KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 2828 - 24.5.1983
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 3 Aralık 1983 - Sayı: 18240

BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Kreş ve Gündüz Bakımevlerindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişine ilişkin esasları, Kuruluş personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 15. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Başlıklar

Madde 4 - Bu Yönetmeliğin madde kenar başlıkları sadece ilgili oldukları maddelerin konusu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı göstermekte olup, Yönetmelik metnine dahil değildir.

Tanımlar

Madde 5 - Bu Yönetmelikte kullanılan;

a) "Kreş ve Gündüz Bakımevi" 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nda belirtildiği şekildedir.

b) Bu Yönetmelikte "Genel Müdürlük" sözünden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, "Kuruluş" sözünden Kreş ve Gündüz Bakımevleri kastedilmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş

Madde 6 - Kuruluşlarda, "Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu", "Sosyal ve Eğitsel Servis" ve ilgili yasalar gereği mali işlerin gerekli kıldığı komisyon ve kurullar bulunur. Her kuruluşta ihtiyaca göre, Genel Müdürlükçe hazırlanacak standart kadro Yönetmeliklerinde belirtilen sayı ve niteliklere uygun olarak Müdür, Müdür Yardımcısı, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Çocuk Eğiticisi, Tabib, Diyetisyen, Hemşire veya Hemşire Yardımcısı, Çocuk Bakıcısı, Büro Elemanları, Teknik Personel ve Yardımcı Hizmetler ve benzeri olmak üzere çeşitli personel istihdam edilir.

Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu

Madde 7 - Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı, Tabib, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Çocuk Eğiticisi; Diyetisyen, Hemşireden oluşur. Kurul Başkanı Müdür, bulunmadığı zaman yardımcısıdır. Kurul iki ayda bir defa veya Müdürün gerekli gördüğü durumlarda olağanüstü toplanır. Bu kurulun her toplantıda alacağı kararlar, bir raporla Kuruluş Müdürlüğüne verilir.

Kurulun Görevleri

a) Kuruluşunun yıllık çalışma programını hazırlayarak Kuruluş Müdürlüğüne vermek, yıl sonunda uygulamada alınan sonuçları değerlendirerek İl Müdürlüğüne bildirmek,

b) Kuruluş hizmetlerinin daha iyi bir hale gelmesi, personelin eğitimi ile çocuklara daha iyi bir hizmet verilebilmesine ilişkin çalışmaları Yönetmelik hükümleri ve Genel Müdürlük Genelgelerine göre belirlemek,

c) Meslekler arası koordinasyon ve ekip çalışmalarını sağlayacak nitelikte işbölümü esaslarını görüşmek ve Müdürlüğe öneri şeklinde vermek,

d) Kuruluş hizmetlerinin periyodik olarak değerlendirmesini yapmak.

Madde 8 - Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu toplantı raporları yazılarak her türlü denetimde görülmek üzere saklanır.

Sosyal ve Eğitsel Servis

Madde 9 - Kuruluşlarda mesleki çalışmaları koordineli bir şekilde yürütmek üzere Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Çocuk Eğiticisinden oluşan bir Sosyal ve Eğitsel Servis kurulur. Servisin Başkanı Müdür ya da yardımcısıdır.

Servisin Görevleri

a) Çocuğun Kuruluşa kabulü ile bakım ve yetiştirme hizmetlerini yürütmek,

b) Çocukların Kuruluş, aileler ve toplumla ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak,

c) Temel Esasları Genel Müdürlükçe belirlenen psiko-sosyal gelişim programlarını Kuruluş ve çevre koşullarını dikkate alarak hazırlamak ve Müdürün onayından sonra uygulamak ve değerlendirmek.

d) Çocukların bakım ve yetiştirilmelerinde gerekli kayıtları düzenli olarak tutmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Hizmeti Görevlileri

Madde 10 - Müdürün Görev ve Yetkileri

a) Kuruluşun yönetsel ve teknik tüm işlerini ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genel Müdürlük Genelgelerine göre yürütmek,

b) Kuruluştaki çocuklara en iyi biçimde hizmet verilebilmesi için gereken önlemleri almak, görevliler arasında işbölümü sağlamak ve denetlemek,

c) Kuruluşun amacına uygun olarak Genel Müdürlükçe geliştirilen kayıtların ve standart formların uygulanmasını sağlamak, denetlemek ve bunlara ilişkin istatistiki bilgileri ilgili mercilere belli zaman aralıkları ile göndermek,

d) Genel Müdürlükçe belirlenecek esaslar çerçevesinde Kuruluşun yıllık bütçe önerisini hazırlamak ve Genel Müdürlüğe sunulmak üzere İl Müdürlüğüne zamanında göndermek,

e) Kuruluş personelinin özlük dosyalarının tutulmasını ve buna ilişkin hertürlü işlerin günü gününe yürütülmesini sağlamak,

f) Ambar, ayniyat, depo ve yazı işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak, Kuruluş Görevlilerinin süreli veya süresiz ayrılması veya görevinin değişmesi, halinde ayniyat, sayım, devir ve teslim işlerini genel hükümler içinde tamamlatmak,

g) Her yıl sonunda Kuruluşun çalışması, ihtiyaçları ve karşılaşılan problemleri kapsayan bir rapor hazırlayarak Genel Müdürlüğe göndermek,

h) Hizmet-içi eğitim programlarının, Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanmasını sağlamak,

