KİMLİK BİLDİRME KANUNUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 13 Temmuz 1974 - Sayı: 14944


I. BÖLÜM

GENEL ESASLAR

Konu

Madde 1 - Bu Yönetmelik; 26.6.1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 12. maddesi gereğince, anılan kanunun bildirimlerle ilgili maddelerinin uygulanma kurallarının, belge, kart ve defterlerin biçim ve kapsamı ile alınış, veriliş ve saklanma yöntemlerinin belirli ve standart kayıtlara bağlanması amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 - Özel veya resmi her türlü konaklama, dinlenme, bakım ve tedavi tesislerinin, ticaret ve sanat amacı güden bütün iş yerlerinin ve öğrenci yurtlarının sorumlu işleticileri ile bu gibi yerlerde çalışanlar ve barınanlar; resmi dairelerin yetkili amirleri; konutlarda sürekli veya geçici olarak kalanlar, çalışanlar veya konutlarını değiştirenler, bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Tanımlamalar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte sözü edilen:

a) En yakın yetkili genel kolluk örgütü deyimi; tesis, işyeri veya konutun bulunduğu yerin sürekli olarak genel güvenliğini sağlayan polis veya jandarma karakollarını,

b) Sorumlu işletici deyimi; Yönetmeliğin 6. maddesinde sayılan tesislerle, her türlü ticaret ve sanat amacı güden işyerlerini ve öğrenci yurtlarını sürekli veya geçici, sözleşmeli veya sözleşmesiz, ücretli veya ücretsiz olarak çalıştırmak ve yönetmek üzere; özel kuruluşlar için sahibi, kanuni temsilcisi veya kiracısı, resmi kuruluşlar için en büyük amir tarafından iş verilen veya atanan kişiyi veya bu kişi tayin edilmediği takdirde o yerin sahip, kanuni temsilcisi veya kiracısını,

c) Yetkili amir deyimi; kanuni yöntemine göre örgütü tarafından atanan ve resmi bina ve eklentilerinin korunması ile görevli ve sorumlu kişiyi,

d) Aile reisi deyimi;

aa) Aile birliğinin reisi olan kocayı,

bb) İkametgahı belli olmayan kişinin karısını,

cc) Kocasından ayrı yaşamağa mezun olup kendine ayrı ikâmetgah tutan kadını,

dd) Sürekli iş veya hastalık veya benzeri nedenlerle konuttan zorunlu olarak ayrılan kocanın karısını,

ee) Aynı konutta aralarında aile bağı ile yaşayanlar içinde yaşça en büyük kişiyi,

e) Ticaret ve sanat amacı güden iş yeri deyimi; her türlü ticarethane, tüccar yazıhanesi, ocak veya şantiye, fabrika ve imalathane ve atölye, depo, antrepo, ardiye, mağaza ve dükkân, banka ve banker dairesi, ikraz ve istikraz müessesesi, imtiyazlı ve imtiyazsız anonim, kooperatif, limited, komandit ve kollektif şirket gibi çalışma konusu mal veya para ticareti olan, dolayısı ile belirli yerinde para veya mal bulunduran veya hizmet arzeden ve amacı doğrultusunda maddi iş yapan özel veya kamu kuruluşlarını, ifade eder.

Süreler

Madde 4 - Bu Yönetmelikte sözü edilen:

a) 24 saat deyimi; işe başlamanın veya ayrılmanın vuku bulduğu saatten itibaren geçen 24 saatlik,

b) Üç gün deyimi; işe başlama veya geliş veya ayrılmanın vuku bulduğu saatten itibaren işlemeye başlayan 72 saatlik,

süreyi kapsar.

Kayıtlama

Madde 5 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre kimlik bildirme belgelerini en yakın yetkili genel kolluk örgütüne vermekle yükümlü tutulanlar, kimliğini nüfus hüviyet cüzdanı veya diğer resmi geçerli belgelerle isbat edemeyen kimseleri, tesislerinde barındıramaz, konut ve işyerinde çalıştıramaz.

II. BÖLÜM

YÜKÜMLÜLÜKLER

1. KISIM

İŞYERLERİ SORUMLU İŞLETİCİLERİNİN VE BU YERLERDE ÇALIŞANLARIN VE BARINANLARIN BİLDİRİLMESİ

A - Sorumlu İşleticiler

İşe Başlama-Yükümlü

Madde 6 - Otel, motel, han, pansiyon, bekâr odaları, kamp, kamping, tatil köyü, her türlü özel veya resmi konaklama yerleri (yatılı okulların pansiyonları, yetiştirme yurtları ve köy odaları dahil) ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme huzur evleri ve dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinde devamlı olarak ve herhalde bir sorumlu işletici bulunur.

Sorumlu işleticinin kimliği, o tesis açılmadan önce, sahip veya kanuni temsilcisi veya kiracısı tarafından iki örnek İşletici Kimlik Bildirme Belgesi (Form:1) ne yazılır ve bu belgeler en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir.

İşleticinin Değişmesi

Madde 7 - Sorumlu işleticinin değişmesi halinde, tesisin sahip, kanuni temsilci veya kiracısı tarafından, 24 saat içinde, yeni işleticiye ait kimlik bildirme belgesi, ayrılan işleticinin adı ve ayrılış tarihi de yazılarak yukarıki maddede belirtilen yönteme göre en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir.

