MAZERET İZİNLERİ KONULU GENELGE / GENELGE NO: 1984/88
Tarih: 8 Mayıs 1984

a - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

b - Millî Eğitim Bakanlığının 14.6.1983 gün ve Personel Genel Müdürlüğü 460.23 PLN. YNT. Ynt. Şb. 83/1166/1288 sayılı İzin Yönergesi.:6534

c - Milli Eğitim Bakanlığının 8.5.1984 gün ve Personel Genel Müdürlüğünün 460.23. PLN. YNT. Şb.84/810 sayılı onayı.

1 - Bakanlığımız Personelinin, ilgi (a) da belirlenen her tür izin istekleri üzerine ne şekilde işlem yapılacağı ilgi (b) de açıklanmıştır.

2 - Ancak, özellikle yurdumuzun en ücra yerleşim birimlerinde görev yapan öğretmenlerimizin, bilhassa acil mazeret izinine ayrılmaları gereken durumlarda, izin vermeye yetkili amir ile aynı yerleşim mahallinde oturmamaları nedeniyle, izin isteklerinin yetkili amire iletilmesinde ve izinlerinin onyalanmasında zaman kaybı olduğundan mağdur duruma düştükleri anlaşılmıştır.

3 - Bu durumun önlenmesi amacıyla; öğretmenlerimizin acil izin isteklerinin ilk amirlerine bildirilmesi üzerine, ilk amir beyan edilen mazereti uygun bulduğu ve muvafakat ettiği takdirde, muvafakat ettiğine dair açıklamayı izin belgesine yazarak, başvuru sahibini izne gönderecek ve gerekli işlemlerin tamamlanması için ekteki örneğe uygun olarak durumu silsile yolu ile yetkili amire bildirecektir. Ayrıca ilgi (c) onay yönergeye işlenecektir.

4 - İzin vermeye yetkili amir ile izin isteğinde bulunan personelin aynı yerleşim mahallinde bulunmaları durumunda ise, yetkili amirde onaylı izin belgesi alarak görev yerinden ayrılabileceklerdir.

İZİNLERLE İLGİLİ ÖRNEK DİLEKÇELER

................... Müdürlüğüne

Mazeretim nedeniyle ....................tarihinden itibaren ....... gün izinli sayılabilmem için gerekli işlemin yapılmasını arzederim.

İmza

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne

Okulumuz öğretmenlerinden ......................mazereti

nedeniyle ............ tarihinden itibaren ............... gün izinli sayılmasını istemektedir.

Adı geçenin .......... gün izinli sayılmasında sakınca bulunmamaktadır.

Arzederim.

İmza

Okul Md.

Valilik/Kaymakamlık Makamına

............................ Okulu öğretmenlerinden ........... mazereti nedeniyle .................... tarihinden itibaren ......... gün izin isteğinde bulunmuştur.

Dairemiz adı geçenin isteğinin yerine getirilmesine muvafakat etmiştir.

Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde tasviplerinize arzederim.

.........................Milli Eğitim Müdürü

OLUR

.../.../19..