ı) Ücretli çocukların ay sonunda hesabını çıkartmak, ilgililerden paraları toplattırmak, saymanlığa makbuz karşılığı yatırmak ve muhasebe defterine gelir olarak işletmek,

i) Kuruluşun tahakkuk memuru, satınalma komisyonu başkanı olarak ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

j) Kuruluş personelinin Yasa, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeler uyarınca Devlet Memurlarından istenilen tutum, davranış, kılık kıyafet vb. özellikleri izleyerek denetimleri yapmak.

Madde 11 - Müdür Yardımcısının Görev ve Yetkileri

Kuruluşun hizmet ve görevlerinin yerine getirilmesinde Müdüre yardım eder, Müdürün verdiği işleri yapar, Müdür bulunmadığı zamanlarda onun vekilidir. Birden fazla Müdür Yardımcısı olduğunda aralarında iş bölümü yapılır.

Sosyal ve Eğitsel Servisin Görevlileri

Madde 12 - Sosyal Hizmet Uzmanının Görev ve Yetkileri

a) Kuruluşa başvuran aileler ve çocuklarla ön inceleme yaparak "Sosyal İnceleme Raporu" düzenlemek, Kuruluşa alınacak çocukların kabul işlemlerini yürütmek,

b) Çocukların topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerinin sağlanmasında ve sorunların giderilmesinde yardımcı olmak amacıyla "Sosyal Kişisel Çalışma" ve Sosyal Grup Çalışması" yöntemleri aracılığı ile gerekli mesleki uygulamaları gerçekleştirmek ve bunlarla ilgili gerekli raporları düzenlemek,

c) Aileler, çocuklar ve Kuruluş arasında uyum sağlamak ve belirli aralıklarla ve gerektiği zamanlarda ailelerle çalışma yaparak gerekli önerilerde bulunmak,

d) Aile ve çocuklarla ilgili sosyal faaliyetleri organize etmek,

e) Sosyal ve Eğitsel Servis bünyesinde hazırlanan çocuklara yönelik psiko-sosyal gelişim programlarına katkıda bulunmak,

f) Hizmet-içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında görev almak,

g) Kuruluş içi ve dışı kaynakları, Kuruluş hizmetlerini geliştirici yönde kanalize etmek, Kuruluşun çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak, bu amaçla resmi ve gönüllü Kuruluşlarla işbirliği yapmak,

h) Kuruluşun sağladığı olanaklar paralelinde hizmetin amacına uygun araştırma ve incelemeler yapmak.

Sosyal Hizmet Uzmanı yukarıda sayılan görevlerini diğer meslek elemanlarıyla birlikte Sosyal ve Eğitsel Servis bünyesinde yürütür.

Madde 13 - Psikoloğun Görev ve Yetkileri

a) Çocuğun Kuruluşa geliş ve burada kalış süresi içinde, zeka, yetenek ve ruhsal durumu ile psiko-sosyal gelişimini çeşitli test, yöntem ve teknikleri ile belirlemek,

b) Çocuğun yetiştirilmesi ve sağlıklı bır kişilik kazanması için gerekli mesleki uygulamalara katkıda bulunmak,

c) Kuruluşun amacına uygun nitelikte araştırma ve incelemeler yapmak,

d) Sosyal ve Eğitsel Servis bünyesinde hazırlanan çocuklara yönelik psiko-sosyal gelişim programlarına katkıda bulunmak,

e) Hizmet-içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında görev almak,

Psikolog yukarıda sayılan görevlerini diğer meslek elemanlarıyla birlikte Sosyal ve Eğitsel Servis bünyesinde yürütür.

Madde 14 - Çocuk Eğiticisinin Görev ve Yetkileri

a) Temel Esasları Genel Müdürlükçe belirlenen ve Sosyal ve Eğitsel Servis bünyesinde hazırlanarak idarenin onayından geçen psiko-sosyal gelişim programlarının uygulanmasında görev almak,

b) Programların uygulanabilmesi için gerekli ortamın hazırlanmasında araç ve gerecin sağlanmasında idareye yardımcı olmak ve mevcut araç ve gerecin iyi kullanılması ve muhafazasını sağlamak,

c) Çocuğun gelişim ve eğitimini izlemek ve normal gelişim göstermeyen çocuklar için ilgili meslek elemanlarıyla işbirliğine girmek,

d) Okul öncesi eğitim çalışmaları ile çocukları okula hazırlamak,

e) Çocukları yeteneklerine göre müzik, spor, el sanatları, resim, folklor gibi faaliyetlere teşvik etmek ve bunları yetiştirmek üzere resmi ve gönüllü kaynakları kullanmak,

Çocuk eğiticisi, yukarıda sayılan görevlerini diğer meslek elemanlarıyla birlikte Sosyal ve Eğitsel Servis bünyesinde yürütür.