B - Çalışanlar

Yükümlü

Madde 8 - Yönetmeliğin:

a) 6. maddesi kapsamına giren tesislerle,

b) 6. madde kapsamı dışındaki her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinin sorumlu işleticileri tarafından; buralarda sürekli veya geçici olarak çalıştırılanların kimlikleri, iki örnek Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi (Form:2) ne yazılır ve (a) bendi kapsamında olanların belgesi 24 saat, (b) bendi kapsamında olanların belgesi üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir.

Maddenin (b) bendindeki yerler köylerde ise belgeler anılan örgüte verilmeden önce muhtara onaylatılır.

Kimlik Kartı

Madde 9 - Yönetmeliğin 6. maddesinde yazılı tesislerde çalıştıklarından ötürü haklarında çalışanlara ait kimlik bildirme belgesi düzenlenenler adına sorumlu işletici tarafından; bu belgenin örgüte verildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Konaklama Tesis Personeline Ait Kimlik Kartı (Form:3) doldurulur ve kendilerine verilir.

Ayrılmak için başvuran kişinin kartının geri alınması zorunludur.

Kimlik kartları, ilgili tesisi tarafından örneğine ve boyutlarına uygun biçimde sağlanır.

C - Barınanlar

Yükümlü

Madde 10 - Yönetmeliğin 8. maddesine göre haklarında çalışanlara ait kimlik bildirme belgesi düzenlenen kişi aynı zamanda o işyerinde barınıyorsa, bu belgenin ilgili hanesi işaretlenir.

İş yerlerinde çalışmadan, her ne suretle olursa olsun barınmalarına müsaade edilen kişilerin kimliği, o yerin sorumlu işleticisi tarafından iki örnek Barınanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi (Form:4) ne yazılır ve bu belgeler üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir.

Bu işyerleri köylerde ise belgeler anılan örgüte verilmeden önce muhtara onaylatılır.

2. KISIM

KONUTLARDA ÇALIŞANLARIN VE OTURANLARIN BİLDİRİLMESİ

A - Çalışanlar

Ortak Hizmetlerde Çalışanlar-Yükümlü

Madde 11 - Bağımsız bir bölüm teşkil eden konutların sahip veya kiracıları ile, kat mülkiyetine tabi taşınmaz mallarda yönetici veya yönetim kurulunun bu konuda yetkili kıldığı bir üye tarafından; kapıcı, kaloriferci, bekçi ve telefoncuların ve benzeri idari, teknik ve yardımcı hizmetlerde çalıştırılanların kimlikleri,iki örnek Çalışanlara Ait Bildirme Belgesi (Form:2) ne yazılır ve bu belgeler üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir.

Konut Hizmetlerinde Çalışanlar-Yükümlü

(Değişik Madde-R.G.:31.3.2001-24359)
Madde 12- Yerleşmek amacı ile şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki konutlarda oturan aile reisleri, aralarında aile bağı olmaksızın birarada kalanlardan kendilerince seçilecek biri veya yalnız yaşayan kişiler tarafından, buralarda sürekli veya geçici olarak ve konutta kalarak çalışan hizmetçi, aşçı, mürebbiye, bekçi ve benzeri her türlü hizmetlerde çalıştırılanların kimlikleri, form 2'deki Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesine yazılır. İki nüsha ve fotoğraflı olarak düzenlenecek bu belgeler, mahalle veya köy muhtarına onaylatılarak, üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir.

B - Oturanlar

Yükümlü

(Değişik 1.fıkra-R.G.:31.3.2001-24359)
Madde 13 - Yerleşmek amacı ile şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki konutlarda oturmakta olan ailelerin reisleri, kendileri ile birlikte sürekli olarak oturan kişilerin tamamının toplu olarak, aralarında aile bağı olmaksızın kalan kişiler ile tek başlarına yaşayanlar, kendilerinin kimliklerini form 5'deki Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesine yazarlar, iki nüsha ve 18 yaşını bitirmiş olanlar için fotoğraflı olarak düzenleyecekleri bu belgeleri, mahalle veya köy muhtarlarına onaylatarak üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verirler.

Yabancılar için 5683 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükmü saklıdır.

Örnek Verilmesi

Madde 14 - Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mallarda oturmakta olan aile reisleri veya kişiler, düzenleyecekleri çalışanlara ait kimlik bildirme belgelerinin birer örneğini sorumlu yöneticiye verirler.

Misafirler-Yükümlü

Madde 15 - (23241 sayılı, 25.1.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik şekli) Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki konutlara misafir larak gelen ve 30 günden fazla bir süre için kalacak kişilerin kimlikleri, bu konutlarda oturmakta olan ailelerin reisleri veya aralarında aile bağı olmaksızın kalan veya yalnız yaşayan kişiler tarafından form 6’daki misafirlere Ait Kimlik Bildirme Belgesine yazılır ve iki nüsha olarak düzenlenen bu belgeler 20 gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir.

