KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYESİNİN TESPİTİNE DAİR ESASLAR

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 21 Eylül 1990 - Sayı: 20642


418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8 ve 38. maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 30. maddesi uyarınca özel hizmet tazminatı artırımından yararlanmak isteyen teknik personel ile yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen Kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesi tespitinin aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yapılması Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken kararlaştırılmıştır.

Madde 1 - Kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesi; T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'ce yılda iki defa Mayıs ve Kasım ayları içinde Ankara'da, başvuran sayısının fazla olması halinde ise bu sayı dikkate alınarak ÖSYM'ce belirlenecek şehirlerde "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı" yapılmak suretiyle belirlenir.

Madde 2 - Sınavlar, Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcılarından birisinin başkanlığında; Devlet Personel Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden bir Daire Başkanı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi temsilcisinden teşekkül eden bir "Sınav Yürütme Kurulu" tarafından yürütülür.

Madde 3 - Yabancı dil bilgisi seviye tespiti;

a) Özel hizmet tazminatına artırılması imkânından yararlanmak isteyen teknik personelin, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden,

b) Yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyenlerin İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Yunanca, Danimarkaca (Danish), Farsça, Hollandaca (Datch), Arapça, İrlandaca, Portekizce, Rusça, Bulgarca, Çince, Macarca, Rumence, Lehçe ve Sırpça dillerinden,

yapılır.

Madde 4 - Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına başvuru doğrudan ÖSYM' ye yapılır. ÖSYM başvurma tarihlerini ve işlemlerini basın ve yayın yoluyla ilan eder.

Madde 5 - Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına bir sınav döneminde ancak bir yabancı dilden katılınabilinir.

Madde 6 - Kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesi aşağıdaki şekilde sınav yapılmak suretiyle tespit edilir.

İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleriyle ilgili seviye tespit sınavında çoktan seçmeli testler kullanılır. Diğer dillerde sınava katılacakların sayısı dikkate alınmak suretiyle test veya 150-200 kelimelik metinlar üzerinden Türkçe'ye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır.

Sınavlarda sözlük ve benzeri yardımcı araçlar kullanılmaz.

Madde 7 - ÖSYM, başvurma formu ile sınav ve başvurma işlemlerini açıklayan bir kılavuz hazırlar ve bu evrakı valiliklere gönderir. Sınava başvuracak personel başvuru evrakını il ve ilçe merkezlerinde valiliklerce kurulacak bürolardan temin ederler.

Madde 8 - Sınava başvuracak olanlar, başvuru formunu kılavuzdaki esaslara göre doldurduktan sonra kurumlarına onaylatarak, ÖSYM'ye iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderir veya elden teslim ederler.

Madde 9 - Kılavuzda yer alan kurallara göre doldurulmayan, geç postalanan veya postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı ÖSYM'ye zamanında ulaşmayan Başvurma Formları işleme konulmaz.

Madde 10 - ÖSYM, Sınava başvuran her kişinin adresine, posta ile sınava gidilecek bina ve salonu gösteren bir sınava giriş belgesi ile fotoğraflı bir kimlik kartı gönderir. Kimlik kartı olmadan kimse sınava alınmaz. Sınavdan önce bu belgeleri ellerine geçmeyenler, ÖSYM'den yenisini çıkartırlar.

Madde 11 - Sınavın geçerli olabilmesi için sınava girenlerin ÖSYM'nin koyacağı tüm sınav kurallarına uymaları zorunludur. Sınav kuralları başvurma formu ile birlikte temin edilen kılavuzda belirtilir.

Madde 12 - Sınav sonuçları adaylara, adreslerine posta ile gönderilecek sınav sonuç belgesi ile duyurulur.

Madde 13 - Yabancı dil bilgi seviyesi 6. maddede belirtilen sınavda 100 tam puan üzerinden aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

90-100 arasında puan alanlar (A) seviyesinde,

80-89 arasında puan alanlar (B) seviyesinde,

70-79 arasında puan alanlar (C) seviyesinde,

60-69 arasında puan alanlar (D) seviyesinde,

yeterli,

0-59 arasında puanlar yetersiz sayılır.

