KIZ TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARINA BAĞLI KREŞ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 17 Ekim 1975 - Sayı: 15386


BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

Kuruluş

Madde 1 - Okul öncesi eğitimi alanında öğrenim yapan öğrencilere süt çağı çocuklarını gözleme, inceleme, çocuk gelişiminin temel ilkelerini kavrama imkânlarını sağlamak ve onlara bu çağ çocuklarına gereği gibi bakabilmek; onların eğitimini en iyi bir şekilde uygulayabilmek için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla lüzum görülen Kız Teknik Öğretim okullarında kreşler açılır.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik, kız teknik öğretim okullarına bağlı kreşlerin amaçlarını, örgütünü, çalışma yöntem ve prensiplerini kapsar.

Tanım

Madde 3 - Kreş, 0-2 yaş arası (3 yaşından gün almamış) çocukların bakım ve eğitimini sağlayan kurumdur.

Amaçlar

Madde 4 - Kreşin amaçları şunlardır:

a) Çocuk gelişimi ve eğitimi derslerinin müfredat programlarında istenen gözlem ve laboratuvar çalışmalarına imkân hazırlamak.

b) Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü öğrencilerine süt çocuğunun biyolojik, psikolojik, sosyal ve zihni özelliklerini tanıtmak; ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak yollarını öğretmek; bunun için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.

c) Çeşitli sosyal ve ekonomik şartların getirdiği aile sorunlarının çözümünde en iyi bir şekilde yardımcı olmak.

ç) Ana-baba ve çevreyi süt çocuğunun bakım ve eğitimi konusunda aydınlatmak.

d) Resmi ve özel kuruluşların açacakları kreşlere örnek ve yardımcı olmak,

e) Kız Teknik Öğretim okullarının diğer bölümlerindeki öğrenciler için de ilgili konularda uygulama imkânı sağlamak,

f) Öğrencilere, özel ve resmi kurumlarda kreşler kurmak ve yönetme hususunda istek, anlayış ve bu iş için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Yönetmeliğin Dayanağı

Madde 5 - Bu yönetmelik 2287 sayılı Kanunun 9. maddesine göre hazırlanmıştır.

Başlıklar

Madde 6 Kısım, bölüm ve madde başlıkları inceleme ve araştırmayı kolaylaştırmak için konulmuş olup, yönetmelik metnine dahil değildir.

BÖLÜM II

KAYIT VE KABUL


Madde 7 - Kreşe müracaat edenler arasında seçimle "40" gününü tamamlamış "3" yaşından gün almamış (25. aydan gün almamış) çocuklar alınır.

Madde 8 - Çocuklarını kreşe vermek isteyen veliler her yıl 25 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında dilekçe ile okul müdürlüğüne müracaat ederler.

Madde 9 - Kreşe alınacak çocuklardan şu belgeler istenir:

a) Veli müracaat dilekçesi

b) Kimlik cüzdanının onanmış örneği,

c) Sağlık raporu (kreşin doktorundan, yoksa bir başka çocuk doktorundan veya Hükümet Tabipliğinden alınır)

ç) Listeye göre hazırlanmış çocuk eşyaları (Liste kreş yöneticisi veya öğretmenleri tarafından hazırlanır.)

Madde 10 - Kreşe alınacak çocuklar aşağıda belirtilen görevlilerden kurulu bir komisyon tarafından seçilirler:

a) Okul Müdürü

b) Kreşin eğitimi ve yönetimiyle görevli çocuk gelişim ve eğitimi öğretmeni

c) Kreş öğretmeni,

ç) Varsa okulun diğer çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenleri

d) Kreşin doktoru ve hemşiresi.

Madde 11 - Kreşe alınacak çocukların sayısı kreşin personel, bina ve diğer imkânları dikkate alınarak seçim komisyonu tarafından, her öğretim yılı başında tespit edilir.

Madde 12 - Seçim komisyonu müracaat fişlerini (Örnek-I) aşağıda belirtilen esasları dikkate alarak inceler:

a) Kreşe 40 gününü tamamlamış ve 3 yaşından (25 aydan) gün almamış olan çocuklar alınır.

b) Müracaat edenlerin sayısı kafi geldiği takdirde kreşe kız, erkek çocuklar yarı yarıya alınır.

c) Değişik sosyo-ekonomik seviyeyi ve her çevreyi temsil eden çeşitli aile tiplerinden gelen çocukların alınmasına dikkat edilir.

