler. Cezalandırılmalarını veya işten çıkarılmalarını gerekli gördüğü hizmetlileri müdüre bildirir.

c) İç hizmetler şefinin okulun memurlarını denetlemek ve ödevlerini okul müdürünün tensibiyle düzenlemek yetkisi vardır.

F - Katip ve Hesap Memurları

Madde 27 - Katip, okulun bütün yazı ve daktilo işlerini yürütür. Gelen ve giden yazılarla ilgili defterleri tutar. Bu belgelerin asıl veya örneklerini dosya esaslarına göre saklar. Kendisine verilen yazı işlerini yapar.

Madde 28 - Katip, kendisine teslim edilen özel ve gizli yazıların saklanmasından sorumludur.

Madde 29 - Memur, öğretmen ve hizmetlilerin sicil defterlerini tutar ve bunlarla ilgili değişimleri günü gününe işler.

Madde 30 - Hesap memuru bulunmayan okullarda katip şu işleri de yapar:

a) Satın alınacak veya satılacak eşya ve gereç eksiltme ve artırma şartlarını ve sözleşme projelerini hazırlar,

b) Maaş ve hesap işlerine ait işlemleri günü gününe yapar,

c) Ödenek, maaş, avans ve senet defterlerini tutar,

d) Mali yıl başından itibaren her üç ay sonunda ödeme ve gider gerçekleştirme çizelgelerini hazırlar.

Madde 31 - Ayrıca mutemet bulunmadığı takdirde, mutemetlik görevinin bir kısmını veya tamamını yapar. Bu görevin gerektirdiği defter ve dosyaları tutar.

Madde 32 - Mutemetlik görevi şunlardır:

a) Avans almak veya bu avansı müdürün onaylayacağı lüzum müzekkerelerine göre, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak sarfetmek, avans hesabını zamanında kapatmak,

b) Sarf belgelerini kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak, bunların kopyalarını, ayniyat talimatnamesinin gerektirdiği faturaların tasdikli örneklerini, satınalma veya satma kararlarını ilgili dosyalarda saklamak ve defterler tutmak,

c) Okulun öğretmen, memur ve hizmetlileriyle ilgili maaş ve ücret bordrolarını vaktinde hazırlamak, maaş ve ücretleri sahiplerine gününde dağıtmaktır.

Madde 33 - Mutemet, satınalma işini kendi başına yapamaz. Komisyonun satın aldıklarının bedellerini aldığı avansten öder veya ödeme evrakını hazırlayarak istihkak sahibine, sarf evrakını da hesap memuruna verir.

Madde 34 - Mutemedi olmayan okullarda mutemetlik görevinin bir kısmını veya tamamını hesap memurları yapar.

C - Ayniyat-Depo-Demirbaş-Ambar İşleri

Madde 35 - Ayniyat, depo, demirbaş ve ambar memurları okulun ayniyat hesap işlerini "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine uygun olarak yürüten memurlardır. Bu memurlar hesaplarını sorumlu muhasiplere ve okul müdürlüğüne vermekle yükümlü oldukları gibi okul müdürünün emir ve yönetimi altında çalışırlar. Ayniyat mutemetleri ayniyat hesap işleriyle birlikte kendilerine verilen eşya ve gereçlerin korunmasından ve iyi bakılmasından sorumludurlar.

Madde 36 - "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine uygun olarak hazırlanıp Bakanlıkça gönderilecek olan:

a) Okulun esas demirbaş eşya ve tesisleriyle, demirbaş eşyadan sayılan gereçleri kayda yarayan (A) demirbaş eşya esas defteri,

b) Ayniyat talimatnamesinin demirbaş tanımına giren okulun bütün ders araç ve gereçlerini kayda mahsus (B) demirbaş eşya esas defteri,

c) Okul kitaplığındaki kitapları yazmaya yarayan (C) demirbaş eşya esas defteri,

d) Ambar ve depoyla ilgili diğer bütün defterler, ilgili ayniyat memurları tarafından tutulur. Bu defterlere sayfa numarası verilirken her sayfa okul mühürü ile mühürlenip kaç sayfadan ibaret bulunduğu defterin birinci sayfasına yazılır. Bu defterler okul kasasında veya kilitli bir dolapta saklanır. Bu defterler teftiş yetkisi olanlarla, müdür ve yardımcılarından ve ayniyatı saymak üzere toplanan komisyondan başkasına teslim edilemez. Bu defterlerde kazıntı ve silinti bulunmaması gerekir.

Okul kitaplarını, laboratuvar ve atelyelerde bulunan ders aletlerini ilmi esaslara göre sınıflamak ve okul demirbaşının sayımını kolaylaştırmak amacıyla her demirbaş eşya esas defteriyle birlikte birer yardımcı defter tutulur.

Madde 37 - Okullarda demirbaş eşya mutemetliği birden fazla memur üzerinde bulunuyorsa ayniyat talimatnamesinin 11 ve 12. maddelerine göre hazırlanacak tutanak ve çizelgeler birleştirilir ve ilgili mutemetler tarafından hep birlikte imzalanır. Bu tutanakları müdür yardımcısı tasdik ederek vaktinde Bakanlık Ayniyat Muhasipliğine gönderilmek üzere müdürlüğe verir.

Madde 38 - "Kullanılan ve Tüketilen Eşya ve Gereçler Defteri"nde bulunan karşılıklı iki sayfadan birine giren, ötekine çıkan eşya ve gereç yazılır. Aynı cins eşya ve gereçlerin fiatları değişik ise ayrı ayrı kaydedilerek kendi değerleri üzerinden harcanır.

Madde 39 - "Kullanılan ve Tüketilen Eşya ve Gereçler Defteri"nde girişe esas olan belgeleri: Faturalarla sayım ve devir tutanakları ile; merkezden ve bir depo veya bir basımevinden gönderilen eşya ve gereçler için de, gönderme pusulaları, yazılar veya bunların tasdikli örnekleridir. Çıkartmaya esas olan belgeler ise; eşya ve gereçlerle ilgili şeflerin, öğretmenlerin, memurun, müdür yardımcılarının istek yazıları, sarf yerini gösteren tesellüm tutanaklarıdır. Kaybolan veya sayımda noksan çıkan veya dikkatsizlikle kırılan eşya ve gereçler için de bunların ödendiğini gösteren yazılar, kaydının silinmesi veya yok sayılmasına dair tutanaklardır.

Madde 40 - "Kullanılan ve Terkedilen Eşya ve Gereçler Defteri"ndeki eşya ve gereçler, mali yıl sonunda sayım komisyonu tarafından sayılarak denetlenir. Fazla veya eksik çıkan eşya ile yok edilen ve kaybedilen eşya ve gereçler hakkında Ayniyat Talimatnamesi hükümleri uygulanır. (Ayniyat Muhasipleri Talimatnamesi 20 ve 21. madde).

Madde 41 - Ayniyat mutemetleri, kaza veya dikkatsizlikle yüzünden kırılan veya kaybolan eşya hakkında öğretim yılı sonunu beklemeyerek gerekli işlemi günü gününe yaparlar.

Madde 42 - Ayniyat mutemetliği görevini yapan memur, öğretmen veya müdür yardımcıları okuldan ayrıldıkları zaman üzerlerinde bulunan eşyayı yerine tayin edilen memura, yoksa sayım muayene komisyonuna, bu komisyonun toplanması da mümkün olmazsa kurulacak üç kişilik bir komisyona devir ve teslim etmek zorundadırlar. Devir ve teslim yapmayan memura maaş nakil ilmuhaberi verilmez. Mutemetlerin ölümü halinde durum Muayene ve Demirbaş Eşya Kontrol Komisyonunca tesbit ve yeni mutemede devir ve teslim edilir.

Madde 43 - Müdür tarafından ambar demirbaş veya ayniyat işlerine bakmakla görevlendirilen müdür yardımcıları, demirbaş eşyanın korunmasından da sorumlu olduklarından okulda bulunan eşya ve gereçleri defterlerine göre yerine geleceklere, bunlar henüz işe başlamamış ise Eşya Sayım Komisyonuna devir ve teslim ederler. İşe yeni başlayan ilgili müdür yardımcısı 15 gün içinde devir ve tesellüm işlerinin bitirildiğini gösterir bir tutanağı müdürlüğe verir.

Madde 44 - Okulun demirbaş eşya ve gereçleri, Bakanlığın emri olmadıkça, geçici bir zaman için dahi olsa, başka bir daireye verilemez. Okul sınırları dışına çıkarılamaz. Okul Kütüphanesindeki kitapların okul idaresince hazırlanacak özel bir yönetmeliğe göre öğretmen ve öğrencilere verilmesi uygun olur.

Madde 45 - Okulda kalan görevlilerin oturmalarına ayrılmış olan lojmanlarda, Bakanlıkça tahsis edilen eşyadan başka okulun hiç bir eşyası kullanılamaz. Her görevli aldığı eşyanın iyi korunmasından sorumludur.

Madde 46 - Ayniyat talimatnamesi'nde gösterilen ve bu yönetmelikte sözü geçen her türlü belgeler ve defterler ilgili memurlar tarafından saklanır.

Madde 47 - Ayniyat, depo, demirbaş ve ambar memurları, lojmanlarda oturanlara senet karşılığı verilen eşyadan başka eşyanın kaybından şahsen sorumludurlar. Sık sık demirbaş veya tüketilen eşyanın denetlenmesiyle görevlidirler. Kaybolan eşya hakkında hemen gereken resmi kovuşturmayı yapmak üzere durumu müdürlüğe veya bu işe bakan müdür yardımcısına yazı ile bildirirler.

Madde 48 - Ayniyat mutemetleri ve bunların sorumlulukları altında bu mutemetlerden eşya teslim alan öğretmen ve memurlar kendilerine teslim edilen eşyanın kayıtlarını tutmak, istendiği zaman hesaplarını vermek, bakımlarını ve korunmalarını sağlamak zorundadırlar.

Madde 49 - Ayniyat mutemetleri, ambar ve depolarını okul idaresince tesbit edilen saatlerde açarlar. Bunların temizliğine, eşyanın, düzenli olmasına bakarlar.

Madde 50 - Ayniyat mutemetleri, satınalınan eşyanın muayenesinde bulunur. Kabullerine karar verilenleri teslim alarak ambar veya depoya yerleştirirler.

Madde 51 - Ayniyat mutemetleri, öğrenci eşya dağıtma defteri ve fişlerini tutarlar.

Madde 52 - Tabelayı Okul idaresince verilecek esaslar dahilinde duruma göre hesap memuru veya ambar memuru yapar. Belli saatte erzakı nöbetçi öğretmeni, ahçı ve mutfak nöbetçisine tartarak teslim eder.

Madde 53 - Okula yeni gelen, izinden dönen, ekip olarak gelen öğrenciler için her günkü tabela dışında ambardan çıkarılacak eşya, gereçler ve erzak için ikinci bir tabela veya ihraç pusulası düzenlenir.

Madde 54 - Ayniyat mutemetleri, ambar ve depoda mevcudu azalan erzak ve eşyayı en az bir hafta önce idareye bildirirler.

Madde 55 - Ayniyat mutemetleri, giriş ve çıkışlarla ilgili belgeleri saklarlar.

H - Yönetim Memurları

Madde 56 - Gereğine göre yönetim memurlarına müdürün teklifi üzerine Bakanlıkça iç hizmetler şefi, katip ve hesap memuru ile ayniyat mutemetlerinin görevlerinden bir kısmı veya tamamı verilebilir. Veya bu mutemetler, yönetim memurları, yardımcıları olarak görevlendirilebilirler. Bu memurların yetki ve sorumlulukları, verilen görevlerin niteliğine göre kesinleşir.

