KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DAİMİ KADROLARINA İLK DEFA İŞÇİ OLARAK ALINACAKLAR HAKKINDA UYGULANACAK SINAV YÖNETMELİĞİ
Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 83/6750 - 18.5.1983
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 1475 - 25.8.1971
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 20 Temmuz 1983 - Sayı: 18110

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

MADDE 1 - Bu Yönetmelik, İş Kanunlarının uygulandığı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, işçi olarak alınacaklara uygulanacak sınavlarla ilgili esasları belirler.

KAPSAM

MADDE 2 - Bu Yönetmelik genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, sermayesinin yarıdan fazlası Devleteait kurumlar ve döner sermaye ile çalışan kuruluşlar, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan Devlet banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı işyerlerinin daimi kadrolarına ilk defa işçi olarak alınacak olanlar ile geçici, mevsimlik veya muayyen süreli işlerde çalışıp daimi kadrolara geçirilecek işçi alımını kapsar. MADDE 2- (Değişik: 2002/4613 - 4.6.2002 / m.1) Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli daireler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özelleştirme programına alınmış kamu payı ağırlıklı kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, özel bütçeli kuruluşlar, özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı işyerlerinin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının daimi kadrolarına ilk defa işçi olarak alınacaklar ile geçici, mevsimlik ve muayyen süreli işlerde çalışıp daimi kadrolara geçirilecek işçi alımını kapsar.

TANIM

MADDE 3 - Bu Yönetmelikte geçen Kurum deyimi İş ve İşçi Bulma Kurumunun merkez ve taşra teşkilatını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İŞÇİ İHTİYAÇLARINI BİLDİRME VE ALMA ZORUNLUĞU

İŞÇİ İHTİYACINI BİLDİRME:

MADDE 4 - Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan Kamu kurum ve kuruluşları vasıflı, vasıfsız, daimi, geçici işçi ihtiyaçlarını iş kolu, meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar, yaş cinsiyet gibi ayrıntılarla sınavın yapılacağı yer ve saati yazılı olarak İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirmek ve işçilerini Kurumca gönderilenler arasından almak zorundadırlar.

Bu kuruluşlar işçi ihtiyaçlarının karşılanması için iş ve işçi bulma kurumuna işçi isteklerine ilişkin yazılarının Kuruma intikali tarihinin takibeden günden başlıyarak en az 15 gün süre vermek zorundadırlar.

İŞÇİ ALIMI

MADDE 5 - Toplu İş Sözleşmelerinin "İşverenlerin İşçi İsteklerini İş ve İşçi Bulma Kurumuna Bildirmeleri Hakkındaki Tüzük" hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SINAVA GİRECEK İŞÇİLERİN KURUMCA GÖNDERİLMELERİ

İŞÇİ GÖNDERME

MADDE 6 - Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi talepleri Kurumca, şartları haiz işçiler arasından seçilerek karşılanır.

Kurumca gönderilmemiş olanlar sınava alınamazlar.

Kurumca gönderilen işçiler işyerlerince tesbit edilen sınav kurulu marifetiyle seçme ve sınava tabi tutulurlar. Seçme ve sınav sonucu işe alınacak olan işçiler ile alınmıyan işçilere ait neticeler en geç bir hafta içerisinde Kuruma bildirilir. Sınav sonuçlarına ait bilgilerin bir örneği de işçinin dosyasında muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SINAVLARLA İLGİLİ ESASLAR

SINAV KURULU

MADDE 7 - Sınav, işçi istihdam edecek kamu kurum ve kuruluşundaki sınav kurulu tarafından yapılır.

Sınav Kurulu, Kamu kurum veya kuruluşunun atamaya yetkili amirinin görevlendireceği bir başkan ve dört üyeden oluşur.

SINAV KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 8 - Sınav Kurulu, sınavın yapılacağı yerleri önceden belirler, sınav sorularını ve cevap anahtarlarını sınavın yapılacağı gün hazırlar ve mühürlü zarfta saklar, sınav sonuçlarını değerlendirir, sonuçlarını ilân eder. İtirazları inceler.

SINAVLARIN İLANI, YAPILIŞI VE ŞEKLİ

MADDE 9 - Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.

Sözlü sınavlara girebilmek için yazılı sınavda 10 üzerinden 6 puan alınmış olması şarttır.