ç) Kreşe alınacak çocukların en az beşte biri fakir aile çocukları arasından seçilir.

BÖLÜM - III

BAKIM VE EĞİTİMDE TEMEL ESASLAR

Madde 13 - Bakım ve eğitimde temel esaslar şunlardır:

a) Süt çağı çocuklarının, ilgi ihtiyaçlarına uygun bakım ve eğitim en iyi şekilde yürütülür.

b) Kreş çocuklarının sevgi, ilgi, şefkate dayanan bir ortamda yetişme ve gelişmeleri sağlanır.

c) Çocukların günlük faaliyet programları onların ilgi, seviye, ihtiyaç ve kabiliyetleri gözönünde bulundurularak düzenlenir.

ç) Çocuklara eşit muamele yapılır.

d) Çocuklara bir sınır içinde serbestiyet tanınır.

e) Çocuklara fiziki ceza verilmez.

f) Faaliyetlerin süreleri çocukların ilgi sürelerine göre hazırlanır. Bu süreler kısa tutulur.

g) Hareketli bir faaliyeti yavaş bir faaliyet izler.

h) Çocuklar herhangi bir faaliyete zorlanmaz. Belli bir faaliyete katılmak istemeyen çocuk başka bir faaliyete katılması için teşvik edilir.

ı) Çocuklara aşırı kurallı faaliyetler yaptırılmaz.

i) Çocukların temizliklerine gereken önem verilir.

j) Çocukların beden, ruh ve sosyal gelişimlerinin sağlıklı bir biçimde oluşmasını sağlayacak tedbirler alınır.

k) Her yaş çocuğunun bir sonraki gelişim basamağına kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak tedbirler alınır.

l) İki yaşındaki çocukların ana okuluna hazırlanmalarını sağlayacak faaliyetlere yer verilir.

m) Çocukların en iyi bir biçimde beslenmeleri için gerekli tedbirler alınır.

BÖLÜM - IV

GÖREVLİLER, NİTELİKLERİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Görevliler

Madde 14 - Kreşte görevliler şunlardır:

a) Kreş yöneticisi,

b) Kreş öğretmeni,

c) Doktor,

ç) Hemşire

d) Çocuk bakıcısı

e) Çamaşırcı

f) Hizmetli.

Kreş Yöneticisi

Madde 15 - Okul idaresi çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenlerinden birisini kreş yöneticisi olarak görevlendirir.

Görevleri

Madde 16 - Kreşin işleyişinde birinci derecede sorumlu olan yöneticinin görevleri şunlardır:

a) Çocukların sevgi ve şefkate dayanan bir ev ve aile ortamı içinde yaşama, gelişme ve yetişmelerini sağlamak.

b) Çocukların sağlık ve eğitimi ile ilgili işlerin düzenli yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek.

c) Kreş personelinin görevlerini düzenli yürütmelerini ve gerektiğinde personelin sağlık kontrolünden geçmelerini sağlamak.

ç) Ayda en az bir defa velilerle toplantı yapmak.

d) Kreşte usulüne göre ve ilgili memurlar sorumluluğu altında demirbaşları teslim almak ve ayrılırken devretmek.

e) Kreşte çalışan hizmetlileri bir program dahilinde hizmet-içi eğitimine tabi tutmak.

f) Okul öncesi eğitimi konusunda toplumu aydınlatmak.

Kreş Öğretmeni

Madde 17 - Kreş öğretmeni Kız Teknik Öğretim okullarının (Teknik ve Mesleki Lise) çocuk gelişimi ve eğitimi meslek dalından mezun olup, öğretmenlik formasyonu almış bulunanlar arasından atanır.

Görevleri

Madde 18 - Çocukların eğitiminden sorumlu olan kreş öğretmeninin görevleri şunlardır:

a) Çalışma programında belirtilen çocukların ilgi, ihtiyaç, seviye ve kabiliyetlerine uygun olarak:

1 - Oyun

2 - Dinlenme

3 - Temizlik

4 - Beslenme

5 - Müzik

6 - İş alanlarında günlük faaliyet planları hazırlamak ve uygulamak.

b) Çocukların davranış özelliklerinin, psikolojik ve psiko-motor gelişimlerinin gözlemini yapmak ve kayıtlarını tutmak.

c) Günlük faaliyetlerde kullanılacak materyali önceden hazırlamak.