I - Kitaplık ve Ders Aletleri Memurları

Madde 57 - Okulun ders araçları, bunları kullanan öğretmen tarafından tozdan, nemden ve çeşitli etkilerden korunur. Okulda bunların saklanacağı ve kolay faydalanılacağı bir yer bulundurulur. Bu aletleri kullananlar ilgili memurlarla işbirliği yaparak araçların her zaman bakımlı ve kullanılmaya hazır bir halde bulundurulmasını, derslerde kullanılma düzenini sağlarlar.

Madde 58 - Okulda aynı dersleri okutan birden çok öğretmen bulunduğu takdirde bunlar kendi aralarında işbirliği yaparlar, laboratuvar ile ders araç ve gereçlerinden faydalanma işlerini, ilgililerle görüşmek suretiyle bir plana bağlarlar.

Madde 59 - Durumları elverişli olan okullarda mümkünse bütün dersler için, değilse gerekli meslek dersleri, Türkçe, Tabiat Bilgisi, Fizik-Kimya, Resimiş gibi kültür dersleri için lüzumlu ders araç ve gereçleri ile bu derslerde öğrencilerin başvuracakları, seviyeye uygun kitapları kapsayan özel dershaneler açılır ve öğrencilerin derslerini o ders için ayrılacak olan özel dershanelerde görmeleri sağlanır.

Madde 60 - Kitaplık ve ders aletleri memurları şu işleri yaparlar:

a) "Ayniyat Talimatnamesi" hükümlerine göre kitaplık ayniyat mutemetliğini yapar ve kitaplık demirbaş eşya defterini tutar.

b) Kitaplıktaki kitapların sayımını kolaylaştırmak amacıyla Demirbaş Eşya Esas Defteri ile birlikte yardımcı defter tutar.

c) Kitaplığı, öğretmen ve öğrencilerin çalışma ve tatil zamanlarında faydalanmasını sağlayacak şekilde açık bulundurur.

d) Kitaplık dışında faydalanmak üzere kitap isteyen öğretmen ve öğrencilere kitap verir.

e) Kadrolarında kitaplık memuru bulunmayan okullarda bu görevi müdürün seçeceği bir öğretmen yapar. Bu öğretmene gerektiği kadar öğrenciden meydana gelen kitaplık kolu yardım eder.

J - Hizmetliler

Madde 61 - Okul hizmetlilerinin seçiminde ve çalışmalarında şu esaslar gözönünde bulundurulur:

a) Okula alınacak hizmetlilerin iyi huylu, sıhhatli olmaları ve ilkokul mezunu olmaları şarttır.

b) Hizmetlilerin okul içinde kılıklarının, el ayak ve yüzlerinin temiz bulunmasına dikkat edilir. Erkek hizmetlilerin saçlarının kesilmiş olması kadınların saçlarının da derli toplu bulunması gereklidir.

c) Hizmetlilere temizlik işlerinin öğretilmesi ve kendilerinin okul, bina ve eşyasının korunması işine alıştırılması gerekir.

d) Hizmetlilerden görevine özürsüz olarak gelmeyenlerin ilgili kanunlara göre ücretleri kesilir. Hizmetlilerden devamlı bulaşıcı hastalık taşıdıkları anlaşılanların işlerine usul ve kanun dairesinde son verilir.

K - Satınalma, Muayene ve Tesellüm İşleri ve Bunlara Ait Komisyonlar

Madde 62 - "Arttırma Eksiltme ve İhale Kanunu" gereğince satınalma komisyonları şu suretle kurulur:

a) Bir sorumlu saymana bağlı bulunan okulların müşterek işleri için Bakanlığın belirteceği bir okul müdürünün başkanlığınca İmam-Hatip Okulu, pansiyonlu lise, Ortaokul Öğretmen Okulu ve diğer orta dereceli mesleki ve teknik okullar müdürlerinden veya vekil olarak gösterecekleri kişilerden ve sorumlu saymandan meydana gelmek üzere bir komisyon kurulur. Komisyona katılacak okul müdürlerinin sayısı beşten çok olduğu takdirde Valiliğin teklifiyle Bakanlık bu müdürlerden beşini komisyon üyesi olarak seçer.

b) Sorumlu saymanlığa bağlı olan okulların yalnız kendi okullarını ilgilendiren satınalma işleri için Satın Alma Komisyonu; Müdürde ita amirliği yetkisi varsa başyardımcısının veya müdürün seçeceği bir yardımcının başkanlığı altında, müdürde ita amirliği yetkisi yoksa müdürün veya vekil olarak göstereceği kişinin başkanlığında sorumlu sayman ve öğretmenler kurulunca bir yıl için seçilecek bir üye ile kurulur.

c) Bir üst saymanlığa bağlı bulunmayan okulların satın alma komisyonları, il merkezinde Milli Eğitim Müdürünün vekil olarak göstereceği okul müdürünün başkanlığı altında defterdar veya vekil olarak bir memur ve belediye meclisi üyelerinden bir kişi ile kurulur.

d) İlçelerde satınalma komisyonu, okul müdürü veya vekil olacak müdür yardımcısının başkanlığında mal müdürü veya vekil olacak kişiyle ilçe belediye meclisinden ayrılan bir kişiden meydana gelir.

e) İş, inşaat, bayındırlık ve fen işleriyle ilgili olursa bu komisyonlara bir uzman veya fen memuru üye olarak çağırılır.

f) Okul müdürü ita amiri ise tahakkuk işlerini yapan müdür yardımcısı muayene komisyonu başkanlığını da yapar.

Madde 63 - Müdürün seçeceği bir müdür yardımcısının başkanlığı altında ilgili ayniyat, depo, demirbaş ve ambar memurları ile nöbetçi öğretmenlerden; Öğretmenler Kurulunun her mali yılı için seçeceği iki öğretmen ve muayene ve sayım işleriyle ilgili kimselerden meydana gelen bir Muayene, Tesellüm ve Sayım Komisyonu kurulur.

Madde 64 - Muayene, Tesellüm ve Sayım Komisyonu Satın alınan eşya ve gereçleri Şartnamelere ve sözleşmelere göre muayene ederek kabul eder veya etmez. Bu işle ilgili kabul veya red raporunu hazırlar.

Madde 65 - Muayene, Tesellüm ve Sayım Komisyonu aynı zamanda Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre her mali yıl sonunda demirbaş eşya ile kullanılmaya yarayan eşya ve gereçlerin sayım ve kontrolüne ait görevleri de yapar. Bu komisyonun muayene ve tesellüm işleriyle ilgili kararları okul müdürü tarafından tasdik edilir.

Madde 66 - Ambar veya depoya gelen madde, gereç, eşya ve erzakın bozulmadan saklanmasından ambar ve depo memurları sorumludur. Zarar-ziyan ve kayıplar bu memurlara derhal ödettirilir.

Madde 67 - Madde, gereç, eşya ve erzakın ambara giriş işlemi okulda yapılır. Bunların iskele, istasyon ve pazar yerlerinden okul ambarına kadar getirilmesinden ve korunmasından duruma göre satın alma Komisyonu ilgili memur veya müteahhit sorumludur.

Madde 68 - Ayniyat Talimatnamesi gereğince yıl başında yapılan sayım ve tartımlardan başka, yılda en az iki defa olmak üzere okulun ambar ve depolarında sondaj şeklinde sayım ve tartım yapılır. Sonuç bir tutanakla saptanır. Bu sayım ve tartımların yapılmasından müdür ve ilgili müdür yardımcıları sorumludur.

Madde 69 Ambar ve depo memurlarının izinli ve hasta oldukları zamanlarda ambar ve depo sayımı, ilgili müdür yardımcısı, hesap memuru ve nöbetçi öğretmeni ile birlikte yapılır. Hasta veya izinli olan memurun görevi müdür tarafından Valiliğe teklif edilerek hemen işe başlatılacak vekil memura gördürülür. Bu vekil öğretmen veya memur olabilir.

III. BÖLÜM

SAĞLIK İŞLERİ

Okul Pansiyon Hekiminin Ödevleri

Madde 70 - Her okulda öğrenci ve personel sayısıyla oranlı olarak ücretli veya maaşlı bir veya daha fazla sayıda hekim bulunur.

Okul hekimi, her ders yılı başında okula yeni giren öğrencileri muayene ederek okula devam etmelerine engel hastalıkları olanları ayırır.

Madde 71 - Okul hekimi, her ders yılı içinde yatılı ve gündüzlü bütün öğrenciyi birer birer muayeneden geçirerek sonuçlarını herbirinin dosyasındaki sağlık sayfasına yazar. Sağlık durumları bakım altında bulunmayı gerektiren öğrencileri ayırarak bir listesini müdürlüğe verir. Yatılı okullarda bu gibi öğrencilere verilecek güçlendirici besinleri ve ilaçları belirtir. Bu gibi öğrencileri sık sık muayene eder.

Madde 72 - Okul hekimi, prevantoryum ve sanatoryuma gönderilmeleri gereken öğrencilerin raporlarını düzenleyerek okul müdürlüğüne verir.

Madde 73 - Okul hekimi, yılda iki defa, okul beden eğitimi öğretmenlerinin yardımı ile, öğrencilerin boy ve ağırlıklarının, dosyalarındaki sağlık sayfalarına yazılmasını sağlar.

Madde 74 - Okul hekimi her gün okul müdürünün belirteceği saatte okula gelerek okul tarafından muayeneye gönderilen öğretmen, memur, öğrenci ve hizmetlileri muayene eder ve durumlarını bir deftere yazarak herbiri hakkında gereken tedbirleri alır. Okul müdürünün gerekli gördüğü memur ve öğretmenleri evlerinde muayene eder.

Madde 75 - Okul hekimi, okulun revir ve eczanesini yönetir ve revirde yatan hastaları tedavi eder. Gerekli ecza ve ilaçların her zaman okulda bulundurulmasını sağlar.

Madde 76 - Okul hekimi yiyecek ve içeceklerin cinsine ve ağırlığına dikkat eder. Yemek listelerinin düzenlenmesinde düşüncesini bildirir ve listelerin altını imzalar. Bundan başka okulun dersane, yemekhane, yatakhane, teneffüshane ve diğer kısımlarını sağlık bakımından sık sık denetleyerek gerekli gördüğü tedbirleri okul müdürüne bildirir.

Madde 77 - Hafif bir hastalık geçiren öğrenciler okul revirine yatırılır. Uzun süre tedavisi gerekenlerle, ateşli ve bulaşıcı hastalıklara tutulanlar velilerinin yanına veya bir hastaneye, prevantoryum veya sanatoryuma gönderilir. Bulaşıcı hastalıklardan kurtulan öğrenci, diğer öğrenciler arasında bulunmasına sağlık bakımından bir sakınca olmadığını bildiren bir rapor getirmedikçe ve okul hekimi tarafından görülmedikçe okula devam ettirilemez.

Madde 78 - Okul yöneticileriyle öğretmen ve hizmetlileri, hafif hastalıkları dolayısıyla okulda istirahat edebilirler. Ancak bunların öğrenciye ayrılmış yerlerde yatmaları yasaktır. Bir haftadan fazla süren veya ateşli hastalıklarla, bulaşıcı hastalıklara tutulanların mutlaka okul dışında tedavi edilmeleri gerekir.