Yazılı sınav konuları ve soruları, işçinin öğrenim ve mesleki durumu ve çalıştırılacağı işler gözönünde bulundurularak;

a) Atatürk İlke ve İnkılâpları,

b) Temel Yurttaşlık Bilgileri,

c) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Türkiye Coğrafyası ile ilgili olarak sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkeler,

d) Özellikle günlük hayatta yeri ve önemi olanlar üzerinde durulmak koşuluyla fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkeler,

e) Matematiksel kavram ve ifadelerden yararlanma gücü,

f) Haber ve düşünceleri anlama ve anlatmada Türkçeyi kullanma gücünü, tespit edecek ve bilgileri ölçecek şekilde seçilir.

Sözlü sınavlar mesleki bilgi ve göreve ilişkin bilgi ve becerileri içeren konulardan yapılır.

Sözlü sınavlar, gerekli görüldüğünde, uygulamalı olarakta yapılır. Sözlü veya uygulamalı sınavlarda başarılı olabilmek için 10 üzerinden 6 puan alınmış olması şarttır.

Yazılı ve sözlü sınavda alınacak puanların eşitliği halinde sözlü veya uygulamalı sınavlarda fazla puan alana işe alınmada öncelik tanınır.

(Ek: 97/10182 - 28.10.1997) (...) (24 Mart 2000 tarih ve 2000/462 sayılı Bakanlar Kurulu ile yayımlanan yönetmeliğin 3 üncü maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

MADDE 10 - Sınava katılanlar sonuçlara yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sonuçların ilânından itibaren 7 gün içerisinde sınavın yapıldığı kuruluşun amirine yapılır. İtirazlar sınav kurulu tarafından incelenir. Bu inceleme sonucu verilen kararlar kesindir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SINAVA ALINACAK İŞÇİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

GENEL ŞARTLAR

MADDE 11 - İşe alınacak işçilerde;

a) Türk vatandaşı olmak, (25.9.1981 tarih ve 2527 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.)

b) 18 yaşını tamamlamak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler için en az 15 yaşını doldurmuş olmak, b) (Değişik: 2002/4613 - 4.6.2002 / m.2) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) (Değişik: 2000/462 - 24.3.2000) Sınava gireceklerin; en az ortaöğretim kurumlarının bir meslek alanından mezun olmak veya en az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak kaydıyla meslek alanında işin niteliğine uygun kalfalık ve/veya ustalık belgesine ya da meslek standartlarına uygun olarak alınmış sertifikaya veya sürücü belgesine sahip bulunmak,

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık; sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezasından hükümlü olmamak, e) (Değişik: 2002/4613 - 4.6.2002 / m.2) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü olmamak.

f) Kuruluşunca hakkında güvenlik soruşturması yapılmış olmak,

g) Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak,

h) Askerlik görevini yapmış olmak veya yapmış sayılmak veya tecilli bulunmak.

I) (Ek: 99/12360 - 2.2.1999) Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

şarttır.

Bu maddenin uygulanmasında 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesi ile Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklıdır. (...) (Madde 11 in 2. fıkrası, 4.6.2002 tarih ve 2002/4613 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 29.8.2002 tarih ve 24861 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 2. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

Tarım ve Orman işlerindeki geçici ve mevsimlik işlerde bu maddenin b, c, d, e, f ve g fıkralarındaki hükümler aranmayabilir. (...) (Madde 11 in 3. fıkrası, 4.6.2002 tarih ve 2002/4613 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 29.8.2002 tarih ve 24861 sayılı R.G.'de yayımlanan yönetmeliğin 2. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

ALTINCI BÖLÜM

SINAVA ALINMADA İSTİSNALAR

İSTİSNALAR

MADDE 12 - Sınavsız işe alınmada istisnalar şunlardır.

a) Askerlik veya kanuni bir görev nedeniyle işten ayrılan işçilerden bu görevin sona ermesinden başlıyarak iki ay içinde işe girmek için başvuranlar,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca 1475 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesine göre çıkarma tarihinden itibaren 6 ay içinde işe almalarda,

c) Kamu kurum ve kuruluşları adına mecburi hizmetle yükümlü olanlar,

d) Kurum kanalıyla işe alınmış olmaları kaydıyla hizmet akitleri askıya alınmış olan mevsimlik işçiler, geçici işçiler ve muayyen süreli işlerde çalışan işçiler. d) (Değişik: 2002/4613 - 4.6.2002 / m.3) Kurum kanalıyla işe alınmış olmaları kaydıyla hizmet akitleri askıya alınmış olan ve aynı kapsam ve statüde işe başlatılacak bulunan mevsimlik işçiler, geçici işçiler ve muayyen süreli işlerde çalışan işçiler.