ç) Kreşte günlük yoklamayı yapmak.

d) Kreşteki çocuklar için günlük menüleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

e) Çocukların yemek yeme ve uyku durumlarını gösterir çizelgeleri hazırlamak ve uygulamak.

f) Çocuklar hasta olunca doktoru haberdar etmek, gerekli tedbirlerin alınmasında yardımcı olmak.

g) Çocukların bakım ve eğitimiyle ilgili çalışmalarda kreş yöneticisi ile işbirliği yapmak.

h) Yalnız kreşte nöbet tutmak (okul nöbetine dahil edilmez.)

ı) Okul müdürünün gerekli gördüğü hallerde Okul Öğretmenler toplantısına katılmak.

i) Kreş yöneticisinin bulunmadığı zamanlarda kreşin yönetim işlerini yürütmek.

j) Okul öncesi eğitimi konusunda toplumu aydınlatmak.

Doktor

Madde 19 - Kreşte bir çocuk doktoru görevlendirilir.

Doktorun Görevleri

Madde 20 - Doktorun görevleri şunlardır:

a) Çocukların kreşe ilk giriş muayenelerini yapmak, gerektiğinde bunları hastane ve dispanserlere sevk etmek.

b) Kreşe alınacak personelin ilk muayenelerini yapmak; portörlük ve dispanser muayenelerini yaptırmak.

c) Çocukların günlük sağlık kontrollerini yapmak.

ç) Çocuklara gerekli aşıları zamanında yapmak veya yaptırmak.

d) Hasta çocukların muayene ve tedavilerini yapmak; hastaneye yatırılması gerekenleri yöneticiye bildirmek.

e) Binanın ısıtılması, havalandırılması ve sağlık şartları konusunda okul müdürlüğüne teklif ve tavsiyelerde bulunmak.

f) Kreşte çalışan personelin sağlık şartlarını ve hemşirenin görevlerini kontrol etmek.

g) Kreşte bulunan personele sağlık bilgisi, beslenme, ilk yardım hakkında gerekli bilgi ve beceriyi vermek.

Kreş Hemşiresi

Madde 21 - Kreş hemşiresi sağlık koleji veya hemşire okulu mezunları arasından atanır.

Görevleri

Madde 22 - Kreş hemşiresinin görevleri şunlardır:

a) Çocuk bakıcılarının mesleki bilgi ve pratiklerinin gelişmesine yardım etmek.

b) Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında gördüğü eksik ve kusurları gidermek, yapamayacağı ve yetkisi dışında kalanlar varsa bunları doktora zamanında bildirmek.

c) Muayene, tedavi ve diğer çalışmalarda doktora yardım etmek.

ç) Çocukların kilolarını, boylarını, dişlerinin çıkış tarihlerini, yapılan aşılarını sağlık defterine doktor nezaretinde işlemek.

d) Çocuk bakıcılarının ve hizmetlilerin çalışmalarını kontrol etmek.

e) Odaların en müsait şekilde havalandırılmasına nezaret etmek.

f) Acil vakalarda derhal doktoru çağırmak, doktor bulunmadığı takdirde kreş yöneticisi aracılığıyla çocuğun velisine bilgi verilmesini sağlamak.

g) Bulaşıcı bir hastalıktan şüphelendiği hallerde çocuğu derhal diğerlerinden ayırarak doktora bildirmek ve evine göndermek.

Çocuk Bakıcısı

Madde 23 - Çocuk bakıcısı bu konuda yetişmiş kadınlar arasından atanır.

Görevleri

Madde 24 - Çocuk bakıcısının görevleri şunlardır:

a) Çocukların temizlik işlerini yapmak, altları kirlendikçe değiştirmek.

b) Çocukların her uyanışta yüzünü, mamadan sonra ağızlarını silmek.

c) Çocukların hergün öğretmen veya hemşire tarafından yapılan banyolarında yardımcı olmak.

