KADRO İHDASI, SERBEST BIRAKMA VE KADRO DEĞİŞİKLİĞİ İLE KADROLARIN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Kararı Numarası ve Tarih: 84/8029 - 24.4.1984
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarih: KHK/ 190 - 13.12.1983
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 13 Mayıs 1984 - Sayı: 18400

BİRİNCİ KISIM


GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, kadro ihdasını öngören Kanun veya kararname taslaklarına eklenecek kadro cetvellerinin hazırlanması, tutulan kadroların serbest bırakılma işlemleri ve kadro değişikliği ile kadroların dağılımı, onay mercileri ve kullanılacak cetvellere ait esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı "Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin 6 ve 8. maddelerine göre hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 3 - Bu Yönetmelik;

a) Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, Kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,

b) İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeleri,

c) Özel Kanunla kurulan kuruluş ve teşekküller ve hizmetlerinin genel veya katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu kurum ve kuruluşları,

hakkında uygulanır.

İstisnalar

Madde 4 Bu Yönetmelik hükümleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, T.B.M.M. Genel Sekreterliği, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Teşekkülleri, Üniversite Öğretim elemanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin kadroları ile Milli Güvenlik Sebebiyle gizli kalması gereken kadrolar hakkında uygulanmaz.

İKİNCİ KISIM

KADRO İŞLEMLERİ

BÖLÜM:1

KADRO İHDASI

Kurum ve Kuruluşlara Kadro İhdası

Madde 5 - Kapsama dahil kurum ve kuruluşlardan mahalli idareler hariç;

a) Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarının,

b) Özel kanunla kurulan kuruluş ve teşekküller ve hizmetlerini genel veya katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu kurum ve kuruluşlarının, kadroları kanunla ihdas edilir.

Kadro İhdasını Gerektiren Haller

Madde 6 - Kalkınma planı ve yıllık programlar ile iş programlarına dayanılarak yapılan iş analizleri sonucunda kadro değişikliği ve tutulan kadrolardan serbest bırakma yoluyla kadro sağlanamaması halinde;

a) Kanunla veya Uluslararası anlaşmalarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan veya kurulacak birimler,

b) Kalkınma planı ve yıllık programlarda kurulması veya genişletilmesi öngörülen hizmet birimleri,

c) Yatırım veya iş programlarında yer alan projeler için ihtiyaç duyulan gerekli insangücünün sağlanabilmesi amacıyla kadro ihdas edilebilir.

Verilecek Bilgiler ve Belgeler

Madde 7 - Kurum ve kuruluşlar, merkez ve taşra itibarıyla ayrı ayrı düzenleyecekleri yeniden kadro ihdası ile ilgili cetvellerle birlikte;

a) Yeni kadro ihdasını gerektiren hukuki belge ve sebebleri,

b) Yeni hizmet birimlerinin kurulması veya hizmet genişlemesi dolayısıyla ihtiyaç duyulan kadrolarla ilgili olarak birimler itibarıyla yapılacak iş analizi ve değerlendirme sonuçlarını,

c) Teşkilat yapısında değişiklik sözkonusu ise bununla ilgili belge ve Teşkilat şemalarını, göndermekle yükümlüdürler.

Tekliflerin Gönderilmesi

Madde 8 - Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanan kadro ihdasına ilişkin teklifler;

a) Bakanlıklara ve bağlı veya ilgili Kuruluşlarına ait olanlar ilgili Bakanlıkça,

b) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarına ait olanlar ilgili Başkanlıkça,

c) Mahalli İdarelere ait olanlar İçişleri Bakanlığınca,

d) Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarına ait olanlar Milli Eğitim Bakanlığınca, incelenmek üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesine gönderilir.

İnceleme ve Araştırma

Madde 9 - Bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun bulunan teklifler Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları, ilgili kurum veya kuruluşun Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun veya Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan esaslar doğrultusunda Devlet Personel Dairesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığından ikişer temsilci ile ilgili kurum veya kuruluşun temsilcisinden teşekkül eden Komisyon tarafından incelenir ve belirlenen görüş, tutanak düzenlenerek, ilgili Bakanlığa (Bağımsız yargı organları için ilgili Başkanlığa) ve Başbakanlığa bildirilir. Bu görüşe katılmayan temsilcilerin katılmama sebebleri de tutanağa eklenir.