Göçenler-Yükümlü

Madde 16 - (23241 sayılı, 25.1.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişik şekli) Şehir kasaba ve köy sınırları içindeki konutlarda otururken mevsimlik olarak yaylak ve kışlak gibi yerlere göçen veya yaylak ve kışlaklar arasında yer değiştiren aile veya kişilerin kimlikleri, aile reisleri ve kişiler tarafından form 6’daki Konutta Kalanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesine yazılır ve iki nüsha olarak düzenlenecek bu belgeler üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir.

3. KISIM

DİĞER ÇALIŞANLARIN VE BARINANLARIN BİLDİRİLMESİ

Öğrenci Yurtlarında Bulunanlar-Yükümlü

Madde 17 - Öğrenci yurtları ve benzeri yerlerin sorumlu işleticileri tarafından; buralarda:

a) Çalıştırılanların kimlikleri iki örnek çalışanlara ait kimlik bildirme belgesi (Form:2) ne,

b) Kalan öğrencilerin veya diğer kişilerin kimlikleri iki örnek barınanlara ait kimlik bildirme belgesi (Form:4) ne,

yazılır ve bu belgeler üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir.

Köylerde düzenlenen belgeler, anılan örgüte verilmeden önce muhtara onaylatılır.

Resmi Binalarda Barınanlar-Yükümlü

Madde 18 - Resmi binaların yetkili amiri tarafından; buralarda ve eklentilerinde yatarak kalmalarına yer gösterilenlerin kimliği, iki örnek barınanlara ait kimlik bildirme belgesi (Form:4) ne yazılır ve bu belgeler üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir.

Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan 18.1.1966 günlü ve 711 sayılı Kanun veya özel mevzuatı gereğince her gün değişerek nöbet tutan personel hakkında yukarıki fıkra uygulanmaz.

Köylerde düzenlenen belgeler, anılan örgüte verilmeden önce muhtara onaylatılır.

Özel Durumu Olan Sabahçı Kahveleri

Madde 19 - İskele, istasyon, hava meydanı, terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluk olan zaman ve yerlerdeki sabahçı kahvesi ve diğer benzeri tesislerin o yerin bağlı bulunduğu kolluk örgütü ile belediye veya köy idaresinin olumlu görüşü alındıktan sonra mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından geçici veya sürekli olarak açık tutulması ve buralarda kişilerin kalması için verilen izin belgesinin, tesislerin görünür bir yerine asılması zorunludur.

Buralarda kalanlar için bildirim yapılmaz.


4. KISIM

BELGELERİN VERİLMESİ VE ÖRNEKLERİNİN SAKLANMASI

Sorumlu İşleticinin İşe Başlaması ve Ayrılması

Madde 20 - İşletici kimlik bildirme belgesi:

a) İlk sorumlu işletici için doldurulduğunda önceki sorumlu işleticiye ait haneler boş bırakılarak,

b) Ayrılanı izleyen sorumlu işleticiler için doldurulduğunda önceki sorumlu işleticiye ait bilgiler herhalde yazılarak,

kolluk örgütüne verilir.

Örgütteki görevli, önceki sorumlu işletici yoksa hemen, varsa ona ait kimlik bildirme belgesini bulup isim karşılaştırması yaptıktan sonra yeni belgenin alınış hanelerini bizzat doldurarak imzalar, birinci örneği saklar, öteki örneği yükümlüye geri verir ve önceki sorumlu işleticiye ait belgeyi imha eder.

Belge örnekleri ayrılış ve başlayış tarihleri birbirini izlemek kaydı ile tesisin çalıştığı süre boyunca yükümlüler tarafından tesiste saklanır.

Öteki Kişilerin Gelişi veya İşe Başlaması

Madde 21 - İşletici kimlik bildirme belgesi dışındaki bütün belgelerin tabloları her iki örnekte doldurulup imzalandıktan sonra ve zımbalı kısmın örneklerdeki ayrılış tarihi ve imza haneleri boş bırakılarak kolluk örgütüne verilir.

Örgütteki görevli, aldığı belge örneklerinin benzerliğini saptadıktan sonra, belgenin alınış hanelerini bizzat doldurarak imzalar, birinci örneği saklar, öteki örneği yükümlüye geri verir.

Öteki Kişilerin Ayrılması veya Konutun Değiştirilmesi

Madde 22 - Adına belge düzenlenmiş olan çalışan veya barınan kişinin o yerden ilişiğinin kesilerek ayrılması veya konutun değiştirilmesi halinde yükümlü, belgelerin verilişindeki sürelere uymak kaydı ile; kendisindeki örnekten ayırdığı zımbalı kısma ayrılış tarihini yazıp imzalayarak kolluk örgütüne verir.

Örgütteki görevli zımbalı kısmın ilgili olduğu belge örneğini bulup karşılaştırır, bunun altındaki zımbalı kısmı ayırarak, ayrılış tarihini de yazdıktan sonra imzalar ve yükümlüye verir, ondan aldığı zımbalı kısmı kendisindeki belge örneği ile birlikte imha eder.

Yükümlü, kendisinde kalan belge örneğini kolluk örgütünden aldığı zımbalı kısımla birlikte üç yıl süre ile saklar.