Madde 79 - Okulda veya çevresinde bulaşıcı ve salgın hastalıklar çıktığı zaman sağlık makamlarının verecekleri karara göre ve belirtilen süre içinde okul tatil edilir. Okul hekimi bu tatilde okul içinde alınacak tedbirleri alır, kendisi de denetler ve uygular. Okul içinde salgın bir hastalık çıktığı zaman bunu ve alınması gereken sağlık ve yönetimle ilgili tedbirleri yazı ile okul müdürlüğüne bildirir.

Madde 80 - Okul hekimi, ders yılı sonunda, okulun genel sağlık durumunu ve ihtiyaçları, ders yılı içinde öğrenciler arasında çıkan hastalıklarla alınan tedbirleri ve öğrencilerin genel olarak sağlık durumlarıyla alınması gereken tedbirleri bildiren bir rapor düzenler. Bu raporun bir örneği, okul genel raporu ile birlikte Valilik yolu ile Bakanlığa gönderilir.

Madde 81 - Eczacısı bulunan pansiyonların eczane ve revir gereç ve aletlerinin yönetimi ile korunmasından eczacı sorumludur. Eczacı, hekim tarafından yazılan ilaçları hazırlamak, dışarıdan alınacakları vaktinde getirmek ve hastalara dağıtmakla yükümlüdür. Eczacı, revir ve eczane demirbaş eşya ve gereçleri hakkında "Ayniyat Yönetmeliği" ve bu yönetmeliğin ayniyat işleri ile ilgili hükümleri içinde iş görür. Eczacı bulunmayan okullarda revir ve eczane ile ilgili ayniyat işleri okul hekiminin denetimi altında okul müdürlüğünce uygun görülecek memur tarafından yapılır.

IV. BÖLÜM

ÖĞRETMENLER

A - Niteliği

Madde 82 - Öğretmenler fert, grup ve kurul olarak okul ve çevresindeki her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarını birinci maddede belirtilen amaçlara, öğretim programındaki esaslara göre planlar, uygular ve değerlendirir. Öğretmen; çalışkanlığı, devamlı öğrenme, objektif düşünme, yapıcı ve yaratıcı çabaları, tutum ve davranışlarıyla yetişme ve değişmenin, okulu ve çevresini olumlu yönde etkileyici ve geliştirici olmanın iyi bir örneğini verir.

Madde 83 - Öğretmenlerin giyim ve tuvaletlerinde ölçülü olmak, sadelik ve temizlik esastır. Laubali, dağınık, ciddiyetten uzak kılık ve kıyafetlere yer verilmez. Öğretmenlerin öğrencilerin katıldığı okul dışındaki tören ve toplantılarda da bu madde hükümlerine uymaları gerekir.

B - Nöbet ve Diğer Görevleri

Madde 84 - Öğretmenler çalışma saatleri içinde okulda kalarak kendilerine verilen eğitim ve öğretim işlerini görmek, ders dışı çalışmalara katılmak, ayrıca gündüz ve gece nöbet görevlerini yapmakla yükümlüdürler. Öğretmenlerin diğer görevleri:

a) Her öğretim yılı başında öğretim programının ve ders uygulamasının (çevre, tarihi eser, müze, teknik kurumlar vb.) inceleme ve deneylerin aylara dağıtılmasını gösterir bir planı ilgili ders ve zümre öğretmenleriyle birlikte hazırlayıp bir örneğini idareye vermek,

b) Derslerini faydalı bir şekilde vermek için derslere hazırlıklı girmek, okulda bulunan ders araçlarından ve okul kitaplığındaki kitaplardan öğrencilerini faydalandırmak,

c) Öğrencilerini ferdi çalışmalara yöneltmek için tedbirler almak, (Bu konuda çevreden "yerine göre köy ve şehir hayatıyla ilgili çeşitli meseleler" eski eserlerden, müzelerden, kitaplıklardan, işlik ve laboratuvarlardan, tez, inceleme ve araştırmalardan, okulda düzenlenecek müsamere, müzik, spor ve bahçe çalışmalarından, okuldaki bütün öğretmenlerin el birliğiyle yaşatacakları verimli havadan faydalanılır. İnceleme gezilerinin bir plana göre yapılması, gidilecek kuruma önceden haber verilerek gereken tedbirlerin alınması, öğrencilere görecekleri, inceleyecekleri konular üzerinde bir plan verilmesi gerekir.)

d) Aynı dersi okutan ve aynı sınıfta ders okutan öğretmenlerin kendi aralarında devamlı bir işbirliği yapıp öğretim yılı başında düzenlneyecekleri toplantılardan ilkini bu işbirliği ile ilgili konulara ayırarak bu maddenin (a) fıkrasında adı geçen planların incelenmesini yapmak,

e) Öğrencilere derslerin nitelik ve gereğine göre ödev vermek ve bunları inceleyip düzelterek geri vermek suretiyle öğrenciyi yetiştirmek, (ödevlerin bir araya gelerek öğrenciyi yormaması için, aynı sınıfta dersi olan öğretmenler, yazılı öğrenci ödevleri hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre gerekli tedbirleri alırlar),

f) "Sınıf Geçme ve İmtihan Yönetmeliği"yle kendilerine verilen görevleri yapmak, ayırtman tayin edildikleri okulların imtihanlarında hazır bulunmak,

g) Verdikleri derslerin yazılı yoklama kâğıtlarını öğretim yılı sonuna kadar saklamak; yaptırdıkları ödevleri, deneyleri, müzakere konularını her derste sınıf defterine yazarak bu defteri imza etmek,

h) Mesleki uygulamalara gönderilen öğrencileri kontrol ederek uygulamaların verimli olmasını sağlamak,

ı) Derslerine girmeyen ve geç giren öğrencileri tesbit edip idareye bildirmek,

j) Öğrencilerin tek tek veya gruplaşarak yapmayı üzerine aldıkları işleri verimli bir şekilde sürekli olarak kendi kendilerine yapma yollarını göstermek,

k) Yapacakları imtihan ve değerlendirme sonuçlarını not defterine mürekkeple yazmak ve bu sonuçları öğrencilere bildirmek,

l) Öğretmeni gelmeyen veya bulunmayan sınıflarda idarenin bilgisi altında vakti değerlendirmek,

m) Öğretmenler Kurulunca kendisine verilen öğrenci kollarına rehberlik etmek,

n) Öğrencilerin okul içindeki ve dışındaki davranışları ve çalışmaları ile ilgilenmek,

o) Öğrencilerin Türk Anayasasını bütün kavramı ve amaçlarıyla benimsemelerine çalışmak, başarılı meslek adamı ve örnek vatandaş olarak yetişmelerine önem vermek,

p) öğrencilerin milli ülkü ve ilkeleri benimsemeleri için gereken bütün tedbirleri, alışkanlıkları, ilgileri ve hizmet isteğini kazanmış olmalarını sağlamak,

r) Öğrencilerde yurda ve mesleğe sevgi, bağlılık ve hizmet ruhunu geliştirmek,

s) Okuldaki her türlü çalışmanın milli hayata ve milli meselelerimize bağlanmasına, geniş ölçüde dikkat etmek,

ş) Özel kabiliyet gösteren öğrencilerin gelişmelerine yardım etmek,

t) Yemekte, eğlencede, bahçede, spor temaslarında, boş zamanları değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle öğreticilik ve rehberlik görevini yapmak,

u) Okulun Disiplin Kurulunda, eğitim ve öğretim işlerinde kendilerine verilen ödevleri yapmak,

ü) Öğretmenler Kurulu toplantılarına katılmak,

v) İzinli gittiği zaman kendi sınıfı ile ilgili resmi defter ve dosyaları idareye teslim ederek kalacağı yerin adresini bildirmek,

y) Dersleriyle ilgili çalışmalarda, laboratuvar eşya ve gereçlerini, kitaplık kitaplarını korumak ve öğrencilerine de bu alışkanlığı vermek, ayrıca memuru bulunmayan okullarda bu alet ve gereçlerin ve kitapların korunmasından sorumlu olmak,

z) Derste, laboratuvarlarda, mesleki uygulamalarda yaptıkları veya yaptırdıkları deney ve uygulamayı bu işin sonunda okul müdürlüğüne bir raporla bildirmek ve bu raporun bir nüshasını da çalışma dosyasında saklamaktır.

Madde 85 - Öğretmenler, gözcü, ayırtman ve öğretmen olarak görevlendirildikleri imtihan komisyonlarında ve okulda yapılan her çeşit toplantılarda bulunmak zorundadırlar. Bu toplantıda bulunmayanlara derslerde bulunmayan öğretmenler hakkındaki hükümler uygulanır.

Madde 86 - Öğretmenlerin kendi okullarındaki öğrencilerine özel ders vermeleri, başka okullar öğrencilerinden veya dışarıdan olup özel ders verdikleri öğrencilerin sınavlarında bulunmaları yasaktır.

Madde 87 - Öğretmenler, idarece düzenlenen nöbet çizelgelerindeki sıraya göre nöbet tutarlar. Nöbetçi öğretmenlerin sayısı ihtiyaca göre müdür tarafından tesbit edilir. Okulda birden fazla öğretmen birlikte nöbet tutuyorsa okul müdürü bunlar arasında iş bölümü yapar.

Madde 88 - Nöbetin başlama ve sona erme zamanı ile süresi okulun şartlarına uygun olarak öğretmenler kurulunca kararlaştırılır.

Madde 89 - Nöbetçi öğretmenlerin başlıca görevleri:

a) Nöbetlerin başladığı andan bittiği saate kadar okuldan ayrılmamak,

b) Okulun genel temizliği, disiplin işleri, düzeniyle yakından ilgilenerek nöbetçi öğrencilerin ve hizmetlilerin çalışmalarını düzenlemek, nöbetçileri iş yerlerinde denetlemek, görülen aksaklıkları önleyici tedbirleri almak ve işinde kusurlu olanları müdüre bildirmek,

c) Öğrencileri zamanında yatırıp kaldırmak, gece bekçilerini kontrol ederek gereken direktifleri vermek,

d) Çamaşır ve hamam işlerinin vaktinde ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak, yoklama pusulalarını toplayıp ilgili müdür yardımcılarına vermek,

e) Erzakın tabelaya göre ambardan çıkarmasında, tartılmasında, ahçılara tesliminde, ambarın kapanmasında ve mühürlenmesinde bulunmak, ihtiyaç duyulan erzak çıkarıldıktan sonra kilitlenen ambar kapısını nöbetçi öğretmenliği mühürü ile mühürlemek, ambarı olağanüstü durumlarda ve müdürün emri dışında erzak çıkarılmasından başka, hiç bir sebeple açtırmamak,

f) Yemeklerin günlük çalışma çizelgelerine göre zamanında hazırlanmasına, temiz ve iyi pişirilmesine dikkat etmek, ambardan çıkarılan erzakın herhangi bir şekilde bozuk olduğunu görürse durumu idare nöbetçisine bildirmek, okula yeniden alınan her çeşit erzakın Muayene ve Kabul komisyonu tarafından muayenesinde hazır bulunmak,

g) Hasta öğrencileri doktora yollamak, hastahaneye gönderilecek öğrencilerin kolay ve rahatlıkla gidebilmesini sağlamak; yaygın halde hastalanma vukuunda okul idaresine ve gereken makamlara gecikmeden bilgi vermek,

h) Okula gelen ve gidenlerin kim olduklarını öğrenip durumlarıyla ilgilenmek,

ı) Okul eşyasının meydanda kalmamasına dikkat etmek, ilgililerin haberi olmadan eşyanın okul dışına çıkarılmasını önlemek,

j) Sobaların zamanında yakılıp yakılmadığı ve ateşlerinin alınarak söndürülüp söndürülmediğine bakmak, her türlü yangın tehlikesini önleyici tedbirlerin "Yangın Yönetmiliği"ne göre alınıp alınmadığını kollayarak eksikliklerini tamamlamak,

k) Nöbeti süresince meydana gelen olaylarla, yaptığı ve kovuşturulması gereken işleri, nöbetinin bitiminde rapor halinde nöbetçi müdür yardımcısına bildirmek ve nöbet defterine yazmak,

l) Okulda gece ve gündüz ortaya çıkacak her türlü olaylarda okulun bütün disiplin işlerinde ilk olarak baş vurulan görevli olmak,

m) Bayrak töreninin düzenli yapılmasını sağlamak,

n) Uygulama, gezi ve başka sebeplerle okuldan grup halinde ayrılacakların yiyecek, giyecek, yakacaklarıyla eşyalarının hazırlanmasını sağlamaktır.

