KURUM AÇILMASI VE KAPATILMASINA İLİŞKİN ESASLAR
Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 15 Ağustos 1994 - Sayı: 2412

BİRİNCİ BÖLÜM

ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARININ AÇILMASI ESASLARI

GENEL ESASLAR

Örgün eğitim kurumlarının açılabilmesi için;

a) Devlet Yıllık Yatırım Programlarında veya İl Yıllık Yatırım Programlarında bulunan projelerin tamamlanmış olması,

b) Örgün eğitim kurumuna ihtiyaç duyulan yerleşim birimlerinde yatırım programı ile yapılmış bina bulunmaması halinde açılması düşünülen kurumun özelliğine uygun bir binanın mahallen temin edilmesi ve kullanma hakkının Bakanlığa tahsis edilmiş olması,

c) Açılması istenilen kurumun özel şartlarının yerine getirilmiş olması,

d) Açılması düşünülen kurum için mahallen temin edilen binaya ait teknik inceleme raporu ile fotoğrafların ve kat planlarının "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği"nin 5 inci maddesinde belirtilen kurumlarla ilgili olanları valiliğe, bunların dışında kalanların ise Bakanlığa gönderilmesi,

e) Kalkınma Planlarının gerekleri ve yatırım imkânları ile birlikte, açılması düşünülen kurumun özelliği gözönünde tutularak;

- Merkez ile sürekli sosyal ve ekonomik bağlantı içinde bulunduğu yakın çevresinin nüfus hareketliliğinin ve yeterliliğinin,

- Kurumun öğrenci kaynağını teşkil edecek eğitim kurumu ile bu kurumlardan mezun olacak öğrenci sayılarının,

Özel şartlarla belirtilen sayıda olması,

- Yerleşim biriminin ve çevresinin sosyal, kültürel, ekonomik, sanayi durumu ile açılması istenilen eğitim kurumunun bulunduğu en yakın yerleşim birimine olan uzaklığı, ulaşım durumunun ve pansiyon bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi,

- Tahsis edilen binanın ve arsanın açılması istenilen eğitim kurumuna yeterli olması ve alt yapı tesislerinin bulunması,

f) Mahallen temin edilen binalarda, açılması istenilen eğitim kurumunun uygulayacağı program türü, öğretim süresi ve öğrenci başarısının tespitiyle ilgili esaslar gözönünde bulundurularak; öğretmenler odası, yönetici odaları, kütüphane, asgari 24 öğrenci alabilecek büyüklükte ilköğretim kurumlarında en az (8), ortaöğretim kurumlarında en az (6) dersane, laboratuar, işlik, atelye, rehberlik ve danışman öğretmen büroları ile bay ve bayan WC'lerin yeter sayı ve büyüklükte olması,

g) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları için "İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu" kararının alınmış olması,

h) Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için binada mimari düzenlemenin yapılmış olması, (bina girişleri en az biri düz girişli veya eğimi 1/12 den fazla olmayan rampa ile bağlanması ve özel WC'nin bulunması),

ı) Açılacak öğretim kurumunun, açılacağı yerleşim biriminde ve mücavir alandaki aynı tür öğretim kurumlarının tam kapasiteyle çalışır olması,

i) Açılması istenen eğitim kurumunun, verimliliğini düşürmeyecek sayıda öğrencinin bulunması,

gerekmektedir.

ÖZEL ESASLAR;

Her kademe ve türdeki eğitim kurumları genel esaslara ilaveten aşağıda belirtilen özel esasların yerine getirilmesi ile açılır.

1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI:

Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak açılacağı gibi, gerekli görülen yerlerde her derece ve türdeki eğitim kurumlarının bünyesinde anasınıfı veya uygulama sınıfı olarak da açılabilir.

A) Anaokulu Anasınıfı ve Uygulama Sınıfı;

a) Anaokulunda, mahallen temin edilen binalarda ortalama her çocuk başına 1,5 m2 kullanım alanı olan oyun odaları, kullanım alanı 2 m2 olan uyku odaları, 3 m2 kullanım alanı olan oyun bahçesi ile yemek salonu, mutfak-depo bulunması,

b) İkili eğitim yapan anaokullarında her çocuk başına 1,5 m2 kullanım alanı olan oyun odası, 3 m2 kullanım alanı olan oyun bahçesi, beslenmelerinin hazırlandığı bölümün olması,

B - Anasınıfının her derece ve türdeki eğitim kurumlarının bünyesinde, binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümünde açılması,

(2434 sayılı, 3.7.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişik bend)

Anaokullarının açılabilmesi için çocuk sayısının 20, Anasınıfı ve Uygulama sınıfınının açılabilmesi için çocuk sayısının en az 10 olması,

gerekmektedir.