Konutta kalanlara ait kimlik bildirme belgesinin örneği ile kolluk örgütünden alınan zımbalı kısmın saklanması zorunlu değildir.

Hakkında belge verilmiş bulunan misafirin ayrılışı kolluk örgütüne bildirilmez.

5. KISIM

KONAKLAMA TESİSLERİNDEKİ GEÇİCİ OTURUMLARIN SAPTANMASI

Yükümlü

Madde 23 - (Değişik:R.G.15125-21.1.1975) Yönetmeliğin 6. maddesinde sayılan yerlerin sorumlu işleticileri tarafından; buralarda ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece yatacak yer gösterilen yerli ve yabancı herkesin kimliği ile geliş ve ayrılış tarihleri, konaklama yeri kayıt defteri (Form:7) ne günü gününe geçirilir.

Bu yerlerde kalacak kişilerin, kendilerine verilecek kopyalı bir örnek konaklama belgesi (Form:8) ni doldurarak imzalamaları ve sorumlu işleticiye vermeleri şarttır.

Konaklama belgesindeki bilgiler, kişinin kimliğini belirten geçerli resmi belge ile karşılaştırıldıktan sonra, konaklama yeri kayıt defterine aktarılır.

Konaklama Yeri Kayıt Defteri ve Konaklama Belgesinin Sağlanması ve Saklanması

Madde 24 - Konaklama yeri kayıt defteri ve konaklama belgesi, örneğine ve boyutlarına göre ilgili konaklama tesisi tarafından sağlanır.

Defter yıllık olarak tutulur, kapağına tesis adı ve yılı yazılır. Kullanılmağa başlanılmadan önce, sonu en yakın yetkili genel kolluk örgütüne sahife sayısı belirtilerek onaylatılır.

Defter yüz sahifeden aşağı olamaz. Yılı içinde birden fazla defter kullanılması halinde bunların kapağına birbirini izleyen sıra numarası verilir. Şu kadar ki, gelen konuk sayısının az olduğu tesislerde tek defter kullanılması ile yetinilebilir. Bu halde, yeni yılın kayıtlarına boş bir sahife bırakıldıktan sonra başlanır.

Yılın ilk gününde, bir önceki yıldan kayıtları devam edenlerin kimlikleri, o gün gelenlerden önce yeni deftere veya sahifeye bütünü ile aktarılır.

Bir yıla ait konaklama belgeleri, düzenlendiği yılı izleyen takvim yılından başlayarak bir yıl; konaklama yeri kayıt defterleri, dolduğu yılı izleyen takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile, sorumlu işleticinin sorumluluğu altında tesiste saklanır.

Saklama süreleri içinde sorumlu işleticisi değişen tesisin belgeleri ve defterleri yeni sorumlu işleticiye; kesin olarak kapanan tesisin belgeleri ve defterleri en yakın yetkili genel kolluk örgütüne hemen verilir. Bu halde, saklama görevi, geri kalan süreler için yeni sorumlu işletici veya örgüt tarafından yerine getirilir.

Belge ve Defterden Yararlanma Olanağı

Madde 25 - Yetkili resmi örgütler dışında, mahkeme kararı olmadıkça, hiç kimsenin konaklama belgelerinden ve konaklama yeri kayıt defterlerinden yararlanmasına müsaade edilemez.

III. BÖLÜM

UYGULAMADA YAPILACAK ÇALIŞMALAR VE İŞLEMLER

Belgelerin Saklanma Yeri ve Yöntemi

Madde 26 - Belgeler, verildiği en yakın yetkili genel kolluk örgütünde, karakol bölge krokisi ve binalar cetveli esas alınarak; önce mahalle veya semt (varsa bölge) sonra cadde ve sokak ve bina numarası üzerinden sınıflandırılmış ve üstünde bu bilgiler bulunan gözlerde kilit altında saklanır.

Aynı binada bulunan yükümlülerce birden fazla türde belge verilmesi halinde her belge türü form sıra numarasına göre; misafirlere ait kimlik bildirme belgesi onu düzenleyen tarafından verilmiş konutta kalanlara ait kimlik bildirme belgesine bağlanarak saklanır.

Karakol amirleri, yukarıki yöntem esas olmak kaydı ile belgelerin daha kolay izlenilmesini sağlayacak öteki yolları uygulayabilirler.

Yetkili resmi örgütler dışında mahkeme kararı olmadıkça, hiç kimsenin belgelerden yararlanmasına müsaade edilmez.

Görevliler

Madde 27 - Belgelerin teslim alınması, ayrılması, sıralanması ve saklanması görevinin aynı personele gördürülmesi esastır.

Yapıların İzlenmesi

Madde 28 - Her karakol üç ayda bir kez ve gerektiğinde sürekli olarak bölgesini tarar ve bölge krokisinde veya binalar cetvelinde yer almayan yeni veya yıkılan yapıları ve her türlü ilave ve değişiklikleri saptar, bunları kroki veya cetveline işler veya düşümünü sağlar.

Belediyeler, mahallin en büyük mülkiye amirince istenilmesi halinde düzenledikleri nümerotaj cetvelinin birer örneğini vermekle yükümlüdürler.

