MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ
Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 91/2268 - 14.9.1991

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657 - 14.7.1965
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 9 Ekim 1991 - Sayı: 21016


I. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi gereğince verilmesi öngörülen giyecek yardımı ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile bu Kanunun ek geçici 21 inci maddesinde belirtilen personel ve diğer kanunlarda giyecek yardımı konusunda 657 sayılı Kanuna göre işlem yapılacağına ilişkin hüküm bulunan personel hakkında uygulanır.

II. BÖLÜM

GİYECEK YARDIMINDAN YARARLANACAK OLANLAR

MADDE 3 - 2 nci maddede belirtilen personelden giyecek eşyası verilecek olanlar, kadro unvanları ve hizmet sınıfları itibariyle ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu cetvellerde yer almayanlar her ne suretle olursa olsun bu yardımdan yararlandırılmazlar.

Giyecek yardımından yararlanılacak bir göreve aday memur olarak atananlar, bu yardımdan memurlar gibi yararlanırlar.

III. BÖLÜM

GİYECEK YARDIMINDAN YARARLANMA ŞEKLİ

MADDE 4 - Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ayni olarark verilir. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri kağıtlar verilemez ve nakdi bir ödemede bulunulamaz. Ayrıca, bu yardım için memura fatura karşılığı bir ödeme yapılamaz.

Giyim eşyası standart beden ölçülerine göre yaptırılır. Gerektiğinde beden ölçüsüne göre kurumca diktirilir.

(Değişik: 93/5103 - 6.12.1993) Ancak, Emniyet Hizmetleri Sınıfında sivil olarak görev yapanlarla Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı personeline giyecek yardımı bedeli ve Emniyet Hizmetleri Sınıfında resmi kıyafet taşıyanlarla çarşı ve mahalle bekçilerine dikiş bedeli, ilgili kurumun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca tespit edilerek naklen ödenir.

Verilecek giyecek eşyasının rengi ve biçimi ilgili kurumca tespit edilir.

MADDE 5 - Giyim ve kullanma süresi bakımından beraberliği sağlamak amacıyla;

a) Kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül-Ekim aylarında,

b) Yazlık kıyafete ait giyecek eşyaları Nisan-Mayıs aylarında,

c) Mevsimle ilgili olmayan giyecek eşyaları ise Nisan-Mayıs aylarında,

verilir.

Göreve ilk başlayışta yukarıda belirtilen aylar beklenmeden giyim eşyası verilir. Ancak, giyim eşyasının verildiği tarih ile bu tip eşyaların genel olarak verilmesi gereken tarih arasında kalan süre, o eşya için tespit edilen kullanma süresinin 1/4'ünden az ise, ilk giyim eşyası verilmez.

Herhangi bir nedenle bir dönem için verilmeyen giyim eşyası sonraki döneme ait giyecek yardımı ile birlikte de verilemez.

MADDE 6 - Giyim eşyalarının kullanma süreleri ekli cetvellerde gösterilmiştir. Bu süre eşyanın verildiği tarih esas alınmak suretiyle hesaplanır.

Bir giyim eşyası için belirlenen kullanma süresi dolmadan yeni giyim eşyası verilemez. Ancak giyim eşyası görev nedeniyle kullanılamaz hale gelir ve bu durum bir tutanakla tespit edilirse, yetkili kurum amirinin onayı alınmak suretiyle genel veriliş zamanı beklenmeksizin yenisi verilebilir. Bu takdirde 5 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince işlem yapılır.

Sık sık temizlenmesi gereken giyim eşyası (beyaz önlük v.b.) o eşya için belirtilen kullanma süresinin iki katı zamanda kullanılmak üzere iki adet verilir.

MADDE 7 - Emeklilik, ölüm, istifa, sicilen emekli, memuriyetten ihraç v.s. gibi bir nedenle görevinden ayrılanlar veya çıkarılanlar veya bu Yönetmelik uyarınca giyim eşyası verilmesi gerekmeyen bir göreve nakledilenlerden, giyim eşyaları veya bedelleri geri alınmaz.

Ancak, giyim eşyası aldıktan sonra aynı kurumda görev değişikliği sebebiyle yeni giyim eşyaları verilmesi gerekli olanlara kullanma süreleri sona erinceye kadar önceden almış bulundukları aynı cins giyim eşyaları mükerreren verilmez.

