Milli Eğitim Bakanlığından:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETMELİĞİ

Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 1739 - 24.6.1973 / 3797 - 30.4.1992 / 222 - 5.1.1961 / 4306 - 16.8.1997 / 625 - 8.6.1965 / 3308 - 5.6.1986 / Khk 573 - 6.6.1997
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 22 Ekim 2001 - Sayı: 24561


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık İlköğretim Okulunun kuruluş, görev ve işleyişiyle ilgili esas ve yöntemleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açık İlköğretim Okulunun yönetim, personel, uzaktan ve gerektiğinde yüz yüze eğitim-öğretim işleriyle sınıf geçme ve sınavlara ilişkin esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 4306 sayılı Kanun, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,

d) Okul: Açık İlköğretim Okulunu,

e) Müdürlük: Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğünü,

f) Müdür: Açık İlköğretim Okulu Müdürünü,

g) Öğrenci: Açık İlköğretim Okulu öğrencisini,

h) Açık İlköğretim Okulu: Çeşitli nedenlerle zorunlu eğitimi tamamlayamamış ya da zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış bireylerin eğitim-öğretim gördükleri ilköğretim kurumunu,

ı) İlköğretim Kurumları: Resmi ve özel ilköğretim okullarını,

i) Öğrenci Bürosu: İllerde oluşturulan büroları,

j) Yüz Yüze Eğitim: Branş ve sınıf öğretmenlerince sınıf ya da dershane ortamında öğrencilere yaptırılan eğitim-öğretimi,

k) Veli: Öğrencinin ana-babasını, vasisini, aile başkanını ya da kanunen sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

l) Dönem: Eğitim-öğretimin başladığı tarihten sınavların yapıldığı tarihe kadar geçen her bir süreyi,

m) Ders Yılı: İki dönemi kapsayan süreyi,

n) Sınav: Programda yer alan derslerin, merkezi sistemle yapılan tüm sınavlarını,

o) Komisyon: Kayıt için başvuruda bulunanların öğrenim durumlarına göre ders ve sınıf yerleşimlerini yapan uyum komisyonunu,

ö) Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Amaçlar, Genel İlkeler ve Çalışma Takvimi

Amaçlar

Madde 5- Okulun amacı, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, gelişmiş iletişim araçlarını ve yeni teknolojileri kullanarak;

a) İlköğretimini tamamlayamayan ve zorunlu ilköğretim yaş sınırını aşan yetişkinlere; ilköğretimlerini tamamlayabilmelerine olanak tanıyarak toplumun eğitim ve kültür düzeyini yükseltmeyi,

b) Toplumun gelişmesine ve güçlenmesine ortam hazırlamayı,

c) Çeşitli nedenlerle, yeterince öğrenim fırsatı bulamayan öğrencilere, eksikliklerini tamamlama olanağı vermeyi, öğrencileri üst öğrenime ve hayata hazırlamayı,

d) Öğrencilere Anayasa, Atatürk ilke ve inkılaplarına, demokrasinin ilkelerine uygun olarak haklarını kullanabilme, görev ve sorumluluklarını yüklenebilme bilincini kazandırmayı,

e) Öğrencilerin milli kültür değerlerini tanıyıp takdir etmelerini ve benimsemelerini,

f) Öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti devletine ve ülkesine bağlı, toplumdaki rollerini yapabilen, başkalarıyla iyi ilişkiler kurabilen, ekip anlayışıyla çalışabilen, çevresine uyabilen, doğru kararlar verebilen ve diğer görevlerini yerine getirebilen yurttaşlar olarak yetiştirmeyi,

g) Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma, çözüm arama alışkanlıklarını kazandırmayı,

h) Öğrencilerin bilimsel ve yaratıcı düşünebilmelerini, araştırmaya yönelik çalışma alışkanlığı kazanabilmelerini ve estetik duygularının gelişmesini,

ı) Öğrencilere, çağdaş bilgi ve teknolojilerle ekonomiye katılımı benimsetip bir mesleğe yönelişlerini kolaylaştıracak davranışları kazandırmayı,

i) Öğrencilere kendisinin, ailesinin ve toplumun sağlığı ile çevreyi koruma yönünde gereken bilgi ve alışkanlıkları kazandırmayı, sağlamaktır.