Belgelerin Sağlanma Yeri

Madde 29 - Bu yönetmelikte sözü edilen belgeler (Konaklama belgesi hariç) Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konulan ödenekle sağlanır.

İlçelerdeki genel kolluk örgütleri, belirecek belge ihtiyacını mali yıla girmeden önce Valiliğe iletirler.

İlin yıllık belge ihtiyacı Valiliklerce İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Bakanlık, ihtiyaca göre belgeleri sağlar ve illere gönderir. Ancak gereken hallerde Valiliklere gönderilecek ödeneklerle belgelerin yerinde sağlatılmasına Bakanlık yetkilidir.

İçişleri Bakanlığının Yetkisi

Madde 30 - İçişleri Bakanlığı:

a) Bu yönetmeliğin, verilmesini öngördüğü belgelerin örnek sayısında değişiklik yapmağa,

b) Uygun gördüğü yerlerde oturanlardan, 13. madde gereğince alınan konutta kalanlara ait kimlik bildirme belgesinde yazılı aile reisleri ile diğer kişiler için birer kimlik kartı düzenletip bu kişilere verdirmeğe,

yetkilidir.

Yukarıdaki fıkranın (b) bendine göre verilecek kimlik kartının adlarına düzenleneceği kişiler, düzenleme ve geri alınma yöntemleri, kapsayacağı bilgiler ve biçimi bir yönerge ile saptanır.

Belge İsteme Kararlarının Kapsamı ve Duyurulması

Madde 31 - (23241 sayılı, 25.1.1998 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.)


İstatistik Bilgi İstenmesi

Madde 32 - Devlet İstatistik Enstitüsü; Yönetmeliği 6. maddesinde yazılı tesislerin sayılarını, ünvan ve adreslerini, türlerini, sınıflarını, oda ve yatak sayılarını belirten listeleri Valiliklerden sağlar. Bu tesislerin tamamı veya bir kısmından öngöreceği yönteme ve formlara göre, belli süreler içinde istatistik bilgiler istemeye yetkilidir.

Dağıtım-Görevlendirilecek Kişiler

Madde 33 - Belgelerin boş olarak dağıtımı ve doldurulmuş olarak geri alınması konusunda genel kolluk örgütleri, köy ve mahalle muhtarlarını görevlendirebilirler.

Ek Madde 1 - (Ek. RG: 8.10.1999 - 23840) 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2 nci maddesinde sayığlan tesislerden; otel, model ve tatil köyleri ile 30 yatak üzerinde kapasitesi olan özel veya resmi konaklama yerleri ve yatarak tedavi uygulayan özel sağlık müesseseleri, KONAKLAMA YERİ KAYIT DEFTERİ (Form: 7) nde yeralan bilgileri günlük bilgisayar çıktısı almak ve çıktıları sorumlu işleticiye onaylatıp beş yıl süreyle muhafaza etmek kaydıyla, İçişleri Bakanlığının ve ilgili diğer Bakanlıkların da görüşünü alarak özelliklerini tespit edeceği bir bilgisayar programında tutabilirler.Bu yerlerdeki bilgisayar çıktıları KONAKLAMA YERİ KAYIT DEFTERİ (Form: 7) yerine geçer.Tespit edilecek bilgisayar programı günün şartlarına ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak tespit usulüne uygun olarak değiştirilebilir.

Bastırılmış Konaklama Belgeleri

Geçici Madde 1 - (Ek:R.G.15125-21.1.1975) Kimlik Bildirme Kanununun uygulanması ile ilgili Yönetmeliğin 23. maddesinin değişikliğinden önce ilgililerince bastırılan konaklama belgelerinin en çok bir yıl kullanılmasına devam olunur.

Yürürlük Tarihi

Madde 34 - Bu yönetmelik, yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme Yetkisi

Madde 35 - Bu yönetmelik hükümlerini Adalet, İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Devlet İstatistik Enstitüsü işlerine bakan Devlet Bakanları yürütür.


İŞLETİCİ KİMLİK BİLDİRME BELGESİ (FORM:1)

Tesisin

Türü Yeri

Adı

İl - İlçe
Bucak-Köy

Mevki-Semt

Cadde-Sokak Bina No. Telefon No.
           

TESİSİN SORUMLU İŞLETİCİSİNİN
Soyadı-Adı  
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU
Baba Adı   İl - İlçe  
D.Yeri ve T.   Bucak - Köy  
Uyruğu   Pasaport Ta. Ve Sa.  
İşi   İkamet Tez. Ta. Ve Sa.  

Konut Ad.
ve Telefon No.

  İşe Başlama Tarihi  
  İmzası  

ÖNCEKİ SORUMLU İŞLETİCİNİN
Soyarı Adı  

Ayrılış Ta.

 

TESİSİN SAHİBİ, KANUNİ TEMSİLCİSİ, KİRACISI VEYE AMİRİNİN

Soyadı Adı

 
Durumu
Sahip K.Temsilci Kiracı Amir
Baba Adı          
D. Yeri ve T.  

Nüfusa Kayıtlı Olduğu

Uyruğu   İl-İlçe      

Konut Ad. ve Telefon No.