MADDE 8 - Giyecek yardımından yararlanan bir memurun, aynı görevi yapmak üzere bu Yönetmeliğin uygulandığı başka bir kuruma geçmesi ve orada aynı eşyayı kullanmasının mümkün olması halinde, o kişiye verilmiş eşyaların neler olduğu ve veriliş tarihi, ayrıldığı kurumca gittiği kuruma bildirilir. Verilmiş olan giyim eşyalarından her birinin kullanma süresi doluncaya kadar yeni kurumca ilgiliye o cins eşya verilmez.

IV. BÖLÜM

GİYECEK YARDIMININ VERİLMESİNDE UYULACAK ESASLAR

MADDE 9 - Kurumlar tarafından giyim eşyalarının verilmesinde ekli cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre dağıtım listeleri düzenlenir.

Bu dağıtım listeleri:

a) Genel ve katma bütçeli kurumlar ile bağlı kuruluşlarında atamaya yetkili amirler,

b) Belediyelerde belediye başkanı, il özel idarelerinde vali,

c) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında ilgili yönetim kurulu,

tarafından onaylandıktan sonra süresi içinde kurumun ilgili birimlerine intikal ettirilir. Giyecek yardımı bu listelere göre yapılır.

(a) ve (c) bentlerinde belirtilen kurumlara ait dağıtım listelerinin birer örneği ilgili bakanlık tarafından bağlı ve ilgili kurluşları da kapsayacak şekilde onayı izleyen bir ay içerisinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. (...) (Madde 9 un son fıkrası, 24.9.2003 tarih ve 25239 sayılı R.G.'de yayımlanan, 25.8.2003 tarih ve 2003/6104 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmeliğin 3. maddesi hükmü gereğince, 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 10 - Kurum tarafından temin edilen giyim eşyaları bu amaçla tutulacak bir zimmet defterine kaydedildikten sonra örneği ekli "Giyim Eşyası Teslim Tutanağı"nda gösterilerek ilgililere zimmet karşılığı verilir. Teslim tutanağı, personelin özlük dosyasında saklanır. Giyim eşyası, Kullanma süresinin sonuna kadar alanın zimmetinde kalır. Kullanma süresi sona erdiği veya 6 ncı madde gereğince yenisi verildiği takdirde eskisi zimmetten düşülür.

Personelin zimmetinde bulunmasına gerek olmayan, belirli zaman ve hallerde kullanılacak giyim eşyaları 9 uncu maddede belirtilen mercilerin uygun görüşü üzerine demirbaş olarak alınır. Bu giyim eşyaları ayniyat sorumluları tarafından muhafaza edilir ve gerektiğinde yalnız o işin görüldüğü sırada giyilmek ve geri toplatılmak üzere kullanacaklara verilir.

MADDE 11 - Kurum ve kuruluşlar, verilecek giyim eşyalarını Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları gözönünde bulundurmak suretiyle tabi oldukları ihale mevzuatına göre karşılarlar.

V. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 12 - a) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar giyecek yardımı konusunda ayrı bir yönetmelik çıkaramazlar. Sözleşmeli olarak çalışan personel bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanamaz.

b) Üst yönetim, bölge müdürü, il müdürü, şube müdürü ve müdür ünvanlı diğer görevlilerle bunların yardımcılarına kariyerleri (teknik, sağlık vb.) dikkate alınmak suretiyle hiç bir şekilde giyecek yardımı yapılmaz.

MADDE 13 - a) Giyim eşyaları verildiği maksada uygun olarak ve görev yapılırken kullanılır. Verilen giyim eşyasının iyi kullanılması zorunludur. Bu eşyanın tamiri ve bakımı kullanana aittir.

b) Kendisine teslim edilmiş bulunan giyim eşyasını satanlar ile kullanmadıkları tespit edilenler hakkında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca bu eşyaların bedeli kendilerinden alınır.

MADDE 14 - Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulamasıyla ilgili hususlarda Maliye ve Gümrük Bakanlığı Devlet bütçe uzmanları ile Devlet Personel Başkanlığı Devlet Personel uzmanları kapsama dahil kurumlarda gerektiğinde, her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidir.

Tetkik, inceleme ve denetleme sonucunda bu Yönetmeliğe aykırı uygulama yapılmasına sebep olduğu tespit edilenlerden usulsüz verilen giyim eşyalarının bedeli tahsil edilir ve haklarında ilgili mevzuat gereğince disiplin hükümleri uygulanır.