Genel İlkeler ve Öğretim Yöntemleri

Madde 6- Öğretimde aşağıdaki genel ilke ve yöntemler göz önünde bulundurulur:

a) Çeşitli nedenlerle ilköğretimlerini tamamlayamayan ve zorunlu ilköğretim yaş sınırını aşan yetişkinlere ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda Açık İlköğretim Okulundan yararlanma hakkı verilir.

Tutuklu, hükümlü ve bedensel engelli olduklarını belgelendirenlerde yaş kaydı aranmaz.

b) Programların uygulanmasında görsel ve işitsel iletişim araçlarından etkin bir biçimde yararlanılması esas alınır ve gerektiğinde yüz yüze eğitim olanaklarından yararlanılır.

c) Program ve kaynakların, televizyon ve radyo programları, yazılı belgeler, bilgisayar disketleri, 'CD-ROM'lar ve benzeri araçlarla desteklenmesi esastır.

d) Ölçme ve değerlendirmede, programda belirtilen amaçlara ulaşılabilmesi için gerekli davranışların kazandırılması esas alınır.

e) Tüm derslerde, "Türkçe"nin doğru ve güzel kullanılması temel hedeftir.

Çalışma Takvimi

Madde 7- Çalışma takvimi, okul müdürlüğünün önerisiyle Bakanlıkça düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kuruluş

Madde 8- Okul, Genel Müdürlük bünyesinde ve merkezi sistemle uzaktan öğretim veren bir ilköğretim kurumudur. Kurum; merkezde okul müdürlüğü, taşrada ise öğrenci büroları şeklinde örgütlenir. Okuldaki görevliler; müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Madde 9- Müdürlüğün görevleri:

a) İlköğretim ders programlarına uygun olarak uzaktan öğretim sağlamak.

b) Radyo ve televizyon programları hazırlamak, hazırlatmak ve yayımlanmasını sağlamak.

c) Eğitim-öğretimle ilgili kaynak ve yayınların bürolara ulaşımını sağlamak.

d) Eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili mevzuatı hazırlamak ve makama sunmak.

e) İstatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek.

f) Uzaktan öğretimle ilgili yurt içi ve yurt dışı eğitim etkinliklerini izlemek ve değerlendirmek.

g) Öğrenci sorunlarıyla ilgilenmek ve gerekli önlemleri almak.

h) Diploma ve belgeleri düzenlemek.

ı) Genel Müdürlük tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

Okul Yönetimi

Madde 10- Okul yönetimi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda kurumun sürekli yenilenmesi ve geliştirilmesi için çalışır. Zamanı ve tüm olanakları, okulun amaçlarını gerçekleştirebilmek üzere kullanır. Okula, yönetim işlerini yürütmek üzere mevzuatına uygun olarak müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı atanır.

Okul Müdürü

Madde 11- Okul müdürü, milli eğitimin temel ilkelerine bağlı olarak milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda okulun amaçlarını gerçekleştirebilmek üzere kurumun, yönetiminden sorumlu eğitim lideridir. Müdür görevinde; sevgi ve saygıya dayalı, uyumlu, güven verici, örnek davranışlar içinde bulunur ve görevini yerine getirirken toplam kalite yönetimi anlayışına uygun, mevzuatın kendisine verdiği yetkileri kullanır.

Müdür, okulun ita amiri ve personelin sicil amiridir.