2. İLKÖĞRETİM KURUMLARI:

A) İlkokul;

1. Yerleşim birimlerinde ilkokul açılabilmesi için birinci sınıfa kayıt olacak en az (20) öğrencinin olması,

2. Mahallen temin edilen binalarda; 500 nüfuslu küçük yerleşim birimlerinde en az iki; müstakil müdürlü ilkokulların açılması için en az 5 dershane bulunması,

B) Ortaokul;

Birinci sınıfa kayıt olacak öğrenci sayısının en az (24) olması

C) İlköğretim Okulları;

Aynı yerleşim biriminde bulunan ilkokul ile ortaokulların ilköğretim okuluna dönüştürülmesi için bu iki okulun aynı bahçe içinde bulunması veya aralarında ana yol geçmiyor olması,

Bir okulun ilköğretim okuluna dönüştürülmesi için binanın fiziki şartlarının yeterli olması,

D) Pansiyonlu İlkokul veya İlköğretim Okulu;

İlkokul ve ilköğretim okullarının açılma şartlarına ilaveten 100 öğrencilik standartlara uygun pansiyon binasının bulunması,

E) Yatılı İlköğretim Bölge Okulu;

Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerdeki köyler gruplaştırılarak merkezi durumda olan yerleşim birimlerinde yatılı ilköğretim bölge okulu açılması,

Öğretim binasının dışında en az 300 kişilik yatakhane, yemekhane, ambarlar, revir ve çok amaçlı salon, belletici odası, nöbetçi öğretmen odası, yeteri kadar banyo ve (1) kütüphane olması,

gerekmektedir.

3. ORTAÖĞRETİM KURUMLARI:

A) Çok Programlı Lise;

a) Okulun açılacağı yerin ilçe veya merkez nüfusunun en az 5000 olması,

b) O yerleşim biriminde Ortaöğretim kurumu bulunmaması, varsa o kurumun çok programlı liseye çevrilmesi,

c) Okul arsasının en az 3000 m2 olması,

d) Meslek programının uygulanabileceği büyüklükte atölye ve laboratuar bulunması,

B) Genel Lise;

a) İl merkezleri dışında, okulun açılağı yerleşim biriminin merkez nüfusunun en az 20.000 olması,

b) Okul arsasının en az 3000 m2 olması,

C) Anadolu Lisesi;

a) Okulun açılacağı yerleşim biriminin merkez nüfusunun en az 50.000 olması,

b) Mahallen temin edilen binada en az 14 dershanenin bulunması,

c) Geçici olarak temin edilen binaların yeni okul binası yapılıncaya kadar Anadolu Lisesi'ne tahsis edildiğinin belgelendirilmesi,

d) Okul arsasının en az 3000 m2 olması,

D) Fen Lisesi;

a) Fen Lisesi açılacak olan yerleşim biriminde, üniversite veya fen bilimleri (fen ve fen-edebiyat fakültesi) alanında en az bir yüksek öğretim kurumunun bulunması,

b) Mahallen temin edilen binada 12 dershane, fizik, kimya, biyoloji, yabancı dil, elektronik ve bilgisayar laboratuarları, konferans salonunun bulunması,

c) 300 kişilik kiz ve erkek öğrenciye hizmet verebilecek nitelikte ayrı ayrı pansiyon binalarının bulunması,

d) Bina arsasının en az 10.000 m2 olması

E) Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi;

a) Okulun açılacağı yerleşim biriminde sanat ağırlıklı en az bir yüksek öğretim kurumunun bulunması,

b) Mahallen temin edilen binada 8 dershane, resim atölyesi, müzik öğrencilerinin çalışma yapabileceği yalıtılmış (24) müzik kabini, çok amaçlı salon bulunması,

c) 200 öğrencilik kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı barınabileceği pansiyon binalarının bulunması,

d) Bina arsasının enaz 5000 m2 olması,

F) Anadolu Öğretmen Lisesi;

a) Okulun açılacağı yerin merkez nüfusunun en az 50.000 olması,

b) Mahallen temin edilen binada en az 6 dershanenin bulunması,

c) Okulun yatılı olarak açılması halinde 100 öğrencilik pansiyon ve yemekhane olması,

d) Yeni okul binasının yapımı için en az 10.000 m2'lik arsanın tahsis edilmiş olması.