Bu maddenin uygulanmasında işveren tarafından Kuruma talep vermeye gerek yoktur. Ancak alınan işçilerin isimleri 15 gün içinde Kuruma yazılı olarak bildirilir. (Değişik 2. cümle: 2002/4613 - 4.6.2002 / m.3) Ancak, bu madde kapsamında işçi alımının aynı kamu kurum ve kuruluşuna yapılması ve alınan işçilerin isimlerinin 15 (onbeş) gün içinde Kuruma yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

İŞÇİ ÇALIŞTIRAN KAMU KURUM VE KURULUŞUNUN TEFTİŞ VE DENETİMİ

MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasının denetimi, yasaların öngördüğü teftiş ve denetim organları ile Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi teftiş ve denetim organları tarafından yapılır.

EK MADDE 1 - (Ek: 99/12418 - 10.2.1999)

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına daimi işçi olarak alınacaklarda, Devlet Personel Başkanlığınca Devlet Memurluğu için yaptırılan merkezi sınavla aynı veya farklı tarihlerde ve iki yılda bir olmak üzere İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yaptırılacak merkezi yazılı sınava katılarak başarılı olduklarına dair belgeye sahip olmaları şartı aranır. Merkezi sınava İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne iş için başvurmuş olanlar katılabilir. Sınav sonuçları sınavın yapıldığı yıl ve izleyen iki takvim yılı için geçerlidir. Merkezi sınavda başarılı olmak daimi işçi kadrosuna alınmada tek başınabir hak teşkil etmez. (Değişik 1. fıkra: 2002/4613 - 4.6.2002 / m.4) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına daimi işçi olarak alınacaklarda, kamu personeli için yaptırılan merkezi sınavla aynı veya farklı tarihlerde ve en fazla yılda bir, en geç dört yılda bir olmak üzere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yaptırılacak merkezi yazılı sınava katılarak başarılı olduklarına dair belgeye sahip olmaları şartı aranır. Merkezi sınava Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne iş için başvurmuş olanlar katılabilir. Sınav sonuçları bir sonraki merkezi sınav sonuçlarının Kuruma bildirildiği tarihe kadar geçerlidir. Merkezi sınavda başarılı olmak daimi işçi kadrosuna alınmada tek başına bir hak teşkil etmez.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak atama iznini almalarını müteakip daimi kadrolarına ilk defa alacakları işçilerin sayı ve niteliklerini İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne bildirmeleri üzerine Kurum, talebe uygun olanlardan başarı sırasına göre talep miktarının iki katına kadar adayın isimlerini ve adreslerini içeren listeyi, sınava çağrılmaları için ilgili kamu kurum ve kuruluşuna gönderir. İlgili kamu kurum ve kuruluşu, sınavda başarılı olup atamaları yapılanlar ve yapılmayanlar ile başarısız olanların listesini Kuruma iletir. (Değişik 2. fıkra: 2002/4613 - 4.6.2002 / m.4) Kamu kurum ve kuruluşlarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak atama iznini almalarını müteakip, daimi kadrolarına ilk defa alacakları işçilerin sayı ve niteliklerini Türkiye İş Kurumuna bildirmeleri üzerine Kurum, başvuruları talebe uygun olanlar arasından başarı sırasına göre talep miktarının iki katına kadar adayın isimlerini ve adreslerini içeren listeyi, sınava çağırılmaları için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderir. İlgili kamu kurum ve kuruluşu, sınavda başarılı olup, atamaları yapılanlar ve yapılmayanlar ile başarısız olanların listesini Kuruma iletir.

(Ek fıkra: 2002/4613 - 4.6.2002 / m.4) Yeterli sayıda gönderme yapılmış işgücü ihtiyacı için ikinci kez gönderme yapılması istenemez ve yeniden işgücü talebinde bulunulamaz.

