Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4688 - 25.6.2001
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 7 Eylül 2001 - Sayı: 24516


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5 inci maddesinde sayılan hizmet kollarına giren Kamu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi ile ilgili hususlar bu Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 5, 41 ve geçici 5 inci maddelerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kurum: Kuruluş Kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bir bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları,

b) İşyeri: Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Kollarının Belirlenmesi, Uyuşmazlıkların Çözümü

Hizmet Kollarının Belirlenmesi

Madde 4- Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolları ekli listede gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

Bu kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatına bağlı tüm birimler ile yine bu kuruluşlara bağlı döner sermaye, fonlar ve kefalet sandıkları, bağlı ortaklık ve müesseseler de asıl işyerinden sayılır.

(Ek fıkra - R.G.: 19.3.2002 - 24700 / m.1) Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirme kapsam ve programına alınmaları halinde özelleştirme kapsam ve programına alınmadan önce görevleri itibariyle belirlenmiş hizmet kollarında değerlendirilmeye devam edilir. Bağlı ortaklıklardan özelleştirme kapsam ve programına alınan kurum ve kuruluşlar da önce bağlı bulundukları teşebbüslerin hizmet kolunda değerlendirilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Madde 5- Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolunda anlaşmazlık çıkması halinde tarafların başvurusu üzerine hizmet kolu, kurum ve kuruluşta yürütülen görevin niteliğine göre Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte belirlenir.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak kamu kurum ve kuruluşlarının dahil edileceği hizmet kolu ile ekli listede yer almayan kurum ve kuruluşlar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından tespit edilir.

Değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanır.

Yürürlük

Madde 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı müştereken yürütür.