Komisyon en az üç temsilcinin iştiraki ile toplanır ve gerek gördüğü takdirde Kurum ve Kuruluşlarda (Hakimler ve Savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlarla ilgili tekliflar hariç) inceleme ve araştırma yapabilir.

Komisyonun koordinatörlüğü ve sekreterya hizmetleri Devlet Personel Dairesince yürütülür. Toplantı gün ve saatleri Devlet Personel Dairesi tarafından belirlenir.

Usulüne uygun olmayan veya eksik bilgi ihtiva eden teklifler tamamlatılmak üzere iade edilir.

Başbakanlığa Sevk

Madde 10 - İlgili Bakanlıkça (bağımsız yargı organları için ilgili Başkanlıkça) hazırlanacak kadro ihdasını öngören Kanun veya Kararname taslakları Komisyonun görüşü aynen eklenerek Başbakanlığa sunulur.

BÖLÜM:2

MAHALLİ İDARELERİN KADROLARI

Mahalli İdarelerin Kadrolarının İhdası

Madde 11 - İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerin kadroları Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas edilir.

Usul ve Süre

Madde 12 - Mahalli İdarelerin kadro ihdas teklifleri yetkili organlarınca bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanır ve her yılın altıncı ayının sonunan kadar İçişleri Bakanlığına intikal ettirilir.

Ancak, yeni kurulan belediyelere kadro ihdasında yukarıda belirtilen süre kaydı aranmaz.

BÖLÜM:3

SERBEST BIRAKILMA VE KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

Kadroların Serbest Bırakılması

Madde 13 - "Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"ye ekli cetvellerin tutulan kadrolar sütununda gösterilen kadrolar, Mezkûr Kanun Hükmünde Kararname ile bu Yönetmeliğin 6, 7, 8, 9 ve 10. maddelerindeki usul ve esaslar dahilinde yapılacak teklif, araştırma ve inceleme üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile serbest bırakılabilir.

Kurum ve Kuruluşlar aynı yıl içinde birden fazla serbest bırakma teklifinide bulunamaz.

Dolu Kadroların Değişikliği

Madde 14 - Kurum ve Kuruluşlara verilmiş bulunan serbest kadrolardan dolu olanlar hiyerarşik yapıyı bozmamak kaydıyla bu Yönetmeliğin usule ait hükümlerine uygun olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik derecelerden aynı sınıf ve unvanlı kadrolarla değiştirilebilir.

Kurum ve kuruluşlar dolu kadrolarda yapılmasını istedikleri değişiklik tekliflerinde; ekli (3) sayılı cetvelle birlikte, kadro derecelerinde değişiklik istenilen memurların müktesep hak aylık derece ve kademeleri ile bu memurların bağlı oldukları hiyerarşik kademeleri de bildirirler.

Kurum ve kuruluşlar aynı yıl içinde birden fazla kadro değişikliği teklifide bulunamazlar.

Kadroları değiştirilen memurların özlük hakları, değiştirilen yeni kadrolara atanma işlemleri tamamlanıncaya ve bu kadro derecesini kazanılmış hak olarak alıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenmeye devam olunur.

Tutulan ve Boş Kadroların Değişikliği

Madde 15 - Bu yönetmeliğin 6. maddesinde sayılan haller dolayısıyla veya önceden tahmini mümkün olmayan hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların karşılanması amacıyla bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uygun olarak, tutulan kadrolarda veya serbest kadrolardan boş olanlarda Bakanlar Kurulu Kararı ile sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılabilir.

BÖLÜM:4

KADROLARIN DAĞILIMI

Kadro Dağılımı

Madde 16 - Kurum ve Kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar ile tutulan kadrolardan serbest bırakılan veya kanun veya kararname ile ihdas edilen kadroların; merkez, taşra ve yurt dışı olarak belirlenmek ve iş analizleri yapılmak suretiyle;

a) Bakanlıklar ve bağlı veya ilgili kuruluşlarının Merkez Teşkilatında Ana Hizmet, Danışma ve Denetim birimleri ile Yardımcı birimleri itibarıyla,

b) Bakanlıklar ve bağlı veya ilgili kuruluşlarının Taşra teşkilatında bölge veya il kuruluşları itibarıyla,

c) Yurt dışı teşkilatlarında toplam sayı olarak,

d) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarında toplam sayı olarak,

e) Yüksek öğretim üst kuruluşları ile Üniversitelerde idari teşkilat birimleri itibarıyla, Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitülerde toplam sayı olarak,

f) Kefalet Sandıkları ve döner sermaye kuruluşları ile Kanunla kurulan fonlarda toplam sayı olarak,

g) Dışişleri Bakanlığında toplam sayı olarak,

Kadroların eklendiği veya serbest bırakıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde ekli (5) sayılı cetvele göre dağılımı yapılmak suretiyle onay için 17. maddedeki onay mercilerine, Sayıştay denetimine tabi kuruluşlarca vize için Sayıştay'a gönderilir.