Madde 14 - a) Aylıklarını; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre alanlardan 13. maddeye göre yapılan değerlendirmede en az (C) seviyesinde başarılı olanlar 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38. maddesi ile öngörülen miktarlarda yabancı dil tazminatından yararlandırılırlar.

b) 375 sayılı Kanun Hükümünde Kararnamenin 2. maddesinde 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38. maddesi ile değişiklik yapılarak yabancı dil öğretmenleri ile mesleğe girmek için yabancı dil bilmek zorunda olanlara bir yabancı dil için ödeme yapılamayacağına dair hüküm kaldırılmış olduğundan sözkonusu personelin 1.7.1990 tarihinden itibaren bu esaslarda belirtilen çerçevede yabancı dil tazminatından yararlandırılmaları gerekmektedir.

Ancak, bu şekilde yararlanacak olanların bu Esaslar çerçevesinde yapılan sınavda en az (C) düzeyinde başarılı olmaları veya 15. maddede belirtilen şartlara durumlarının uyması nedeniyle sınava girmelerine gerek kalmaksızın (C) düzeyinde başarılı addedilmiş olmalara şarttır.

c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3. maddesinin (c) bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personel yabancı dil seviye tespit sınavı sonuçları esas alınarak aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30. maddesinin (b) bendinde öngörülen seviyeler nispetinde ödemeden yararlanmaya hak kazanır.

Madde 15 - 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 ve 38. maddeleri ile öngörülen yabancı dil tazminatından yararlanmada; yabancı dille eğitim yapan Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesi mezunları ve yurtdışındaki üniversitelerde en az dört yıl öğrenim görerek lisans diploması ve yurt içinde lisans düzeyinde görmüş oldukları öğrenim üzerine yabancı ülkelerdeki üniversitelerde en az iki yıl öğrenim gördükten sonra master veya doktora diploması almış olanlar ve 30.6.1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 3/H maddesine göre yapılmış olan sınavı başarmış olanların yabancı dil bilgisi seviyeleri sözkonusu sınava girmelerine gerek kalmaksızın (C) seviyesinde kabul edilir. Bunlardan (A) veya (B) seviyesine tazminattan yararlanmak isteyenlerin "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na katılmaları gerekmektedir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30. maddesi (b) bendine göre sözleşmeli personele yabancı dil bilgisi ile ilgili ödemelerde ise 375 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin 2. maddesi uyarınca yapılan seviye tespit sınavı sonuçları esas alınır.

Madde 16 - 4 yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenimi bitirerek kurumların teknik hizmetler sınıfı veya il ya da bölge teşkilatında 1. derece yönetici kadrolarına atanan ve yatırım hizmetlerinde görevlendirilenlerden 13. maddeye göre yapılan değerlendirme neticesinde yabancı dil bilgileri (C) ve daha üst seviyede olanlar başka bir sınava girmeksizin 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. maddesinde belirtilen oranlarda özel hizmet tazminatı artırımı imkânından yararlandırılabilirler.

Madde 17 - Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi veya kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışanların yabancı dil tazminatı ve özel hizmet tazminatı artırımından yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Madde 18 - Yabancı dil bilgisi seviyesinin yükseltilmesi amacıyla aynı dönemde olmamak üzere birden fazla sınava katılınılabilir.

Bu şekilde birden fazla sınava katılanlara en yüksek seviyeleri esas alınarak tazminatın ödenmesine devam olunur.

Madde 19 - 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38. maddesi kapsamına giren personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesinin (c) bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personele bildiği her yabancı dil için ayrı ayrı ödeme yapılır. Ancak, sözkonusu sözleşmeli personele yapılacak ödeme toplamı (sözleşme ücreti, kıdem ücreti, başarı ücreti ve yabancı dil ödemesi ile varsa fazla çalışma ücreti toplamı) hiçbir şekilde sözleşme ücreti tavanını geçemez.

Madde 20 - Yabancı dil tazminatından yararlanmak için seviye tespit sınavına girip başarılı olanlar doğrudan kendi kurumlarına başvururlar. Kurumlar, başarılı olan personele, sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ödeme yaparlar.

Özel hizmet tazminatının artırılarak ödenmesi imkânından yararlanacak personele ise makamın onayı tarihini takip eden aybaşından itibaren ödeme yapılır.

Madde 21 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213. maddesinden sonra gelen "zam ve tazminatlar" başlıklı ek maddesine göre, özel hizmet tazminatları yabancı dil bilmelerinden dolayı artırılarak ödenenlere ayrıca yabancı dil tazminatı ödenmez.