   YÖNETMELİĞİN 4. MADDESİNE GÖRE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ
       GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARINI GÖSTEREN LİSTE
+-----------+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
|Hizmet Kolu|Kurum|                                        |
|Sıra No.  |Kodu |Kurum ve Kuruluşlar                               |
+-----------+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
|     01|   |Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri                   |
|      |  01|Anayasa Mahkemesi Başkanlığı,                          |
|      |  02|Başbakanlık,                                  |
|      |  03|Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,                     |
|      |  04|Hazine Müsteşarlığı,                              |
|      |  05|Dış Ticaret Müsteşarlığı,                            |
|      |  06|Sayıştay Başkanlığı,                              |
|      |  07|Danıştay Başkanlığı,                              |
|      |  08|Yargıtay Başkanlığı,                              |
|      |  09|Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı,                     |
|      |  10|Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,                   |
|      |  11|Adalet Bakanlığı,                                |
|      |  12|İçişleri Bakanlığı,                               |
|      |  13|Dışişleri Bakanlığı,                              |
|      |  14|Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı,                 |
|      |  15|Maliye Bakanlığı,                                |
|      |  16|(...) (****)
|      |  17|(...) (****)
|      |  18|Gümrük Müsteşarlığı,                              |
|      |  19|Avrupa Birliği Genel Sekreterliği,                       |
|      |  20|Devlet Personel Başkanlığı,                           |
|      |  21|Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,                      |
|      |  22|Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,                       |
|      |  23|Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı (Sağlık                   |
|      |   |İşleri Genel Müdürlüğü hariç)                          |
|      |  24|Bağ-Kur Genel Müdürlüğü,                            |
|      |  25|Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,                       |
|      |  26|Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim                        |
|      |   |Merkezi Başkanlığı,                               |
|      |  27|T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü                       |
|      |  28|Darphane ve Damga Matbaası                           |
|      |   |Genel Müdürlüğü,                                |
|      |  29|Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,                     |
|      |  30|Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,                        |
|      |  31|(...) (*)                       
|      |  32|Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı,                         |
|      |  33|Başbakanlık Yüksek Denetleme                          |
|      |   |Kurulu Başkanlığı,                               |
|      |  34|Rekabet Kurumu Başkanlığı,                           |
|      |  35|Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı,                      |
|      |  36|Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,                        |
|      |  37|Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü,                      |
|      |  38|Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı,                       |
|      |  39|Bankacılık Düzenleme ve Denetleme                        |
|      |   |Kurumu Başkanlığı,                               |
|      |  40|Türk Akreditasyon Kurumu                            |
|      |   |Genel Sekreterliği,                               |
|      |  41|(...) (*)                         
|      |  42|T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,                    |
|      |  43|Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,                   |
|      |  44|Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.                          |
|      |   |Genel Müdürlüğü,                                |
|      |  45|Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.                       |
|      |   |Genel Müdürlüğü,                                |
|      |  46|Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı,                    |
|      |  47|Şeker Kurumu Başkanlığı,                            |
|      |  48|Kamu İhale Kurumu, (***) 
+-----------+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
|     02|   |Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri                       |
|      |  01|Milli Eğitim Bakanlığı,                             |
|      |  02|Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi                         |
|      |   |Enstitüsü Genel Müdürlüğü,                           |
|      |  03|(...) (*)                     
|      |  04|Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı,                        |
|      |  05|Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı,                      |
|      |  06|Öğrenci Seçme ve Yerleştirme                          |
|      |   |Merkezi Başkanlığı,                               |
|      |  07|Üniversiteler,                                 |
|      |  08|Yüksek Teknoloji Enstitüleri,                          |
|      |  09|Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar                        |
|      |   |Kurumu Genel Müdürlüğü,                             |
+-----------+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
|      |   |Sağlık ve Sosyal Hizmetler                           |
|     03|  01|Sağlık Bakanlığı,                                |
|      |  02|Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,                    |
|      |  03|Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı,                  |
|      |  04|Adli Tıp Kurumu Başkanlığı,                           |
|      |  05|Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı,                      |
|      |   |Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü,                         |
|      |  06|Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme                       |
|      |   |Kurumu Genel Müdürlüğü,                             |
|      |  07|Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı,                        |
|      |  08|Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü,                  |
|      |  09|Özürlüler İdaresi Başkanlığı,                          |
|      |  10|Üniversite hastaneleri,                             |
+-----------+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
|     04|   |Yerel Yönetim Hizmetleri                            |
|      |  01|İl Özel İdareleri ve                              |
|      |   |bunlara bağlı işletme, müessese ve idareler,                  |
|      |  02|Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve                     |
|      |   |bunlara bağlı işletme, müessese ve idareler,                  |
|      |  03|Yerel Yönetim Birlikleri,                            |
|      |  04|Bozcaada ve Gökçeada İdareleri,                         |
+-----------+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
|     05|   |Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri                       |
|      |  01|Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,                   |
|      |  02|Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı,                   |
|      |  03|T.R.T. Genel Müdürlüğü,                             |
|      |  04|Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü,                   |
|      |  05|Telekomünikasyon Kurumu Başkanlığı,                       |
|      |  06|P.T.T. Genel Müdürlüğü,                             |
