MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL VE KURUMLARINDA TAM GÜN TAM YIL EĞİTİM UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

Tebliğler Dergisinde Yayımı: 1999 - Sayı: 2504


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulamasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarım kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esaslar ve değişiklikleri ile Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen; "Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığı'nı, "Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları", Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan okul ve kurumlar ile bağlı olduğu birime bakılmaksızın meslekî ve teknik orta öğretim programlarını uygulayan çok programlı liseleri, "Tam Gün Tam Yıl Eğitim", meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının fizikî kapasitelerinden azamî derecede yararlanılarak meslek edinmek veya mesleğinde gelişmek isteyen herkese hafta sonu, yarı yıl ve yaz tatilleri dahil olmak üzere 07.00 - 24.00 saatleri arasında yapılan eğitimi, "İl Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kurulu", 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu'nun 6. maddesi ile kurulan kurulu, "Meslekî ve Teknik Eğitim Fuarı", meslekî ve teknik eğitimdeki gelişmeler ile bu eğitimin ulaştığı noktayı gösteren öğretmen ve öğrenci ürünlerini sergilemek, Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğitim veren kurumlar arasında bilgi alış-verişi ve sürekli bir iş birliği sağlamak, meslekî ve teknik eğitimi kamuoyuna tanıtmak, bu eğitim alanına karşı ilgi ve isteği artırıcı etkinliklerde bulunmak amacıyla düzenlenen fuarı, "Öğretim Yılı", okulların açıldığı günden bir sonraki öğretim yılının başladığı güne kadar olan süreyi, "Kurs", belirli bir süre ve programa dayalı olarak açılan meslek, geliştirme ve uyum kurslarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler, Uygulama Esas ve Usulleri

Temel İlkeler

Madde 5- Tam Gün Tam Yıl Eğitimin temel ilkeleri şunlardır:

a) Kalkınma planları ve hükümet programlarında yer alan hedefler, ilkeler ve politikalar doğrultusunda insan gücü, eğitim ve istihdam ilişkilerinin sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasına katkıda bulunmak,

b) Çağın gereklerine göre, iş hayatının ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirmek ve sürekli eğitim yoluyla meslekî gelişmelerini desteklemek,

c) Mevcut kaynakları daha etkin ve verimli kullanmak suretiyle daha çok insanın meslekî eğitim görmesine olanak sağlamak,

d) Örgün ve yaygın meslekî eğitim yoluyla her bireye istek ve yetenekleri doğrultusunda bilgi, beceri ve olumlu davranışlar kazandırmak, bu yolla iş görme alışkanlıklarını geliştirmek ve hayata hazırlamak,

e) Bireysel, ulusal ve uluslar arası rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak,

f) İlgili yerel yönetim ve kurulları güçlendirmek,

g) Meslekî-teknik eğitime ve bu alanda eğitim görenlerin istihdamına kamu ve özel sektörün daha etkin katılımım ve katkıda bulunmasını temin ederek sektörel desteği sağlamak,

h) Hükümet, işveren ve işçi kesimlerinin, meslekî ve teknik eğitimde iş birliği yapmalarının daha da kurumsallaşmasına ortam hazırlamak,

i) Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarını bitirenlerin girişimcilik bilincini geliştirerek kendilerine ve başkalarına istihdam yaratacak işlerini kurmalarını özendirmek ve teşvik etmektir.

Tam Gün Tam Yıl Eğitimin Kapsamı

Madde 6- Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulamasından;

a) İlköğrenimini bitirmiş olanlar ile orta öğretim kurumlarına devam etmekte olan veya ara sınıflardan ayrılan öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanlar,

b) Herhangi bir nedenle örgün eğitim veya çıraklık eğitimi dışında kalmış, orta öğrenimini tamamlayamamış olanlar,

c) Orta öğrenimini bitirmiş ancak yüksek öğretim kurumlarına girememiş ya da bu eğitimi tamamlamamış olanlar,

d) Yüksek öğrenimini tamamlamış ancak, bir işe girememiş olanlar, e) Bir meslek edinmek, mesleğini değiştirmek veya bir işte çalışmakta iken mesleğinde ilerlemek isteyenler yararlandırılır.

