LİSE MEZUNLARINA MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 1739 - 24.6.1973 / 3308 - 5.6.1986
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 9 Ekim 1990 - Sayı: 20660

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, lise ve dengi okul mezunlarının, istekleri doğrultusunda uygulanacak olan örgün meslek (mesleki tamamlama) veya yaygın meslek (meslek kazandırma) eğitiminin esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik; istihdam için gerekli yeterliklere sahip olmayan lise ve dengi okul mezunlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 2., 7., 9. ve 14. maddeleri ile 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 37. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını,

"Okul", Mesleki teknik öğretim yapan örgün ve yaygın eğitim kurumlarını,

"Öğretim Dönemi", uygulanacak program türüne göre, yıllık çalışma takviminde gösterilen ve her biri bir öğretim yılının karşılığı olan 17 haftalık süreyi,

"Öğrenci", Ortaokul üzerine en az üç yıllık eğitim veren, orta öğretim kurumlarından diploma alanları,

"Örgün Meslek (mesleki tamamlama) Eğitimi", meslek liselerinde uygulanan, örgün meslek eğitimi programlarına denk teorik ve uygulamalı eğitimi,

"Yaygın Meslek (meslek kazandırma) Eğitimi", meslek liselerinde uygulanan, örgün meslek eğitimi programlarının bir bölümüne denk teorik ve uygulamalı eğitimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

EĞİTİMİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİNE AİT ESASLAR

Genel Esaslar

Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamına girenlerin meslek eğitimi, örgün ve yaygın olmak üzere iki ana bölümde yapılır.

Örgün Meslek Eğitimi

Madde 6 - Mesleki tamamlama eğitimine katılanlar; meslek liselerinin haftalık ders çizelgelerinde yer alan genel bilgi derslerinin tamamından muaftırlar.

Bu eğitime devam edenlere, meslek liselerinin aynı alandaki teorik ve uygulamalı meslek dersleri öğretim programları uygulanır. Başarılı olanlara, alanıyla ilgili meslek lisesi diploması verilir.

Yaygın Meslek Eğitimi

Madde 7 - Yaygın Meslek (meslek kazandırma) eğitimine devam edip eğitimi başarıyla bitirenlere, kurs bitirme belgesi verilir.

Bu eğitime devam edenlerin aldıkları program, meslek liselerinde bölümü bulunan bir mesleğin tamamına denk ise, 15. maddede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılacak sınavlar sonucu ilgili bölüme ait meslek lisesi diploması verilir.

Yaygın mesleki eğitim kurumlarında; meslek liselerinde bölümü bulunan bir mesleğin programlarına denk yapılan eğitimi başarıyla tamamlayanlara verilecek meslek lisesi diplomasını hangi meslek lisesinin düzenleyeceğini, il milli eğitim müdürlüğü tespit eder.

Madde 8 - Örgün Meslek (meslekî tamamlama) ve Yaygın Meslek (meslek kazandırma) eğitiminin uygulanabilmesi için, o programa kayıt yaptıran öğrencilerin sayısının en az on beş (15) olması gerekir. Eğitimin başlamasını müteakip dördüncü hafta sonunda; öğrencilerin sayısının o meslek alanı için sekizden aşağıya düşmesi halinde, eğitime devam edilip edilemeyeceğine eğitim yapılan yerin şartları da dikkate alınarak Valilikçe karar verilir.

Eğitim Programlarının Uygulanması

Madde 9 - Örgün Meslek (mesleki tamamlama) eğitiminde uygulanacak programlar;

a) Teorik dersler ile uygulamalı dersler; en az 17'şer haftadan oluşan üç öğretim döneminde, tamamı meslek liselerinde ve bir tam yıl içinde,

b) Teorik dersler meslek liselerinde, uygulamalı dersler ise kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının işletmelerinde iki tam yıl içinde gerçekleştirilir.

Tam gün yapılan eğitim; günde 8 iş saatini veya 10 ders saatini, akşamları yapılan eğitim 4 iş saatini veya 5 ders saatini geçemez.

Madde 10 - a) Mevcut imkânlardan en üst seviyede faydalanmayı sağlamak amacıyla; 1. öğretim dönemini tamamlayan öğrencilerin, 2. ve 3. dönemlerde uygulamalı eğitimi, "Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi Yönetmeliği" esaslarına göre işletmelerde de yaptırılabilir.

b) 2. ve 3. dönemlerde meslek eğitimini işletmelerde yapacak öğrencilerin; bu eğitimle ilgili uygulama esasları, mesleğin özelliği, okul ve işyeri imkânları dikkate alınarak, okul müdürlüğü ve işyeri yetkililerince tespit edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Kayıt-Kabul

Madde 11 - Mesleki tamamlama ve meslek kazandırma eğitimine katılmak isteyenlerde aranacak şartlar şunlardır:

A) Mesleki tamamlama eğitimine katılmak isteyenlerde;

a) Lise ve dengi okul mezunu,

b) Eğitimin başlayacağı tarihte (25) yaşını bitirmemiş, (Öğrenime ara vermemiş olanlarda yaş sınırı aranmaz.)

c) Sağlığı öğrenim görmek istediği meslek eğitimine elverişli,

d) İstihdam alanlarının (Turizm denizcilik vb.) özelliği gereği yapılacak mülakatta yeterli, olmak şartları aranır.

B) Meslek kazandırma eğitimine katılmak isteyenlerde yaş sınırlaması dışındaki şartlar aynen aranır.