Merkezi sınavla ilgili usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığı, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir.

Yönetmeliğin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

EK MADDE 2 - (Ek: 99/13422 - 21.9.1999) Kamu kurum ve kuruluşları, kurumun önceden iznini almak kaydıyla, kömür ve maden işletmelerinde yer altı işlerinde çalıştırılacak işçileri Noter gözetiminde yapılacak kur’a ile belirleyebilirler. Kur’ada asıl ve yedek listeler tespit edilir, kazanan adayların işe alınabilmesi işin iş ilanında aranan koşulları taşımaları şarttır.

EK MADDE 3 - (Ek: 2000/462 - 24.3.2000) Kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen eğitim düzeyi ve mesleki belgeye sahip olmayanlar ile diploma, kalfalık ve/veya ustalık belgesi, sertifika ve sürücü belgesi türünden bir belge gerektirmeyen mesleği olanlardan istihdam edilecek işçileri, yazılı ve sözlü sınava tabi tutmadan Kurumun gönderdiği listeler esas alınmak suretiyle Noter huzurunda yapılacak kur’a çekimi ile belirlerler. Kur’ada asıl ve yedek listeler tespit edilir. Kur’ada kazanan adayların atanabilmeleri için 11 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi dışındaki şartlar ile iş ilanında aranan koşullara sahip olmaları gerekir. Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili esaslar, merkezi sınavın tatbikine ilişkin Ek Madde 1’e göre hazırlanacak olan usul ve esaslarda gösterilir.

EK MADDE 4- (Ek: 2002/4613 - 4.6.2002 / m.5) Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi yönetmelik ve diğer düzenlemelerindeki bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri uygulanmaz.

EK MADDE 5- (Ek: 2002/4613 - 4.6.2002 / m.5) Daimi işçi kadrosu için yapılan merkezi sınavı kazananlar arasından karşılanamayan işgücü talepleri, kamu personeli için yapılan merkezi sınava katılan ve başarılı olanlar arasından bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde karşılanabilir.

Doktor ve diş hekimi talepleri için sınav şartı aranmaz. Bu talepler için Kurumca gönderilenler, daha önce ilan edilen yer, gün ve saatte noter huzurunda çekilecek kur'aya tabi tutulur. Çekilen kur'a ile asil ve yedek adayın belirlemesi yapılır. Kur'ada asil olarak kazananlardan 30 gün içinde işe başlamak için başvuran olmadığı takdirde yedek olarak kazananlardan sırasıyla alım yapılır.

Kurum tarafından gönderilen iş arayan sayısı, daha önce alınmak üzere duyurulmuş olan işçi sayısından az ve/veya bu sayı kadar ise gönderilenler herhangi bir kur'a, sözlü veya mülakata tabi tutulmaksızın işe alınırlar.


GEÇİCİ MADDE 1 - (99/12418 - 10.2.1999) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde merkezi sınavla ilgili usul ve esaslar belirlenir. Merkezi sınavla ilgili usul ve esasların uygulamaya geçirileceği tarihe kadar, Yönetmeliğin yazılı sınavlara ilişkin mevcut hükümlerinin uygulanmasına, yazılı sınavların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yaptırılması kaydıyla devam edilir.

GEÇİCİ MADDE 1 - (Ek: 2001/1959 - 17.1.2001) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde 2000 yılında belirli süreli hizmet akdiyle geçici, mevsimlik ve muayyen süreli işçi pozisyonlarında istihdam edilen ve 26.10.2000 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlar, daimi işçi olarak tescillerinin Kurumca yapılması kaydıyla, 2.2.2001 tarihinden itibaren üç ay içerisinde yukarıda adı geçen kurumlarca daimi işçi kadrolarına geçirilebileceklerdir. Bu durumda olanlar için Yönetmeliğin Ek 1 ve Ek 3 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

Bu şekilde daimi işçi kadrosuna atanacakların Kurumca tescillerinin yapılabilmesi için, tescili yapılacak işçinin yukarıda belirtilen kurumlarda 26.10.2000 tarihinden önce geçici, mevsimlik ve muayyen süreli işçi olarak çalıştığının belgelenmesi şarttır. Kurumca tescilleri yapılmayanlar daimi işçi kadrosuna atanmış sayılmazlar.