Sağlık Hizmeti Görevlileri

Madde 15 - Tabibin Görev ve Yetkileri

a) Kuruluşun sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden Müdürlüğe karşı sorumlu olup, Kuruluşun sağlık ekibinin görevlerini yapmasını sağlamak ve denetlemek,

b) Çocukların Kuruluşa ilk giriş muayenelerini yapmak, hastane ve dispanser incelemeleri için, gereken yerlere sevk etmek ve çocuk hakkında dosya hazırlamak,

c) Çocukların dönemsel sağlık denetimlerini yapmak ve gerekli rehberlikte bulunmak,

d) Kuruluş personelinin ve onun bakmakla yükümlü olduğu, ana-baba-eş ve çocukların sağlık kontrolü ile mümkün olan tedavisini yapmak,

e) Kuruluş personelinin genel hijyen kurallarına uyup uymadığını ve diğer sağlık personelinin görevlerini yapıp yapmadığını kontrol etmek,

f) Kanun, Tüzük, Yönetmelikler ile verilen diğer görevlerini yapmak.

Madde 16 - Diyetisyenin Görevleri

a) Çocukların beslenmeleri ile ilgili cetvelin hazırlanması ve uygulanmasında Kuruluş Müdürlüğüne yardımcı olmak.

b) Mutfakta hazırlanan yemeklerin kaliteleri ile ısıları bozulmadan servise gelmesi ve çocuklara dağıtılmasını sağlamak,

c) Yemek servis bölgesinin ve mutfağın hijyen koşullarına göre işletilmesini, mutfak personelinin gerekli temizliğe uymasını ve eğitimini sağlamak,

d) Yiyeceklerin saklanması ve muhafazasında uygulanacak beslenme kurallarını görevlilerle birlikte yürütmek,

e) Kuruluşa satın alınacak yiyecek maddelerinin cins ve miktarlarının belirlenmesinde teslimi alınan yiyecek maddelerinin şartnamelere uygun olup olmadığının denetlenmesinde idareye yardımcı olmak depo ve kilerlerin hijyen ve beslenme koşullarına göre düzenlenmesini sağlamak.

Madde 17 - Hemşirenin Görev ve Yetkileri

a) Sorumlu olduğu bölümlerin tüm hijyen, koşullarının yerine getirilmesini sağlamak,

b) Muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerinde tabibe yardım etmek, ilaçların korunmasından sorumlu olmak,

c) Çocukları dönemsel sağlık kontrolü ve muayenelerine hazırlamak, kilolarını, boylarını, dişlerinin çıkış tarihlerini izlemek ve bu bilgileri sağlık fişlerine işlemek,

d) Bebeklerin mamalarını hazırlamak,

e) Acil Vak'alarda ilgili tabib veya hastane ile ilişki kurmak,

f) Bulaşıcı bir hastalıktan kuşkulandığı hallerde çocuğu derhal tecrit ederek tabibe ve Kuruluş Yönetimine haber vermek.

Madde 18 - Hemşire Yardımcısının Görevleri

Hemşire Yardımcıları hemşirelerin bilfiil yardımcısı olarak çalışırlar. Gerektiğinde doğrudan doğruya hemşirenin görevlerini de yürütürler.

Madde 19 - Büro Elemanlarının Görevleri

Büro elemanları, Ambar ve Depo Memuru, Ayniyat Saymanı, Satınalma ve Hesap Memuru, diğer memurlar ile daktilograflardan oluşur ve Yürürlükteki Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak Müdürce verilecek görevleri yapmakla sorumludur.

Madde 20 - Satınalma ve Hesap Memurunun Görevleri

a) Kuruluşun hesap işlerini yürütmek,

b) Kuruluş idaresince satın alınacak ve satılacak araç, gereç erzak ve malzemelerin artırma, eksiltme, pazarlık ve emanet şartlarını, mukavele projelerini hazırlamak,

c) Aylık ve diğer bordroları düzenleyerek zamanında saymanlığa göndermek, istihkakları sahibine ödemek, aylıkları ve diğer ödemeleri ilgili defterlere zamanında işlemek,

d) Ödenek ve sarfiyat hesaplarını ödenek defterine işlemek, buna ait yazışmaları zamanında yapmak,

e) Mutemet sıfatı ile kendisine verilen avansla, Müdürden alacağı emirlere, Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak harcama yapmak ve hesapları zamanında kapatarak avans defterine işlemek,

f) Sarf evraklarını Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak, buna ait belgelerle satma ve satınalma tomarlarını dosyasında saklamak,

g) İdareden alacağı mevcuda göre kalori ve gramaj esaslarını gözönünde tutarak iki nüsha halinde iaşe tabelasını hazırlamak, Müdürün onayından sonra bir nüshasını ambar memuruna teslim etmek,

h) Her ay sonunda ambar kontrol defterleri yekûnlarını tamamlamak, aylık ve yıllık depo devir cetvellerini hazırlamak,

ı) Mali yıl sonunda ayniyat hesaplarını Genel Müdürlük Merkez Ayniyat Saymanlığına göndermek.