MADDE 15 - 31.10.1972 tarihli ve 7/5314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin ek ve değişiklikleri ile diğer Yönetmelik ve Kararnamelerin bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçecek bir yıl içerisinde doğabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 16 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik hükümleri 1.1.1992 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1 SAYILI CETVEL

KADRO UNVANLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL

Verilecek Giyim Eşyasının

Sıra

No. Kadro Unvanı Cinsi Miktarı Kullanma

Süresi Niteliği

1

Ambar Memuru

(Açıkta Çalışan

İş Önlüğü

Yağmurluk (Muşamba)

Ayakkabı

1 Adet

1 Adet

1 çift

1 Yıl

2 Yıl

1 Yıl

Keten Kumaştan

2

Ambar Memuru

(Soğuk hava deposu, buzhane, buz fb., kombina vb.)

İş Önlüğü

Kazak

Lastik çizme

Ayakkabı

2 Adet

1 Adet

1 Çift

1 Çift

1 Yıl

2 Yıl

2 Yıl

1 Yıl

Keten Kumaştan

Yün

3

Ayniyat Memuru (açıkta çalışan)

İş önlüğü

(Yağmurluk (Muşamba)

Ayakkabı

1 Adet

1 Adet

1 Çift

1 Yıl

2 Yıl

1 Yıl

Keten Kumaştan

4

Rasat Kontrol Memuru -Rasatçı

Yağmurluk (Muşamba)(*)

Meşin ceket (*)

Lastik çizme veya bot

1 Adet

1 Adet

1 Çift

2 Yıl

3 Yıl

2 Yıl

(*) Bunlardan biri verilir

Bunlardan biri verilir.

5

Şoför

Takım elbi se veya tayyör

Tulum

Ayakkabı

Yağmurluk (Muşamba)

Atkı veya kaşkol

Eldiven

1 Takım

1 Adet

1 çift

1 Adet

1 Adet

1 Çift

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

2 Yıl

3 Yıl

1 Yıl

Yünlü Kumaştan

Keten Kumaştan


Bunlardan biri verilir.

Yün

6

İcra Memuru

Yağmurluk (Muşamba)

Ayakkabı

1 Adet

1 Çift

2 Yıl

1 Yıl

 

7

Ambar Memuru (Kapalı yerde çalışan), Ayniyat Memuru (Kapalı yerde çalışan), Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Haberleşme Memuru, Kütüphaneci, Arşivci, Evrak Memuru, Santral Memuru, Usta Öğretici, Gişe Memuru, Zabıt Katibi (Mahkeme), Programcı, Çözümleyici, Programcı Yardımcısı, Çözümleyici Yardımcısı İş Önlüğü 1 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan

8

Matbaacı, Ciltci

İş Önlüğü

Tulum

Ayakkabı

1 Adet

1 Adet

1 Çift

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

Keten Kumaştan

Keten Kumaştan

9

Hemşire

Hemşire Forması

Ayakkabı

Kep

Çorap

2 Adet

1 Çift

2 Adet

2 Adet

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

Terlen Kumaştan

Patiskadan

Naylondan

10

Ebe

Ebe Forması

Ayakkabı

Kep

Çorap

Önlük

2 Adet

1 Çift

2 Adet

2 Adet

1 Adet

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

Terlen Kumaştan

Patiskadan

Naylondan

Plastik, deri vb.

11

Hemşire, (Ebe Gezici)

Hemşire veya ebe Forması

Ayakkabı

Kep

Çorap

Manto

Önlük

Yağmurluk (Muşamba)

2 Adet

1 Çift

2 Adet

2 Adet

1 Adet

1 Adet

1 Adet

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

3 Yıl

1 Yıl

2 Yıl

Terlen Kumaştan

Patiskadan

Naylondan

Yünlü Kumaştan

12

Sağlık Memuru (Gezici)

İş Gömleği

Ayakkabı

Palto veya Manto

İş Önlüğü

Yağmurluk (Muşamba)

2 Adet

1 Çift

1 adet

2 Adet

1 Adet

1 Yıl

1 Yıl

3 Yıl

1 Yıl

2 Yıl

Keten Kumaştan

Yünlü Kumaştan

Keten Kumaştan

13

Veteriner-Hayvan Sağlık Memuru

Veteriner Sağlık Teknisyeni (Laboratuvarda çalışan)