  Bucak-Köy      

İkamet Tez.
Ta. Ve Sa.

     

Yukarıda Bilgilerin Doğruluğunu Onaylarım / /19 İmza

BELGEYİ TESLİM ALANIN

Adı Soyadı : ……………………………………. Görevi : ………………………………

Rütbesi : ……………………………………. İmzası : ……………………………….

AÇIKLAMA

 1. Bu belge otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü, her
 2. türlü özel veya resmi konaklarda yerlyeri (yatılı okulların panssiyonları, yetiştirme yurtları ve köy odaları sahil) ile özel sağlık müeseseleri, dinlenme ve huzur evleri ve dini ve hayır kurumlarının sahip kanuni temsilci veya kiracın veya amiri, iş verdiği veya atadığı sorumlu işlyetici için düzenler. İri kitap harfleri ile doldurulur.

 3. Bu yerlede her halde bir sorumlu işlyetici bulunur. Yoksa, tesisin sahip, kanuni
 4. temsilci veya kiracısı veya amiri belgeyi kendi adına düzenler. İşe başlama saatini izleyen 24 saat içinde belge doldurulup imzalanak iki örnek halinde tesisin bulunduğu çevrenin sürekli olarak genel güvenliğini sağlayan polis veya jandarma karakoluna verilir.

 5. Belge ilk sorumlu işlyetici için veriliyorsa, önceki işleticiye ait tablo doldurulmuş.
 6. Belgeyi düzenleyen durumunu kendisine ait tabloda (x) işareti ile gösterir.

 7. Karakol görevlisi belgenin her iki örneğini imzalayıp bir örneğini geri verirken, ayrılan
 8. sorumlu işleticinin belgesini imha eder, yeni belgeyi onun yerine koyar.

 9. Geni venilen belge örneği tesisin çalıştığı sürece tarih sırasına göre tesiste saklanır.
 10. Süreye uyulmaması, belge verilmemesi veya gerçeğe aykırı belge verilmesinin cezai

sorumluluğu gerektirdiği, kazıntılı ve silintili belgelerin kabul edilmiyeceği umutulmamalıdır.

ÇALIŞANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ (FORM:2)

ÇALIŞILAN YERİN

Türü

İşyeri

Konut

Yurt

     

Bulunduğu

İl - İlçe

Bucak - Köy

Mevki-Semt Cadde-Sokak Bina No. Telefon No.

ÇALIŞANIN
Soyadı Adı  
Nüfusa Kayıtlı olduğu
Baba Adı   İl-İlçe  
D.Yeri ve Tar.   Bucak Köy  
Medeni Hali   Pas.T.ve S.  
Uyruğu   İ.Tes. ve S.  

Önceki İşinin

Adı Yeri

Adresi

Ayrılış Tar.
     

Yaptığı İş

 

Başlama Tarihi

İşyerinde  

/ /19

 

BELGEYİ DÜZENLEYENİN
Soyadı Adı  
Durumu

Baba Adı

 

İşyerinde

Sahibi  
  Kiracısı  
D.Yeri ve T.   Sorumlu İşleticisi  
Uyruğu  

Konutta

Aile Reisi  

Konut Ad. Ve Telefon No.

  Yö. Veya yetkili üye  
Yurtta Sorumlu işletici  

Bu kısmın belge örneği ile birlikte üç yıl saklanması sorumludur. (28x19)

AÇIKLAMA
 1. Bu belgeyi, her türlü iş yerlerinin ve öğrenci yurtlarının sorumlu işleticileri sürekli veya
 2. geçici olarak çalıştırıldıkları kişiler için, bağımsız konutların sahip veya kiracıları ile apartman yöneticileri veya yetkili üyesi o yerin ortak hizmetlerinde çalıştırdıkları kişiler için; konutlarda aile reisleri ile sırdalarında aile bağı olmayanların seçtikleri bir kişi veya yalnız lyaşayan kişiler konut hizmetlerinde yatırarak çalıştırıldıkları kişiler için düzenler. İri kitap harfleri ile doldurulur.

 3. Ticaret ve sanat amacı giden iş yerleri ve öğrenci yurtları köylerde ise belge muhtara
 4. onaylıtılır. Konaklama tesislerinde çalıştırıların belgesi işe başlama saatinden itibaren 24 saat, ötekilerinki üç gün içinde o yerin bulunduğu çevrenin sürekli olarak genel güvenliğini sağlayan polis veya jandarma karakoluna iki örnek olarak verilir. Çalışan ayrıca orada barınıyorsa, özel hpaneye (x) işareti konulur. Belgeyi düzenleyen durumunu kendi tablosunda (x) işardeti ile gösterir. Her halde zımbalı kısmındaki ayrılış tarihi ve imza haneleri boş bırakılır. Örneklerin teslim alınmasını ilişkin yeri karakolca imzalanarak biri geri verilir.