Okul ve Kurumların Kapsama Alınması

Madde 7- Meslekî ve teknik eğitimi daha ileri boyutlara taşımak ve daha çok insanımızın bu eğitimden yararlanmasına olanak sağlamak üzere örgün ve yaygın okul ve kurum müdürlüklerince; çevrenin meslekî ve teknik eğitim ihtiyacı, fizikî kapasite, öğrenci-kursiyer potansiyeli, çevre koşulları, öğretmen durumu, araç-gereç ve donatım girdileri ile bu kapsamda yapılacak faaliyetin içeriği ve benzeri hususlar dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeye göre okul veya kurumun Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamına alınması, ağustos ayının ilk haftası içinde millî eğitim müdürlüklerine teklif edilir. Bu süre içerisinde teklifte bulunmayan okul veya kurumlar, Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulaması kapsamında bir faaliyeti gerçekleştirmeyi planlamaları durumunda, faaliyetin başlangıcından en az bir ay önce millî eğitim müdürlüklerine teklifte bulunurlar. Bu teklifler, il millî eğitim müdürlüklerince İl Çıraklık ve Meslekî Eğilim Kurulunun görüşüne sunulur. Bu kurulca, birinci paragrafta belirtilen hususlar dikkate alınarak teklif edilen okul veya kurumun Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamına alınıp alınmayacağı yönünde tavsiye kararı alınır. İl Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulunca alınan tavsiye kararı Valinin onayı ile yürürlüğe konulur ve bu Yönergenin 8. maddesinde belirtilen faaliyetin türüne göre fiilen yapıldığı sürece yürürlükte kalır.

Tam Gün Tam Yıl Eğitim Kapsamında Yürütülecek Faaliyetler

Madde 8- Örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki öğretmen ve diğer personel ile derslik, atölye, laboratuvar, spor salonu, makine-teçhizat, araç-gereç ve benzeri kaynaklardan, Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamında;

a) Hafta için günlerde çalışma saatleri dışındaki zamanlar ile hafta sonu, yarı yıl ve yaz tatillerinde eğitim ve öğretim hizmetlerinde,

b) Meslekî ve teknik açık öğretim uygulamalarında, Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi'ne göre meslek liselerine nakledilecek öğrencilere uygulanacak yoğunlaştırılmış telafi eğitim programlarında,

c) Planlı ve programlı bir şekilde yetişkinlerin meslekî ve teknik eğitiminde,

d) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 37. ve 38. maddelerine göre, sürekli olarak düzenlenecek meslek geliştirme ve mesleğe uyum kurslarında,

e) Çıraklık eğitim merkezi bulunmayan yerleşim birimlerinde, kaynakları bu eğitime uygun olan meslekî ve teknik liselerde yapılacak çıraklık ve kalfalık eğitiminde,

f) Döner sermaye işletmesi üretim faaliyetleri artırılarak meslekî ve teknik eğitime destek olunması hizmetlerinde,

g) İlgili mevzuatına göre, mezun olabilmek için staj çalışması yapmakla yükümlü olan Öğrencilerden ilgili meslek alanının uygulamalarına elverişli iş yeri bulamayanların okulda yapacakları staj çalışmalarında yararlanılır.

Meslekî Rehberlik ve Mesleğe Yönlendirme

Madde 9- İlköğretim okulu son sınıf öğrencilerini meslekî ve teknik eğitime yöneltmek üzere; meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum müdürlüklerince bir program çerçevesinde okul gezileri düzenlenerek atölye ve laboratuvarların tanıtılması, seminer, konferans, sempozyum düzenlenerek meslekî ve teknik eğitim, insan gücü ve istihdam ilişkilerinin anlatılması, Meslekî ve Teknik Eğitim Fuarı'nın gezdirilmesi, afiş, broşür, görsel ve işitsel eğitim araçlarıyla meslek alanlarının tanıtılması, öğrencilerin meslekî eğilimlerini saptamak üzere anket uygulaması ile yönlendirme çalışmaları yürütülür.