Müdür Başyardımcısı

Madde 12- Müdür başyardımcısı, müdürün en yakın yardımcısı olup müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekalet eder. Okulun tahakkuk amiridir. Müdür başyardımcısı; eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, özlük ve her türlü yazışma, iletişim, halkla ilişkiler ve benzeri konularda okul müdürü tarafından kendisine verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yürütülmesinden ve işleyişinden müdüre karşı sorumludur.

Müdür Yardımcıları

Madde 13- Müdür yardımcıları, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, özlük, öğrenci, tahakkuk, ayniyat, yazışma, temizlik, düzen ve halkla ilişkiler konularında müdür başyardımcısının gözetiminde müdüre karşı sorumludur.

Öğretmenler

Madde 14- Öğretmenler, okulun eğitim-öğretim işlerine etkin bir biçimde katılırlar. Bu konularda; kanun, yönetmelik, yönerge ve emirlerde belirtilen görevlerle okul yönetiminin vereceği diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Memurlar

Madde 15- Memurlar;

a) Gelen-giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutarlar.

b) Verilen her türlü yazıyı kurallarına uygun olarak yazar, dosyalar, cevaplanması gerekenlere süresi içinde cevap hazırlar.

c) Kendilerine teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar.

d) Öğretmen ve diğer çalışanların özlük dosyalarını tutarlar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe yazarlar.

e) Arşivin düzenlenmesinden ve hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.

Bunların dışında müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları ve öğretmenler tarafından kendilerine verilen iş ve işlemleri yaparlar.

Mutemet

Madde 16- Mutemet; yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin aylık, ücret, sosyal yardım, yolluk, sağlık ve benzeri özlük haklarının zamanında verilmesini sağlar. Bunlarla ilgili belgeleri saklar.

Okulun mali işlerini yürütür, bunlarla ilgili yazı, belge ve dosyaların düzenlenmesini sağlar.

İzleme ve Değerlendirme Kurulu

Madde 17- İzleme ve değerlendirme kurulu, bir yıllık eğitim öğretim etkinliklerini gözden geçirerek yapılan çalışmaları izler ve değerlendirir.

İzleme ve değerlendirme kurulu, okul müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ve öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda kurula, müdür başyardımcısı, yoksa müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder.

Bir öğretim yılı için kurulca seçilen iki yazman, kurul görüşmelerini tutanak haline getirir.

Kurul, yılda en az iki defa toplanır. Toplantı tarihi ve gündemi, okul müdürlüğü tarafından bir hafta önceden duyurulur.

Toplantıda, önceki yılın çalışmaları değerlendirilerek belirlenen eksiklikler giderilir. Eğitim-öğretimdeki niteliğin ve verimliliğin artırılması yönünde alınacak önlemler görüşülerek karara bağlanır.

Ayrıca gündemde belirlenen diğer konular görüşülür.

Öğrenci Büroları

Madde 18- Yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelden oluşturulan bürolarca yapılacak işler şunlardır:

a) Öğrenci başvurularını kabul etmek ve aday kaydı yapmak.

b) Okulca gönderilen belge ve dokümanların öğrencilere ulaşmasını sağlamak.

c) Öğrenci belgesi (EK-4) düzenlemek ve öğrencilerle ilgili yazışmaları yapmak.

d) Öğrencilerin bireysel veya ortak sorularını cevaplamak, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yapmak.

e) Gerekli durumlarda yüz yüze eğitimi planlamak ve yürütmek.

f) Aday kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra kayıt belgelerini okula göndermek, sınavlarla ilgili çalışmalara katılmak.

g) Yönetimce verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Kayıt-Kabul ve Uyum

Başvuru Süresi ve Yeri

Madde 19- Başvurular, çalışma takviminde belirlenen tarihler arasında öğrenci bürolarında kabul edilir.

Başvuru Koşulları

Madde 20- Okula, zorunlu eğitim yaşını bitirenlerden;

a) İlköğretimin 5 inci sınıfını tamamladığını belgelendirenler,

b) Yetişkinler II nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar.

c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim B kurs belgesi olanlar.

d) İlköğretimin 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflarından ayrılanlar.

e) Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar, başvurabilirler.