 5. Kesin ayrılışlarda, yukarki sürelerde uyularak, örnekten zımbalı kısım ayrılıp, ayrılış
 6. tarihi ve imza konulduktan sonra karakola verilir. Karakol, kendisindeki örnekten zımbalı kısmı ayırıp ayrılış tarihi ve imza koyarak belge sahibine verir, getirilen kısmı ve kendisindeki belge örneğini imha eder. Geri verilen kısım ve belge örneği belge sahibine üç yıl saklanır.

 7. Süreye uyulmaması, belge verilmemesi veya gerçeğe aykırı belge verilmesinin cezai

sorumluluğu gerektirdiği, kazıntılı ve silintili belgelerin kabul edilmiyeceği unutulmamalıdır.

KONAKLAMA TESİSİ

PERSONELİNE AİT

KİMLİK KARTI

Soyadı, Adı  
Baba Adı  
Doğum Yeri-Tar  
Görevi  
Uyruğu Kan grubu

BARINANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ

BİNANIN BULUNDUĞU YER

BİNANIN KULLANMA TÜRÜ

İl - İlçe   Resmi Öğrenci yurdu  
Bucak-Köy   Özel Öğrenci Yurdu  
Mahalle   Yatılı Okul Pansiyonu  
Mevki-Semt   Yetiştirme Yurdu  
Cadde-Sokak   Köy Odası  
Bina No. Tel. Resmi Bina  
Adı   İş Yeri  

BARINANIN
Soyadı-Adı  
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU
Baba Adı   İl-İlçe  
D.yeri ve ta.   Bucak-Köy  
Uyruğu   Pasa.T. ve S.  
    İks.Tez.ve S.  

Geliş Tarihi

 

ÖĞRENCİ İSE

Öğrenim yeri Sınıfı Numarası
Geldiği yerin adresi        

Bu kısmın belge örneği ile birlikte üç yıl saklanması zorunludur (25x19)

AÇIKLAMA
 1. Bu belgeyi, konaklama tesisleri dışındaki her türlü ticaret v sanat amacı güden iş
 2. yerlerinin sorumlu işleticileri, buralarda çalışmadan barınan kişiler için; resmi ve özel öğrenci yurtları, yatılı okul pansiyonları, yetiştirme yurtları, köy odaları veya resmi binaların sorumlu işleticileri veya yetkili amirleri, buralarda barınan öğrenciler ve diğer kişiler için düzenler. İri kitap harfleri ile doldurulur.

 3. Barınılan binanın türü üst tablodaki hanelerden birine (x) işareti konularak gösterilir.
 4. Bu yerler köşlerde ise belgeler muhtara onaylatılır. Belge, barınmanın başladığı saatten itibarem üç gün içinde o yerin bulunduğu çevrenin sürekli olarak genel güvaenliğini sağlayan polis veya jandarma karakoluna iki örnek olarak verilir. Her halde zımbalı kısmındaki ayrılış tarihi ve imza haneleri boş bırakılır. Örneklerin teslim alınmasına ilişkin yeri karakolca imzalanarak biri geri verilir.

 5. Kesin ayrılışla, da yukarki süreye uyularak, örnekten zımbalı kısım ayrılıp, tarih ve
 6. imza konularak karakola verilir. Karakol kendisindeki örnekten zımbalı kısmı kısmı ayırıp ayrılış tarihi ve imza koyarak belge sahibine verilir, getirilen kısım ile kendisindeki belgeyi imha eder. Geri verilen kısım ve belge örneği belge sahibince üç yıl saklanır.

 7. Süreye uyulmaması, belge verilmemesi veya gerçeğe aykırı belge verilmesinin cezai
 8. sorumluluğu gerektirdiği, kazıntılı ve silintili belgelerin kabul edilmiyeceği umutulmamalıdır.

 9. KONUTTA KALANLARA AIT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ (FORM-5)
KONUTUN BULUNDUĞU YER

KONUTUN TÜRÜ

İl-İlçe Bucak-Köy Mevki-Semt Bina No. Daire No. Telf. No. Bağımsız Ev Ap. Yaylak Kışlak
                   

KONUTTA KALANLAR

SORULAR

Aile Reisi (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Soyadı, adı

           

Baba Adı

           

D.yeri ve tarihi

           

Uyruğu ve işi

           

Nüfusa kayıtlı olduğu

İl-İlçe            
Bucak            
Köy            

Pasaport Ta. ve S.

           

Öğrenci ise

Okul adı            
Sınıf No.            

Aile reisine yakınlığı

         

Önceki konutun adresi

     

Geliş Tarihi / /19

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylarım. / /19
BELGEYİ TESLİM ALANIN


Alınış tarihi

Adı, Soyadı Görevi Rütbesi İmzası
         

KONUTUN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE BELGEYİ DÜZENLEYEN İLE KOLLUK ÖRGÜTÜ ARASINDA DEĞİŞTİRİLECEK KISIM
Soyadı, Adı   Boşalttığı konutun adresi  
Baba adı   Ayrılış tarihi  
D.yeri ve t.   İmza  
SORULAR
(7) (8) (9) (10) (11) (12)

Soyadı, adı

           

Baba Adı

           

D.yeri ve tarihi

           

Uyruğu ve işi

           

Nüfusa kayıtlı olduğu

İl-İlçe            
Bucak            
Köy            

Pasaport Ta. ve S.