Madde 90 - Meslekte kıdemi 25 yıl ve daha fazla olan öğretmenler isterlerse öğretim yılı başında nöbet tutmak istemediklerini bir dilekçe ile bildirirler. Bu gibiler hakkında okul müdürü ve öğretmenler kurulu karar verir. İdarecilere bu hüküm uygulanmaz.

Madde 91 - Kanuna göre okutulması gereken ders saatlerini dolduramayan öğretmenler, zayıf olan öğrencileri yetiştirmek üzere okulda açılacak kurslarda görev alırlar.

Madde 92 - Öğretmenler, Tebliğler Dergisini inceleyerek son sayfalarındaki yerlerini imzalarlar.

C - Tatil ve İzinleri

Madde 93 - Tatillerin ve izinlerinin bitiminde, öğretim yılı içinde hastalık veya pek önemli bir özür dolayısıyla görevine gelemeyen öğretmenler, özürlerini üç gün içinde haber vermek ve bir hafta içinde belgelendirmek zorundadırlar.

Madde 94 - Hastalıkları yüzünden görevi başında bulunmayan öğretmen ve memurlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Madde 95 - Öğretmenlerin izinleri ile ilgili işlemler, kanunların genel hükümleri içinde yürütülür.

V. BÖLÜM

ÖĞRETMENLER KURULU, SINIF VE ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTILARI

A - Öğretmenler Kurulu ve Görevleri

Madde 96 - Öğretmenler Kurulu, okulun asil ve stajyer bütün öğretmenlerinden meydana gelir. Müdürün başkanlığında toplanır. Müdür bulunmadığı zamanlarda başkanlığı, müdür başyardımcısı üzerine alır.

Madde 97 - Öğretmenler Kurulu, eğitim ve öğretim çalışmalarının planlama ve değerlendirme organıdır. Kurul; çalışmaları ve alacağı kararlarda kanun, tüzük, yönetmelik, öğretim programı ve Bakanlıkça verilen emirler çerçevesi içinde kalır. Okulun gelişmesine yararlı olacağına kanaat getirilen hususlar, gerekçeleriyle birlikte Bakanlığa bildirilir. Öğretmenler, kurula verilen görevin önemi ile oranlı bir ciddiyet ve sorumluluk duygusuyla müzakerelere katılırlar; gizliliğe, zık fikirleri hoşgörülükle karşılamaya, tartışmaları şahsiyete dörmeye hissi ve indi davranışlardan kaçınmaya dikkat ederler. Müdür, bu hususlara dikkat etmeyenler için gerekli tedbirleri almağa yetkilidir.

Kurulun müzakereleri ayrıntılı olarak tutanağa geçirilir. Alınan kararlar bu tutanağın sonunda veya ayrı bir metin halinde tesbit edilir. Bu tutanak ve karar metni kurula katılan öğretmenler tarafından imzalanır. Kararların tamamına veya bir kısmına katılmayanlar, kanaatlerini belirtebilirler.

Öğretmenler Kurulunda kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olduğu takdirde Müdürün veya yerine başkanlık eden başyardımcısının oyu iki oy sayılır.

Madde 98 - Disiplin Kurulunu, Muayene Komisyonlarını, Eğitsel Öğrenci Kollarını yönetecek öğretmenlerle bir sorumlu saymanlığa bağlı okullarda Satınalma Komisyonu üyelerini Öğretmenler Kurulu seçer.

Madde 99 - Müdür, öğretmenler kurulu kararlarını uygular. Ancak, uygulanmasında şahsen sakınca gördüğü kararların yeniden gözden geçirilmesini kuruldan isteyebilir ve böyle hallerde Bakanlığın mütalaasını da alır.

B - Öğretmenler Kurulunun Toplanması

Madde 100 - Öğretmenler Kurulu ilk toplantısını, geçmiş yılın öğretim ve eğitim çalışmalarını ve randımanı dikkate alarak bir yıllık çalışma program ve planlarını hazırlamak üzere yeni öğretim yılının başlamasından önce yapar. Yıl içinde yapılacak öteki toplantıların zamanını, okulun meselelerini gözönüne alarak müdür tesbit eder. Ayrıca öğretmenlerin üçte birinin teklifiyle öğretmenler kurulu toplantıya çağırılabilir.

C - Sınıf ve Zümre Öğretmenleri ve Görevleri

Madde 101 - Sınıf (Aynı sınıf öğretmenleri) ve zümre (aynı dersi okutan öğretmenler) öğretmenleri kendi aralarında veya ilgili müdür yardımcısının başkanlığında sık sık toplanarak çalışmalarını planlayıp değerlendirirler. Varılan sonuçlardan gerekli görülenler öğretmenler kurulunda görüşülebilir. Sınıf ve zümre öğretmenleri toplantılarında aşağıdaki hususlar ele alınır.

a) Dersleri birbiriyle paralel olarak yürütme,

b) Ders araçları, laboratuvar ve çevre özelliklerinden faydalanmanın planlanması,

c) Öğrenci ödevleri, yoklamalar için tutulacak yollar,

d) Uygulama metodları,

e) Öğrencilerin çalışma ve yetişmelerini inceleme.

IV. BÖLÜM

EĞİTSEL ÇALIŞMALAR

Madde 102 - Okulun yönetim, eğitim ve öğretim işleriyle görevli bulunanlar, gerek derslerde ve gerek okulun genel hayatı içinde öğrencilerin şahsi gelişmesine ve sosyal eğitimlerine imkân ve zemin hazırlamak, yurt ve yardım severlik, ödev ve sorumluluk duygularını besleyip kuvvetlendirmek, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve onların milli, toplumsal hayatın gerektirdiği iş bölümüne alıştırılması için tedbirler almakla görevlidirler.

A - Öğrenci Temsilcilikleri

Madde 103 - Okulun bu amaçlara varabilmesi için öğrencilerin okuldaki ihtiyaçlarına göre okul hayatına katılmaları ve kendi kendilerini yönetmeye alıştırılmaları gerekir. Bu hususu sağlamak için okul içinde (her türlü sıva, badana, yemekhane, yatakhane vb. yerlerin temizlik ve düzeni gibi) okul işleri yerine göre nöbetle, öğrencilere veya öğrenciler arasından seçilecek temsilcilere yaptırılır. Öğrencilere yaptırılacak işler ve kurulacak temsilciliklere örnek olmak üzere şunlar sayılabilir:

a) Sınıf temsilcileri; sınıfların, mescidin, yatakhanelerin, çamaşırhanenin, mutfağın, laboratuvar ve atelyelerin temizlik ve düzenine bakacak temsilciler,

b) Dershanede, laboratuvarda öğretmene yardım edecek temsilciler,

c) Okul eşyasını ve binasını bölüm bölüm korumakla görevlendirilecek temsilciler,

Öğrencilere yaptırılacak olan bu görevler okulun ihtiyacına göre ayarlanır. Bu görevlerin bir kısmı nöbetle, bir kısmı öğrenciler tarafından seçilen bir kısmı da okul idaresi ve öğretmenlerce tesbit edilen öğrenciler tarafından yapılır.

B - Öğrenci Yönetim ve Eğitim Kurulu, Eğitsel Öğrenci Kolları

Madde 104 - 102. Maddede belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için okulda genel bir (Öğrenci Yönetim ve Eğitim Kurulu) kurulur. Bu kurul bir müdür yardımcısının önderliğinde çalışır, aşağıdaki ve benzeri öğrenci kollarını kurabilir(*).

a) Sağlık, Temizlik ve Muaşeret Kolu,

b) Kızılay Gençlik Kolu.

c) Kitaplık Kolu.

(*) Bu maddenin uygulanmasında 63 sayılı 12.4.1983 tarihli "ilkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışma Yönetmeliği"nin değişik 17. maddesi gözönünde tutulur.

d) Spor ve Folklor Kolu,

e) Öğrenci Kooperatifi Kolu,

f) Yeşilay Kolu,

g) Müzik Kolu,

h) Temsil ve Eğlence Kolu,

ı) Kültür, Edebiyat ve Yayım Kolu,

j) Halk Eğitimi kolu,

k) Gezi, İnceleme ve Turizm Kolu,

l) Bahçe İşleri ve Ormanları Koruma Kolu,

m) Hayvanları Koruma Kolu,

n) Okulun Eşylarını Koruma Kolu,

o) Mezunlarla Haberleşme ve Yardımlaşma Kolu.

Madde 105 - Okul öğrenci kollarının sayıları ile çalışma bölümleri okulların ihtiyaç ve şartlarına göre düzenlenir. Bu kollara ait özel yönetmelikler, öğretmen ve öğrenciler tarafından birlikte yapılır. Öğretmenler Kurulunca incelenerek tasdik edilir. Bu kolların işleyişinde aşağıda gösterilen esasların gözönünde bulundurulması gerekir:

a) Kollarda çalışacak öğrencilerin, arkadaşları tarafından serbestçe seçilmeleri ve her kolun bir öğretmenin denetimine bırakılması gerekir. Bu öğretmenin görevi, genel bir denetlemeden veya önderlikten ileri gitmemeli, işlerin yürütülmesi, ortaya konulup başarılması öğrencilere bırakılmalıdır. Öğrencilerin meseleleri çözemediği hallerde onlara yardımcı olunur.

b) Öğrenci kollarına mümkün olduğu kadar çok sayıda öğrencinin katılması sağlanır.

c) Öğrenci kollarında görev alan öğrencilere arkadaşları arasında üstün bir mevki verilmez; arkadaşlarına baskı yapmalarına imkân bırakılmaz.

d) Kolların para işlerinin hesapları ayrı ayrı ve düzgün olarak tutulur, Bu hesaplar zaman zaman denetlenir.

e) Kollar belli zamanlarda toplanır; defter ve dosyaların düzeni sağlanır.

Madde 106 - Kolların toplantı ve çalışmaları, derslerin etüdlerin ve uygulamaların dışında yapılması, mecburiyet olmadıkça bu işlerde görev alan öğrencilerin derslerden ve uygulamalardan alıkonulmaması gerekir. Zaruri sebeplerle derslere, uygulamalara giremeyen öğrenciler görevli sayılır.

Madde 107 - Kolların başkanları ve ilgili öğretmenler, zaman zaman okul müdürünün veya ilgili müdür yardımcısının başkanlığında toplanarak kolların birbirleriyle ahenkli ve daha verimli çalışması için gereken kararları alırlar Bütçeleri inceleyerek tasdik ederler.

VII. BÖLÜM

ÇALIŞMA VE TATİL GÜNLERİ

Madde 108 - (179 sayılı, 18.9.1986 tarihli değişik şekli, Okulda çalışmaların şekli, başlama ve bitme zamanları çevrenin ve okulun mesleki özelliği de dikkate alınarak mevsim şartlarına göre tespitedilir. Derslerin süresi 40 dakikadır.

Madde 109 - Yaz tatili dışında okulların tatil zamanları şunlardır(*)

(*) Okulların tatil zamanları; 2429 sayılı "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun"a göre saptanır. Kanun:

Madde 1 - 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 - Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (2818 Sayı, 20.4.1983 Tarihli kanunla değişik şekli) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı: Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı: Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) 1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.

D) (2818 Sayı, 20.4.1983 tarihli kanunla değişik şekli) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

a) Haftanın resmi tatil günleri,

b) Cumhuriyet Bayramı tatili: (28 Ekim Saat 13.00'te başlamak üzere 29 Ekim günleri)

c) Yılbaşı tatili: (1 Ocak günü)

d) Yarıyıl tatili: (Her yıl Bakanlıkça hazırlanan çalışma takviminde belirtilir),

e) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tatili: (19 ve 20 Mayıs günleri),

f) Zafer Bayramı: (30 Ağustos günü),

g) Ramazan Bayramı: (Arefe günü saat 13.00'den başlamak üzere 3,5 gün),

h) Kurban Bayramı: (Arefe günü saat 13.00'den başlamak üzere 4,5 gün),

ı) Mahalli Kurtuluş Bayramı: (1 gün),

Bu günlere sınav konulmaz. Ancak soruları Bakanlıkça gönderilen sınavlar bu günlere rastlasa da yapılır.

Madde 110 - Yatılı öğrenciler için aşağıdaki hususlar uygulanır:

a) Günde üç saatten az olmamak üzere mütalaa zamanı ayrılır.

b) Her okul idaresi bir pansiyon talimatı hazırlar. Bu talimatın hazırlanmasında; ilgili kanun, yönetmelik ve Bakanlık emirleri hükümleri ve öğrencilere ibadetlerini kolay yapabilme imkânlarının hazırlanması hususları gözönünde bulundurulur.

VIII. BÖLÜM

KAYIT VE KABUL İŞLERİ

A - Parasız Yatılı Öğrenciler

Madde 111 - İmam-Hatip Okullarına parasız yatılı öğrenci bu konudaki özel yönetmelik hükümlerine göre alınır.

Madde 112 - Parasız yatılı öğrencilerden:

a) Öğrenimi süresince iki defa başarısızlığından dolayı sınıfta kalan yatılılık hakkını kaybeder ve hakkında tazminat talebinde bulunulmaz.

b) Bir sınıfta başarısızlığından dolayı belgelenenlerin parasız yatılılık hakları kaldırılır ve haklarında tazminat kovuşturması yapılmaz.

c) Orta Dereceli Okullar Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre veya devamsızlıkların dolayı okuldan kaydı silinen öğrencilerin yatılılık hakları kaldırılır ve haklarında tazminat kovuşturulması yapılır.

d) Parasız yatılı öğrencilerden, Orta Dereceli Okullar Sınıf Geçme ve İmtihan Yönetmeliğinin 67. maddesinin ilgili fıkrasına göre, okulu önceden bitirmek için, okul dışından bitirme imtihanlarına girenlerin yatılılıkla ilgişiği kesilir ve haklarında tazminat kovuşturması yapılmaz.

e) Herhangi bir sebepten dolayı yatılılıkla ilişiği kesilen öğrencinin bu durumu en geç 10 gün içinde Bakanlığa bildirilir.

B - Okulun Sınıf Mevcutları

Madde 113 - İmam-Hatip Okullarının amacı, imamlık ve hatiplik mesleğinin özelliği gözönünde bulundurularak bu okullarda, dershanelerdeki öğrenci mevcutlarının 50'yi geçmemesi ve hiçbir surette çift öğretime gidilmemesi esastır.

C - Gündüzlü Öğrenciler

Madde 114 - Her öğretim yılı İmam-Hatip Okuluna alınacak gündüzlü öğrenci miktarı 113. madde hükümleri dikkate alınarak okul idaresince tesbit edilir ve en geç Temmuz ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirilir.

Madde 115 - Yeni öğrenci kaydı 25 Ağustosda başlar ve 17 Eylül günü akşamı sona erer.

Müracaat edenlerin sayısı tesbit edilen kontenjanı aştığı takdirde adayların bütün (Diploma derecelerine bakılmaksızın), 18 Eylül sabah saat 9.00 da Türkçeden, 19 Eylül sabah 9.00 da Matematikten, aynı gün öğleden sonra saat 14.00 de Din Bilgisinden (Ortaokul Programına göre) yazılı imtihana tabi tutulurlar. İmtihan neticeleri en geç 23 Eylül günü sabahı ilan edilir.

Bu imtihanlar usulüne göre kurulmuş komisyonlar tarafından yapılır. Adayların eşit not almış olmaları halinde Türkçe dersinin notu tercih sebebi olur. Bu durumda da eşitlik olursa kur'aya başvurulur. İmtihan sonuçları kesin olup itiraz kabul edilmez.

Madde 116 - İmam-Hatip Okulları kayıt ve kabul şartları ile ilgili bilgiler her öğretim yılı okul idaresince okulda ve okul dışında zamanında ilan edilmek suretiyle ilgililere duyurulur.

D - Kayıt-Kabul Şartları

Madde 117 - Öğrenci kayıt ve kabul şartları şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; (yabancı uyruklular Bakanlığın müsaadesiyle alınır),

b) Bedence ve ruhça sağlam ve sıhhatli olmak, din hizmetleri yapmaya engel bir özrü bulunmamak; (kekemelik, iki gözü körlük, ağır sağırlık İmam-Hatip Okuluna alınmaya engel özürlerdir.)

c) Ortaokulu bitirmiş olmak,

d) Erkek olmak,

e) 19 Yaşını geçmemiş olmak; (bir yaş büyük olan öğrencilerle bir sınıfta iki yıl kalarak İmam-Hatip Okulundan çıkarıldıktan sonra öğretime dönmek için gerekli imtihanı kazananlardan iki yaş büyük olanlar Valiliğin izniyle alınabilirler. Ayrıca, ortaokula devam ederek bitirenlerden ara vermemiş olanlar için yaş kaydına bakılmaz),

f) (18482 sayılı, 7.8.1984 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişik şekli) Yukarıdaki şartları taşıyan öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir.

a) Diploma veya çıkma,

b) 4,5x6 cm. ölçüsünde, açık başla ve önden çekilmiş 2 adet fotoğraf,

c) 2 adet taahhütlü posta pulu ve 2 adet mektup zarfı (zarfların üzerine veli adresi yazılmayacak, pul yapıştırılmayacak ve geçerlikleri süreli hatıra pulları kullanılmayacaktır.)

Madde 118 - Diğer resmi ve özel orta dereceli okulların ikinci devrelerinin ara sınıflarından İmam-Hatip Okullarının denk ara sınıflarına girmek isteyen öğrencilerin aşağıda yazılı özellikleri taşımaları ve daha önceki sınıflarda bulunan meslek derslerinden fark imtihanı vermeleri şarttır.) Fark imtihanları öğretim yılı başlangıcının ilk haftası içinde okul idaresinin uygun göreceği şekilde sözlü veya yazılı olarak yapılır.)

a) Son okuduğu öğretim yılında, sınıfta kalmamış ve davranış notu kırılmamış olmak,

b) Öğrenime ara vermemiş olmak,

c) Kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

E - Öğrenci Nakilleri

Madde 119 - a) İmtihan yönetmeliğine göre İmam-Hatip Okulu bitirme imtihanlarına başlamış olan öğrenciye tasdikname verilmez. Bir imtihan dönemi içinde imtihanların devam ettiği sürece zorunlu bir sebep olmadıkça başka bir okula imtihan nakli yapılmaz. İki imtihan dönemi arasında ve imtihanlara başlamadan önce başka yere gitmek zorunda kalanlar bir dilekçe ile ayrılacakları okul müdürlüğüne başvururlar. Nakil istekleri okul idarelerince dikkatle incelenir. Reşit olmamış, öğrenim çağında ve öğrencilikle ilgilileri kesilmemiş olanların yalnız oturma yerini değiştirmeleri yeterli görülmeyerek ailelerinin de oturma yerlerini değiştirmiş olmaları aranır. Ailevi veya kişisel sebeplerle bir akrabasının yanında yerleşmiş olanlardan bu durumlarını belgelendirmeleri istenir. Nakil için ileri sürülen sebepler okul müdürlüğünce kabul edilirse bu gibilerin durumları fotoğraflı bir yazı ile gidecekleri okula resmi taahhütlü olarak bildirilir.

b) Okuldan ayrılmak isteyen öğrenciye tasdikname verilir. Öğrenci, okul idaresine velisinden, nakil sebebini bildirir bir dilekçe getirmek zorundadır. Okul idaresi, ileri sürülen nakil sebebini yerinde görürse başvurma saatinden başlayarak en çok iki gün içinde şekline uygun tasdiknameyi ayrılmak isteyen öğrenciye verir. Nakleden öğrencinin tasdiknamesinde kanaat notları gösterilir. Nakil, bir kanaat dönemi bitiminden 20 gün önce yapılıyorsa öğrencinin o döneme mahsus kanaat notları da tesbit edilerek tasdiknamesine geçirilir. Daha önce nakleden öğrencinin tasdiknamesine yalnız o dönem içinde aldığı sözlü, yazılı ve ödev notları yazılır. Öğrencinin kaydolunacağı okulda bu notlar, kanaat notunun tesbitinde dikkate alınır.

Başka bir okula nakil yapmak üzere tasdikname alan öğrenci, ayrılış tarihinden itibaren bir hafta içinde gideceği okula kaydını yaptırmak mecburiyetindedir. Bir haftadan fazla, belgelendirilmemiş bir özre dayanan gecikmeler devamsızlığa sayılır. Tasdikname alan öğrencinin durumu künye defterine geçirilir.

Getirilen tasdikname ve diğer belgelerle aday kaydı yapılan öğrencinin dosyası, geldiği okuldan hemen istenir. Dosyada eksiklik varsa tamamlatılır. Öğrencinin, asıl öğrenci olarak kaydı yapılır. Tasdikname almak isteyen bütünlemeli öğrencilerden ayrıca (a) fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

c) Parasız yatılı öğrencilerin, sağlık ve disiplin dışındaki sebeplerle nakilleri yapılmaz. Sağlık ve disiplinine dayalı nakiller, ancak Milli Eğitim Bakanlığınca yapılır.

Madde 120 - Ders kesimiyle öğretmenler kurulunca öğrencilerin sınıf durumlarının tesbit edilmesi tarihleri arasında tasdikname verilmez.

Madde 121 - Her öğretim yılı sonunda, birinci sınıfta ders okutan öğretmenler ile Okul Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri Müdürün başkanlığında toplanarak, bu sınıfta okuyan öğrencilerin her birinin İmam-Hatip Okulunun amaçlarına, eğitim ve öğretim esasları ile bu okulda yaşanan meslek havasına uyacak nitelikte olup olmadıklarını tesbit ederler.

Yukarıda belirtilen hususlara intibak edemeyeceği hakkında üçte iki çoğunlukla karar verilen öğrencilerin, okulla ilişkisi kesilir. Diğer orta dereceli okullara geçişleri sağlanır. Bu gibilerden yatılı olanlar hakkında tazminat kovuşturması yapılmaz.