ç) Karyola ve yatak odalarının temizlik, havalandırma ve düzen işlerini yapmak.

d) Öğün saatlerine göre çocukların beslenmesini öğretmen ve hemşire ile birlikte, çocukların gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek şekilde uygulamak.

e) Çocukların açık hava ve güneşten yararlandırılmasında öğretmen ve hemşireye yardımcı olmak.

f) Çocukların yatırılmasına yardım etmek.

g) Çocukların yemekten, oyundan ve tuvaletten sonra gerekli temizliğini yapmak veya yaptırmak.

Çamaşırcının Görevleri

Madde 25 - Çamaşırcının görevleri şunlardır:

a) Çocukların çamaşırlarını yıkamak.

b) Bölüm yetkililerinin kreşle ilgili vereceği işleri yapmak.

c) Yıkanan çamaşırları ütüleyip yerlerine yerleştirmek.

ç) Yırtık ve sökük çamaşırların onarımını yapmak.

Hizmetlinin Görevleri

Madde 26 - Hizmetlinin görevleri şunlardır:

a) Kreşin tüm temizlik işlerini yapmak.

b) Kreşin günlük bulaşıklarını yıkamak.

c) Mama ve yemek saatlerinde servise yardım etmek.

ç) Kreşin alış-veriş işlerini yapmak.

BÖLÜM - V

İŞ VE TATİL ZAMANLARI

Madde 27 - Kreş bağlı bulunduğu okulla birlikte açılır ve kapanır.

Madde 28 - Kreş sabah saat 8.30'da açılır. 18.00 de kapanır.

Madde 29 - Çarşamba günü öğleden sonra kreş faaliyetine devam eder.

Madde 30 - Hafta sonu tatillerinde, resmi tatillerde ve bağlı bulunduğu okulun yarı yıl tatillerinde kreş kapanır.

Madde 31 - Kreşe gelmeyen çocukların durumları velileri tarafından kreş idaresine duyurulur. Bunlardan hastalık özürü olanlar kreş doktoru tarafından muayene edilirler. Bulaşıcı hastalık sebebiyle gelmeyen çocuklar ise ancak iyileştiklerini bildiren doktor raporuyla kreşe devam edebilirler.

BÖLÜM - VI

KREŞİN GELİRİ

Madde 32 - Kreşin mali işleri bağlı bulunduğu okul koruma derneği veya kreşin kendi kuracağı dernek eliyle yürütülür.

Madde 33 - Fakir aile çocuklarından bakıma katılma payı alınmaz.

BÖLÜM - VII

BİNA

Madde 34 - Kreş açılacak binada aranması gerekli şartlar şunlardır:

a) İdareci ve öğretmen odası

b) Doktor ve hemşire odası

c) Uyku ve oyun odası

ç) Çocukların altını değiştirecek bir oda.

d) Emzirme odası

e) Mutfak

f) Banyo

g) Tuvalet

h) Bahçe

Adı geçen bölmeler kullanmada kolaylık sağlamak amacıyla aynı katta ve birbirine yakın olmalıdır.

BÖLÜM - VIII

DEFTER VE DOSYALAR

Madde 35 - Kreşe müracaat eden velilerin doldurdukları müracaat fişleri (Örnek-I) belirli bir dosyada saklanır.

Madde 36 - Kreşe devam eden çocuklar için verilen örneğe (Örnek II) uygun bir kayıt ve künye defteri tutulur ve her çocuk için bir dosya açılır.

Madde 37 - Çocukların kreşe devam durumlarını tespit edebilmek için yoklama defterleri tutulur.

BÖLÜM - IX

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 38 - Kreşin işleyişi ile ilgili konularda görevli öğretmenler ve okulun diğer çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenleri sık sık toplanarak kreşin meseleleri üzerinde görüşürler. Gerektiğinde okulun müdürü de bu toplantıya katılır.

Madde 39 - Kreş yöneticisi ve okul idaresi veliler için çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili konferans ve eğitim toplantıları düzenler. Çocukların bakım ve eğitimleri hususunda velilerle işbirliği yaparlar.

Madde 40 - Kreş yöneticisi branşıyla ilgili en fazla 12 saat ders okutmakla yükümlüdür.