Okul Sektör İş Birliğinin Sağlanması

Madde 10- Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulaması kapsamında, sektörde çalışan iş gücü-nün mesleklerinde gelişmelerini veya yeni meslek edinmelerini sağlamak üzere okulda, kurumda veya iş yerinde kurslar düzenlenir. Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının tanıtılması, sektörün bu okul ve kurumlar ile Meslekî ve Teknik Eğitim Fuarı'na katkı ve katılımının sağlanması amacıyla karşılıklı olarak öğretmen, öğrenci, iş veren ve çalışanlara yönelik tanıtım programları düzenlenmesi sağlanır.

Çalışma Saatleri

Madde 11- Günlük çalışma saatleri, okulun her türlü olanakları, öğretmen ve diğer personel durumu ile ulaşım, coğrafî konum ve güvenlik koşulları da göz önünde bulundurularak mesai saatleri dışındaki zamanlar da kullanılmak kaydıyla 07.00 - 24.00 saatleri arasında olacak şekilde valiliklerce belirlenir. Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulamasında günün kullanımına ait Örnek tablo EK-1'dedir.

Öğretim Programları

Madde 12- Örgün eğitimde, meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarında uygulanan programlar; yaygın eğitimde ise halen uygulanmakta olan programlar ile çevre gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanacak değişik süre ve kademedeki kurs programları ve örgün eğitim programlarına denk olarak hazırlanan modüler eğitim programları uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Bakanlığa Bilgi Verilmesi

Madde 13- İl millî eğitim müdürlüklerince; Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamına alınan okul ve kurumların adı ile bu kapsamda yapılan çalışmaların niteliği EK-2 Form ile kapsama alınma onayını takip eden 15 gün içerisinde, öğrenci/kursiyer sayıları ile ilgili bilgiler dönem/kurs basında EK-3 Form ile Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüklerine bildirilir.

Personel ve Finansman

Madde 14- Uygulama kapsamındaki okul ve kurumlarda gece öğretimi ve hafta sonu ile yarı yıl ve yaz tatillerindeki eğitim ve öğretim göz önüne alınarak gereksinim duyulan personel ile ilgili gerekli önlemler valiliklerce alınır. Uygulama kapsamındaki okul ve kurumlarda; elektrik, su, kırtasiye, haberleşme, yakacak, temrinlik malzeme ve benzeri eğitim giderleri; genel bütçe, Çıraklık Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu kaynakları, varsa okul veya kurumun koruma derneği, vakıf ve çevre olanakları ile karşılanır.

Denetim

Madde 15- Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamına alınan meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında yapılan uygulamaların bu Yönergede belirtilen esaslara uygunluğu millî eğitim müdürlüklerince denetlenerek gerekli önlemler alınır.

Rapor

Madde 16- Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulamasının geliştirilerek yaygınlaştırılması ve ku-rumsallaştırılmasını sağlamak üzere Yönerge ekinde bulunan rapor EK-4 il millî eğitim müdürlüklerince doldurularak her yıl öğretim yılı sonu itibariyle ilgili Genel Müdürlüğe gönderilir.

Yer Almayan Hükümler

Madde 17- Bu Yönergede yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Yönerge Ekleri

Madde 18- Bu Yönerge ekinde yer alan rapor ve formlar uygulama sonuçlarına göre Yönerge hükümlerine aykırı olmamak üzere Bakanlıkça değiştirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 19- Bu Yönergenin onay tarihinden önce Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulamasına ilişkin olarak yapılan düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 20- Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

TAM GÜN TAM YIL EĞİTİMİN SAATLERE GÖRE UYGULANMASINDA GECE ÖĞRETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE AİT ALTERNATİF ÖRNEKLER

ÖRNEK l : 07,00 ile 12.00 ve 13.00 ile 18.00 saatleri arasında beşer saatlik iki blok program düzenlenmiş olup, bu Örnekle; 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı eki esasların 4/1 maddesine göre gece öğretimi yapılmamaktadır.

ÖRNEK 2 : 08.00 ile 12.00, 13.00 ile 17.00 ve 18.00 ile 22.00 saatleri arasında dörder saatlik üç blok program düzenlenmiş olup, koyu renkle belirtilen üçüncü

blok Öğretim saat 17.00'den sonra başlatıldığı ve gündüz ögretiminin devamı olmadığı için gece öğretimi olarak değerlendirilecektir.