Başvuru

Madde 21- Başvuru koşullarından birini taşıyanlar belirlenen tarihlerde öğrenci bürolarına başvurarak aday kayıtlarını yaptırabilirler.

Kayıt için İstenen Belgeler

Madde 22- Okula kayıt yaptıracaklardan;

a) Öğrenim belgesinin aslı,

b) Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi,

c) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

d) Katkı payına ait banka dekontu veya posta çeki alındısı,

e) Başvuru formu,

f) Bürolardan alınan öğrenci dosyası,

istenir.

Kayıt-Kabul

Madde 23- Öğrenci bürolarınca, aday kayıtları yapılanların belgeleri, dosyalarıyla birlikte kesin kayıtları için okul müdürlüğüne gönderilir. Öğrencilerin belgeleri okul müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında ikişer öğretmenden oluşturulacak komisyonlarda değerlendirilerek uygun bulunanların kayıtları yapılır.

Uyum İşlemleri

Madde 24- Öğrencilerin uyum işlemleri, komisyonlarca aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Öğrenim belgesindeki dersler dikkate alınarak öğrencinin sınıfı belirlenir.

b) Önceki yıllarda, ayrı ayrı okutulan, ancak sonradan birleştirilmiş derslerden birini başarmış olanlar, diğerini de başarmış sayılırlar.

c) Okulda okutulmayan ancak daha önceki yıllarda okutulan seçmeli ders/dersleri başaranlar, o sınıfın seçmeli ders/derslerini başarmış sayılırlar.

d) Ustalık ya da Kalfalık Belgesiyle başvuran ilköğretimin 5 inci sınıfını tamamlamış olan öğrencilerin kayıtları, doğrudan 7 nci sınıfa yapılır.

e) Belgeler değerlendirilirken bir üst sınıfa kaydına karar verilen öğrenciler, önceki sınıfına sonradan konulmuş derslerden sorumlu tutulmazlar.

f) 10'luk not sisteminde verilen notlar, 5'lik not sistemine, aşağıdaki şekilde çevrilir.

 
    Onluk Sistem Beşlik Sistem     Derecesi
    10-9     ..........5.......... Pekiyi
    8-7      ..........4.......... İyi
    6       ..........3.......... Orta
    5-4      ..........2.......... Geçer
    3-2-1     ..........1.......... Başarısız

g) Daha önce dışardan bitirme sınavlarına katılırken ayrılan öğrenciler, okula kayıt yaptırmaları durumunda, dışarıdan bitirme sınavlarında başarılı oldukları derslerden sorumlu tutulmazlar.

Öğrenci Dosyası

Madde 25- Okul müdürlüğünce her öğrenci için, bir Öğrenci Dosyası düzenlenir. Bu dosyada, öğrencinin belgeleri bulundurulur. Ayrıca Öğrenci Kişisel Dosyası düzenlenmez.

Veli-Vasi

Madde 26- Tutuklu, Hükümlü ve bedensel engelli öğrencilerin başvuru, kayıt-kabul ve mezuniyet işlemlerinin yürütülmesinde veli veya vasi tayin edilir. İşlemlerini kendisi yürütecek olanlarda veli zorunluluğu aranmaz. Ancak kayıt silme ve diploma alma işlemlerini kendileri yürütemeyecek olan öğrencilerin yetki verecekleri kişilerden vekalet istenir.

Kayıt Yenileme

Madde 27- Öğrenciler, her öğretim yılı için kayıtlarını yenilerler. Kayıt yenilemeyenlerin öğrencilik hakları, o öğretim yılı için dondurulur. Öğrencilerin kayıtlarını yenilemeleri durumunda öğrencilik hakları devam eder.

İlişik Kesme

Madde 28- Öğrenciler, istemeleri durumunda okul müdürlüğüne başvurarak kayıtlarını sildirebilirler.