Madde 21 - Ambar ve Depo Memurunun Görevleri

a) Satınalınan erzak ve eşyanın muayene ve tesliminde hazır bulunmak, kabul edilen, erzak ve eşyayı tesellüm ederek ambar ve depoda itina ile saklamak,

b) Tanzim edilen iaşe tabelasına göre erzakı aşçı ve diğer ilgililer huzurunda tartarak aşçıya teslim etmek ve imzalatmak,

c) Teslim ve tesellüm ettiği evrak ve eşyayı günü gününe defterine kaydetmek, giriş ve çıkış vesikalarının işlemlerini tamamlayarak çıkış vesikası ve faturayı ayniyat mutemedine vermek,

d) Ambar ve deponun herzaman temiz, tertipli ve düzenli olmasını temin etmek ve bu amaçla deponun her açılışında temizlik ve düzeni üzerinde titizlikle durmak,

e) Ambar ve depo ilaç defterini tutmak,

f) Alınan mallar için üç nüsha tesellüm makbuzu kesmek, bunlardan ikisini satınalma memuruna vermek, birini de dip koçanında saklamak,

h) Eşya ve malzemelerin, depolanmış besinlerin iyi bir şekilde korunmasını sağlamak, bunlardan bozulmaya müsait olanların diğerlerine bir zarar vermemesi için bir an önce sarfetmeye veya çeşitli şekilde elden çıkarılması ile ilgili işlemlerin yapılması için yönetime zamanında haber vermek,

ı) Ambar ve depoya giren her türlü malzeme, yiyecek ve ilacı düzenli bir şekilde tasnif ederek yerleştirmek, haşarat ve yangına karşı her türlü önlemi almak.

Madde 22 - Ayniyat Mutemedinin Görevleri

a) Kuruluşa alınan demirbaşlarla ilgili demirbaş defterini tutmak, demirbaşların numaralandırılması ile odalarda bulunan demirbaş listelerini tanzim etmek, çerçeve halinde asarak takip etmek,

b) Malzemesi ambar veya depodan verilerek imal ettirilen eşya ve malzemelerin maliyet hesabını ve gerekli işlemleri yapmak,

c) Terazi ve kantarları her sene başında mahalli Belediyeye ayarlatmak ve damgalatmak,

d) Kaza, kasıt ve dikkatsizlikle kırılan, kaybolan eşya için günü gününe tutanakları düzenlemek, kasıtlı olanları ödetmek, diğer eşyalar için kayıttan düşme işlemini yapmak,

e) Ambar ve depo memurunca ilgililere verilen müstehlik eşyanın kullanılmasını miad cetvelini gözönüne alarak takip etmek.

Diğer Hizmet Görevlileri

Madde 23 - Kuruluşta görevli Terzi, Su Tesisatçısı, Elektrik tesisatçısı, Kaloriferci, Usta, Şoför, Aşçı, Bahçevan, Çocuk Bakıcısı, Odacı, Çamaşırcı-Ütücü ve diğer personel Kuruluş idaresinin verdiği herçeşit işi görür ve sorumluluğunu taşırlar. Bu personele ilişkin görev bölümü, iş şartları ve esasları Kuruluş Müdürlüğünce tespit edilir ve yerine getirilmesi sağlanır.

Personelin Çalışma Gün ve Saatleri

Madde 24 - Personelin çalışma gün ve saatleri ile hizmetin özelliği dikkate alınarak Kuruluş Müdürlüğünce düzenlenir. İl Müdürlüğünün onayından sonra uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HİZMET VE İŞLEYİŞ

Kuruluşa kabul ve Ayrılma

Madde 25 - (20266 sayılı, 31.8.1988 tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan değişik şekli) Kreş ve Gündüz Bakımevlerine aşağıda gösterilen şartlara sahip çocuklar kabul edilir.

A - Sırasız Kabul Edilecek Çocuklar;

1) Anne ve babası ölü olup, bir yakını tarafından bakılan çocuklar,

2) Anne veya babasından biri ölü olup diğer ebeveyni çalışan çocuklar,

3) Anne veya baba'dan biri ağır zihinsel, ruhsal ve fiziksel bir hastalığa maruz kalmış kişilerin çocukları,

4) Boşanmış çalışan eşlerin çocukları,

5) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda çalışan personelin çocukları,

6) (22534 sayılı, 25.1.1996 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

sıraya bakılmaksızın kabul edilir.

Yukarıda sayılanlardan 1, 2, 3, 4 ve 5. sıradakiler için ilgili meslek elemanlarınca aile ve çocuk hakkında yerinde yapılacak Sosyal İncelemeye göre hazırlanacak rapor ve diğer belgeler esas alınır.