Madde 12 - Meslek eğitimi için kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylardan alınacak belgeler şunlardır;

a) Öğrenim durumunu gösterir belge,

b) 2 adet fotoğraf,

c) Sağlık durumunun; girmek istediği meslek eğitimine elverişli olduğuna dair, resmi bir sağlık kuruluşundan alınacak rapor.

Madde 13 - Aday kaydı yaptıranların sayısının, o meslek alanı için tespit edilen kontenjanı aşması halinde; sıralama, Bakanlıkça belirlenecek esaslara (Yaş, askerlik, öğrenim durumu, lise diploma derecesi ve mezuniyet yılı, herhangi bir işte çalışıp çalışmadığı, ÖSS ve ÖYS Sınavlarına giriş ve başarı durumu; Yabancı dil, medeni durumu vb.) göre yapılır.

Madde 14 - Mesleki tamamlama eğitimine kesin kayıtları yapılan öğrencilerin isimleri okulda ilan edilir. Eğitimin başladığı tarihten itibaren beş gün içinde eğitime katılmayan öğrencilerin kaydı silinir. Kaydı silinenlerin yerine müteakip beş gün içinde duyuru yapılarak yedeklerden, talep olmadığı takdirde isteklilerden kayıt yapılır.

Dönem Sonu Notu ve Başarılı Sayılma

Madde 15 - Öğrencinin başarısı; bir öğretim döneminde okuduğu derslerin herbirinden yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav, ödev ve projeler değerlendirilerek tespit edilir.

Sınav öğretim döneminde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısı üçten az olamaz.

Bir dersin dönem sonu notu öğrencinin öğretim dönemi içinde o dersten aldığı notların aritmetik ortalamasıdır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersin dönem sonu notunun en az beş (5) olması gerekir. Öğrenciler herhangi bir dersten öğretmenler kurulu kararıyla başarılı sayılamazlar.

Meslek lisesi diplomasını kazandıracak olan yaygın meslek (meslek kazandırma) eğitimine devam edenlerin başarılarının tespiti de aynı usulle yapılır.

Madde 16 - Öğretim dönemi sonunda her öğrenci derslerdeki başarı durumuna göre, ya doğrudan ya da başarısız olduğu derslerden sorumlu olarak bir sonraki öğretim dönemine devam eder.

Her öğretim dönemi sonunda öğrencilerin o döneme ait başarı ve devam durumları okulda ilan edilir.

Bir sonraki öğretim dönemine; başarısız olduğu derslerden sorumlu olarak devam eden öğrencilerin sorumluluk sınavları, müteakip öğretim döneminin bitiminde yıllık çalışma takviminde gösterilen süre içinde yapılır.

Bir sonraki öğretim dönemine başarısız olduğu derslerden sorumlu olarak devam eden öğrencilerden, üçüncü dönem sonunda da sorumlulukları devam edenler, müteakip öğretim yılı içindeki ve sınav döneminde de sorumluluk sınavına alınırlar. Yapılan sınavların sonunda bir dersten başarısız olanlara müteakip ilk sınav döneminde bir sınav hakkı daha verilir. Bütün derslerden başarılı olanlar diploma almaya hak kazanırlar.

Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre, diploma almaya hak kazanamayanlara, mesleki tamamlama eğitimine katıldıklarını belirten bir belge verilir ve bu programla ilişkileri kesilir.

Madde 18 - Devam, devamsızlık, her dönem için ayrı ayrı değerlendirilir. Bir dönem içinde mazeretsiz olarak, bir dersin toplam saatinin 1/5'i kadar devam etmeyen öğrenci, dönem sonu notları ne olursa olsun o dersten başarısız sayılır.

Madde 19 - Örgün meslek eğitimine devam edenlerden; haftalık ders çizelgelerinde gösterilen üç dönemlik mesleki eğitimini başarıyla tamamlayanlar, alanlarında 150 saatlik staj çalışması yapmak zorundadırlar.

Bu eğitimi işletmelerde yapan öğrencilerin diploma alabilmeleri için 150 saatlik staj çalışması istenmez.

Madde 20 - Mesleki tamamlama eğitimine katılan öğrencilerin dönem sonu başarı ortalaması; o dönemde okutulan derslerin ağırlıklı notları toplamının, aynı derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünmesiyle bulunur. Diploma notu ise; üç döneme ait dönem sonu başarı ortalamalarının aritmetik ortalaması ile lise diploma notunun aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 21 - Bu Yönetmelik kapsamındaki meslek eğitimine devam edenler, Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik orta öğretim kurumları öğrencilerinin yararlandığı bütün haklardan yararlanırlar.

Madde 22 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda;

a) İdari konularda, "Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği",

b) Sınıf geçme ve sınav konularında, "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Orta Okul ile Lise ve Dengi Okulların Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği",

c) Mesleki tamamlama eğitimine katılanların işletmelerde meslek eğitimi konularında, "Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi Yönetmeliği",

d) Disiplin konularında, "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Orta Okul ile Orta Öğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği",

e) Öğrencilerin sigorta işlemleri konusunda, "Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Sigorta İşlemleri Hakkındaki Yönetmelik",

f) "Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği",

g) "Meslek Kursları Yönetmeliği",

h) "Orta Okul ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik",

hükümlerine göre işlem yapılır.

Geçici Madde 1 - 1990-1991 öğretim yılında geçerli olmak üzere, mesleki tamamlama ve meslek kazandırma eğitiminin uygulanabilmesi için, o programa kayıt yaptıran öğrencilerin sayısının en az on (10) olması yeterlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük

Madde 23 - Bu Yönetmelik 1990-1991 öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24 - Bu yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.