Öğrencilik Hakları

Madde 29- Kayıtlarını yenileyen öğrenciler, askerlik tecili dışında tüm öğrencilik haklarından yararlanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Dersler

Madde 30- Okulda, ilköğretim ders programlarının uygulanması esastır.

Ancak öğrenciler;

a) "Resim-İş, Müzik, Beden Eğitimi" ve "İş Eğitimi" gibi uygulamayı gerektiren derslerden,

b) İşitme ve konuşma engelli olduklarını, Sağlık Kurulu Raporuyla belgelendirenler yabancı dil dersinden,

c) Müslümanlıktan başka diğer dinlere mensup olanlar, beyanlarına göre isterlerse "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi" dersinden, muaf tutulurlar.

ALTINCI BÖLÜM

Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Sınıf Geçme

Ölçme ve Değerlendirme

Madde 31- Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde:

a) Okul ve ders programlarında belirtilen özel ve genel amaçlar ile açıklamalar esas alınır.

b) Başarı, okutulan derslerin her birinden sınav notları esas alınarak saptanır.

c) Ölçme araçlarında, sadece bilginin ölçülmesine değil kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edinilen davranışların ölçülmesine de ağırlık verilir.

d) Değerlendirmede 5'lik not düzeni kullanılır.

e) Öğrencilerin, bir dersten başarılı sayılabilmeleri için birinci ve ikinci dönem sonu sınavlarında alınan notların aritmetik ortalamasının en az iki olması gerekir. Dönem sınavlarından birisine katılamayan öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için katıldıkları sınavda aldıkları notun en az üç olması gerekir.

f) Bir dersin yıl sonu notu hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür, yarım ve yukarısı tama yükseltilir.

g) Başarısız oldukları ders ya da dersleri bulunan öğrencilere yıl sonunda "Not Yükseltme Sınavı" hakkı verilir. Not yükseltme sınavına giren öğrencilerin, başarılı sayılabilmeleri için sınava girdikleri ders ya da derslerin notlarının en az iki olması gerekir.

Not Verme

Madde 32- Not verme ve yıl sonu notunun belirlenmesinde Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Buna göre verilecek notlar ve puanlar aşağıda gösterilmiştir.


    PUAN           NOT         DERECE
     85 - 100 .................5.................. Pekiyi
     70 - 84 ..................4.................. İyi
     55 - 69 ..................3.................. Orta
     45 - 54 ..................2.................. Geçer
     0 - 44 ...................1.................. Başarısız

Sınavların Yapılması

Madde 33- Öğrenci başarısının saptanması amacıyla çalışma takviminde belirtilen tarihlerde merkezi sistemle dönem sonu sınavları ile not yükseltme sınavı yapılır.

Sınavlarda Kopya Çekilmesi

Madde 34- Öğrenciler, sınav kurallarına uyarlar. Sınavlarda kopya çekenler veya kopya çekilmesine yardımcı olanlar tutanakla saptanır. Bununla ilgili belge ve dokümanlar tutanağa eklenerek işlem yapılmak üzere sınav belgeleriyle birlikte okul müdürlüğüne gönderilir.

Bu gibi öğrenciler, sınavına girdikleri o oturumdaki ders ya da derslerden başarısız sayılırlar.

Sınavlara Katılamayanlar

Madde 35- Çeşitli nedenlerle sınavlara katılamayanlar, o sınav haklarını kaybederler.

Sınav yeri

Madde 36- Öğrenciler, başvurularında belirttikleri merkezlerde sınava alınırlar.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 37- Sınav sonuçları, belirtilen tarihte sınav sonuç belgesiyle ve iletişim araçlarıyla öğrencilere duyurulur.

Sınıf Geçme

Madde 38- Bütün derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan, bir veya iki dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa geçerler. Ancak bu derslerin birinden, önceki sınıfta da başarısız olan öğrencilerle, ikiden fazla başarısız dersi olanlar, bir üst sınıfa geçemezler. Bu gibi öğrenciler başarısız oldukları derslerden sınavlara katılırlar.