"B - (20408 sayılı, 20.1.1990 tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan değişik şekli.) Sıra dahilinde kabul edilecek çocukların ailelerine aşağıdaki kıstaslara göre puanlama yapılır. En düşük puanı alan velilerin çocukları en düşük puandan başlamak suretiyle kuruluşlara kabul edilir.

1) Ailenin ikametgahının kendine ait olup olmadığı, (varsa 20 puan)

2) Ailenin lojmanda oturup oturmadığı, (oturuyorsa 10 puan)

3) Ailenin özel otosunun olup olmadığı, (varsa 10 puan)

4) Aile bireylerinin net gelirleri, (60 puan)

Hangi gelir grubuna kaç puan verileceği her yıl Genel Müdürlükçe tespit edilir.

Kreş ve Gündüz Bakımevlerine, yaş gruplarında kapasite açığı bulunduğu takdirde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kendi bünyelerindeki kreş ve gündüz bakımevlerinde çocuğun yaş grubunun olmaması veya kapasitenin dolu olması halinde, bu çocukların da kaydı yapılabilir."

Madde 26 - Bulaşıcı ve ağır hastalığı, bedeni, ruhi ve zihni sakatlığı olan çocuklar Kuruluşa alınmaz. Ancak hafif bir sakatlığı olup, Kuruluşun bakım olanaklarından yararlanabilecek ve diğer çocuklarla uyum sağlayabilecek özelliğe sahip çocuklar Kuruluşa kabul edilebilir.

Çocukların Kabulünde İzlenecek Yol

Madde 27 - (20268 sayılı, 31.8.1989 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişik şekli) Çocukların kuruluşlara kabulünde izlenecek yol;

Ailelerden istenecek belgeler;

1) Dilekçe,

2) Çocuğun, anne ve babanın nüfus hüviyet cüzdanı sureti,

3) Çocuk ve ailesinin dispanser ve sağlık raporu,

4) Ailenin (boşanmışlarsa anne ve babanın) ikametgah belgesi,

5) Anne ve babanın işyerinden, aldıkları aylık veya ücret ile diğer tazminatları ve çalışma saatleri ve çalıştığı işyerinde Kreş ve Gündüz Bakımevi olmadığını gösterir belge,

6) Anne, baba veya velinin fotoğrafı,

7) Örneği Genel Müdürlükçe hazırlanan, noter tasdikli bir taahhütname,

Bildirimlerinde gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunan veliler hakkında kanuni işlem yapılır.

Kuruluştan Ayrılma

Madde 28 - (20268 sayılı, 31.8.1989 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişik şekli) Çocuğun kuruluşla ilgisi aşağıdaki hallerde doğrudan Kuruluş Müdürlüğünce kesilir.

a) Kabule esas olan bilgi, belge ve beyanlarda yanlışlık olduğu anlaşıldığında,

b) Ailenin, kuruluş düzenine aykırı hareketleri sabit olduğunda,

c) Ailenin yazılı başvurusu halinde,

d) Çocuk ilkokula başladığında.

(20408 sayılı, 20.1.1990 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişik şekli) Yukarıda sıralanan nedenler dışında durumları Yönetmelik hükümlerine uyan çocukların yeniden kaydı yapılabilir."

Madde 29 - (20268 sayılı 31.8.1989 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişik şekli) Kuruluş bakımı ücretlidir.

Kuruluş bakımı, ücretli olup, aylık çocuk bakım ücreti peşin olarak her ayın onbeşinci gününü takip eden on gün içinde Saymanlığa veya idarece gösterilecek banka hesabına yatırılır. Çocuk kuruluştan ayrıldığında, ayrılış tarihine bakılmaksızın ücret iade edilmez. Çocuğunu kuruluştan almak isteyen velinin ayın 25'ine kadar yazılı başvuruda bulunması ve o aya ait ücreti yatırmamış olması halinde çocuğun ayrılacağı tarihe kadar olan süre için gün hesabı yapılarak ücret tahsil edilir.

Ancak ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocukları ücretsiz bakılır. Ücretsiz çocuk bakımı, sosyal inceleme sonuçları ve Kuruluş Müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün kabul ve onayına bağlıdır.

Madde 30 - (20408 sayılı, 20.1.1990 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişik şekli) Çocuk başına alınacak aylık ücret, yıl içindeki maliyet artışları gözönünde tutularak, mali yıl başında, Genel Müdürlükçe tespit edilir.

Bu tespitte ilin nüfusu, sosyal ve ekonomik yapısı, Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin bina, yakıt, şehre uzaklık, kira, personel ve kapasite özelliklerine dikkat edilerek, aylık ücret her il için ayrı ayrı belirlenir.

Genel Müdürlük yıl içinde aylık bakım ücretini günün şartlarına göre her zaman düzenlemeye yetkilidir.

Kurum personelinin çocuklarından alınacak aylık bakım ücreti, her yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın diğer kamu kurum ve kuruluşları için tespit ettiği ücretin aynı olacaktır.