G) Endüstri Meslek Lisesi;

a) Okulun açılacağı yerin merkez nüfusunun en az 20.000 olması,

b) Açılacak her bölüm için atölye alanlarının en az 400 m2 büyüklükte olması,

H) Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesi;

a) Anadolu Teknik Lisesi ve Anadolu Meslek Lisesinin açılacağı yerin merkez nüfusunun en az 50.000 olması veya endüstrinin yoğun olması sebebiyle yabancı dil bilen teknik insan gücü ihtiyacının bulunması,

b) Açılacak her bölüm için atölye alanlarının en az 400 m2 büyüklükte bulunması,

I) Teknik Lise;

a) Teknik Lisenin ilgili bölümüne kayıt yaptırabilecek endüstri meslek lisesi dokuzuncu sınıf öğrenci sayısının en az 100 olması ve açılacak teknik lise programının uygulanabilmesi için endüstri meslek lisesinde ilgili bölümün bulunması,

b) Açılacak her bölüm için atölye alanlarının en az 400 m2 büyüklükte bulunması,

İ) Kız Meslek Lisesi ve Kız Teknik Lisesi;

a) Okulların açılacağı yerin merkez nüfusunun en az 20.000 olması,

b) Her bölüm için en az 60 m2 alanlı (2) atölye, yiyecek hazırlama ve beslenme atölyesi olarak kullanılacak mutfak tertibatlı bir atölye bulunması,

J) Anadolu Kız Teknik Lisesi ve Anadolu Kız Meslek Lisesi;

Söz konusu okulların açılacağı yerin merkez nüfusunun en az 50.000 olması veya endüstrinin yoğun olması sebebiyle yabancı dil bilen teknik insan gücü ihtiyacının bulunması,

K) Ticaret, Akşam Ticaret, Anadolu Ticaret, Anadolu Dış Ticaret, Anadolu Sekreterlik ve Anadolu Mahalli İdareler Meslek Liseleri;

a) Merkez nüfusun Ticaret ve Akşam Ticaret Liseleri için en az 20.000 diğerleri için 50.000 olması,

b) Bölgenin ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş veya gelişmeye elverişli olması, ayrıca bankacılık, sigortacılık, borsa hizmetleri, kooperatifcilik gibi istihdama yönelik alanların bulunması,

L) Anadolu Otelcilik ve Turizm, Anadolu Aşçılık ile Anadolu Basın, Yayın ve Reklamcılık Meslek Liseleri;

a) Bölgenin turizm, aşçılık ve basın-yayın sektörü yönünden gelişmiş veya gelişmeye elverişli olması,

b) Mahallen temin edilen binada en az (12) dershane olması,

c) Yatılı öğrenciler için, pansiyon ve okul çevresinde öğrencilerin uygulama yapabileceği otel yok ise uygulama oteli ünitesinin bulunması,

M) İmam Hatip Lisesi;

a) İmam Hatip Lisesi açılacak yerin merkez nüfusunun en az 20.000 olması,

b) Mahallen temin edilen binada en az (12) dershane ve uygulama mescidinin olması,

N) Anadolu-İmam Hatip Lisesi;

a) Anadolu-İmam Hatip Lisesi açılacak yerin, merkez nüfusunun en az 50.000 olması,

b) Mahallen temin edilen binada en az (21) dershane ve uygulama mescidinin olması,

gerekmektedir.

4. ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI:

A) İşitme Engelliler Okulu:

a) Mahallen temin edilen binada en az (15) öğrencilik (8) dershanenin bulunması,

b) Yatılı olarak düşünüldüğünde ise (50) kişilik kapasitesi olan pansiyon binasının olması,

B) Görme Engelliler Okulu:

a) Mahallen temin edilen binada (15) öğrencilik (8) dershanenin bulunması,

b) Binanın iki kattan yüksek olmaması ve keskin köşe ve sütunlarının bulunmaması,

c) Yatılı olarak düşünüldüğünde en az 50 öğrenci kapasiteli bir pansiyon binasının olması,

C) Ortopedik Engelliler Okulu

Mahallen temin edilen binanın tek katlı, kapılar geniş, bina girişleri en az biri düz girişli veya eğimi 1/12'den fazla olmayan rampa ile bağlanmış olması,

D) Zihin Engelliler Okulu

Mahallen temin edilen binada en az (6) dershane (iş kolu için en az 4 dershane) (2) atölye, (3) işlik, çok amaçlı salon, bahçenin tarıma uygun olması,

E) Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Mahallen temin edilen binada en az (6) oda, (1) depo, odaların birinin sesten yalıtılmış ve gözlem için uygun olması,

gerekmektedir.

5. ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI:

Özel öğretim kurumları kendi yönetmeliklerine göre işlem yapacaklardır.

6. YURT DIŞINDA AÇILACAK ÖĞRETİM KURUMLARI:

Yurt Dışında öğretim kurumları açılabilmesi için; Türkiye'deki emsali okulların açılması esasları, açıldığı ülkenin şartlarının gözönünde bulundurulması ve bakanlığımızın ilgili öğretim dairesinin de görüşünün alınması gerekmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ AÇILMASI ESASLARI

GENEL ESASLAR

Yaygın eğitim kurumlarının açılabilmesi için;

a) Yaygın eğitim kurumlarına ihtiyaç duyulan yerleşim birimlerinde yatırım programına alınarak yapılmış tip projeli bina bulunmaması halinde; yaygın eğitim kurumunun özelliğine uygun binanın mahallen temin edilmesi ve kullanma hakkının kendi binası yapılıncaya kadar bu kuruma verilmiş olması,

b) Yaygın eğitim kurumlarının mahallen temin edilen binada açılmak istenmesi halinde, ilköğretim müfettişleri tarafından düzenlenen kurum açma raporunun olması,

c) Açılması istenilen Yaygın Eğitim Kurumlarının özel şartlarının yerine getirilmiş olması,

gerekmektedir.

ÖZEL ESASLAR

A) Halk Eğitimi Merkezleri:

a) Halk eğitimi merkezleri il ve ilçe merkezlerinde açılır. Bunun dışındaki yerleşim birimlerinde Bakanlık izni alınmadan halk eğitim merkezi açılmaması,

b) Açılacak merkezin, yerleşim biriminin uygun bir yerinde olması,

c) Tip projeli binası olmadan açılacak merkezde en az (2) yönetim odası, (2) atölye, (1) derslik ve bay-bayan WC'lerinin bulunması ayrıca, özel eğitime ihtiyaç duyanlar için binada mimari düzenlemenin yapılmış olması,

d) Büyük şehir statüsünde bulunan illerin her ilçesinde birer halk eğitimi merkezi açılabilir. Bunun dışındaki illerde Bakanlık uygun görüşü alınmadan il merkezinde ikinci bir halk eğitimi merkezi açılmaması,

e) Açılacak Halk Eğitim Merkezinde; idare odalarının 16 m2, atölyelerin 40 m2, dersliklerin 30 m2'den az olmaması,

B) Çıraklık Eğitimi Merkezleri:

a) 3308 Sayılı Kanun kapsamına alınmayan il ve ilçe merkezlerinde Çıraklık Eğitimi Merkezi açılmaması,

b) Tip projeli binası yapılmadan açılacak merkezler için en az (2) yönetim odası, (2) derslik, (2) laboratuvar-atölye, bay-bayanlar için ayrı ayrı kullanılacak WC'lerin olması,

c) İl merkezlerinde ikinci bir merkezin açılmasında sanayi ve çırak potansiyeli dikkate alınarak, İl Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu ile Bakanlığın uygun görüşünün alınması,

d) İlçe merkezlerinde en fazla (1) Çıraklık Eğitimi Merkezi açılabilecektir. Merkezin açılabilmesi için bina ile ilgili şartlar dışında eğitime devam edecek en az (100) çırak öğrencisi olma kıstasının dikkate alınması,

e) Açılacak Çıraklık Eğitim Merkezlerinde; İdare odalarının 16 m2, dersliklerin 40 m2, atelye ve laboratuarların 50 m2'den az olmaması,

C) Pratik Kız Sanat Okulu:

a) Merkez nüfusunun en az 5000 olması,

b) Bu okulların özelliğine uygun mahallen temin edilen binalarda; (4) idare odası, 60 m2'lik (4) atölye, yeteri kadar öğretmen ve öğrenci WC'leri (1) depo (temrinlik malzemeleri için) bulunması gerekmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1. SAĞLIK EĞİTİM MERKEZLERİNİN AÇILMA ESASLARI

a) Sağlık eğitim merkezi açılacak yerin il merkezi veya nüfusu 40.000'in üzerinde ilçe merkezi olması,

b) Binanın;