Sorumluluğun Kalkması

Madde 39- Sorumlu olarak geçilen dersin;

a) Programından,

b) Aynı dersin bir üst sınıfındaki programından,

c) Bir üst sınıfta programının bulunmaması halinde okumakta olduğu sınıfın tüm derslerinden,

başarılı olunması durumunda sorumluluğu kalkar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenim Belgeleri, Defter ve Dosyalar

Öğrenim Belgesi

Madde 40- Kayıtları silinen öğrencilere son öğrenim durumlarını gösterir bir "Öğrenim Belgesi" düzenlenir (EK-1).

Diploma

Madde 41- Okulun 8 inci sınıfını bitirenlere ilköğretim okulu diploması verilir.

Diplomaların Düzenlenmesi

Madde 42- Diplomaların düzenlenmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Diplomalar, diploma defterine göre düzenlenir.

b) Kimlik bilgileri için nüfus cüzdanı esas alınır.

c) Diploma tarihi, son sınav tarihini izleyen ilk iş günüdür.

d) Diplomaya, okulun ilk mezun verdiği tarihten itibaren düzenlenen diplomaların sırasını gösterir numara verilir.

e) Diplomalar, ilgili müdür yardımcısı ve okul müdürü tarafından imzalanır.

f) Diplomaların soğuk damgası Genel Müdürlükte yapılır.

g) Diploma almaya hak kazananların listesinin bir örneği ve CD'ler Genel Müdürlükçe saklanır.

h) Diplomalar, öğrencilere, velilerine veya vasilerine verilir. Kurumlar arası yazılı başvuru durumunda ise diploma, taahhütlü olarak ilgili kuruma gönderilir. Diploma defterindeki imza bölümüne resmi yazının tarihi ve sayısı yazılır.

ı) Çeşitli nedenlerle zamanında düzenlenememiş olan diplomalar, mevcut kayıtlara göre düzenlenir.

Ayrıca, diploma ve öğrenim belgesiyle okulda saklanması gereken defter ve belgeler, silintisiz ve kazıntısız olarak düzenlenir. Ancak diploma, öğrenim belgesi ve saklanması gerekli diğer belgelerin düzenlenmesinde sehven yapılan yanlışlıkların silinti ve kazıntı yapılmaksızın doğrusu üst kısmına yazılır ve onanır. Mahkeme kararıyla yapılan değişiklikler, mevcut bilgiler değiştirilmeden diploma veya belgenin arkasına son şekliyle yazılır ve Okul Müdürü tarafından onaylanır.

Diploma Notu

Madde 43- Diploma notu; 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflardaki ağırlıklı notların aritmetik ortalamasıdır. Ancak geçmiş yıllara ait yıl sonu başarı ortalamalarının bulunamaması halinde diploma notları, öğrenim belgelerindeki notlarla okuldan aldıkları notlara göre saptanır. Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yapıp yurda dönen öğrencilerin diploma notları, yurdumuzda okudukları yıllara ait yıl sonu başarı ortalamalarına göre saptanır.

Belgesini Kaybedenler

Madde 44- Diplomasını veya Öğrenim Belgesini kaybedenler, okul müdürlüğüne dilekçe ile başvururlar. Okul müdürlüğünce, okuldaki kayıtlara göre öğrenciye Diploma Kayıt Örneği (EK-3) veya Öğrenim Belgesini Kaybedenlere Mahsus Belge (EK-2) bir defaya mahsus verilir.