Onaylı cetveller ile vizeli cetvellerin birer örneği onay veya viza tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesine gönderilir.

Daha sonra bu dağılımda yapılacak değişikliklerde aynı usullere tabidir.

Aylık ödemeler vizeli veya onaylı kadro dağılım cetvellerine göre yapılır.

Onay Mercileri

Madde 17 - Sayıştay denetimine tabi olmayan özel kanunla kurulan kuruluş ve teşekküller ve hizmetlerini genel veya katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına ait serbest kadroların dağılımında onay mercii ilgili Bakandır.

Kadroların Merkez ve Taşrada Kullanılışı

Madde 18 - Yapılan dağılım sonucunda taşra için tahsis edilmiş kadrolar hiçbir şekilde merkeze alınamaz.

16. maddedeki mercilere bildirilmek kaydıyla ve ilgili Bakanın onayıyla merkezdeki kadrolar taşra teşkilatına tahsis edilebilir.

Bu şekilde taşraya tahsis edilen kadrolarda daha sonra merkeze alınamaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Kadro Hareketleri

Madde 19 - Kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşları, atama, emeklilik, istifa, nakil, ölüm gibi sebeplerle serbest kadrolarında meydana gelen değişiklikleri, ekli (6) sayılı cetveli Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son günü itibarıyla doldurarak, takip eden ayın ilk iki haftası içerisinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesine gönderirler.

Cetveller

Madde 20 - Bu Yönetmeliğin ekini teşkil eden cetvellerden;

(1) Sayılı Cetvel Kadro İhdası,

(2) Sayılı Cetvel Serbest Bırakma,

(3) Sayılı Cetvel Dolu Kadro Değişikliği,

(4) Sayılı Cetvel Tutulan veya Boş Kadro Değişikliği,

(5) Sayılı Cetvel Kadro Dağılımı,

(6) Sayılı Cetvel Kadro Hareketleri, için kullanılır.

Geçici Madde 1 - 190 sayılı "Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin geçici 2. maddesi gereğince Mezkûr Kanun Hükmünde Kararnamenin ekini teşkil edecek kadro cetvelleri, Kurum ve Kuruluşların Teşkilat ve görevleri hakkındaki Kanunlar veya Kanun Hükmünde Kararnameler ve Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi ile ilgili kurum temsilcilerinden oluşacak Komisyonca hazırlanarak Başbakanlığa sunulur.

Komisyonun Koordinatörlüğü ve Sekreterya hizmetleri Devlet Personel Dairesince yürütülür.

Yürürlük

Madde 21 - Bu Yönetmeliğin;

a) 11, 12, 13, 14 ve 15. maddeleri 1.1.1985 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) SAYILI CETVEL

KURUMU: ........................

TEŞKİLATI: .........................

İhdası İstenilen Kadrolar

Sınıf

Ünvan

Ek gösterge

Derece

Serbest Kadro adedi

Tutulan Kadro adedi

TOPLAM

AÇIKLAMA

1 - Teşkilat hanesine Merkez veya taşra yazılacaktır.

2 - Cetvel merkez ve taşra için ayrı ayrı düzenlenecektir.

3 - Ek gösterge sütununa, sadece 657 sayılı Kanunun değişik 43. maddesinin

(B) fıkrasının (a) bendinde öngörüldüğü şekilde, Genel İdare Hizmetleri sını-

fına dahil olup ek gösterge tahsis edilecek kadro ünvanları için istenilen ek

gösterge miktarları yazılacaktır.

4. Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekte sayılan görevlerde bulunanlar

için ayrı düzenlenecek ve cetvelin sınıf ve ek gösterge sütunu doldurulmaya-

caktır.

(2) SAYILI CETVEL

KURUMU: ...........................