|      |  07|Basın İlan Kurumu Başkanlığı,                          |
+-----------+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
|     06|   |Kültür ve Sanat Hizmetleri                           |
|      |  01|(Değişik ibare - R.G.: 20.9.2003-25235 / m.1) "Kültür ve Turizm Bakanlığı",
|      |  02|Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı,                       |
|      |  03|Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,                       |
|      |  04|Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,                     |
|      |  05|Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı,                      |
|      |  06|Türk Dil Kurumu Başkanlığı,                           |
|      |  07|Türk Tarih Kurumu Başkanlığı,                          |
|      |  08|Atatürk Kültür, Dil ve Tarih                          |
|      |   |Yüksek Kurumu Başkanlığı,                            |
|     07|   |Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri                      |
|      |  01|Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,                         |
|      |  02|Karayolları Genel Müdürlüğü,                          |
|      |  03|Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü,                         |
|      |  04|Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,                         |
|      |  05|İller Bankası Genel Müdürlüğü,                         |
|      |  06|Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü,                           |
|      |  07|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,                         |
|      |  08|Emlak Konut A.Ş. Genel Müdürlüğü,                        |
|      |  09|Konut Müsteşarlığı,                               |
|      |  10|GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,                     |
+-----------+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
|     08|   |Ulaştırma Hizmetleri                              |
|      |  01|Ulaştırma Bakanlığı,                              |
|      |  02|T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi                       |
|      |   |Genel Müdürlüğü,                                |
|      |  03|Devlet Hava Meydanları İşletmesi                        |
|      |   |Genel Müdürlüğü,                                |
|      |  04|Denizcilik Müsteşarlığı,                            |
+-----------+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
|     09|   |Tarım ve Ormancılık Hizmetleri                         |
|      |  01|Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,                          |
|      |  02|Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,                         |
|      |  03|Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,                        |
|      |  04|Türkiye Zirai Donatım Kurumu                          |
|      |   |Genel Müdürlüğü,                                |
|      |  05|Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,                    |
|      |  06|Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,                       |
|      |  07|Et Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü,                        |
|      |  08|(Değişik ibare - R.G.: 20.9.2003-25235 / m.1) "Çevre ve Orman Bakanlığı" 
|      |  09|Orman Genel Müdürlüğü,                             |
+-----------+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
|     10|   |Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri                     |
|      |  01|Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,                          |
|      |  02|Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi                          |
|      |   |Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,                  |
|      |  03|Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı,                        |
|      |  04|Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,                      |
|      |  05|Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü,                  |
|      |  06|Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,                     |
|      |  07|Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı,                    |
|      |  08|Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,                         |
|      |  09|Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,                        |
|      |  10|Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu                        |
|      |   |Genel Müdürlüğü,                                |
|      |  11|Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri                       |
|      |   |Genel Müdürlüğü,                                |
|      |  12|Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü,                        |
|      |  13|Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu                        |
|      |   |Genel Müdürlüğü,                                |
|      |  14|Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları                      |
|      |   |Genel Müdürlüğü,                                |
|      |  15|Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü,                    |
|      |  16|Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü,                   |
|      |  17|Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.                         |
|      |   |Genel Müdürlüğü,                                |
|      |  18|Çay İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü,                     |
|      |  19|TEKEL Genel Müdürlüğü,                             |
|      |  20|TEDAŞ Genel Müdürlüğü,                             |
|      |  21|Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı,                  |
|      |  22|Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü,                      |
|      |  23|Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt A.Ş.                      |
|      |   |Genel Müdürlüğü,                                |
|      |  24|Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,                  |
|      |  25|(...) (*) (Ek ibare-R.G.: 20.9.2003-25235 / m.3) "Sümer Halıcılık A.Ş. 
|      |   |Genel Müdürlüğü"                                |
|      |  26|İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.                         |
|      |   |Genel Müdürlüğü,                                |
|      |  27|Savunma Sanayii Müsteşarlığı,                          |
|      |  28|Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü,                       |
|      |  29|Eti Krom A.Ş. Genel Müdürlüğü,(**)  
|      |  30|Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü,(**) 
|      |  31|Eti Gümüş A.Ş. Genel Müdürlüğü,(**)      
|      |  32|Eti Bakır A.Ş. Genel Müdürlüğü,(**)      
|      |  33|ÇELBOR-Çelik Çekme Boru Sanayi ve Tic.A.Ş. Genel Müdürlüğü,(**) 
|      |  34|GERKONSAN-Gerede Çelik Konstrübsiyon ve Teçhizat FabrikasıA.Ş. Genel Müdürlüğü,(**)
+-----------+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
|     11|   |Diyanet ve Vakıf Hizmetleri                           |
|      |  01|Diyanet İşleri Başkanlığı,                           |
|      |  02|Vakıflar Genel Müdürlüğü                            |
+-----------+-----+--------------------------------------------------------------------------------+
(*) 19.3.2002 tarih ve 24700 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 2. maddesi hükmü gereğince listeden çıkartılmıştır. (**) 19.3.2002 tarih ve 24700 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 2. maddesi hükmü gereğince listedeye eklenmiştir. (***) 25.12.2002 tarih ve 24974 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 1. maddesi hükmü gereğince listeye eklenmiştir. (****) 20.9.2003 tarih ve 25235 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 2. maddesi hükmü gereğince listeden çıkartılmıştır.