Ücret Tahsili

Madde 31 - (20266 sayılı, 31.8.1989 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.)

Madde 32 - (20266 sayılı, 31.8.1989 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişik şekli) Çocuğu kuruluşa kabul edilen velilerden;

a) 27. maddeye göre alınan taahhütname gereği, yanlış beyanda bulunanlar ile,

b) Geçerli bir mazeret göstermeksizin her ayın onbeşini takib eden ilk on gün içinde ücretini yatırmayanların,

çocuklarının kaydı silinir.

İzin

Madde 33 - Her çocuğa yılda en fazla iki ay izin verilir. Zorunlu hallerde (Sosyal Hizmet Uzmanı ve Tabib raporuna göre) bu izin süresi uzatılabilir. Çocuk izinli olduğu sürece ücret aynen tahakkuk ettirilir. İzin süresi geçtiğinde, hangi nedenle olursa olsun, aile ücreti ödemeyi taahhüt etse bile, çocuğun Kuruluşla ilgisi kesilir.

Gruplaştırma

Madde 34 - Kuruluşta çocuklar yaşlarına göre (doğum yılı dikkate alınarak) gruplara ayrılırlar. Gruplar 25 çocuktan fazla olamaz.

Tatil

Madde 35 - Kuruluş gerekirse her yıl bir aylık tatile girebilir. Tatil ayının saptanması, Kuruluşun gerekçeli önerisi, Genel Müdürlüğün onayıyla yapılır. Tatil süresince, velilerden ücret tahsil edilmez.

Mali Hizmetler

Madde 36 - Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde mali hizmetler, Kuruluş için gerekli tüketim maddeleri, ilaç, demirbaş, döşeme ile diğer gerekli eşya ve cihazların satınalınma, muayene ve tesellüm, depolama, sarf işleri ile her çeşit onarım ve diğer mali işlerin mevcut mevzuat hükümlerine göre yapılmasını kapsar.

Satınalma İşleri

Madde 37 - Satınalma işleri, satınalma komisyonu tarafından yürütülür. Satınalma komisyonu ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulur. Her türlü satınalma işleri ilgili mevzuata ve Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara uyularak yapılır.

Muayene ve Tesellüm

Madde 38 - Satınalma ve irsaliye ile Kuruluşa gönderilen bir malın muayene ve tesellümü, Ayniyat Talimatnamesi ve o yılın bütçe uygulaması esaslarına göre muayene ve tesellüm komisyonu tarafından yapılır.

Madde 39 - Muayene ve Tesellüm Komisyonu

a) Müdür veya Müdür Yardımcısının başkanlığında, alınan malın ve yapılan işin özelliğine göre bu konuda yetkili birininde bulunacağı üç kişiden oluşur.

b) Muaeyene ve tesellüm komisyonu, malın muayenesi ile birlikte tartılarak veya sayılarak ambar veya depoya konmasından sorumludur.

c) Teslim alınan mal, muayene ve tesellümünden sonra komisyonca "Muayene ve Tesellüm Belgesi" düzenlenerek imza edilir. Komisyonun yazı işleri idarece görevlendirilecek bir memur tarafından düzenlenir.

d) Toptan alınacak gıda maddelerinin dışındaki günlük olarak alınan, et, ekmek, sebze, mevya, süt, yoğurt gibi maddelerin muayene ve tesellümü Müdür ve Müdür Yardımcısının başkanlığında ambar veya depo memuru ve diyetisyen yoksa aşçıbaşı tarafından yapılır. Bu komisyonca düzenlenecek iki nüsha girdi pusulalarının birer nüshası idarece görevlendirilecek bir memur tarafından saklanır. Ay sonunda veya saklanan muayyen süre sonunda girdi pusulalarının toplamına göre muayene ve tesellüm belgesi düzenlenerek (a) fıkrasındaki komisyonca imzalanır.

e) Toptan veya perakende gelen odun, kömür, fuel-oil, mazot ve benzeri yakacak maddeleri "Otomatik Tartı Kartelasına" havi olanlar kartela miktarına göre bunun dışındakiler tartılarak idarece oluşturulacak muayene komisyonunca muayene ve tesellüm edilir. Her defası için iki nüsha girdi pusulası düzenlenir ve imza edilir. Malın tamamı veya taksit miktarı tamamlandığında girdi pusulaları toplamına göre (a) fıkrasında komisyonca muayene ve tesellüm belgesi imzalanır ve buna göre ayniyat tesellüm makbuzu düzenlenir.

f) Girdi pusulalarının diğer nüshası ayniyat tesellüm makbuzu dip koçanına bağlıdır.

g) Genel Müdürlük veya diğer kurum ve kuruluşlardan gelen her türlü malın irsaliyesindeki miktar ve evsafa uygunluğu (a) fıkrasındaki komisyonca saptanır ve buna göre tesellüm edilir.

