KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA YÖNERGESİ
Tarihi: 11 Mart 1992
Tebliğler Dergisi'nde yayımı: 16 Mart 1992 - Sayı: 2354

Sayısı: Ok. Küt.Şb.Md.320B-02219

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu yönergenin amacı, özel ve resmi okul öncesi eğitim ile İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında "Kütüphane Haftası"nın kutlanmasını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönerge, özel ve resmi okul öncesi eğitim ile İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında "Kütüphane Haftası"nın kutlanması hakkındaki, usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönerge, 179 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa dayalı olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönergede geçen;

"Bakanlık" Milli Eğitim Bakanlığını,

"Daire" Yayımlar Dairesi Başkanlığını,

"Eğitim Kurumları" özel ve resmi okul öncesi eğitim kurumu ile İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarını,

"Kütüphane" özel ve resmi okul öncesi eğitim ile İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarındaki okul kütüphanelerini,

"Kütüphane Haftası" Mart ayının son pazartesi günü başlayan ve hafta boyunca her dereceli eğitim kurumunda çeşitli etkinliklerle kutlanan haftayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Yetki ve Sorumluluk

Madde 5 - Kütüphane Haftasının kutlanmasında yetki ve sorumluluk okul müdürünündür. Okul Müdürü yetkisini, bir müdür yardımcısına devredebilir. Müdür Yardımcısı yeterli olmayan okullarda, okulun Türkçe, Edebiyat, Rehber Öğretmen veya herhangi bir öğretmen; okul müdürünce bu iş için görevlendirilir. İlköğretim okullarının birinci kademesinde (ilkokullarda) bu görevi, öğretmenler kurulunca seçilen kütüphanecilik kolu öğretmeni yürütür.

Madde 6 - Kütüphane Haftasının düzenlenmesi ve kutlanmasında görevli öğretmene kütüphanecilik kolu üyesi öğrencilerde yardım eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KUTLAMA İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

Kutlama Esasları

Madde 8 - Kütüphane Haftası boyunca her dereceli eğitim kurumunda yapılan kutlamalar da:

a) Kitap okuma zevki ve alışkanlığının, boş zamanları kitap okuyarak değerlendirmenin önemi, faydaları ve insana neler kazandırdığının anlatılması,

b) Kitabın öneminin ve değerinin kavratılması,

c) Kitap ve Kütüphane ile ilgili konuşmalar yapılarak açık oturum ve sergiler düzenlenmesi,

ç) Kitap ve Kütüphane ile ilgili öğrencilere ödevler verilmesi,

d) Geziler düzenlenerek çevredeki özel ve genel kütüphanelerin tanıtılması,

e) Bir kütüphaneye gidildiğinde oradan nasıl yararlanıldığı, özellikle ansiklopedi, sözlük gibi başvuru eserlerinin nasıl kullanılacağı aranılan bir eserin kataloglardan nasıl bulunacağının gösterilmesi,

f) Derslerin zaman zaman kütüphanelerde yapılarak kütüphane ve kitaplarda öğrencilerin kaynaşmasının sağlanması,

g) Her dereceli eğitim kurumunda kütüphane ve kitapları tanıtacak afişlere yer verilmesi,

h) Kütüphane ve kitapları tanıtan ve sevdiren sözlerin, öğrencilerin yoğun olduğu yerlere ve sınıflara asılması,

ı) Ders kitaplarının dışında roman, hikaye, masal, şiir, inceleme, araştırma vs. gibi kitaplarında öğrenciler tarafından okunmasının yararlı olacağı ve öğrencilerin zihni gelişmesini sağlayacağı belirtilerek bu duygunun kavratılması,

k) Kütüphane ve kitap konusunda ilk ve ortaöğretim kurumları öğrencileri arasında kompozisyon, şiir, resim ve afiş yarışması düzenlenmesi,

l) okul kütüphanesinde bulunan eserlerin öğrencilere tanıtılması,

m) Öğrencilere inceleme araştırma yapmanın metot ve tekniği ile not alma (tutma) usullerinin öğretilmesi,

n) Öğrencilerin kitap, dergi vb. yayınların temin etmelerini teşvik için, kitap tanıtma saatleri, kitap piyangoları, okul kooperatifinden yararlanarak indirimli kitap satışlarının düzenlenmesi,

o) Her dereceli eğitim kurumunda öğretici filmler, televizyon, video, bilgisayar gibi araçlar varsa öğrencilerin bunlardan yararlanmalarının sağlanması,

p) Öğrencilere, devlet malının en iyi bir şekilde kullanılması ve korunması duygusunun kazandırılması,

için çalışmalar yapılır.

Madde 9 - Kütüphane Haftasının kutlanması konusunda, 8. maddede belirtilenlerle bunun dışında, yapılacak her türlü kutlamalarda ilgili Daire ile irtibat kurulur.

Kütüphane Haftası-Kutlamanın Amacı

Madde 10 - Kütüphane Haftası Kutlamanın amacı;

a) Kütüphane ve kitapla öğrenciyi kaynaştırarak, kütüphane ve kitap hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olmak,

b) Öğrencilerin milli, ahlaki, insani değerlere sahip, demokrasi ilkelerini benimsemiş yapıcı, yaratıcı, özgür bilimsel düşünce ve sorumluluk duygusuna sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

c) Öğrencilerin araştırma, inceleme ve not tutma yeteneklerini geliştirerek, milli ve sosyal hayata etkin bir şekilde katılmalarını sağlamaktır.

Madde 11 - Kütüphane Haftasının kutlanmasının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartları da gözönünde tutulur.

Madde 12 - Kütüphane Haftası kutlamalarında grup çalışmalarında olduğu gibi kişisel çalışmalarada yer verilir.

Madde 13 - Kütüphane Haftası kutlamalarının planlanıp düzenlenmesi ve yürütülmesi için belli bir süre ayrılır. Bu süre öğrencilerin boş zamanlarını kapsayacak ve değerlendirecek şekilde düzenlenir.

Madde 14 - Kütüphane Haftası Kutlamaları, kurum içinde ve dışında her türlü imkândan yararlanarak öğretmen ve öğrencilerle birlikte yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

Yürürlük

Madde 14 - Bu yönerge Tebliğler Dergisinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 - Bu yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.