Madde 41 - Kız Teknik Öğretim Okullarının uygulama dersleri; kreş görevlileri ile okul öğretmenlerinin işbirliği ile kreşte işlenir.

Madde 42 - Kreşin bağlı bulunduğu okul kreşle ilgili bir iç yönetmelik düzenler.

Yürütme

Madde 43 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 44 - Bu yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.

ÖRNEK: 1

………………….. KIZ TEKNİK ÖĞRETİM OKULLARI OKUL ÖNCESİ

EĞİTİMİ MÜRACAAT FİŞİ

Çocuğun Adı:…………………….Doğum Tarihi: ……………………..

Adresi :…………………….Yaşı :……………………..

Cinsiyeti:…………….Kız Erkek

( ) ( )

Telefon : ………………….

Babasının Adı: …………………..Yaşı: ……………………..

Mesleği: ……………………..

Tahsili: ……………………..

Aylık Geliri: ……………………..

Annesinin adı: …………………..Yaşı: ……………………..

Mesleği: ……………………..

Tahsili: ……………………..

Aylık Geliri: ……………………..

Kardeşleri:

AdıKız-ErkekYaşıKaçıncı sınıfta olduğu

……………………. …………………. ………………….. ……………………..

……………………. …………………. ………………….. ……………………..

……………………. …………………. ………………….. ……………………..

……………………. …………………. ………………….. ……………………..

……………………. …………………. ………………….. ……………………..

……………………. …………………. ………………….. ……………………..

……………………. …………………. ………………….. ……………………..


Beraber oturan ailenin diğer fertleri:

AdıYaşıYakınlık derecesi

……………………… …………… ……………………………..

……………………… …………… ……………………………..

……………………… …………… ……………………………..


Çocuğa bakan doktorun veya bakıldığı hastanenin adı: ………………………………

Sağlığı: (geçirdiği ciddi hastalıklar ve kazalar)

MahiyetiHastalık veya kazanın vaki olduğu yaş

……………………… ………………………………………………………

……………………… ………………………………………………………

……………………… ………………………………………………………

Aşılar:

Defteri()

Çiçek()

Boğmaca()

Tetanos()

Çocuğun geçirdiği sari hastalıklar:

Kızamık()

Kabakulak()

Su çiçeği()

Kızıl()

Diğer Hastalıklar:


Yemek yeme alışkanlıkları:

Anne sütü veya biberon ile beslendiği:………………………………………………………

Memeden kesildiği zaman:……………………………………………………………………

İlk beslenme problemleri:……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

Şimdi yemek yeme güçlüğü olup olmadığı: ………………………………………………..

Uyku alışkanlığı:………………………………………………………………………………...

Çocuğun nerede uyuduğu:……………………………………………………………………

Ayrı yatağı olup olmadığı:……………………………………………………………………..

Birisi ile yatıyorsa kiminle:……………………………………………………………………..

Ayrı bir yatak odası olup olmadığı: ………………………………………………………….

Yoksa odayı kiminle paylaştığı:……………………………………………………………….

Temizlik alışkanlığı:…………………………………………………………………………….

Küçük aptestini haber verdiği yaş:……………………………………………………………

Büyük aptestini haber verdiği yaş:……………………………………………………………

Temizlik alışkanlığının tamamen kazandığı Yaş:…………………………………………..

Bu konuda karşılaşılan problemler:………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………Kazalar: ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………

KAYIT VE KÜNYE DEFTERİ ÖRNEĞİ

ÖRNEK : II

Nüfus kimlik cüzdanına göre durum Giriş durumu
Soyadı

Nüfus kütüğünde Kayatlı olduğu yer

Vilayeti Ev No: Giriş Tarihi
Adı

Kazası

Nahiyesi


Mah. Veya köyü

Cilt No:

Sayfa No:

Hangi nüfus idaresince Ver.

Ailesi yanından Diğer bir ana okulundan

Yerleştirme Yur.

Baba Adı
Ana adı
Doğum yerive tarihi Sokağı Cüzdan tarih No: Diğer yerlerden


Kreşten ayrılma durumu Açıklamalar Acil durumlarda başvurulacak adresi Fotoğraf

Tarihi

Ev Adresi

Tlefon:Velinin adresi:


Telefon:

Sebebi