Serbest Bırakılması İstenilen Kadrolar

Sınıf

Ünvan

Derece

Tutulan Kadro adedi

Serbest Bırakılması istenilen kadro adedi

Tutulan kadrolardan kalan kadro adedi

AÇIKLAMA

1 - Tutulan kadro adedi sütununa "Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmün-

de Kararname"ye ekli cetvellerin tutulan kadrolar sütununde yar alan adetler

yazılacaktır.

2 - Daha önce serbest bırakma işlemi yapılmış ise tutulan kadro adedi sütunu-

na serbest bırakma işleminden veya işlemlerinden sonra tutulan kadrolardan

kalan kadro adedi sütunundaki adetler yazılacaktır.

3 - Serbest bırakmaya ilişkin kararname taslağında tutulan ve tutulan kadro-

lardan kalan kadro sayısı sütunlarına yer verilmeyecektir.

4 - Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunan-

lar için ayrı düzenlenecek ve cetvelin sınıf ve sütunu doldurulmayacaktır.

(3) SAYILI CETVEL

KURUMU: .........................

Dolu Kadro Değişikliği

Değiştirilmesi İstenilen Kadrolar

Birim

Sınıf

Ünvan

Kadro Adedi

Kadro Derecesi

Yapılması Uygun Görülen Değişiklik; Kadro Derecesi

AÇIKLAMA

1 - Birimi sütununa kadro dağılım cetveline göre kadronun ait olduğu birim

yazılacaktır.

2 - Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunan-

lar için ayrı düzenlenecek ve sınıf sütunu doldurulmayacaktır.

3 - Kararname taslağında birim sütunu gösterilmeyecektir.

(4) SAYILI CETVEL

KURUMU: ........................

Tutulan veya Boş Kadro Değişikliği

- A -

Mevcut Kadronun

Birimi

Sınıfı

Ünvanı

Derecesi

Adedi

- B -

Yapılması İstenen Değişiklik

Birimi

Sınıfı

Ünvanı

Derecesi Adedi

AÇIKLAMA

1 - Birimi sütununa kadro dağılım cetveline göre kadronun ait olduğu birim

yazılacaktır.

2 - Cetvel tutulan veya boş kadrolar için ayrı ayrı düzenlenecektir.

3 - Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunan-

lar için ayrı ayrı düzenlenecek ve sınıf sütunu doldurulmayacaktır.

4 - Kararname taslağında (A) ve (B) sütunlarındaki birim hanesi gösterilmeye-

cektir.

(5) SAYILI CETVEL

KURUMU: ....................

TEŞKİLAT: .....................

KADRO DAĞILIMI

Birimi

Sınıfı

Ünvanı

ADET

DERECELER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Toplam

UYGUNDUR

.../.../...

İmza, Mühür, Kaşe

AÇIKLAMA:

1 - Teşkilat hanesine merkez, taşra veya yurtdışı yazılacaktır.

2 - Cetvel merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları için ayrı ayrı kullanıla-

caktır.

3 - Yurtdışı teşkilatına ait kadrolar için birimi sütunu doldurulmayacaktır.

4 - Cetvel hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunan-

lar için ayrı düzenlenecek ve sınıf sütunu doldurulmayacaktır.

(6) SAYILI CETVEL

KURUMU: .....................

TEŞKİLAT: .......................

KADRO HAREKETLERİ

Birimi

Sınıfı

Ünvanı

ADET

DERECELER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Toplam

D B D B D B D B D B D B D B D B D B DB DB DB DB DB DB DB

AÇIKLAMA

1 - Teşkilat hanesine merkez, taşra veya yurtdışı yazılacaktır.

2 - (D) Dolu, (B) Boş kadro anlamına gelmektedir.

3 - Birimi sütununa (V) sayılı kadro dağılım cetvelindeki birimler yazılacak-

tır.

4 - Sadece bu yönetmeliğin 19. maddesindeki sebeplerden dolayı dolu-boş kad-

rolarında değişiklik olan birimler için doldurulacaktır.

5 - Cetvel merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları için ayrı ayrı kullanıla-

caktır.

6 - Yurtdışı teşkilatına ait kadrolar için birimi sütunu doldurulmayacaktır.

7 - Cetvel, hakimler ve savcılar ile bu meslekten sayılan görevlerde bulunan-

lar için ayrı düzenlenecek ve sınıf sütunu doldurulmayacaktır.