İş Gömleği

Laboratuvar Kıyafeti

2 Adet

2 Adet

1 Yıl

1 Yıl

Keten Kumaştan

Keten Kumaştan

14

Veteriner Hayvan Sağlık Memuru

Veteriner Sağlık Teknisyeni (Hayvanlarda direkt temas eden)

İş Gömleği

Lastik Çizme veya Bot

Yağmurluk (Muşamba)

2 Adet

1 Çift

1 Adet

1 Yıl

2 Yıl

2 Yıl

Keten Kumaştan

Bunlardan biri verilir.

15

Uzman Tabip, Tabip (Fiilen tabiplik Yapanlar ile Akademik Unvanlılar), Eczacı, sağlık Memuru İŞ Önlüğü 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan

16

Müftü, Vaiz, İmam-Hatip

Cüppe

Sarık

1 Adet

1 Adet

2 Yıl

2 Yıl

 

17

Avukat, Hakim, Savcı Cüppe 1 Adet 2 Yıl  

18

Bekçi (Üniformalı)

 1. Açık yerde çalışanb) Kapalı Yerde Çalışan

Takım Elbise veya Tayyör Palto veya Manto

Yağmurluk (Muşamba)

Ayakkabı

Bot veya Fotin

Şapka

Eldiven

Gömlek

Kravat

Takım Elbise veya Tayyör

Ayakkabı

Gömlek

Kravat

Şapka

1 Takım

1 Adet

1 Adet

1 Çift

1 Çift

1 Adet

1 Çift

4 Adet

1 Adet

1 Takım

1 Çift

4 Adet

1 Adet

1 Adet

1 Yıl

3 Yıl

2 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

2 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

2 Yıl

Yünlü KumaştanBunlardan biri verilir.


2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.

Yünlü Kumaştan

2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.

19

Resmi Kıyafet Taşıyan Personel (İtfaiye, Zabıta Bando, Orkestra Personeli ile İnfaz ve Koruma Memuru, Orman Muhafaza Memuru, Muhafaza Memuru, Kolcu, Gemi Adamı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, (Ek ibare: 98/10652 - 16.2.1998) Gümrük Sahasında Görevli Gümrük Memurları vb.)

a)Açıkta çalışan


b) Kapalı Yerde Çalışan
Takım Elbise ve Tayyör

Ayakkabı

Gömlek

Kravat

Şapka

Palto veya Manto veya Pardesü

Yağmurluk

Takım Elbise veya Tayyör

Ayakkabı

Gömlek

Kravat

Şapka
1 Takım

2 Çift

4 Adet

1 Adet

1 Adet

1 Adet

1 Adet

1 Takım

1 Çift

4 Adet

1 Adet

1 Adet

 

2 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

2 Yıl

3 Yıl

2 Yıl

2 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

2 Yıl
Yünlü Kumaştan

2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.Bunlardan biri verilir.


Yünlü Kumaştan

2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.


II SAYILI CETVEL

SINIFLARI ESAS ALINARAK GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL

Verilecek Giyim Eşyasının

Sıra

No. Kadro Unvanı Cinsi Miktarı Kullanma

Süresi Niteliği

TEKNİK HİZMETLER SINIFI

1 Atölye, Fabrika, Telekomünikasyon Tesisinde Fiilen Çalışanlar

İş Önlüğü veya Tulum

Lastik Çizme veya Bot (*)

Ayakkabı (*)

2 Adet

1 Çift

1 Çift

1 Yıl

2 Yıl

1 Yıl

Keten Kumaştan

(*) Bunlardan biri verilir.

2 Açıkta Çalışanlar (Arazi, Şantiye, Maden İşletmesi ve Radyoling İstasyonlarında Çalışanlar)

İş önlüğü veya Tulum

Yağmurluk (Muşamba)

Lastik Çizme veya Bot

Ayakkabı

2 Adet

1 Adet

1 Çift

1 Çift

1 Yıl

2 Yıl

2 Yıl

1 Yıl

Keten Kumaştan

Bunlardan biri verilir.