1. Projeye uygun olarak yapılmış olması, projeye göre yapılmamış ise mimari yönden sağlam olduğunun teknik raporla tespit edilmiş ve sağlık şartlarına uygun olması,

2. En az (8) odası (Başhekim, büro, (3) muayene odası, (1) diş polikliniği, (1) hemşire ve laboratuar odası) ve hasta bekleme salonu bulunması,

3. Öğretmen ve öğrencilerin kolayca gidip gelebileceği mahalde bulunması,

c) Genel ve özel esaslar yerine getirilmiş ise;

Valilikçe yapılan teklifin incelenip değerlendirilmesi sonucunda Bakanlığımızca da uygun bulunması ve Teşkilat Kanununun 41. maddesine göre Sağlık Bakanlığınca da uygun görüş verilmesi

gerekmektedir.

2. HİZMETİÇİ EĞİTİM ENSTİTÜLERİNİN AÇILMA ESASLARI

a) Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinin kurulabilmesi için;

Eğitim bölümü, yatakhane bölümü, sosyal tesisler, teknik servisler, öğretmen lojmanları bölümlerinin bulunması,

b) Binanın;

1. Ulaşım yönünden uygun yerde, meskun mahallerde bulunması,

2. Derslikler, Müdür, Müdür Yardımcısı, Öğretmen Odası, Kütüphane, Memur, Muhasebe, Döner Sermaye, Mutemet, depo ve benzeri odalar, Fizik, Kimya, Biyoloji, Yabancı Dil ve Bilgisayar laboratuarları, Konferans Salonu, en az 100 kişiye hitap edebilecek nitelikte yatakhane, mutfak ve yemekhane, kantin, dinlenme salonu, WC ve banyonun bulunması,

3. (1) Doktor, (2) Hemşire, (2) Hasta Bakıcı kadrosu oluşturulabilecek kapasitede revirinin bulunması,

4. Kapalı spor salonu, berber, terzi vb. sosyal ihtiyaçların karşılanabileceği tesislerinin ve kurs merkezine gelen kursiyer ve öğretim üyeleri arabalarının konulabileceği otoparkının bulunması,

gerekmektedir.

3. SOSYAL TESİSLERİN AÇILMA ESASLARI

a) Bu Kurumlar, il ve ilçelerin öğretmen kapasitesi öğretmenevi veya lokali olarak kullanılmaya müsait bina durumu, çevrenin tabii ve turizm özelliği dikkate alınarak İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün teklifi üzerine, belirlenen tip ve özellikte Valilikçe açılır.

Kurum binaları geliştirilen tip projelere veya özel projelere göre Bakanlık tarafından veya mahalli imkânlar ile yaptırılır. Ayrıca Bakanlığa ait olup öğretmenevi veya lokali açılmasına müsait boş veya atıl kapasiteli binalar bu maksatla tahsis edilebilir.

b) Öğretmenevinin açılabilmesi için otel ünitesinin bulunması şarttır. Her öğretmenevinde binanın fiziki şartlarına ve imkânlarına uygun olarak; otel, lokanta, gazino, kantin, kitaplık, çok amaçlı salon, sergi, oturma ve dinlenme salonları, idare bölümü, erkek ve kadın kuaförü, bahçe, çocuk bahçesi gibi bölümlerin bulunması gerekmektedir.

c) Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisleri (öğretmen dinlenme kampları)'nda; konaklama üniteleri, lokanta, gazino, kantin, oturma ve dinlenme salonları, idare bölümü, erkek ve kadın kuaförü, bahçe, çocuk bahçesi, duş kabinleri, arıtma tesisi, otopark alanı gibi bölümlerin bulunması gerekmektedir.