ÖRNEK 3 : 07.00 ile 14.00 ve 15.00 ile 22.00 saatleri arasında iki blokluk program düzenlenmiş olup, ikinci bloktaki öğretim gündüz başlatıldığı için bu bloğun

saat 19.00'dan sonraki koyu renkle belirtilen kısmı ders saati bütünlüğü bozulmamak kaydıyla gece öğretimi olarak değerlendirilecektir.

NOT : Örnek 2 ve Örnek 3'e göre eğitim yapan meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumları Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulaması kapsamında değerlendirilecektir.

EK-2

 

TAM GÜN TAM YIL EĞİTİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN OKULLAR VE UYGULANAN PROGRAMLAR

İLİN ADI : ..........................................

İLGİLİ GENEL MÜDÜRLÜK : .....................................................

OKULUN ADI

UYGULANMASI PLANLANAN PROGRAMIN ADI

ÖRGÜN

YAYGIN

NOT : Bu form, kapsama alınan okullar ile ilgili bilgiler esas alınarak okulların bağlı bulunduğu Genel Müdürlüklere göre millî eğitim müdürlüklerince doldurulacak ve birer örneği ilgili Genel Müdürlüklere gönderilecektir

EK-3

TAM GÜN TAM YIL eğitim UYGULAMASI KAPSAMINDA eğitim GÖREN öğrenci/kursiyer SAYILARI

İLİN ADI : .........................................

ERKEK TEKNİK öğretim OKUL VE KURUMLARI

KIZ TEKNİK öğretim OKUL VE KURUMLARI

TİCARET VE TURİZM ÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARI

ÇIRAKLIK VE YAYGIN eğitim KURUMLARI

diğer BİRİMLERE BAGU OKULLAR

İLÇENİN ADI

ÖRGÜN

YAYGIN

ÖRGÜN

YAYGIN

ÖRGÜN

YAYGIN

ÖRGÜN

YAYGIN

ÖRGÜN

YAYGIN

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

K

E

İL TOPLAMI

NOT : Bu fonu, faaliyet başlangıcı itibariyle okul müdürlüklerinden alınan bilgiler esas alınarak millî eğitim müdürlüklerince doldurulacak ve

birer örneği ilgili Genel Müdürlüklere gönderilecektir

EK-4

TAM GÜN TAM YIL EĞİTİM UYGULAMASINA İLİŞKİN RAPOR

1. İLİ :

2. ÖĞRETİM YILI :

3. UYGULAMADAN YARARLANANLAR:

(Bu bölümde; Yönergenin 6. maddesi kapsamında Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulamasından yararlandırılanların örgün ve yaygın eğitim olarak cinsiyetlerine göre sayısal bilgilerine yer verilecektir. EK-3 Form)

4. UYGULAMA KAPSAMINA ALINAN OKUL VE KURUMLAR :

(Bu bölümde; Yönergenin 7. maddesindeki kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmeye göre rapor döneminde Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamına alınan okul ve kurumların isimleri, ilçelerine ve Genel Müdürlüklerine göre ayrılıp yazılacaktır. EK-2 Form)

5. UYGULAMA KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER :

(Bu bölümde; Yönergenin 8. maddesinde belirtilen faaliyetlerden okul ve kurumlarda gerçekleştirilenler, faaliyeti gerçekleştiren okul ve kurum isimleri belirtilerek yazılacaktır..)

6. UYGULAMA SONUÇLARI

(Bu bölümde; Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulaması ile gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilen faydalar, Yönergenin 9. ve 10. maddeleri hükümlerine göre yapılan faaliyetler, uygulama süresince saat 17.00'den sonra, hafta sonu, yarı yıl ve yaz tatilleri sonucunda okul ve kurumların fizikî imkanlarının toplam saat olarak ne kadar kullanıldığı, bu uygulamada görevlendirilen toplam yönetici, öğretmen ve personel sayısı, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri alt başlıklar halinde belirtilir.