Belirtilen kurumlara bağlı döner sermayeli işletmeler bünyesinde çalışan geçici, mevsimlik ve muayyen süreli işçiler, 26.10.2000 tarihi itibarıyla emeklilik, yaşlılık aylığına hak kazanmış olan veya iş akitleri aynı tarihe kadar süresinden önce çeşitli nedenlerle feshedilen geçici, mevsimlik ve muayyen süreli işçiler ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında kısmi zamanlı olarak rasat istasyonlarında çalışan geçici, mevsimlik ve muayyen süreli işçiler hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 2- (Ek: 2002/3974 - 4.4.2002 / m.1) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, özelleştirme kapsamına alınan (iştirakler hariç) kuruluşların sürekli işçi kadrolarında özelleştirmenin yapıldığı tarihte çalışmakta olanlardan, bu kuruluşların süreli veya süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi nedeniyle hizmet akitleri sona erenler ile özelleştirme sonunda, yeni işverenin iflası veya sair nedenlerle üretimin durdurulması veya hizmet akitlerinin haklı neden olmaksızın feshedilmesi nedeniyle işsiz kalan işçiler ve hizmet akitleri haklı nedenden dolayı kendileri tarafından feshedilen işçilerden, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince hizmet ve prim ödeme sürelerine göre emeklilik veya yaşlılık aylığına hak kazanamayanların, herhangi bir işte hizmet akdine dayalı olarak çalışmamaları ve 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanun uyarınca sigortalı olmamaları şartıyla, ilgililerin talepleri üzerine, en çok 1800 kişiyi aşmamak üzere, genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına (Değişik: 2002/4416 - 2.7.2002 / m.1) "31/8/2002" tarihine kadar yapılacak atamalarında, Yönetmeliğin ek 1 ve ek 3 üncü maddeleri hükümleri uygulanmaz.

(Ek fıkra: 2002/4416 - 2.7.2002 / m.1) Birinci fıkra kapsamında işe yerleştirilecekler 1800 kişiyi aşmamak üzere, üye sayısı en fazla olan işçi konfederasyonunca ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine edilmek suretiyle belirlenen listeler halinde Başbakanlığa iletilir. Başbakanlık, kadro tahsisi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarında münhasıran bu kişilerin işe yerleştirilmeleri için belirlenen listeleri Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne bildirir.

(Ek fıkra: 2002/4416 - 2.7.2002 / m.1) Birinci fıkra hükmü, özelleştirme kapsamında olup da daha sonra kapsam dışına çıkartılanlardan Yüksek Planlama Kurulu kararıyla kapatılan işyerleri ile özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların özelleştirilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması nedeniyle, kapatmanın ya da özelleştirmenin yapıldığı tarihte hizmet akitleri sona eren sürekli işçi kadrosunda çalışanlara da uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 3- (Ek: 2002/4373 - 3.7.2002 / m.1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsamında olanlar dahil, satış hasılatının %50'sinden fazlası yurt dışı faaliyetlerinden kaynaklanan ve faaliyetlerinin en az %50'si yurt dışında olan, faaliyetlerini uluslararası kurallara göre ifa etmesi mecbur olan ve uluslararası siyasi ve ekonomik şart ve risklerden anında olumsuz etkilenen kuruluşlar hariç), 3/5/2002 tarihi itibarı ile istihdam edilmekte olan mevsimlik ve muayyen süreli çalışanlar dışındaki geçici işçilerden daimi işçilerle aynı süre ve koşullarda çalışan (yılda kesintisiz olarak sürekli 12 ay çalışanlar) ve işin gerektirdiği nitelikleri taşıyanlar ilgili kuruluş ve bağlı ortaklıklarınca 31/5/2002 tarihine kadar yapılan tespit ve teklifler çerçevesinde kamu toplu iş sözleşmelerinde eşgüdümle görevli Devlet Bakanının koordinasyonunda Maliye Bakanlığı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili kuruluş yetkililerinin ve işveren sendikaları temsilcilerinin sadece kuruluşlarıyla ilgili çalışmalara katılmalarıyla oluşturulacak komisyonun görüşlerini dikkate alarak Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşü ve Devlet Personel Başkanlığı'nın izni çerçevesinde 2002 yılı içerisinde daimi işçi kadrosuna geçirilmelerinde bu Yönetmeliğin ek 1 ve ek 3 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

Bu şekilde daimi işçi kadrosuna geçirileceklerin birinci fıkrada belirtilen koşulları taşıdıklarının belgelenmesi ve Kurumca tescillerinin yapılması şarttır.