4. ÖĞRENCİ YURTLARI İLE BENZERİ KURUMLARIN AÇILMASI ESASLARI

a) Öğrenci Yurtları ile benzeri kurumların açılması için;

1. Bina kurucuya ait ise tapu senedi, kiralık olması halinde kira sözleşmesi, işyeri ise tapu sicil muhafızlığından alınan belge,

2. Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümünde açılacak olan yurt, pansiyon ve benzeri kurumlar için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre alınması gereken kat malikleri kurulu muvafakat belgesi,

3. Açılacak kuruma ait bina ve tesislere mevzuatın öngördüğü mesafe içindeki mahallerde meyhane, kahvehane, bar ve benzeri tesislerin bulunmadığına dair ilgili makamlardan alınacak belge,

Yukarıdaki şartların yerine getirilmesi ile birlikte:

Müracaat dilekçesi ile kurucu tüzel kişi ise; Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış veya noterce tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcilere dair noter tasdikli yetki belgesi, veya kurucu gerçek kişi ise; Nüfus cüzdanı örneği ve sabıka kaydı olmadığına dair belgenin olması gereklidir.

b) Bu kurumların açılmasında;

Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü teknik raporu, 3 adet kat plânları, Sağlık Müdürlüğü raporu, Milli Eğitim Müdürlüğü raporu ve İtfaiye Müdürlüğü raporunun Valiliklerce tanzim edilmesi gerekmektedir.

c) Binanın;

1. Yönetici, görevli, ziyaretçi, hizmetli odaları, her öğrenci için en az 1/2 m2 alanlı etüt ve çalışma odası, kütüphanesi, her öğrenci için en az 4 m2 alanlı yatakhanesi, 15 öğrenci için (1) WC, 25 öğrenci için (1) banyosu, kantini, temiz içme suyu veya kullanım amaçlı yedek su deposu, yeterli yangın söndürme malzemesi ve üç katı geçen binalar için yangın merdiveni, ankesörlü telefonu,

2. Yemekli kurum için her öğrenciye 1/4 m2 alanlı yemekhanesi, yeterli büyüklükta mutfak, kiler, bulaşıkhanesi,

bulunması gerekmektedir.

5. YAYIMLAR BÖLGE ŞEFLİĞİ VE YAYINEVLERİNİN AÇILMA ESASLARI:

a) Yayımlar bölge şefliği ve yayınevlerinin açılması için:

1. Bölge şefliklerinin, açılacağı ilin, merkez nüfusunun 200.000'in üstünde ve kendisine en az 5 ilin bağlanabileceği konumda olması,

2. Yayınevlerinin açılabilmesi için ilin merkez nüfusunun en az 200.000 olması,

b) Bina Durumu;

1. Bölge şefleri için en az (3) idare odası, 500 m2 depo, işçiler için (1) duş yeri, idari bölümde (2), depoda (1) WC bulunması, (Depo ve idari binanın aynı yerde olması şartıyla bulunduğu ilin herhangi bir semtinde olabilir.)

2. Yayınevlerinin; şehrin işlek ve merkezi yerinde öğrencilerin güvenle girip çıkabileceği ve eğlence yerinden uzak, en az 50 m2'lik satış yeri, 100 m2'lik deposu ve WC olması, satış yerinin zemin katta ve caddeye açık olarak bulunması,

gerekmektedir.

6. GENÇLİK VE İZCİLİK KAMP TESİSLERİNİN VE İZCİ EVLERİNİN AÇILMA ESASLARI:

Gençlik ve İzcilik Kamp Tesislerinin ulaşımının kolay ve en az 10.000 m2'lik arsaya sahip olması, mutfak, yemekhane ve yatakhane ile yeterli sayıda duş, WC, ankesörlü telefonun bulunması, izci evleri için ise; en az iki oda, bir salon ile açık alanın olması gerekmektedir.

7. EĞİTİM ARAÇLARI VE DONATIM MERKEZLERİ İLE GENEL DEPOLARIN AÇILMA ESASLARI:

a) Genel Depo (Akşam Sanat Okulu);

1. Genel deponun yurdumuzun her coğrafi bölgesinin merkezi durumunda olan ilinde açılması,

2. En az 10.000 m2'lik arsası, çok amaçlı açık (sundurma) ve kapalı olmak üzere en az 5.000 m2'lik depoları, bakım onarım atölyeleri, forklift, vinç gibi yükleme ve nakliyat araçları, araçlar için otopark, en az (5) idare odası, (1) ayniyat stok kontrol odası, (1) muayene kalibrasyon laboratuarı, (1) arşiv odası bulunması,

b) İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezleri;

1. Her ilde tip projesine uygun binalarda Bakanlıkça İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezleri açılması, bina yapımı için en az 4.000 m2'lik arsanın olması,