Madde 40 - Ambar ve Depo

Ambar Kuruluş Müdürlüğünce saptanan belirli bir saatte günlük erzakı tabelaya uygun çıkartmak üzere her gün açılır. Depo ise Müdürün iznine göre ihtiyaç halinde açılır. Ambar ve Depo çift anahtarlı olup, anahtarlardan biri Müdürce görevlendirilecek bir sorumluda bulunur. Ambar aybaşlarında, depo ise, gerek görüldükçe tartı ve sayıma tabi tutulur. Bunun dışında yapılacak kontrollerde şüphe uyandıracak farklı görüldüğü takdirde durum incelenir ve üst makama arz edilir.

Ambar ve Depodaki malzemelerin giriş ve çıkışları günlük olarak malzemenin bulunduğu raflardaki kartlara işlenir. Yiyecek ve temizlik malzemelerinin ayrı ayrı yerlerde sağlık koşullarına uygun bir şekilde bulundurulması ve korunması sağlanır.

Sayım Komisyonu

Madde 41 - Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde, ayniyat talimatnamesi hükümlerine göre sayım yapmak üzere mali yıl başında Müdürün tayin edeceği ve içlerinde ayniyat saymanında bulunacağı üç kişilik bir sayım komisyonu kurulur.

Bu komisyon Kuruluşta mevcut her türlü demirbaş, malzeme ve mefruşat ile erzak vesair maddelerin sayımını yapar. Bu sayımda mevcutların resmi kayıtlara göre fazlası, eksiği saptanır. Bozulan, çürüyen, kırılan ve dökülenler nedenleri ile beraber bir tutanakla belirlenerek noksanlar Müdüre bildirilir. Kullanılamayacak hale gelen eşya, malzeme ve erzakın ayniyat talimatnamesi esaslarına göre kayıttan düşme ve yok etme işlemlerini yapar.

Ambardan Erzak Çıkarılması

Madde 42 - Ayniyat Talimatnamesinin 20. maddesine göre tabela ve bağları ile erzak çıkışı hakkında uygulanacak esaslar:

a) Çocuk ve personelin iaşesi için gerekli tüketim maddeleri günlük tabela ile ambardan çıkarılır. Tüketim maddeleri günlük tabelası kopyalı iki nüsha olarak düzenlenir. Kopyalı nüshası müteselsil numaralanarak çıkış belgesi olarak kullanılır. Ayrıca kuruşlu çıkış belgesi kullanılmaz.

b) Hazırlayan sorumlular ile tahakkuk amirinin imzasından sonra erzakın çıkarılması için muayene komisyonuna verilir.

Erzakı teslim alanlar tarafından da imza edilir.

c) Her iki nüshasında kullanılmayan haneler, hazırlayan sorumlular tarafından kırmızı mürekkepli kalemle kapatılır.

d) İlgili memur mevcutlar hanesinde, gramaj ve düzenlemeye ait gereklerin uygunluğunu kontrol ederek hazırlayan sorumlululara ait imzaların altını imzalayıp bizzat Müdüre imza ettirir.

e) Ambardan çıkan ve ambara giren maddeler ambar defterine günü gününe kaydedilir.

f) Ambara giren maddelerin fatura fiyatları hizalarına yazılır ve yıl sonunda her cins için ortalama fiyat tesbit edilir.

g) Ambardan çıkanların yıl sonundaki miktarları ortalama fiyatlarla kuruşlandırılarak 8 no.lu (İstimal ve istihlakata mahsus eşya için taşra cetveli) cetvele işlenir ve yıllık ayniyat idare hesabı düzenlenir.

h) Ambardan çıkacak diğer maddeler için kuruşlu çıkış belgesi düzenlenir.

ı) Tüketim maddeleri günlük tabelasının Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve emirlere uygun düzenlenmesinden ve bu konuda doğacak maddi zararlardan hazırlayanlar, Kuruluş Müdürü ile birlikte sorumludur.

Ayniyat İşleri

Madde 43 - Devlet mallarının muhafazası, ihracı, başka kuruluşlara nakli, kayıttan düşme ve imhası ayniyat talimatnamesi hükümlerine göre yapılır.

a) Satın alınan veya başka kuruluşlardan gelerek teslim alınan mallar için ayniyat tesellüm makbuzu düzenlenir. Bu makbuzların birinci nüshaları, satın alınan mallarda tahakkuk evrakına bağlanır. Başka kuruluşlardan gelen mallar için ise malı gönderen Kuruluşa gönderilir. İkinci nüshaları Sayıştay hesabı için ayniyat saymanına gönderilir. Dip koçanları da ambarda evrakı müsbite olarak saklanır.

b) Her gün ambar ve depodan çıkan demirbaş ve müstehlik eşya ile erzak miktarları ayniyat yevmiye defteri ve ayni miktarlar ambar veya depo defterine işlenir.

c) Demirbaş eşya ile müstehlik eşya ve malzemeden kullanılmaz hale gelenler, düzenlenen tutanaklarla ayniyat talimatnamesi hükümlerine göre kayıttan düşülür.