3 Laboratuvarda Fiilen Çalışanlar

İş Önlüğü

Ayakkabı

2 Adet

1 Çift

1 Yıl

1 Yıl

Keten Kumaştan

Verilecek Giyim Eşyasının

Sıra

No. Kadro Unvanı Cinsi Miktarı Kullanma

Süresi Niteliği

  SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI (*)
  
  1 Ameliyathanede Görevli Ameliyathane 
	 Sağlık Personeli    Kıyafeti      2 Adet 1 Yıl	                    
  2 Bu Hizmet Sınıfında 
	 Bulunan Diğer Personel İş Önlüğü     2 Adet 1 Yıl  Keten Kumaştan
  3 112 Acil Sağlık     Kep        1 Adet 1 Yıl  Pamuklu/Polyester
   Hizmetleri Personeli
   (İlk ve Acil Yardım   Montgomer     1 Adet 2 Yıl  1. Sınıf Sentetik
   Sağlık Hizmetleri Şube                   Kumaş
   Müdürlüğü, İlk ve Acil Yağmurluk     1 Adet 2 Yıl  Naylon (Kalın)
   Yardım Komuta
   Kontrol Merkezi ve İlk
   ve Acil Yardım
   İstasyonlarında
   kadrolu olarak
   fiilen çalışan Tabip,  Kışlık Pantolon  1 Adet 1 Yıl  1. Sınıf Sentetik
   Tıbbi Teknolog,                      Kumaş
   Sağlık Memuru,     Yazlık Pantolon  1 Adet 1 Yıl  Pamuklu/Polyester
   Teknisyen, Hemşire ve
   Şoför)         Kazak       1 Adet 2 Yıl  Yün/Polyester
               Uzun Kollu Gömlek 1 Adet 1 Yıl  Pamuklu/Polyester
               Kısa Kollu Gömlek 1 Adet 1 Yıl  Pamuklu/Polyester
               Yelek       1 Adet 2 Yıl  Pamuklu/Polyester
               Bot        1 Çift 2 Yıl
(*) Ek II sayılı Cetvelin "SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI" başlıklı bölümüne (3) numaralı bent, 24.9.2003 tarih ve 25239 sayılı R.G.'de yayımlanan, 25.8.2003 tarih ve 2003/6104 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmeliğin 1. maddesi hükmü gereğince, 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere eklenmiştir.

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

1 Resmi Kıyafet Taşıyanlar (Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarında Çalışan Çarşı ve Mahalle Bekçileri dahil)

Takım Elbise veya Tayyör

Ayakkabı

Bot

Palto veya Manto veya Pardesü veya Gocuk veya Kaput

Pantolon veya Etek

Gömlek veya Bluz

Şapka

Kravat

1 Takım

1 Çift

1 Çift


1 Adet

1 Adet

4 Adet

1 Adet

1 Adet

2 Yıl

1 Yıl

2 Yıl


3 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

2 Yıl

1 Yıl

Yünlü KumaştanBunlardan biri verilir.

2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.

2 Sivil Olarak Görev Yapanlar

Takım Elbise veya Tayyör

Ayakkabı

Palto veya Manto veya

Pardesü


Gömlek veya Bluz

1 Takım

1 çift

1 Adet


4 Adet

2 Yıl

1 Yıl

3 Yıl


1 Yıl

Yünlü Kumaştan


Bunlardan biri verilir.

2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.

MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI

  Bu Hizmet Sınıfında Çalışan Personel

Takım Elbise veya Tayyör Gömlek veya Bluz

Kravat

Ayakkabı

Palto veya Manto veya Pardeso

1 Takım

4 Adet

1 Adet

1 Çift

1 Adet

2 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

1 Yıl

3 Yıl

Yünlü Kumaştan

2 Yazlık, 2 Kışlık verilir.Bunlardan biri verilir.


YARDIMCI HİZMETLER SINIFI

  Bu Hizmet Sınıfında Çalışan Personel

Takım Elbise veya Tayyör

Ayakkabı

1 Takım

1 Çift

1 Yıl

1 Yıl

Yünlü Kumaştan

DİPNOT:

A)1 - (Değişik: 96/8518 - 21.8.1996) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki bando, boru ve trampet takımı, gösteri birliği mensuplarına normal giyim eşyası dışında ayrıca 3 yılda bir kışlık ve yazlık merasim üniforması verilir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfında görevli personele merasim veya özel günlerde giyilmek üzere ayrıca 5 yılda bir yünlü kumaştan bir takım elbise, şapka ve palto veya pardesü verilir.