F - Kayıt İşlemleri

Madde 122 -(18482 Sayılı, 7.8.1984 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişik Şekli) İmam-Hatip Liselerine girme hakkına sahip olan öğrenciler, kayıt sırasında istenen belgelerden eksik olanlarını en geç okulun öğretime açıldığı tarihten itibaren 2 hafta içinde tamamlarlar. Kayıt evrakı tamamlanan öğrenciler okulun öğretime açılışının 20. gününden itibaren bir ay içinde öğrenci kütük defterine kaydedilirler. Öğrenci kütük defterine kaydedilmeyen öğrencilere tasdikname verilmez. Öğrenci kütük defterine geçirilmeden önce okuldan ayrılmak isteyen öğrenciler bulunursa, bu gibi öğrencilere kayıt esnasında alınan zarfın üstüne "kayıt evrakını" aldım" ibaresi yazılıp imzalatıldıktan, durumları getirdikleri öğrenim belgelerine yazıldıktan sonra, okul idaresine verdiği evrak kendilerine verilir.

İmam-Hatip Liselerinden ayrılan öğrencilerden, özel okullara devam edenlerin dosyaları gönderilmez, resmi, gündüz ve akşam okullarına yazılanların dosyaları ise, bu okulların isteği üzerine gönderilir.

Madde 123 - Belgeleri tamam olmayan öğrenciler hakkında şu yolda işlem yapılır:

a) Tasdikname ve benzeri belgelerini tam olarak vermeyenler (Belgeleri tamamlayıncaya kadar),

b) Öğrenim derecelerinin tesbiti veya öğrenimle ilgili durumlarının açıklanması için haklarında yazışma yapılması gerekenler (yazışma sonuçlanıncaya kadar),

c) Yönetmelikte belirtilen yaş haddinden büyük olup da yaşlarının düzeltilmesi için mahkemeye başvurduklarını resmi bir belge ile belgeleyenler (ilam getirilinceye kadar),

Okula aday olarak yazılır ve devam ettirilir. Bu süre devam sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır.

Madde 124 - (54 Sayı, 1.6.1984 karar tarihli değişiklikle bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.)

Madde 125 - Gündüzlü ve yatılı öğrenciler, okulun bulunduğu yerde oturan ve okulca kabul edilecek nitelikleri taşıyan ve öğrencinin öğrenim ve eğitim durumu ile yakından ilgilenebilecek bir veli göstermek zorundadırlar. Bu nitelikte veli gösteremeyeceklerden yalnız yatılı olanların veliliğini okul müdürü üzerine alabilir.

G - Devamsız Öğrencilerle İlgili İşlemler

Madde 126 - Sürekli olarak okula 7 gün devam etmeyen ve bu hususta geçerli bir özür bildirmemiş bulunan öğrencinin velisine bir tezkere yazılarak, devamı sağlanamaz veya özürünü belgelendirmezse kaydının silineceği iadeli taahhütlü bir bir mektupla bildirilir. Devamsızlığının 20. gününde özürlerini bildirmemiş veya belgelendirmemiş öğrencilerin kayıtları silinir ve bu durum künyelerine yazılır. Bu gibiler tekrar okumak isterlerse haklarında genel kayıt ve kabul şartlarına göre işlem yapılır. Günlük devamı aksatan öğrencilerin velilerinden ayrıca özür tezkeresi istenir.

H - Bitirme Diploması

Madde 127 - Orta Dereceli Okulların Sınıf Geçme ve İmtihan Yönetmeliği hükümlerine göre gereken imtihanları geçirerek İmam-Hatip Okulu öğrenimini başarıyla tamamlayanlara "İmam-Hatip Okulu Bitirme Diploması" verilir.

I - Öğrencilerle İlgili Diğer Hususlar

Madde 128 - Orta Dereceli Okullar Sınıf Geçme ve İmtihan Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde iki yıl üst üste aynı sınıfta kalan öğrenciler kendilerine belge verilerek okuldan çıkarılırlar (Örnek:4) Bu gibiler, öğrenimlerine başka okullarda devam etmek isterlerse girecekleri okulun yönetmeliğine göre işlem görürler.

Madde 129 - Disiplin Yönetmeliği'ne göre okuldan kovulmuş olanlara İmam-Hatip Okullarından başka okullarda öğrenimlerine devam edebilmek üzere ilişiği kesilenlere tasdikname verilir ve bu durumları tasdiknamede belirtilir.

Madded 130 - (2172 sayılı, 10.9.1984 tarihli Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan 54 sayılı, 1.6.1984 tarihli Kararın 4. maddesi ile "Öğrenci Aday Defteri" yürürlükten kaldırıldığı için maddenin işlerliği kalmamıştır.)

Madde 131 - Okullardan verilen diploma, tasdikname ve belgeleri kaybedenler bir dilekçe ile okul idaresine başvururlar. Okul idaresi okuldaki kayıtlara göre dilekçenin arkasına öğrenim durumunu çıkarır ve fotoğrafını yapıştırıp tasdik ederek sahibine verir. Ayrıca durum, öğrencinin künyesine yazılır. Ancak, diplomasını kaybedenlere kayıt sureti verilmeden önce, diploma aldıktan sonra devam ettikleri okuldan durumları sorularak, alınan sonuç dilekçelerine işaret edilir. Tasdikname ile ayrılanların durumları en son ayrıldıkları okulda tesbit edilir.

Madde 132 - Belge ve diplomalarını iki defadan fazla kaybedenlerin durumları 131. maddede yazılı işlemleri tamamlandıktan sonra fotoğraflı bir yazı ile ilgililerin istedikleri resmi makama bildirilir. Kendilerine öğrenim kaydı verilmez. Öğrencilerin durumları hakkında okullardan resmi dairelere gönderilen yazılarla öğrenci not karneleri öğrenim belgesi olarak kullanılamaz.

Madde 133 - Basılı her türlü belge ve diplomalar el yazısı ile ve sabit mürekkeple doldurulur. Belge ve diplomalar kazıntısız ve silintisiz olarak düzenlenir.

Madde 134 - Her türlü diploma ve öğrenim belgelerine sahibinin başarı derecesinin yazılması gerekir.

IX. BÖLÜM

DEFTERLER, DOSYALAR VE ÇİZELGELER (*)

A - Okulda Tutulması Gereken Defterler, Dosyalar ve Çizelgeler

Madde 135 -(54 sayılı, 1.6.1984 tarihli Kararla değişik şekli) İmam-Hatip Okullarında tutulması gereken defterler, dosyalar ve çizelgeler şunlardır:

a) Defterler:

1. Öğrenci künye defteri,

2. Her sınıfa ait öğrenci yoklama ve devam özet defteri (tek defter halinde),

3. Sınıf defteri,

4. Sınıf geçme defteri,

5. Diploma defteri,

6. Tasdikname defteri,

7. Dışarıdan bitirme sınavlarına girenlerin kaydına ait defter,

8. Teftiş defteri,

9. Demirbaş eşya defteri (A, B, C),

10. Demirbaş eşya yardımcı defteri,

11. Tüketilen eşya ve depo esas defteri,

12. Yardımcı depo defterleri,

13. Ambar defterleri,

14. Ambar kontrol defterleri,

15. Öğretmen ve memur sicil defteri,

16. Öğretmen ve memurlar devam defteri,

17. Ödenek defteri,

(*) Bu bölümün uygulanmasında daha sonra yürürlüğe giren 2 sayılı, 19.1.1987 tarihli "Okullarda Tutulan Defter, Dosya ve Çizelgeler Yürürlükten Kaldırılan Defter, Dosya ve Çizelgeler Yürürlükten Kaldırılan Defter ve Belgeler ile Kırtasiyeciliğin Azaltılması Yönünde Yapılacak İşlemler" Konulu Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Kararı esas alınır. Sözü edilen Karar:

OKULLARDA TUTULAN DEFTER, DOSYA VE ÇİZELGELER YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN DEFTER VE BELGELER İLE KIRTASİYECİLİĞİN AZALTILMASI YÖNÜNDE YAPILACAK İŞLEMLER

1. Okullarda tutulması Zorunlu Olan Defter, Dosya ve Çizelgeler Şunlardır:

a) Defterler:

(1) Öğrenci künye defteri,

(2) Öğrenci yoklama defteri,

(3) Sınıf ders defteri,

(4) Sınıf geçme defteri,

(5) Sınıf geçme özet defteri,

(6) Diploma defteri,

(7) Tasdikname defteri,

(8) Okul dışından imtihanlara girenler için künye defteri,

(9) Öğretmen-memur-hizmetli sicil defteri,

(10) Öğretmen, memur, hizmetli devam-devamsızlık defteri,

(11) Gelen ve giden evrak defteri,

(12) Zimmet defteri (Posta zimmet, evrak zimmet),

(13) Teftiş defteri,

(14) Disiplin kurulu karar defteri,

(15) Nöbet defteri,

(16) Temrinlik malzeme sarf defteri (Meslek liseleri için),

(17) Takım dağıtım defteri (Meslek liseleri için);

(18) Karne kayıt defteri (İlkokullarda)

(19) Ders denetleme defteri (İlkokullarda),

b) Çizelgeler ve Dosyalar:

(1) Öğrenci dosyaları,

(2) Kanaat ve imtihan not çizelgeleri dosyası,

(3) Öğretmenler kurulu tutanakları dosyası,

(4) Disiplin Kurulu belgeleri dosyası,

(5) Öğretmenlerin haftalık ders dağıtım çizelgeleri dosyası,

(6) Personelin şahıs dosyaları,

(7) Gelen ve giden yazı dosyaları (Desimal sisteme göre),

(8) Gizli yazılar dosyası,

(9) Seferberlik dosyası.

c) Okullarda ayrıca "26 Mayıs 1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, Ayniyat Talimatnamesi ile Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği"nin gerektirdiği defter dosya ve çizelgeler de tutulacaktır.

2. Yürürlükten kaldırılan defter ve belgeler:

a) İmam Hatip Liselerinde kullanılan "Öğrenci Sicil Fişleri",

b) Devamlı öğrenciler için düzenlenen "İmtihana Giriş Belgesi",

3. Kırtasiyeciliğin azaltılması, idari usul ve işlemlerin süratli ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak için;

a) Öğrenci dosyası basitleştirilerek Dosyalar ilkokuldan, yüksek öğrenime devam ettirilecek şekilde düzenlenmiştir.

b) Öğrenci nakillerinde öğrenci dosyasının alındığı bildirilmeyecek, alınmama halinde alınmadığı bildirilecektir.

c) Yeniden düzenlenmiş bulunan Ders dağıtım çizelgeleri, ders yılı başında (Kasımın ilk haftası) bir defaya mahsus olmak üzere düzenlenerek Bakanlığa gönderilecek, ancak gönderilen bu çizelgede değişiklik söz konusu olursa onlar bildirilecektir.