Genel Müdürlüğün izni ve emirleri ile başka kuruluşlara verilen malzemenin karşılığında alınan ayniyat tesellüm makbuzlarına göre kayıttan düşme işlemi yapılır. Bu makbuzların birer nüshası da Sayıştay dosyasına konur.

Döner Sermaye

Madde 44 - Kuruluşlarda 2828 sayılı Kanuna dayalı olarak döner sermaye tahsis olunan kuruluşlarda ücretli bakılan çocukların bakım ücretleri döner sermayece tahsil olunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Program Uygulama

Madde 45 - 3-5 yaş grubundaki çocukların grupları, mevcut çocuk eğiticisi sayısından fazla olduğu, Kuruluşlarda Sosyal Hizmet Uzmanı ve Psikolog gruplarda doğrudan doğruya psiko-sosyal gelişim programlarını uygularlar.

Çocukların Eşyası

Madde 46 - Kuruluş Müdürlüğünce saptanan çocuğun günlük hayatında gerekli eşya ve mallarını dahili elbise ve çamaşırlarını aile temin etmekle mükelleftir.

Malzeme İhtiyacı

Madde 47 - Çocuğun elbise, ayakkabı, çamaşırları dışında kalan diğer eğitim malzemelerini karşılama gücü olmayanlar bunu belgelendirmeye mecburdurlar. Bunların ihtiyaçları Kuruluş Yönetimince sağlanır.

Çocuğun Kuruluşa Teslimi

Madde 48 - Program ve vakit cetvelleri esasları için aileler çocukları Kuruluşa getirirler ve belli zamanlarda kendileri alırlar.

Personel Yemeği

Madde 49 - Kuruluşta görevli personel izinli bulundukları süre dışında tabelaya ücretsiz alınır.

Gıda Rasyonu

Madde 50 - Beslenme ile ilgili listeler Genel Müdürlük tamimleri ile düzenlenir.

Vak'a Tartışma ve Değerlendirme

Madde 51 - Kuruluşlarda ayda bir veya ihtiyaç duyulan zamanlarda "Vak'a Tartışma ve Değerlendirme" toplantıları yapılır. Müdür, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısının yönetiminde yapılacak bu toplantılara Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Çocuk Eğiticisi, Tabip, Diyetisyen, Hemşire ve Müdürlükçe uygun görülecek diğer personel katılır. Toplantılarda davranış bozukluğu gösterip psiko-sosyal sorunları nedeniyle Kuruluşa uyum gösteremeyen çocuklar, çok yönlü olarak ele alınarak sorunların çözümüne ilişkin tartışmalar yapılır. Tartışılan vak'alar rapor haline getirilerek Sosyal ve Eğitsel Serviste saklanır.

Veli Toplantısı

Madde 52 - Kuruluşlarda üç ayda bir veya ihtiyaç duyulan zamanlarda veli toplantıları düzenlenir. Bu toplantılarda Kuruluş ve çocukların ihtiyaçları, sorunları tartışılır. Çocukların psiko-sosyal gelişimleri hakkında velilere açıklayıcı bilgiler verilir.

Seminer Hazırlama

Madde 53 - Sosyal ve Eğitsel Servis elemanları meslekleriyle ilgili olarak idarece belirlenen konularda ve zamanlarda seminerler hazırlayıp, diğer personele sunarlar.

Hizmet İçi Eğitim

Madde 54 - Özellikle kalifiye olmayan yardımcı hizmetler personelinin hizmetin gerektirdiği biçimde yetişmelerini sağlamak amacıyla, Kuruluşta hizmetiçi eğitim programları geliştirilir. Bu türdeki hizmet-içi eğitim programlarının geliştirilmesi Genel Müdürlüğün onayı ile oluşturulur.

Standart Formlar

Madde 55 - Kuruluşlarda, esasları Genel Müdürlük tarafından geliştirilen hizmete ilişkin standart formlar uygulanır. Düzenli istatistiki bilgiler toplanır ve Genel Müdürlüğe belirtilen zamanlarda gönderilir.

Personelin Giyimi

Madde 56 - Kuruluş personelinin hizmet süresince Devlet Memurları Kıyafet Yönetmeliği esas alınarak hizmetin gereklerine uygun olarak giyinmeleri sağlanır.

Ziyaretçi

Madde 57 - Personel ziyaretçisini idare tarafından tahsis edilen yerde kabul eder ve grup odalarına götüremez.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 58 - 7.9.1978 gün ve 16397 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı "Kreş ve Gündüz Bakımevleri İşletme Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1 -(20453 sayılı, 6.3.1990 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre) Genel Müdürlük, uygun göreceği meslek ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve birliklerle Protokol yaparak müşterek Kreş ve Gündüz Bakımevi çalıştırabilir.

Geçici Madde 1 - (20408 sayılı, 20.1.1990 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre) Bu Yönetmelik hükümleri daha önceki yönetmeliklere göre kuruluşlarımıza kaydı yapılan çocuklar hakkında da uygulanır.

Yürürlük

Madde 59 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 60 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.