           

Öğrenci ise

Okul adı            
Sınıf No.            

Aile reisine yakınlığı

           

Yukarıdaki, bilgilerin doğruluğunu onaylarım. Aile reisi Köy muhtarı

(İmza) (Resmi Mühür ve İmza)

AÇIKLAMA
 1. Bu belgeyi, aile reisleri kendileri ve konutta birlikte oturduğu kimseler için, aralarında
 2. aile bağı olmaksınız kalan kişiler ile yalnız yaşayanlar kendileri için düzenler. İri kitap harfler. Köyde düzenlenen belgeler muhtara onaylatılır. Her halde ayrı iş tarihi ve imza hanesi zımbalı kısımda boş bırakılarak sürekli olarak genel güvenlliğini sağlayan polis veya jandarma karakoluna iki örnek olarak verilir. Örneklerin teslim alınmasına ilişkin yeri karakolca imzalanak biri geri verilir.

 3. Konut değiştirirken, üç gün içinde örnekten zımbalı kısım ayrılıp tarih ve imza
 4. konularak karakola verilir. Karakol kendisindeki örneği imha eder. Geri verilen kısım ve belge örneğinin belge sahibince saklanması zoronlu değildir.

 5. Süreye uyulmaması, belge verilmemesi veya gerçeğe aykırı belge verilmesini

sorumluluğu gerektirdiği, kazıntılı ve silintili belgelerin kabul edilmiyecği unutulmamalıdır.


MİSAFİRLERE AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ (FORM:6)
KONUTUN BULUNDUĞU YER

KONUTUN TÜRÜ

İl-İlçe Bucak-Köy Mevki-Semt Bina No. Daire No. Telf. No. Bağımsız Ev Ap. Yaylak Kışlak
                   

KONUTTA KALANLAR

SORULAR

Aile Reisi (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Soyadı, adı

           

Baba Adı

           

D.yeri ve tarihi

           

Uyruğu ve işi

           

Nüfusa kayıtlı olduğu

İl-İlçe            
Bucak            
Köy            

Pasaport Ta. ve S.

           

Geldiği

İl-İlçe            
Bucak-Köy            
Tarih            

Misafir edene yakınlığı

         

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylarım. / /19
BELGEYİ TESLİM ALANIN


Alınış tarihi

Adı, Soyadı Görevi Rütbesi İmzası
         

SORULAR

(6) (7) (8) (9) (10) (11)

Soyadı, adı

           

Baba Adı

           

D.yeri ve tarihi

           

Uyruğu ve işi

           

Nüfusa kayıtlı olduğu

İl-İlçe            
Bucak            
Köy            

Pasaport Ta. ve S.

           

Geldiği

İl-ilçe            
Bucak-k.            

Misafir edene Ya.

           

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylarım.

...../..../19....

Misafir edena ile reisi

İmza

AÇIKLAMA
 1. Bu belgeyi, ancak yletkili makamların karar vermesi halinde, aile reisleri veya kişiler,
 2. yanlarındaki misafirler için düzenler. Belge, üç gün içinde konutun bulunduğu çevrenin sürekli olarak genel güvenliğini sağlayan polis veya jandarma karakoluna iki örnek olarak verilir. İri kitap harfleri ile doldurulur. Ön yüz dolduğu takdirde arka yüze yazılır. Artan haneler çapraz çizgi ile kapatılır.

 3. Süreye uyulmaması, belge verilmemesi veya aykırı belge verilmesinin cezai sorumluğu

gerektirdiği, kazıntılı ve silintili belgelerin kabul edilmiyeceği unutlmamalıdır.Değişik Form : R.G. : 21.1.1975 - 15125

(**)

(*)


KONAKLAMA BELGESİ - HOTEL AOOOMODATION REGISTRATION FORM

Soyadı - Adı .....................................

Name and Surname

Devamlı oturduğu yer ........................

Country of residence

(***) Baba adı ...................................

Son ayrıldığı yer ..................................

Last place or country he left

Doğum yeri ve Ta. ...........................

Place and date of birth

Geliş Tarihi ......................................

Date of arrival

Uyruğu .............. Halen yaptığı iş ......

Nationailty Occupation

Beraberindeki eş ve çocukları ile 15 yaşından küçük diğer kişiler :

Accompanled wife, children and persone under 15 years:

Oto no ....................

Car plate

Kimlik Belgesinin - Travel Document

Soyadı - Adı Yaşı Yakınlık Derecesi

Name and

Türü ............. Tarihi ve Sayısı ........

Verildiği yer ...................................

Country of İssue

Surname age Relationahip

.............. ..... ........................

.............. ..... ........................

.............. ..... ........................

Ayrılış Tarihi ...............................

Date of Departuere

Gittiği yer .............. İmza ............

Place of Destination Signature

ODA No. Geceleme Sayısı Sorumlu İşleticinin İmzası

Form 3 (17 x 125)(*) Buraya tesi amblemi veya adı ve adresi ile telefon numarası yazılır.

(**) Bu boşluğa, tesis idaresi yararlı gördüğü bilgileri yazabilir.

(***) Yabancı uyrukluların, baba adlarını yazmaları istenilmez.