2- (Değişik: 93/5103 - 6.12.1993) Resmi kıyafet taşıyan personele (Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hariç) ayrıca keten kumaştan bir takım yazlık elbise verilir.

3 - (Değişik: 98/10652 - 16.2.1998) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki özel harekat timleri ve kara, deniz, çevik kuvvet birlikleri ile asayiş ve trafik hizmetlerinde görev alan motorsikletli timlerde ve Köpek Eğitim Merkezinde eğitim görmüş Köpekli Polis olarak görevli personele görevlerinin özelliğine göre ayrıca verilecek giyecek ve teçhizatın cinsi, miktarı, verilme zamanı ile kullanma süresi İçişleri Bakanlığının onayı ile tespit edilir.

4 - (Değişik: 96/8518 - 21.8.1996) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki trafik hizmetlerinde görevli motorsiklet kullanan diğer personele, meşin veya deri ceket ve pantolon verilebilir.

5 - Karayollarında kar temizleme işinde çalıştırılanlara, bir takım eldiven, lastik çizme veya bot ve gocuk verilir.

6 - Şoförlere verilen tulum, araın bakımı ve tamiri sırasında kullanılmak üzere kamu araçlarında hazır bulundurulur.

7 - İtfaiye işinde fiilen çalışan personele 1 sayılı cetvelde belirtilen resmi kıyafete ilaveten görev (iş) kıyafeti olarak, iş elbisesi veya tulum, yağmurluk (muşamba), iş ayakkabısı veya lastik çizme ve eldiven verilir.

8 - Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (b) fıkrasında sayılanlar ile büro personeli hariç olmak üzere; maden işletmelerinde çalışanlara tulum, bot veya lastik çizme, eldiven; çimento fabrikaları ile kömür tevziinde çalışanlara tulum, yağmurluk (muşamba), bot veya lastik çizme, eldiven; tekel tuzlaları, yaprak tütün atölye ve evleri ile fabrikalarında çalışanlara tulum ve eldiven ayrıca verilir.

9 - Laboratuvarda fiilen çalışanlara iş önlüğüne ilave olarak görevin gerektirdiği diğer kıyafet demirbaş olarak verilir.

10 - Dip Not A/8’de belirtilenlere II sayılı cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfına ait bölümünün 2 nci sırasında sayılan yerlerde fiilen çalışanlara gerektiğinde ayrıca gocuk veya meşin ceket verilebilir.

11 - (Ek: 96/8518 - 21.8.1996) Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünde çalışan personele görevlerinin özelliği itibariyle verilecek giyecek eşyasının kimlere verileceği, cinsi, miktarı, verilme zamanı ile kullanma süresi, bu Yönetmelikte belirlenmiş hususlar da dikkate alınmak suretiyle Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile tespit edilir.

12- (Ek: 2003/6104 - 25.8.2003 / m.2 - Yürürlük m.4) İlk ve Acil Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Komuta Merkezi ve İstasyonlarda görevli personele özel olarak belirlenmiş bulunan giyim eşyalarının dışında giyecek yardımı yapılmaz.

Bu personelin herhangi bir nedenle acil sağlık hizmetleri dışında başka bir görevle görevlendirilmesi halinde, kullanma süresinin yarısından daha az süre kullanılmış olan giyecek eşyaları geri alınır ve bu hizmetlerde kullanılmak üzere değerlendirilir. Geri alınan giyeceklerin nasıl değerlendirileceği Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

Yukarıda belirtilen giyim eşyaları için bu Yönetmeliğe ekli cetvellerde gösterilen adet ve süreler esas alınır.

B)Bu Yönetmeliğe ekli II sayılı Cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfına ait bölümünün 2 nci sırasında belirtilen (Arazide çalışanlar) ibaresi, yıllık çalışma programları çerçevesinde aynı yıl içerisinde en az toplam 3 ay süre ile fiilen arazide görev yapılmasını ifade eder.

GİYİM EŞYASI TESLİM TUTANAĞI

     

VERİLEN GİYİM EŞYASININ

     

Cinsi

Miktarı

Kullanma

Süresi

Verildiği Tarih 

     

Yukarıda cins, miktar ve süresi ile nitelikleri yazılı giyim eşyasını tamamen teslim aldım.

TESLİM EDEN

TESLİM ALAN

ADI SOYADI:

GÖREVİ:

KURUM SİCİL NO:

İMZASI: