MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Kararı Numarasıve Tarih: 90/748 - 10.8.1990

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarih: 3628 - 19.4.1990
Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 15 Kasım 1990 - Sayı: 20696


BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ :

MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı; 3628 sayılı Kanun gereğince verilecek olan mal bildiriminin şeklini, düzenleniş biçimini, sayısı, neleri kapsayacağını, merciine nasıl ulaştırılacağını ve Kanunun uygulan-masına ilişkin diğer esas ve usulleri düzenlemektir.

HAKSIZ MAL EDİNME :

MADDE 2 - Mevzuata veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Yönetmeliğin uygulanmasında haksız mal edinme sayılır.

İKİNCİ BÖLÜM
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNACAKLAR VE VERİLECEĞİ MERCİLER

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNACAKLAR :

MADDE 3 - Aşağıda sayılanlar mal bildiriminde bulnmak zorundadırlar:

a) Her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri (muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç),

b) Noterler,

c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları,

d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,

e) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar ile bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri (5590 sayılı Kanuna göre kurulan oda ve borsaların oda ve borsa meclisi ile yönetim kurulu üyeleri dahil),

f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamuya yararlı dernek yönetici ve deneticileri,

g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları,

h) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar (konfederasyon, sendika ve sendika şubesi başkan ve yöneticileri dahil).

EŞLERİN MAL BİLDİRİMİ :

MADDE 4 - Her ikisi de 3 üncü madde kapsamında bulunan eşlerin herbiri ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Bu takdirde, eşlerden herbiri, eşi ile velayeti altındaki çocuklarının da mallarını bildirirler.

BİRDEN FAZLA MAL BİLDİRİMİ :

MADDE 5 - Kamu görevlilerinden asli görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla ikinci bir görevi yürütenler (yönetim kurulu veya danışma kurulu üyeliği gibi) ya da vekaleten tedvir edenler, sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildiriminde bulunurlar.

Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı Kanuna göre birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler, bu mercilerden yalnız birine mal bildirimde bulunurlar. Ancak, mal bildiriminde bulunan mercii, diğer kuruma da bilgi vermekle yükümlüdür.

MAL BİLDİRİMİNİN VERİLECEĞİ MERCİLER :

MADDE 6 - Mal bildiriminin verileceği merciler şunlardır:

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için, özlük işleri ile ilgili birimler,

c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bakanlıklar,

d) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için, ilgili mahkemenin başkanı,

e) Noterler için Adalet Bakanlığı,

f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için, atamaya yetkili makamları,

g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için, kurum ve dernek genel başkanlığı,

h) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevli olanlar için, kurum başkanlığı; bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bulundukları bakanlıklar,

i) Görevlerinden ayrılanlar için, bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken makam veya merci,

j) Siyasi parti genel başkanları için, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,

k) Kooperatifler ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için, kooperatiflerin ve birliklerinin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar,

l) Yeminli mali müşavirler için, Maliye ve Gümrük Bakanlığı,

m) Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için, İçişleri Bakanlığı; bunların şube başkanları için, bulundukları il valilikleri,

n) İl genel meclisi üyeleri için,ilgili valilikler, belediye meclisi üyeleri için, ilgili belediye başkanlıkları, belediye başkanları için, İçişleri Bakanlığı,

o) Mal bildirimi verecek son merciler için; kendi kuruluşlarının özlükişleri ile ilgili makam veya merci,

p) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bulundukları yer en büyük mülki amirliği,

r) Vakıfların idare organlarında görev alanlar için, Vakıflar Genel Müdürlüğü.

SORUMLULUK :

MADDE 7 - 6 ncı maddede belirtilen merciler, mal bildirimlerinin süresi içinde verilmesini sağlamakla sorumludurlar. Bu merciler, mal bildirimlerinin verilmesini izlemek için birim veya personel görevlendirirler.

(Ek fıkra: 2000/660 - 25.4.2000)

Ayrıca, müsteşarlar, merkez teşkilatları ile varsa bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli her düzeydeki kamu personelinin mal bildirimlerinin verilmesi, verilen mal bildirimlerine ilişkin olarak 18 nci madde uyarınca gerekli inceleme ve karşılaştırmaların yapılmasını sağlamak ve bu çerçevede yapılacak çalışmalar sonucunda, gerekli görülen hallerde personelin mal bildirimleri hakkında ilgili denetim birimlerince inceleme yapılması için girişimde bulunmak veya konuyu Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirmekle görevli ve sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MAL BİLDİRİMLERİ

MAL BİLDİRİMİNİN KONUSU :

MADDE 8 - 3 üncü maddede sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan;

a) Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil),

b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki;

1- Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları,

2- Hisse senedi ve tahvilleri,

3- Altın ve mücevheratı,

4- Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları,

5- Hakları,

6- Alacakları,

7- Borçları,

8- Gelirleri,

Mal bildirimine konu teşkil eder. (b) bendinde belirtilen mal, hak,alacak, borç, ve gelirlerin ayrı ayrı toplam değerleri tek kalem halinde gösterilir.

Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur.

Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık miktarı, aylıklara uygulanan katsayının belirlenmesini müteakip Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tesbit ve ilân olunur.

MAL BİLDİRİMİNİN VERİLME ZAMANI :

MADDE 9 - Mal bildirimlerinin;

a) 3 üncü maddede sayılan görevlere atanmada, göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte,

b) Bakanlar Kurulu üyeleri için, atamayı izleyen bir ay içinde,

c) Seçimle gelinen görevlerde, seçimin kesinleşme tarihini izleyen iki ay içinde,

d) Yönetim ve denetim kurulları ile komisyon üyeliklerine seçilen veya atananlar için göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

e) Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,

f) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, faaliyete geçme tarihini, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

g) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunması gerekenler için, kanunlarında öngörülen süre içinde, verilmesi zorunludur.

(a) bendinde yazılı durumlarda mal bildirimi verilmedikçe atama işlemi yapılamaz.

EK MAL BİLDİRİMİ :

MADDE 10 - 3 üncü maddede sayılan görevlerde bulunanlar, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar.8 inci maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır.

MAL BİLDİRİMİNİN YENİLENMESİ :

MADDE 11 - 3 üncü maddede belirtilen görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar.

MAL BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI :

MADDE 12 - (Değişik: 2000/4 - 17.1.2000) Ekli "Mal Bildirimi Formu" tek nüsha olarak doldurulur ve tarih belirtilmek suretiyle imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HEDİYE VE HİBELER

HEDİYE VE HİBE :

MADDE 13 - 3 üncü maddede belirtilen kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya kuruluştan, aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan her hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı, altıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir.

HEDİYE VE HİBE EŞYALARDA YAPILACAK İŞLEM :

MADDE 14 - 3 üncü maddede belirtilen kamu görevlileri ve bunların eşlerine, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyrugunda olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya kuruluş tarafından veriler hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı alan ilgilisi, bu eşya değerinin on aylık net asgari ücret toplamını aşan değerde olduğunu belirlemesi halinde; yurtiçinde aldıkları tarihten, yurtdışında yurda dönüşleri tarihinden itibaren ongün içinde bulundukları il defterdarlığına (takdir komisyonu başkanlığına) değer takdiri için kurumları vasıtasıyla gönderir.

Hediye veya hibe niteliğindeki bu eşyanın (yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri hariç) gerçek değerinin takdiri ile net asgari ücretin on aylık toplamını aşıp aşmadığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değişik 72 nci maddesine göre kurulan takdir komisyonunca en geç on gün içinde tesbit olunarak ilgiliye ve bağlı bulunduğu kuruma bildirilir.Kıymet takdirini müteakip, takdir komisyonu tarafından ilgilisine geri verilen hediye veya hibe niteliğindeki eşyadan değeri net asgari ücretin on aylık toplamını aşanlar, ilgilisi tarafından en geç on gün içinde kendi kurumlarına verilir.

Bu eşyalar, kurumca sergilenmek veya başka bir şekilde muhafaza edilmek suretiyle değerlendirilir ve ilgisi sebebiyle diğer bir kuruma tevdi edilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MAL BİLDİRİMLERİNİN GİZLİLİĞİ :

MADDE 15 - Mal bildirimleri, 6 ncı maddede belirtilen makam veya mercilerin ilgili birimlerinde, ilgililerin varsa sicil yoksa özel dosyalarında saklanır. Mal bildirimlerinin içeriği hakkında soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler dışındakilere açıklama yapılmaz, bilgi verilemez.

BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU :

MADDE 16 - Özel kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa dahi, ilgili kişiler ile özel ve kamu kuruluşları, 3628 sayılı Kanunla soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kılınan kişi ve mercilerce istenen bilgileri eksiksiz vermek zorundadır.

SÜRESİNDE MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMA :

MADDE 17 - Bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde mal bildiriminde bulunmayanlara, bildirimin verileceği mercilerce yazılı olarak ihtarda bulunulur. Bu ihtar, ilgilisine Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur.

İhtarın kendisine tebliğinden itibaren bir ay icinde bildirimde bulunmayanlar hakkında gerekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Müfettiş ve muhakkikler de, soruşturma ile ilgili olarak verdikleri süre zarfında mal bildiriminde bulunmayan hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcısına suç duyurusunda bulunurlar.

MAL BİLDİRİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI :

MADDE 18 - Yeni ve ek bildimler, 6 ncı maddede belirtilen yetkili merciler tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılır.

Yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında yetkili mercilerce Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

(Ek fıkra: 99/13770 - 7.12.1999)

6 ncı maddenin (b) ve (c) bendlerinde belirtilen mercilerde toplanan mael bildirimlerinde yer alan bilgiler, Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, kamu kurumları bilgisayarlarında mevcut bilgilerle bilgisayar ortamında ve gizliliği sağlanacak şekilde karşılaştırılır.