ç) Üç nüsha halinde hazırlanmakta olan ilkokul diploma defteri iki nüsha olarak düzenlenecektir.

d) Bazı okullarda ayrı tutulan öğretmen, memur ve hizmetli sicil defteri birleştirilmiştir.

e) Sınıf geçme özel defteri, ara sınıflarda bir nüsha olarak tanzim edilecek ve arşivlenmek üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

f) İmtihanlarda kullanılan 1 nci, 2 nci inceleme ve sonu tesbit tutanağı tek metin halinde birleştirilmiştir.

g) Öğrenci kimlik kartı, kütük defteri ve okul dışından bitirme imtihanlarına girenler için düzenlenen imtihana giriş belgesi dışındaki belgelere resim yapıştırılmayacaktır. (Diploma, tasdikname, öğrenci dosyası, çıkma ve öğrenim durum belgesi)

18. Maaş ve ücret tahakkuk ve ödeme defteri,

19. Avans ve kredi defteri,

20. Senet defteri,

21. Hizmetliler defteri,

22. Gelen-giden yazıların kayıt defteri,

23. Zimmet defteri,

24. Posta defteri,

25. Eşya dağıtma defteri,

26. Kitaplık demirbaş defteri,

27. Ders araçları defteri,

28. Vizite defteri,

29. Revir defteri,

30. Revir ilaç sarf defteri,

31. Kooperatifle ilgili ve statüye göre tutulması gereken defterler.

b) Dosyalar ve Çizelgeler:

1. Öğrenci dosyaları,

2. Kanaat ve sınav not defterleri,

3. Tasdikname sureti dosyası,

4. Öğretmenler Kurulu tutanakları,

5. Öğretmen Dosyaları,

6. Hizmetliler dosyası,

7. Maaş ve ücret bordrolarının tasdikli örnekleri dosyası,

8. Sarf belgeleri (asıl veya örnekleri),

9. Demirbaştan düşülen eşya ile ilgili belge ve tutanaklar dosyası,

10. Depo ve ambardaki tüketilen eşya ve gereçlerin girme ve çıkmasıyla ilgili belgeler dosyası,

11. Gizli yazı dosyası,

12. Seferberlik dosyası,

13. Satınalma işlerine ait karar dosyası,

14. Masraf tahakkuk ve ödeme çizelgeleri örnekleri dosyası,

15. Demirbaş eşya ve gereçlerin sayım ve devir tutanakları, hizmetliler ve satınalma işleriyle ilgili defter ve demirbaş eşya icmal defteri örnekleri,

16. Komisyon kararları dosyası,

17. Desimal sistemine göre tutulan gelen-giden evrak dosyaları.

B - Bakanlığa Gönderilecek Defter ve Çizelgeler

Madde 136 - Belirli zamanlarda Bakanlığa gönderilmesi gereken defter ve çizelgeler şunlardır:

a) Masraf tahakkuk ve ödeme, nüfus üzerine günlük giyecek ve yakacak giderleri çizelgeleri (her ayın 5. günü postaya verilir),

b) öğretmen ders dağıtım çizelgesi (özel talimata göre işlem yapılır),

c) Öğrenci ve öğretmen istatistik çizelgesi (15 Kasım müşahade günü kabul edilerek tesbit olunur ve en geç 20 Kasım günü postaya verilir),

d) Talim sicilleri (Her öğretim yılı Temmuz ayının 15'ine kadar),

e) Öğretmenler kurulu kararlarında okul müdürünce gerekli görülenler,

f) Okul bütçe teklifi (en geç 15 Haziran tarihinde),

g) Demirbaş eşya sayım ve denetlemesiyle ilgili tutanaklar, belgeler ve ayrıntılı demirbaş eşya icmal defteri (her mali yıl başında Ayniyat Yönetmeliğine göre iki nüsha olarak hazırlanacak Bakanlık Ayniyat Sorumlu Saymanlığı adına Levazım Müdürlüğüne gönderilecektir),

h) Kullanılan ve tüketilen eşya ve gereçler için taşra cetveli (Pansiyonlu okullar içindir (her mali yıl başında Ayniyat Yönetmeliğine göre iki nüsha olarak hazırlanacak ve Bakanlık Ayniyat Sorumlu Saymanlığı adına Levazım Müdürlüğüne gönderilecektir).

Madde 137 - Başbakanlık İstatistik Enstitüsü Başkanlığına gönderilecek istatistik ve çizelgelerle ilgili işlemler zamanında yapılacaktır.

Madde 138 - Bütün defterlerle çizelgeler ve dosyaların kazıntısız ve silintisiz olması, defterlerin kaç sahifeden ibaret olduğunun Okul Müdürlüğünce tasdik edilmesi gerekir.

X. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 139 - Okulda çeşitli amaçlarla yapılacak kurul ve komisyon toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

Madde 140 - Öğrenci giyiminde sadelik ve temizlik esastır. Öğrencilerin göze batan saç tuvaleti yapmaları, sakal ve favori bırakmaları, sivil kasket ve şapka, bere giymeleri, bazı zümrelerin kılık ve kıyafetlerini taklit etmeleri yasaktır.

Madde 141 - Evli olanlar okula öğrenci olarak kabul edilmezler. Öğrenci iken evlenenlerin okulla ilişiği kesilir. Bunlar isterlerse okul dışından bitirme imtihanına girebilirler.

Madde 142 - Okul idaresinin kendi mezunlarıyla sürekli ilişki kurması durumları hakkında bilgiler toplaması ve okulun belli günlerinde onların da katıldığı toplantılar yapması istenir.

Madde 143 - Yatılı öğrencilere verilecek yiyecek maddeleri miktarı ile kalori yönetmeliği bağlı çizelgede gösterilmiştir. bir günde her kişi için bu çizelgede gösterilen miktardan fazla erzak verilemez. (Doktor tavsiyesi ile kendilerine hususi yemek çıkartılacak öğrenciler bu hükmün dışında bırakılır).

Madde 144 - Elverişli yer olursa öğretmen, memur ve hizmetliler okul müdürünün teklifi ve Valiliğin izni ile okulda yatabilirler. Okulda yatanlar günlük vakit çizelgelerine ve iç yönetmeliğe uymak zorundadırlar. Lojmanı olan okullarda lojmanda kalacakların uyacakları esaslar için, öğretmenler arasında bir komite kurulur. Bu komite okul ve çevre şartlarını, görevlerin özel durumlarını, bunların okulun günlük çalışmalarındaki önemlerini öncelikle ele alarak bir yönetmelik düzenler. Okul lojmanlarında oturmak, okulda hizmetin devam etmesine bağlıdır. Lojmanlarda okulun mali gücü oranında tesis eşyası bulundurulur.

Madde 145 - Okulda zaman zaman halk için kültür faaliyetleri ve anma günleri yapılır ve sergiler açılır. Milli, dini ve mahalli bayramların kutlanmasına, okul içinde ve dışında yaşatılmasına okullar bütün varlıklarıyla katılırlar. Öğretmen ve idarecilerin bu bayramların kutlanması törenlerinde hazır bulunmaları ve kendilerine düşen ödevleri yapmaları gerekir.

Madde 146 - Okul saati hergün belli zamanlarda radyo ile ayarlanır. Öğretmen ve memurların bu saatte uymaları şarttır.

Madde 147 - Yemekhane dışına yemek çıkarılamaz ve yemek zamanları dışında yemekhanelerde hiç bir kimseye yemek verilmez. Okul revirine yatan hasta öğrencilerin yemekleri revire gönderilir.

Madde 148 - Okul mutfağına tabela dışında hiç bir yiyecek sokulmaz. Hasta yemekleri hariç olmak üzere özel yemek pişirilmez.

Madde 149 - Her gün verilecek yiyeceklerin çeşitleri, miktarları bir öğrencinin muhtaç olduğu besin maddelerini, kalori, vitamin ve mineralleri sağlayacak özellikte olmalıdır. Yemek listeleri okul doktorunun düşünceleri de alınmak suretiyle okul idaresince düzenlenir. Listelerin düzenlenmesinde öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarıyla mevsim ve bütçe durumu da gözönünde bulundurulur.

Madde 150 - Okul revirinde tedavi altında bulunanlarla sağlık yüzünden bakıma ve ayakta tedaviye muhtaç olan öğrencilere okul doktorunun tesbit edeceği veya gündelik yemeklere ek olarak verilmesini gerekli göreceği yemekler revirde yenilmek şartiyle hazırlanabilir.

Madde 151 - Öğretmenler, çalışma saatleri içinde ödevi başında bulundukları zaman öğle yemeği, okul idarecileri, nöbetçi öğretmenler, memur ve hizmetliler sabah öğle ve akşam yemekleri için tabelaya alınırlar. Bunlar yemeklerini öğrenci ile aynı zamanda yerler, istihkakları ayrılarak evlerine gönderilmez. Yalnız nöbet ve işte bulunanların yemekleri gerekirse nöbet ve iş yerlerine gönderilebilir.

Madde 152 - İmam-Hatip Okulu öğretmen ve idarecilerinin gezi, uygulama vb. amaçlarla başka bir okula gezi düzenlemesi halinde yemek ve yatma imkânları her iki okul müdürlüğünün aralarında yapacakları anlaşmadan sonra ve Valiliğin izniyle yapılır. Gezi sonuçları bir raporla Bakanlığa bildirilir.

Madde 153 - Bu yönetmelikte tesbit edilen ve belirli tarihlerde yapılması gerekli işler, bu tarihler tatile rastlarsa müteakip iş günü yapılır.

XI. BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1 - Mevcut İmam-Hatip Okullarının halen I. Devrenin 4. sınıflarında ve II. Devrenin bütün sınıflarında bulunan öğrencileri, eski kuruluştan yeni kuruluşa geçiş tamamlanıncaya kadar, Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği ile diğer ilgili genel hükümlerine tabi tutulur ve eski müfredat programına göre öğrenimlerine devam ederler.

Bu öğrencilerin sınıflarının tasfiyesi işlemi, ilişik (1) numaralı çizelgede de gösterildiği üzere, aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

1 - 1971-1972 Öğretim yılında mevcut I. devre 4. sınıfta bulunan (bir yıllık, iki yıllık ve beklemeli) öğrencilerden, bu öğretim yılı sonunda:

a) Mezunolanlar; eski II. devreye intikal edebilirler.

b) Sınıfta kalanlar ise, yeni İmam-Hatip Okulunun 1. sınıfına iki yıllık öğrenci olarak kaydedilebilirler.

c) Beklemeye kalanların sınıfları, eski yönetmelik hükümlerine göre tasfiye olunur. Bu sınıf öğrencilerinden müteakip öğretim yıllarında beklemeye kaldıkları dersleri başaranlar kayıt ve kabul şartlarını taşımaları halinde, yeni İmam-Hatip Okulunun I. sınıfının kültür derslerinden okulun açılışını takip eden ilk 20 gün içinde, fark imtihanı vermek şartiyle ikinci sınıfa alınabilirler.

2 - 1971-1972 Öğretim yılında I. devre 3. sınıfta bulunan öğrencilerden, bu öğretim yılı sonunda:

a) 3. Sınıfı başaranlar, yeni İmam-Hatip Okulunun I. sınıfına alınabilirler. Bu öğrenciler, yeni yönetmelik ile yeni müfredat programına tabi olurlar.

b) 3. sınıfı başaramayan öğrenciler, eski sisteme göre, 3. sınıfı tekrarlarlar.

c) 3. sınıfta belgelenenler; 1972-1973 öğretim yılında bu sınıfın belge kurtarma imtihanlarına girebilirler; bunlardan başarılı olup kayıt kabul şartlarını taşıyanlar yeni İmam-Hatip Okulunun 1. sınıfına alınabilirler. Belge imtihanlarını kurtaramayanların durumları ortaokula intibak ettirilir.

3 - 1971-1972 Öğretim yılında I. devre 2. sınıfta bulunan öğrencilerden; bu öğretim yılı sonunda;

a) 2. sınıfı başaranlar, normal olarak eski yönetmelik ve müfredat programı uygulanan 3. sınıfa geçerler, 1972-1973 Öğretim yılında 3. sınıfı eski statüye göre okuyacak olan bu öğrencilerden öğretim yılı sonunda başarılı olanlar, yeni İmam-Hatip Okulunun I. sınıfına alınırlar; başarısız olanların veya belgelenenlerin durumları ortaokula intibak ettirilir.

b) 2. sınıftaki başarısızlıkları, yalnız meslek dersi veya derslerinden olanlar ortaokul 2. sınıfa bir yıllık öğrenci olarak, hem meslek hem de kültür derslerinden veya yalnız kültür dersi veya derslerinden olanlar ortaokul 2. sınıfa iki yıllık öğrenci olarak devam ederler.

c) 2. sınıfta iki yıllık olup belgelenenlerden; başaramadığı ders veya dersleri yalnız meslek dersleri olanlara, belgelenme işlemi yapılmayarak onlara 1972-1973 öğretim yılında ortaokul 2. sınıfa bir yıl daha devam hakkı tanınır. Başaramadığı dersleri hem meslek hem de kültür dersleri olanlar, meslek derslerinden muaf tutularak yalnız başaramadıkları kültür dersi veya derslerinden belge kurtarma imtihanına tabi tutulur ve durumları ortaokul intibak ettirilir. Başaramadığı ders veya dersleri yalnız kültür dersi olanlar da ortaokul öğrencisi gibi işlem görürler.