Madde 22 - Yabancı dil seviye tespit sınavında başarılı olan personelle ilgili listelerin 1 nüshası Maliye ve Gümrük Bakanlığına, 1 nüshası Devlet Personel Başkanlığına, 1 nüshası da ilgili kurumlara ÖSYM'ce gönderilir.

Madde 23 - Sınavların memurun görev mahalli dışında yapılması halinde sınava katılanlara Harcırah Kanunu hükümlerine göre herhangi bir ödeme yapılmaz ve ilgililer sınavlara mevzuatları uyarınca izin kullanmak suretiyle katılabilirler.

Madde 24 - 26.6.1990 tarih ve 20560 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - ÖSYM'nin 1989 yılı Kasım ayı ve 1990 yılı Mayıs ayı içinde yaptığı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (A), (B) ve (C) düzeyinde puan alanların yabancı dil tazminatı alma hakları saklıdır.

Özel Hizmet Tazminatının artırılması imkânından yararlanabilmek için 1988 yılı Ekim ayı ve 1989 yılı Nisan ayı içinde ÖSYM'ce Teknik Personel için yapılan sınavların hem yazılı hem de sözlü kısmında başarılı olunması; 1 Nisan 1990 ve 2 Eylül 1990 tarihlerinde ÖSYM'ce yapılmış olan "Dinlediğini Anlama" ve "Konuşma" sınavlarında en az (C) düzeyinde puan alınmış olması gereklidir.

Ancak, 1988 yılı Ekim ayı ile 1989 yılı Nisan ayında yapılan sınavlarda ikinci fıkraya göre başarılı olanlar, yabancı dil bilgisi seviyesinin tespiti bakımından, durumların ÖSYM'den alacakları belge ile kurumlarına belgelemek zorundadırlar.

Geçici Madde 2 - 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. maddesi yürürlüğe girinceye kadar; özel hizmet tazminatının artırılması imkânından yararlanan teknik personel hakkında mevcut uygulamaya 31.12.1990 tarihine kadar devam olunur.

Madde 25 - Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 26 - Bu Esasları Maliye ve Gümrük Bakanı ile Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

(20560 sayılı, 26.6.1990 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan formlar) EK - 1

Özel hizemt tazminatının imkanından yararlanmak isteyip Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (B) veya (C) seviyesinde puan atan teknik personel için "Dinlediğini Anlama" ve "Konuşma" sınavına

BAŞVURMA DİLEKÇESİ

Aday Numarası:

Soyadı:

Baba Adı:

Doğum Tarihi:

Memuriyet Sınıfı:

Görev Unvanı:

Kadro Derecesi:

Yabancı Dil Sınavına

Girdiği Dönem:

Girdiği Y.Dil :

Yabancı Dil Sınavında Elde Ettiği Seviye :

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına,

ANKARA

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olup, 12 Eylül 1989 tarih ve 20280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ileDevlet Personel Başkanlığının müşterek tebliği gereğince Özel Hizmet Tazminatının artırılması imkanından yararlanmak istiyorum.

Adres:

……../………./………

İMZA

 

ÇALIŞTIĞI KURUM ONAYI

Yukarıda kimliği yazılı aday kurumumuzda çalışmakta olup, 375 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 11. Maddesindeki şartları haizdir ve Özel Hizmet Tazminatının artırılması imkanından yararlanmak için başvurulabilir,

Onaylayanın,

Adı Soyadı:

Görevi:

Çalıştığı kurum:

Kurum Adresi:

Not :

  1. Bu dilekçenin en geç 5 Temmuz 1990 tarihinde ÖSYM de bulunacak şekilde gönderilmesi gerekir.
  2. Başvuruların kabulü ve sınav koşulları hakkında adaylara mektup gönderilecektir.
  3. "Dinlediğini Anlama" ve "Konuşma" sınavı ANKARA’da 2 Eylül 1990 Pazar günü yapılacaktır.
  4. Bu imkandan teknik okul çıkışlı olup da , Teknik Hizmetler Sınıfında yer almayıp il ya da bölge teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 1 inci derece yönetici kadrolarda çalışanların yararlanması mümkün olduğundan (*) işaretli yerin söz konusu personel tarafından işaretlenmesi gerekmektedir.
  5. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi 1990 Mayıs Dönemi Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) Kılavuzunun 8 inci sayfasının sonunda belirtilmiştir.