Kurum tarafından tescilleri yapılmayanlar daimi işçi kadrosuna geçirilmiş sayılmazlar.

GEÇİCİ MADDE 4- (Ek: 2002/4373 - 3.7.2002 / m.1) Kamu toplu iş sözleşmelerinde eşgüdümle görevli Devlet Bakanının koordinasyonunda Maliye Bakanlığı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüyle ilgili kuruluş yetkililerinin, işveren ve işçi sendikaları temsilcilerinin sadece kuruluşlarıyla ilgili çalışmalara katılmalarıyla oluşturulacak komisyon tarafından etkinlik, verimlilik, karlılık ve kamu yararı dikkate alınarak yapılacak müşterek çalışma çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıklarındaki emeklilik hakkını kazanmamış olanlardan ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen işçilerin, gerekli yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra ihtiyacı olan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kuruluşların daimi işçi kadrolarına 31/12/2004 tarihine kadar yapılacak atanmalarında bu Yönetmeliğin ek 1 ve ek 3 üncü madde hükümleri uygulanmaz.

Bu şekilde daimi işçi kadrosuna geçirileceklerin birinci fıkrada belirtilen koşulları taşıdıklarının belgelenmesi ve Kurumca tescillerinin yapılması şarttır.

Kurum tarafından tescilleri yapılmayanlar daimi işçi kadrosuna geçirilmiş sayılmazlar.

GEÇİCİ MADDE 5- (Ek: 2002/4613 - 4.6.2002 / m.5) Ek 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde karşılanamayan işgücü talepleriyle ilgili olarak; daimi işçi kadroları için yapılacak ilk merkezi sınav ile kamu personeli için yapılacak merkezi sınava kadar sınav şartı aranmaz. Bu taleplerin karşılanmasında da ek 5 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 6- (Ek: 2003/5904 - 14.7.2003 / m.1) 31/12/2003 tarihine kadar, bor madenlerinin yer üstü işletme ve tesislerinde çalıştırılacak işçiler hakkında ek madde 2 hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 7- (Ek: 2003/6574 - 8.12.2003 / m.1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tabi kuruluşlardan, sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarda; yurt dışından görevlendirilecek personel ile teknik personel (mühendis ve teknisyen), uzman, müdür ve daha üst unvanlı yönetici pozisyonlarına açıktan yapılacak atamalarda, 2004 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Söz konusu atamalarla ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığının uygun görüşü çerçevesinde anılan kuruluşların kendi mevzuatındaki usul ve esaslara göre işlem yapılır.

GEÇİCİ MADDE 8- (Ek: 2003/6682 - 25.12.2003 / m.1) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Gölcük Tersanesi'nde ihtiyaç duyulan en fazla 225 kişilik daimi işçi kadrosuna 2004 yılı sonuna kadar yapılacak alımlar; Kurum'un Kocaeli İl Müdürlüğüne kayıtlı olup bu Yönetmelik hükümlerine göre 2000 yılında yapılan Daimi İşçi Sınavı (DİS)'nı kazanan ve işgücü talebinde aranılan şartları taşıyanlar arasından, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde başarı sırasına göre talep miktarının dört katına kadar Kurumca gönderilenler arasından yapılır.

Birinci fıkrada belirtilen esaslara göre, Kurum tarafından gönderilenler, Milli Savunma Bakanlığı'nca alınacakları iş ve meslek kolundan yazılı ve sözlü sınava tabi tutulurlar. Sınavda elde edilen başarı sırasına göre asıl ve asıl sayısının yarısını geçmeyecek sayıda yedek listesi oluşturulur.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticesi olumsuz olanların yerine, başarı sırasına göre yedek adaylar çağırılır.

Bu şekilde atanacaklar için, bu Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları hükümleri uygulanmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

YÜRÜRLÜK

MADDE 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.