KAMU GÖREVLİLERİNİN SİYASİ FAALİYETLERDE BULUNAMAYACAĞI HAKKINDA GENELGE /
GENELGE NO: 1983/50
Tarih: 26 Mayıs 1983

1. 22.4.1983 tarihinde yürürlüğe giren Siyasal Partiler Kanunu ve Milli Güvenlik Konseyinin 76 sayılı kararı ile siyasi parti kurma faaliyetleri yeniden başlamış bulunduğundan Devlet Memurlarına yasaklanmış bulunan bazı hususların bir kere daha hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

2. Demokratik rejimin vazgeçilmez unsuru olan Siyasi Partilerin kurulması, Milletimize seçme ve tercih yapma imkânı vermektedir. İnsan haklarına saygılı ve hukuka bağlı demokratik bir Devlet idaresi, Milletimizin çağdaş medeniyet düzeyine ulaşmasını, refah ve huzurunu sağlamış olacaktır.

Bu itibarla, Devlet teşkilatında çalışan tüm kamu personeli; Cumhuriyetimizin niteliklerine gölge düşürecek tutum ve davranışlardan kesinlikle kaçınacak, Kanunlarımızda hüküm altına alınan ödev ve sorumlulukların şuuru içinde görevlerini ifa edeceklerdir.

3. Devlet Memurları ve diğer Kamu görevlileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve Milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulamak, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek mecburiyetindedirler.

4. Kamu görevlilerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görevlerini, Anayasa ve Kanunlarda öngörüldüğü şekilde yerine getireceklerine olan inancım tamdır.

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 6. ve 7. maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 11. maddesinde yer alan hususlar kamu personelini yakından ilgilendirmektedir.

Buna göre;

a. Hakimler ve Savcılar, Yüksek Yargı Organları mensupları, Yükseköğretim Kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu Üyeleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, özel kanunla veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş bankaların ve teşekküllerinin yönetim ve denetim işlerinde çalışanlarıyla aylıklı ve yevmiyeli memurları ve kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış olanların merkez kurullarında görevli olanları, öğrenciler ve Silahlı Kuvvetler mensupları, kesinlikle siyasi partilere giremeyeceklerdir.

b. Devlet Memurları

(1) Herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunmayacaklardır.

(2) Görevlerini yerine getirirken dil, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmayacaklardır.

(3) Hiç bir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunmayacak ve bu eylemlere katılmayacaklardır.

(4) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Kanunlarına sadakatla bağlı kalınacak ve Milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını sadakatla ve tarafsız olarak uygulayacaklardır.

6. Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki tutum ve davranışlarıyla göstereceklerdir.

7. Kamu hizmetlerinin mer'i mevzuata uygun olarak hiçbir ayırım yapılmaksızın sür'atle ve adilane bir şekilde vatandaşlarımızın istifadesine sunulması Devlet Memurlarının ana hedefi olacaktır.

8. Yukarıda belirtilen ödev ve sorumluluklara uymayan aksine tutum ve davranış içinde bulunan Devlet Memurları hakkında da mutlaka adli ve idari soruşturma açılacak haklarında gerekli Kanuni müeyyideler uygulanacaktır.