Geçici Madde 2 - 1972-1973 Öğretim yılından sonraki yıllarda eski İmam-Hatip Okullarının 2. devresine öğrenci kaydı yapılmayacaktır. Eski 2. devreye öğrencilerinin bulunduğu sınıflar kademeli bir şekilde tasfiye olunur. Şöyleki:

1 - 1972-1973 Öğretim yılında 1. sınıfta bulunan öğrencilerden, bu öğretim yılı sonunda:

a) 1. sınıfı başaranlar, normal olarak eski 2. sınıfa devam ederler.

b) 1. sınıftaki başarısızlıkları, yalnız meslek dersi veya derslerinden olanlar yeni 2. sınıfa iki yıllık öğrenci olarak; hem meslek hem de kültür dersi veya derslerinden yahut yalnız kültür dersi veya derslerinden olanlar yeni 1. sınıfa bir yıllık öğrenci olarak alınırlar.

c) 1. sınıfta belgelenenlerden, yalnız meslek dersi veya derslerinden başarısız olanlar yeni 2. sınıfa, hem meslek hem de kültür derslerinden veya yalnız kültür dersi yahut derslerinden başarısız olanlar yeni 1. sınıfa iki yıllık öğrenci olarak alınırlar.

2 - 1973-1974 Öğretim yılında 2. sınıfta bulunan öğrencilerden, bu öğretim yılı sonunda;

a) 2. sınıfı başaranlar, normal olarak eski 3. sınıfa devam ederler.

b) 2. sınıfı başaramayanlar, yalnız meslek dersi veya derslerinden başarısız olanlar yeni 3. sınıfa iki yıllık öğrenci olarak, hem meslek hem de kültür derslerinden veya yalnız kültür dersi veya derslerinden başarısız olanlar yeni 2. sınıfa bir yıllık öğrenci olarak alınırlar.

c) 2. sınıfta belgelenenler, başaramadıkları dersler ne olursa olsun yeni 2. sınıfa iki yıllık öğrenci olarak alınırlar.

3 - 1974-1975 Öğretim yılında 3. sınıfta (eski son sınıfta) bulunan öğrencilerin sınıfları eski sisteme göre normal olarak tasfiyeye tabi tutulur.

Geçici Madde 3 - (430 karar sayılı, 4.7.1973 tarihli değişik şekli) 1973-1974 Öğretim yılından sonra, İmam-Hatip Okulu 1. devre okul dışı bitirme imtihanlarına girmek üzere yapılan müracaatlar kabul edilmez, 1973-1974 öğretim yılına kadar (bu öğretim yılı dahil), eski İmam-Hatip Okulunun 1. devresine okul dışından bitirme imtihanına alınanların imtihanları, eski sisteme ve Müfredat Programına uygun olarak yapılır.

1976-1977 Öğretim yılı sonuna kadar İmam-Hatip Okulu I. devre okul dışı bitirme imtihanlarını başaramayanların eski İmam-Hatip Okulunun bütün sınıfları tamamen tasfiye edilmiş olacağından okulla ilişkileri kesilir.

Ancak bu gibiler, 1976-1977 öğretim yılı sonuna kadar, kültür derslerinin tamamından başarı göstermiş veya ders sayısını birer indirmiş iseler, başaramadıkları meslek derslerinin veya bir dersin imtihanlarına ertesi dönemlerde devam edebilirler. durumları buna uymayan öğrencilerden, ortaokulu okul dışından bitirmek isteyenler, bir defaya mahsus olmak üzere I. devre İmam-Hatip Okulunda başardıkları kültür derslerinden muaf tutulurlar.

Özürsüz olarak üst üste iki dönem imtihanlara girmeyenlerin, okulla ilişkileri kesilir ve bunlar haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Ancak, hastalık, yangın, sel felaketi, deprem, askerlik gibi meşru mazeretinden ötürü, üst üste iki dönem imtihanlara girmeyenler de, bu özürlerini imtihan dönemlerinden en az üç gün önce belgelendirmeleri halinde imtihanlara alınabilirler.

Geçici Madde 4 - Eski 1. devre mezunları, eski 2. devre İmam-Hatip Okulunu okul dışından bitirme imtihanlarına 1974-1975 öğretim yılına kadar (bu öğretim yılı dahil) kabul edilir. Bunlar eski statüye göre işlem görürler.

Yeni İmam-Hatip Okulu okul dışı bitirme imtihanlarına ancak 1975-1976 öğretim yılından itibaren öğrenci kabul edilir.

Geçici Madde 5 - Eski İmam-Hatip Okullarının müfredat programlarından yeni İmam-Hatip Okullarının müfredat programlarına geçiş kademeli olarak ekli (1) numaralı çizelgeye göre yapılır.

Geçici Madde 6 - Eski 1. devre İmam-Hatip Okulunda parasız yatılı olan öğrenciler, yukarıda açıklanan hükümler çerçevesinde eski 2. devreye ve yeni İmam-Hatip Okuluna yine parasız yatılı olarak devam ederler.

Halen, I. devre son sınıfta beklemeli durumda olan parasız yatılı öğrenciler beklemeli oldukları dersleri en çok 4 dönemde başaramadıkları takdirde yatılılıkla ilişkileri kesilir ve bunla hakkında tazminat kovuşturması yapılmaz, ancak, bu imtihanların herhangi birine veya birkaçına mazeretsiz olarak girmeyenler hakkında tazminat kovuşturması yapılır.

Geçici Madde 7 - Mevcut İmam-Hatip Okullarının 1. devrisini ortaokula dönüştürülme işlemi tamamlanıncaya kadar, 1972-1973 ve 1973-1974 öğretim yıllarında Bakanlıkça tesbit edilecek okullar dışındaki yeni İmam-Hatip Okullarına ortaokul öğrencisi alınmaz. Yeni İmam-Hatip Okullarına öğrenci kaydı yukarıdaki hükümler çerçevesinde yapılır.

Geçici Madde 8 - (322 sayılı, 8.5.1974 tarihli Kararla eklenen geçici madde) İmam Hatip okullarının bünyesinde bulunan ortaokul programına tabi öğrencilerden, Orta Dereceli Okulların Sınıf Geçme ve İmtilan Yönetmeliği hükümlerine göre gereken imtihanları geçirerek, öğrenimini başarı ile tamamlayanlara "ORTAOKUL DİPLOMASI" verilir.Bu tiplomalar ortaokulun bağlı bulunduğu okulmüdürlüğünce düzenlenir.

Deyimler

Madde 154 - Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen "Bakanlık" sözünden Milli Eğitim Bakanlığı, "okul" sözünden İmam-Hatip Okulu, "Müdür" sözünden İmam-Hatip Okulu Müdürü anlaşılır.

AÇIKLAMALAR

1-1971/1972 Öğretim yılı sonunda:

a)Eski I.devre 4.sınıftan mezun olanlar, eski 5. Sınıfa,

b)Eski I.devre 3. Sınıfı başaranlar, yeni İmam-Hatip Okulunun 1. Sınıfına alınacaktır.

2.-1972-1973, 1973-1974 ve 1974-1975 Öğretim yıllarında yeni ve eski program ayrı ayrı sınıflarda yürütülecektir.

3-1974-1975 Öğretim yılında eski programın uygulandığı sınıflar tamamen tasfiye edilmiş olacaktır.

4-Bu durumda, eski sistemin I. Devresi sınıfları, 1973-1974 öğretim yılı sonunda tamamen tasfiye edilmiş olacaktır.

5-1972-1973 ve 1973-1974 Öğretim yıllarında yeni sistemin 1. Sınıfına, yalnız eski sistemin 3. Sınıf öğrencileri alınır. Bunlara, yeni sistemin 1. Sınıfında(normale göre meslek dersleri azaltılmış kültür dersleri artırılmış) bir geçiş programı, 2, 3 ve 4. Sınıflarda normal program uygulanır.

6-Eski programın uygulandığı sınıflarda eski yönetmelik ve genelgelere, yeni programın uygulandığı sınıflarda yeni yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

Başlıklar

Madde 155 - Parantez içindekiler, bölüm ve madde başlıkları, inceleme ve araştırma için konulmuş olup yönetmelik metnine dahil değildir.

Kaldırılan Hükümler

Madde 156 - Eski İmam-Hatip Okulları ile ilgili bütün, genelgeler, yeni kuruluşa tabi öğrenciler için yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük Tarihi

Madde 157 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 158 - Bu yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.

(ÖRNEK:1)

İMAM-HATİP OKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ YILLIK GİZLİ FİŞİ (*)

(ÖRNEK: 2)

ÖĞRENCİNİN GİZLİ SİCİL FİŞİ (**)

(ÖRNEK: 3)

SİCİL FİŞİ ÖZET ÇİZELGESİ (***)

EK-1

54 sayı, 1.6.1984 karar tarihli değişiklik getiren yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince öğrenci kayıt kabul işlemlerinde kullanılan zarf örneği:Okul No:

ÖĞRENCİNİN :Sınıf ve Şb.:


Adı : Nüfusa Kayıtlı Olduğu:
Soyadı: İl:İlçe:
Baba adı: Mahalle: Köy:
Ana adı: Cilt No: Sayfa No: Hane No:
Doğum yeri: Verildiği nüfus idaresi:
Doğum yılı: Veriliş nedeni:
Medeni hali: Cüzdan kayıt no:
Kan grubu: Veriliş tarihi:
Dini: Mezun olduğu okul:


(*) (**) (***): 2172 sayılı, 10.9.1984 tarihli Tebliğler Dergisinde yayımlanan 54 sayılı, 1.6.1984 tarihli Kararın 2. maddesinin "a" fıkrasına göre bu fişlerle çizelgenin hükmü kalmamıştır.
VELİSİNİN:

Adı Soyadı:Yakınlığı:
İş Adresi:
Ev adresi:
Telefon No.Ev.:Telefon No.İş:(ÖRNEK:4)

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İmam-Hatip Okulu Müdürlüğü

Sayı: ......................
OKULDAN ÇIKARILANLARA MAHSUS BELGE

Adı ve soyadı: .....................................................

Babasının adı: .....................................................

Doğduğu yıl ve yer: .....................................................

Ayrıldığı sınıf ve Okul No: .....................................................

İki yıl üstüste sınıfta kaldığı yıllar: .....................................................

Mecburi hizmeti olup olmadığı: .....................................................

Okuldan çıkarılmasının sebebi: .....................................................

....................... oğlu fotoğrafı yapışık .................................................... Yukarıda gösterilen sebepten dolayı okuldan çıkarılmış ve bu belge kendisine verilmiştir.

...../...../199....

Müdür YardımcısıMüdür

NOT:

1-Üç nüsha olarak düzenlenecek; birisi öğrenciye verilecek, diğeri şahsi dosyasına konacak, üçüncüsü de bu iş için açılacak genel dosyaya bağlanacaktır.

2-Bu belge Yönetmeliğin 129. Maddesiyle ilgilidir.