2. Tip proje uygulanmış bina bulunmaması halinde mahallen temin edilen binada (5) idare odası, (2) laboratuar bakım onarım atölyesi, arşiv odası, 100 m2' lik ders aletleri deposu, gösteri salonu ve garajı bulunması,

gerekmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KURUMLARIN KAPATILMA ESASLARI

1. Öğretim kurumlarının veya bu kurumların bünyesindeki bölümlerin eğitim-öğretime kapatılması işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Kurumun faaliyet gösterdiği bina ve tesislerin kullanılamayacak derecede harap olması ve bu durumun teknik rapor ile tespit edilmesi,

(2434 sayılı, 3.7.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişik bend)

b) Kurumun verdiği hizmetin verimliliğinin azaldığı Bakanlıkça veya Valilikçe mahallinde yaptırılan inceleme raporuyla belirlenmesi, (Okulöncesi Eğitim kurumları ve İlkokullarda öğrenci sayısının 10, Ortaokullar ve Ortaöğretim Kurumlarında 30'un altına düşmesi durumunda)

2. Öğrenci yurtları ile benzeri kurumların kapatılması aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a) Kurum sahibi tarafından kapatılır ise kapatma kararı Valiliğe ve öğrencilere (1) ay önceden duyurulur.

b) Bakanlıkça yapılan denetlemeler sonucunda kapatılma kararı alınan kurumlarda kalan öğrencilerin barınmaları konusunda gerekli tedbirler mülki amirlerce alınır.

c) Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı hareket eden, devletin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozma doğrultusunda faaliyet gösteren, bölgecilik, ırkcılık propagandası yapan, dini ve dini duyguları veya dince kutsal olan şeyleri istismar ederek, öğrencilerin güvenliğini sağlayamayan, barınma, beslenme, eğitim-öğretim ihtiyaçlarını karşılayamayan özel kurumlar kapatılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

UYGULAMAYLA İLGİLİ ESASLAR

1. Kurumun açılması ile ilgili hususlarda;

a) "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği"nin 5. maddesinde belirtilen kurumların açılma tekliflerinin Milli Eğitim Müdürlüğünce Valiliğe; bunun dışında kalan kurumların açılma tekliflerinin ise en geç Aralık ayı sonuna kadar Valilikçe Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

b) Genel ve özel esaslara uygun olarak kişi ve kuruluşlar tarafından yapılan okul binalarının faaliyete geçirilmesinde nihai karar Bakanlığın yetkisindedir.

c) Mahallen temin edilen binalarda eğitim kurumunun açılmasının uygun görülmesi durumunda, dershane, idare odaları ve öğretmenler odasının standartlara uygun olarak mahallen donatılması gereklidir.

2. Kurumun kapatılmasıyla ilgili hususlarda;

Yangın, deprem, sel baskını gibi sebeplerin dışında,

a) Açma yetkisi Bakanlığa ait olan kurumların kapatılma tekliflerinin, her yılın Haziran ayında Bakanlıkda bulunacak şekilde gönderilmesi,

b) Kapatılma konusundaki teklifte kapatılma gerekçeleri ile valilik görüşüne yer verilmesi,

c) Kurumlara ait bina ve tesislerin Bakanlığımız dışında başka kurumların hizmetine tahsis edilmesi amacıyla kapatma teklifi yapılmaması,

d) Kapatılan kurumlardaki öğrencilerin eğitim-öğretime devam edebilmeleri için Valilikçe gerekli tedbirlerin alınması,

gerekmektedir.

a) İmar yönetmeliğinde belirtilen büyüklükte olması,

b) Okulun özelliğine göre, tip projelerin sığabilecek şekilde olması, (diktörtgen, kare gibi),

c) En az % 7 meyil olması,

d) Bataklıkta, dere yatağında, heyelan bölgesinde, yüksek gerilim hattı altında veya sele maruz kalabilecek bir yerde bulunmaması,

e) Elektrik, su ve yolunun olması,

gerekmektedir.

3. Yatırım programına alınması teklif edilecek eğitim kurumu için, tahsis edilen arsanın;

4. Yürürlük ile ilgili hususlarda;

a) Bu esaslar, Bakanın imzaladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

b) Yürürlük tarihine kadar yapılan kurum açma ve kapatma teklifleri bu esasların dışında değerlendirilir. Ancak tekliflerdeki kriterlerin bu esaslardaki kriterlere uygunluğu gözönünde bulundurulur.