Defter ve Dosyalar

Madde 45- Okulda;

a) Öğrenci kütüğü,

b) Sınıf geçme defteri,

c) Diploma defteri,

d) Belge defteri,

e) Devam-devamsızlık defteri,

f) Gelen-giden evrak defteri,

g) Zimmet defteri,

h) Personel şahıs dosyaları,

ı) Maaş bordrolarının onaylı örnekleri dosyası,

i) Gelen-giden yazılar dosyası,

j) Gizli yazı dosyası,

k) İstatistik ve brifing dosyası,

l) İzleme ve değerlendirme kurulu karar tutanakları dosyası,

m) Öğrenci dosyası,

n) Mevzuat hükümlerine göre tutulması gereken diğer dosyalar,

tutulur.

Öğrenci kütüğü, sınıf geçme defteri, diploma defteri manyetik ortamda tutulur. Sınıf geçme ve diploma defteri; okul müdürlüğü, ilgili birim ve Genel Müdürlükte saklanmak üzere üçer kopya halinde hazırlanır. Ayrıca, diploma almaya hak kazananların listesiyle diploma defterinin birer örneği saklanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Kılık Kıyafet

Madde 46- Yönetici, öğretmen, memur, sözleşmeli, geçici ve diğer personelin giyiminde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Çalışanların kılık kıyafetlerinde "Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullarda Görevlilerle, Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" esaslarına uyulur.

Okulun Denetimi

Madde 47- Okul müdürü, Genel Müdürlüğe karşı sorumludur. Yapılan iş ve işlemlerde denetim, genel mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 48- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, ilköğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 49- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 50- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

                                    (EK-1)
       TC
       MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
       Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
       Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü
       ÖĞRENİM BELGESİ
  OKULUN
  ------
  İLİ           :
  ADI           :
  ÖĞRENCİNİN
  ----------
  NUMARASI         :
  ADI ve SOYADI      :
  BABA ADI-ANA ADI     :
  DOĞUM YERİ VE TARİHİ   :
  KAYIT OLDUĞU ÖĞRETİM YILI:
  AYRILDIĞI ÖĞRETİM YILI  :
  BELGENİN
  --------
  TARİHİ          :
  NO'SU          :
+-------------------------------------+----------+-------------------+-------------------+-------------------+
|                   |Haftalık |6.Sınıf      |7.Sınıf      |8.Sınıf      |
|                   |     +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Dersler               |Ders   |Rakamla |Yazıyla |Rakamla |Yazıyla |Rakamla |Yazıyla |
|                   |Saati   |     |     |     |     |     |     |
+-------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Türkçe                |    5 |     |     |     |     |     |     |
+-------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Matematik              |    4 |     |     |     |     |     |     |
+-------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Fen Bilgisi             |    3 |     |     |     |     |     |     |
+-------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Sosyal Bilgiler           |    3 |     |     |     |     |     |     |
+-------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Vatandaşlık ve İnsan         |    1 |     |     |     |     |     |     |
|Hakları Eğitimi.           |     |     |     |     |     |     |     |
+-------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|T.C. İnkılap Tarihi ve        |    2 |     |     |     |     |     |     |
|Atatürkçülük             |     |     |     |     |     |     |     |
+-------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Yabancı Dil             |    4 |     |     |     |     |     |     |
+-------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Din Kültürü ve Ahlak.        |    2 |     |     |     |     |     |     |
|Bilgisi               |     |     |     |     |     |     |     |
+-------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Trafik ve İlk Yardım         |    1 |     |     |     |     |     |     |
|Eğitimi               |     |     |     |     |     |     |     |
+-------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Seçmeli Ders             |    2 |     |     |     |     |     |     |
+-------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

  YSBO: Yıl Sonu Başarı Ortalaması. 4. Sınıf YSBO: -- 5. Sınıf YSBO: -- 6.
Sınıf YSBO: --

  7. Sınıf YSBO: --
  1. Uzaktan öğretim veren Okulumuzda, Öğrenci Kişisel Dosyası
tutulmamaktadır.
  2. Açık İlköğretim Okulunda; öğrenciler, İlköğretim Okullarının 6, 7 ve 8.
sınıflarında okutulan "Resim İş, Müzik, Beden Eğitimi" ve "İş Eğitimi"
derslerinden muaf tutulmaktadırlar.