HUKUKİ DAYANAK :

MADDE 19 - Bu Yönetmelik,19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 22 nci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

YÜRÜRLÜK :

MADDE 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME :

MADDE 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


(Değişik: 99/13770 - 7.12.1999)


MAL BİLDİRİMİ

KURUMU

 
 

SİCİL NO

 

3628 sayılı Kanunun 2 nci ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 nci maddesine göre mal bildiriminde bulunacak olanlar kendileri ile eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının taşınır ve taşınmaz malları ile arsa ve yapı kooperatife gibi kooperatiflerde bulunan hisselerini değerleri ne olursa olsun formun 2 nci ve 3 üncü bölümlerine kaydetmek zorundadırlar. Formun 4- 8 nci bölümlerine kaydedilmesi gereken her türlü karar, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve antika ev eşyaları ile hakları, alacaklar, borçlar ve gelirlerden, kendilerine ödeme yapılanlara aylık net ödemenin, ödeme yapılmayanlara ise GİH sınıfındaki 1. Derece şube müdürüne yapılan aylık net ödemenin, beş katından fazla tutardaki kısmı beyan edilir.

BÖLÜM -1 KİMLİK BİLGİLERİ

SIRA

NO

ADI VE SOYADI

DOĞUM

TARİHİ

DOĞUM

YERİ

YAKINLIĞI(1)

NÜFUS

CÜZDAN SERİ NO

           
           
           
           
           
           
           

BÖLÜM-2 TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ

SIRA

NO

DEĞERİ

TAŞINMAZIN

CİNSİ (2)

ADRESİ (mahal, ada, parsel nosu dahil

HİSSE

MİKTARI

EDİNME

TARİHİ

MALİKİN NÜFUS

CÜZDAN SERİ NO

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

BÖLÜM- 3 KOOPERATİF BİLGİLERİ

SIRA

NO

KOOPERATİFİN ADI VE YERİ

HİSSE DEĞERİ

ÜYELİK

TARİHİ

HİSSEDARIN NÜFUS

CÜZDAN SERİ NO

         
         
         
         
         

BÖLÜM-4 TAŞINIR MAL BİLGİLERİ

A- TAŞIT BİLGİLERİ

SIRA

NO

PLAKA

NO

TAŞITIN

CİNSİ (3)

TAŞITIN

MARKASI

EDİNME DEĞERİ

MODEL

YILI

EDİNME

TARİHİ

SAHİBİNİN NÜFUS

CÜZDAN SERİ NO

               
               
               

B- DİĞER TAŞINIR MALLAR

SIRA

NO

TAŞINIR MALLAR CİNSİ (4)

EDİNME DEĞERİ

MODEL

YILI

EDİNME

TARİHİ

SAHİBİNİN NÜFUS

CÜZDAN SERİ NO

           
           
           
           
           
           
           
           
           

BÖLÜM-5 BANKA VE MENKUL DEĞERLERE AİT BİLGİLER

SIRA

NO

PARA VEYA MENKUL DEĞERİN NİTELİĞİ (5)

MİKTARI

CİNSİ

SAHİBİNİN NÜFUS

CÜZDAN SERİ NO

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

BÖLÜM-6 ALTIN VE MÜCEVHERAT BİLGİLERİ


SIRA

NO

CİNSİ

DEĞERİ

MİKTARI

SAHİBİNİN NÜFUS

CÜZDAN SERİ NO


         
         
         
         

BÖLÜM-7 BORÇ-ALACAK BİLGİLERİ

SIRA

NO

BORÇLUNUN ADI VE SOYADI (6)

ALACAKLININ ADI VE SOYADI (6)

BORÇ/ALACAK

TUTARI

       
       
       
       
       
       

BÖLÜM-8 HAKLAR VE BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURU

SIRA

NO

HAK (7) VEYA BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN

DİĞER SERVET UNSURLARI


EDİNME ŞEKLİ

SAHİBİNİN NÜFÜS

CÜZDAN SERİ NO

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

AÇIKLAMALAR

  1. Yakınlığı sütununa “kendi”,”eşi” veya “çocuğu” ibaresi yazılacaktır.
  2. Bu bölüme “bina”, “arsa” veya “arazi” yazılacaktır
  3. Bu bölüme kara, deniz veya hava ulaşım araçları yazılacaktır.
  4. Silah, pul, diğer kolleksiyonlar, antikalar, kıymetli tablolar, hayvanlar vs.
  5. Yurtiçindeki veya yurt dışındaki bankalar ile özel finans kuruluşlarında
  6. Bulunan para veya menkul değerler yazılacaktır.

  7. Tüzel kişilerde unvan yazılacaktır.
  8. Menkul mallara ait ihtira beratı, alameti farika ve telif hakkı gibi haklar yazılacaktır.

BİLDİRİM SAHİBİNİN

ADI

SOYADI

TARİH

İMZA