  SONUÇ:
  Öğrenci, Açık İlköğretim Okulu .......... sınıf öğrencisidir.
  Sorumlu Dersler: ............................................
  Yabancı Dili .........................'dir.
  Seçmeli Dersi ........................'dir.
  Silinti ve kazıntı yoktur.
  .................................... Okulundan aldığı ...../...../.....
tarih ve .................... sayılı Diploma/Öğrenim Belgesi ile Okulumuzun
............ sınıfına .........../.............. öğretim yılında
...................... numara ile kayıt olan
............................................... oğlu/kızı
..................................................'nın velisinin/kendisinin
yazılı isteği üzerine bu belge düzenlenerek ...../...../..... tarihinde
velisine/kendisine verilmiştir./Posta ile adresine gönderilmiştir.

  Müdür Yardımcısı                        Okul Müdürü

                                    (EK-2)
       TC
       MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
       Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
       Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü
       ÖĞRENİM BELGESİNİ KAYBEDENLERE MAHSUS BELGE
       -------------------------------------------
  No          : ..................................................
  Adı ve Soyadı     : ..................................................
  Baba Adı/Ana Adı   : ..................................................
  Doğum Yeri ve Yılı  : ..................................................
  Sınıfı        : ..................................................
  Öğretim Yılı ve Dönemi: ..................................................
  Yabancı Dili     : ..................................................
  Kaybettiği Belgenin;
  Tarihi        : ..................................................
  No./Sayısı      : ..................................................
  Son Durumu      : ..................................................
  Yukarıda kimlik bilgileri verilen dilekçe sahibi ....................
oğlu/kızı ..................... Okulumuzdan almış olduğu "Öğrenim Belgesi"ni
kaybettiğinden, bu "Öğrenim Belgesi" yeniden düzenlenerek kendisine/velisine
verilmiştir.

  Müdür Yardımcısı                        Okul Müdürü
                                  İmza, Mühür

                                    (EK-3)
       TC
       MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
       Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
       Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü
       DİPLOMA KAYIT ÖRNEĞİ
       --------------------
  Diploma Tarihi: .................... Diploma No: ....................
  Diploma Notu: ...................... Diploma Derecesi: ..............
  ----------------------------------------------------------------------
  No          : ..................................................
  Adı ve Soyadı     : ..................................................
  Baba Adı       : ..................................................
  Ana Adı        : ..................................................
  Doğum Yeri ve Yılı  : ..................................................
  Öğretim Yılı ve Dönemi: ..................................................
  Yabancı Dili     : ..................................................
  Yukarıda kimlik bilgileri verilen dilekçe sahibi ....................
oğlu/kızı .................... Açık İlköğretim Okulu'nda öğrenim
süresi sekiz yıl olan ilköğretim öğrenimini tamamlayarak ........../..........
öğretim yılı sonunda diploma almaya hak kazanmıştır.
  Dilekçesinde kaybettiğini bildirdiği diplomasının yerine geçmek üzere bu
"Belge" kayıtlarımıza uygun olarak düzenlenmiştir.

  Müdür Yardımcısı                        Okul Müdürü
                                  İmza, Mühür

                                    (EK-4)
       TC
       MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
       Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
       Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü
       ÖĞRENCİ BELGESİ
  Sayı: ..........
  NUMARASI   :
  ADI VE SOYADI:
  BABA ADI   :
  ANA ADI   :
  DOĞUM TARİHİ :
  DOĞUM YERİ  :
  Yukarıda açık Kimliği yazılı .................... oğlu/kızı
.................... Okulumuzun .......... sınıf öğrencisidir. Okulumuzda,
Eğitim-Öğretim uzaktan eğitim yöntemiyle verilmektedir.

  Bu belge, adı geçenin yazılı isteği üzerine düzenlenerek verilmiştir.

                                  Okul Müdürü
  NOT:
  ----